Art. <5, Ilrze wet za!*<m de verschillende Nederlandsche West-Indische bezittingen, ran liet oogenblik harer afkondiging in iedere kolonie, onder de 1*3ere approbatie? des Konings, provisioneel verbindende zijn. Ook is nog door den Gouverneur-Generaal resolutie genomen, waarbij de. tot dusverre beslaande wetsbepalingen, omtrent de uitoefening der genees kundige wetenschappen, door andere vervangen zijn geworden. Zoo als in een onzer vorige nommers gemeld was geworden, zou de Gouverneur-Generaal van de West-Indie, Baron van lleeckerenmet verlof naar zijn vadeiland vertrekken en reeds was hem ce Suriname eene feestelijke uitgeleide gedaan; thans echter wordt van Curasao van den 21 Junij gemeld: „De tijding, die men thans met het transportschip de Dordrecht, zal ont vangen hebben, zal zekerlijk in Nederland niet verwacht zijn, namelijk het overlijden van Z. Exc. den Hoog Wel-Geb. heer Mr. Evert Ludotf Baron van Heeckeren, Commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw, Goü. yerneur-Geiicraai der Nederiandsche West-Indische Bezittingen, op den igjupij alhier te Curasao. Dingsdag den 12 Junij, 's middags ten half twee ure, hoorden wij het gebulder van liet geschut en zagen wij de vlaggen der for- tressen en der vesting in de haven wapperen, ter verwelkoming van Z. Exc. op dit eiland, met het transportschip de Dordrecht-; en drie etmalen daarna, namelijk den 15 Junij, 's middags ten half twee ure, kondigden de rouw- of miniliuschoten en het waaijen der vlaggen half steng op forrressen en sche pen het overlijden van Z. Exc. aan. Lange was de komst 'van Z. Exc. al hier verbeid en groot en veelvuldig waren de toebereidselen óm Z. Exc. alhier te ontvangen. Eene blijdschap heerschce onder de ingezetenenom hem in hun midden te zien, die zes en een halfjaar het opperbewind over dit eiland had gevoerdde ambtenaren en de voornaamste der ingezetenen maakten zich gereed, om Z. Exc. te verwelkomen; en op den 16 junij, denzélfden dag, dat Z. Exc. audiëntie zóu verleend hebben, bevonden zich diezelfde inge zetenen in het gouvernementshuis, waar zij hem gezond in hun midden dach ten te zien, in rouw om hem de laatste eerbewijzen aan te doen. Niemand van eenig aanzien heeft zich ook onttrokken, om bij de begrafenis tegen woordig te zijn; want er heerschte hier een algemeen goeden dunk van zijtie personele deugden, als een nederig, vaderlijk en goedwillig mensch, en eene algemcene smart heerschte hier over het denkbeeld, dat Z. Éxc., na 17 ja ren in de West-Indien te zijn geweest, juist 011s eiland het treurtooneel van zijn overlijden moest zijn. Zijne Exc. hier komende was gezonddoch be gon eerst deii volgipnien dag na zijne aankomst, en wel 11a het diné, over ongesteldheid te kl ag;n; des Donderdags scheen de ziekie een gunstigen keer te nemen, en men dacht dat Z. Exc. binnen een paar dagen de kamer zou verlaten; doch ivoorziens nam dezelve des Vrijdags zulk eenen keer, dat de dood spoedig volgde. Zijne Exc. stierf 111 den ouderdom van 53 jaren, 6 maanden en 15 dagen. (Mevrouw de Baronnes Douairière van Heeckeren was echter met het trans portschip de Dordrecht naar Nederland vertrokken, en reeds den 30 Julij te Hellevnctsluis aangekomen.) SPANJE. Berigten over Parijs van den 31 Ju lij. Uit Estella schrijft men, dat aldaar 15 personen, waaronder de Luitenant» Colonel Elvivagefusileerd zijn geworden, omdat, tijdig genoeg was ont dekt, dat zij met de Christinos onderhandelingen van verraad hadden aan. geknoopt, Ook in het leger van Cabrera is een complot ontdekt, hetgeen ten doel had, om de forten en steden, die in de magt der Carlisten zijn, aan de Christinos over te geven; reeds waren 9 officieren, bij vonnis van eehen krijgsraad, doodgeschoten. De Baron de Meer heeft Salsona ingenomen. ITALIË. De Commissie, die in het voorleden jaar, bij de uitbarsting van de cho. lera, te Rome was ingesteld, heeft thans, in naam van den Paus, een ver slag openbaar gemaakt, waarin wordt medegedeeld, dat in het geheel 9372 personen door de cholera waren aangetast geworden, van welke 3953 her steld en de overige overleden zijn. Van deze laatsten behoorden 2551 tot het mannelijke en 1868 rot het vrouwelijk geslacht. Den 29 Augustus wa ren de meeste cholera-gevallen voorgekomen, bedragende het getal op dien oag 518. DUITSCHLAND. In dé faculteit der Medicijnen te Würzburg, heeft den 23 Jnlij een Griek,- geboortig van Philippopolis in Turkije, zijne dissertatie verdedigd; als eene merkwaardigheid Wordt hierbij gemeld, dat de theses in de Grieksche taal gesteld waren en in die taal verdedigd werden, hetgeen, behalve in Wee. nen, noch nooit aan eene Duitsche Hoogeschool had plaats gehad. Te Baden-Baden waren den 24 Julij 8580 vreemdelingen op de bad. lijst ingeschreven. Het vorige jaar beliep dit getal tot dezelfde dagteeke» n'nE 7335- In Frankfort werd den 30 en 31 Julij een groot mtizijkfeest gehouden, waarvan veel ophef gemaakt werd. Omtrent de zaak van den Aartsbisschop van Posen, den heer v. Dunin, wordt gemeld, dat deze prelaat aan de geregterlijke overheidspersonen, welke met het onderzoek zijner zaak belast zijn, de verlangde inlichtingen weigert te geven, bewerende, dat de wereldlijke magt onbevoegd is, om over hem te oordeelen. Dienvolgens zon de prelaat begeerd hebben, voor eer.e geestelijke regtbank teregtgesteld te worden. Voorts meldt men, dat de. zelfde Aartsbisschop geprotesteerd heeft tegen de bekende aanschrijving van het bewind van Berlijn van 25 Junij, waarin de door hem uitgevaardigde herderlijke brieven, omtrent de gemengde huwelijken verklaard worden te te zijn onwettig en van geene krachc, en dat hij zijne onderhebbende gees telijken vermaand heeft, geene acht te slaan op die aanschrijving, als zijnde afkomstig van eene magt, die in deze geestelijke zaak geen gezag heefc. De Montenegrijnen, die onlangs, zoo als gemeld is geworden, een be zoek van Z, M. den Koning van Saksen hebben ontvangen, zijn wederom ten getale van 1000 man op rooftogten uitgegaan en onderscheiden streken geplunderd. Onder hen bevinden zich ook vele Oostenrijksche deserteurs, welke, daar zij in het eerst nog de Oostenrijksche montering dragen, juist gebruikt worden, om karavanen en reizigers te overvallen, daar deze meenen met soldaten van het Oostenrijksche leger te doen te hebben. Z. M. de Keizer van Rusland geeft jaarlijks de aanzienlijke som van 80,000 zilveren roebels, 0111 aan de beschaving der onbeschaafde en arme Montenegrijnen te besteden. II. M. de Keizerin van Rusland heefc aan de stad Salzbrunn een ge. schenk van 2000 Rksthl. gegeven, uit welker interest jaarlijks 5 arme zieken, die de baden gebruiken moeten, zullen onderhouden worden. In de Russische stad Rjack, zijn in Junij 700 huizen door eenen brand verwoest. De huizen zullen op kosten van Z. M. den Keizer weder opge bouwd worden en de bewoners zekeren tijd van belastingen vrij zijn. In Konstantinopel heersten bij aanhoudenheid zeer vele branden; den 7 Julij woedde er een, die 700 huizen in de asch legde. De gezondheids, coestand was in die stad voldoende. F R A N K R IJ IC. Parijs den 31 Julij. Aan Z. M. den Koning is gisteren een ongeval over. komen, hetgeen van bedroevende gevolgen had kunnen zijn. Van den Her- tog van Orleans vergezeld, in vollen draf, de Champs Elyzées naar Neuilly doorrijdende, brak plotseling de as van de koets, waardoor dezelve natuur lijk omviel en de beide hooge personen op den grond wierp. De Koning heeft gelukkig geen letsel bekomen, doch.de Hertog van Orleans is zwaar gekneusd, daar het rijtuig aan zijnen kant onvslr.eg eji dé.Koning dus op heni viel. Daar er geen ander rijtuig des Konings aanwezig was, heeft Z. Mi met den Hertog zijn uitstapje naar Neuilly in een huur-rijruig voortgezet. II. K. H. Mevrouw de Hertogin van Orleans, is den 3osten, des mor, gens ten half 12 ure te Neuilly van eenen zoon bevallen; liara coestand was zeer voldoende. De jonggeboren zal de namen van Philips Alexander Maria Ernest dragen. De persoon, bij wien den 27sten patronen, kruid en kogels gevonden zijn, heet Rabau, graveur in het Palais Royal. Hij heeft tot nogtoe op geene vragen van den Regter van Instructie voldoend antwoord willen geven. Bij vele anderen, als ook bij den bekend,en AW Ltottennais was huiszoeking gedaan-; bij. dezen laatsten zonder dat -er iets óncdekf is. De Julij feesten zijn in zooverre rustig afgeloopen, dat er behalve eenige arrestatien, die den 28scen hebben plaats gehad, wegens eene al te hevige redevoering op de graven der Julij gesneuvelden gehouden en daarop gevolgde opschudding, niets bijzonder is voorgevallen, Eene naauwkenrige opgaaf van de scerkte dér Fransche zeemagc,isde volgende: Elf linieschepen van den eersten rang, 12S stukken voerende, drie en twintig van den tweeden rang, eik van 86 stukken,- en drie en twintig van den derden rang, met 82 stukken gewapend; té zafnen zeven en vijftig linieschepen, die meerendeels sedert 1818 gebouwd zijn. Al verder telt Frankrijk 40 fregatten van den eersten rang, die elk 60 zes en dertig ponders voeren; tien fregatten, met 46 zes en dertig ponders gewapend, vijftien fre. gatten van den derden rang, 32 stukken voerende, en tien fregatten van den vierden rang, die 26 stukken hebben. Voorts vier en twintig korvetten, van 20 tot 32 stukken, zestien kanonneerbrikken en zeven en twintig stoomboo. ten, die bijna allen stoomwerktuigen van de kracht van 160 paarden bezit ten en goed gewapend zijn. In de Fransche tuighuizen bevinden zich 3,000. kanonnen en karonades en al het noodige om een en vijftig linieschepen, twintig ïr'egacten en twintig korvetten te wapenen. 7. E E - T IJ d 1 N G. In Tessel Binnengekomen G. l. Swarthvan Cardiff, W. Dading en H. B. Dikvan' New-Castle, A. O. Moldenhauer 'en J. Marras, van Drammen. In het Vlie binnengekomen K. Sipman, van Dantzig, R. J. Dood, van Koningsbergen. Te Tersch. niets gepasseerd. De schepen Johanna, Kapt. R. Maalsteed, en Zeemanshoop, Kapt. C. P. Kuiper,beide van Amsterdam naar Batavia, zijn den 2t julij op de hoogte van de Singels met eene bramzeilskoelteuit het N. N. W. gepraaid door den Tesselschè ioodsschipper Y. Metze- laar, voerende de loodsschuit N°. 1. Kapt. Jan Mengers, van MarenneSte Helvoet binden, heeft dén 25 fel ij op dehoogte van Douvres gezieneene bark; toonende vlag van het Collegie Zeemanshoop met N°. 202. Zijnde die van Kapt. G. Mulder, voerende het schip Straat Sundavan Amsterdam naar Batavia. De schepen de Vrouw JantjeKapt. L. W. de Vries, de Vrouw Ida, Kapt. D. de Vries, AlbefdinaKapt. J. J. Joosten, die Fran Maria, Kapt. J. G. Kotsch'die Frau Catharine, Kapt. P. Kopeke, en Regina, Kapt. II. Reebeling, alle zes van Hamburg naar Amsterdamwaren den 26 Julij te Cuxhavcn in goeden staat liggnnde. Het schip Achilles, Kapt. G. Robinson, van Rotterdam naar New-Castle, was de» 23 lulij op de hoogte vau Bridlington. Kapt. J. C. Dinse, gevoerd hebbende liet schip VAvonturevan Antwerpen naar Am sterdam (bevorens gemeld)meldt van Batz van den 25 Julij, dat zijn schip niet gezon kenmaar door den aan boord zijnde Antwerpschen loods op de plaat vanZaftenaan den. grond gezeild iszoodanigdat hetzelve alleen met het raiddeschip vastzittende daar door in het midden doorgebroken was; de lading was, ofschoon nat, geheel geborgen. ArrivementenTe Constantinopel Kapt. Archer, van Odessa naar Hollandte Bordeaux B, G. Smit, van Amsterdam; te Havre V. Buchon, te Guernsey P. ie Page, en tc Gra- vesend D. Dunlop en R. Stranack, allen van Rotterdam, K. B. Tippem»; A. Visser en K. Tunnema, van Worltuui, Kapt.-Luit.„S...R. van,Frank., Cerberus, Z. M. Stoom-, boot, van Helvoet, J. Grey, van Medenblilc, S. II. Finch enJ. Manning, van Harlingeri. PRIJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 1. Augustus 1838. Nederlanden, Werkel. Schuld 2jpCt. 54'a 55 J Dico 5 ioi?aio2 Uitg. a Kans-Biljetten25^ 25J Am0rt.Syndic.4J 96 a 96I 3i 79% L 1 ztü 1 a 80 Hand.-Maats. 4I i68Jai69j Nieuwe dito.. 4Jioofaioij Aandl.H.Spoorw. a Frankrijk. Inschr, Grb. 3 pCt. a Rusland. Gb.//.&C°.I798 5pCt.iojJaiosJ 'Ha 5- Ins. en Certif. 669,a 70 i&tt 597ïa 97 Gebl ioij 25' 96; 80 I68: tol «oSs 69! 97 s Pruissen, Geld!, té Lond. 4,pCt. a Aandeelen van dito.. a Sr AN JE. Nieuwe 1835É 85 5pCt.2o|a2i{ Ditoonbep.st....- a Dito passive......a— Dito uitgest, a Coupons 1 Nov...a Oostenrijk, OblColl C°. 5 pdc. a Certificaten.2Ïa Neg. Metaliek2j-58 a 58 J Idem5 —103 aioJJ Dito in Lond. 5 - a Bank-Aktien.3 a Napels. Certificaten... 5 pCt. a Dito in Napels. 5 93^a 94J Gebl» e°rj Heden verloste allervoorspoedigst van eenen ZOON, J. C. TEN» GËLER, geliefde Echrgenoote van P. J. ZUURDEEG Jzn. Leyden, 2 Augustus 18 De Hoofddirectie der Leydsche Maatschappij van Weldadigheid maakt bij deze bekend, dat de Uitlotihg van ao Aandeelen in de Geldleening tot Opbouw van Arbeiderswoningen, op den isten Augustus heefc plaats ge. had; en dat de uitgetrokken Nommers bestaan in de volgende N°s. 1, 6, 7. 18, 35» 51» 54' I2°' '7°. 183, 187*. 193, 223, 302, 327, 340, 374, 397, 402 en 412; welke uitgelotene AANDEELEN, zoowel als de ver» schenen INTR.E5SEN, betaalbaar zullen zijn ten Huize van den Heer Mr. P. G. HÜBRËCHT, op het Rapenburg, Dingsdag en Woensdag, den 7 es 8 Augustiis, des morgens van 9 tot 10 ure. Alle degenen, welke.ieta te pretenderen hebben van, of verschul digd zijn, aan W^teu GERARDUS SLIGGERS, in leven Slijter in Sterkt Dranken, op dpn.Wieuw.en Rhijn, Wijk VII N°. 6i, te Leyden, worden verzocht, daarvan "opgaaf of betaling te doen, aan bovengemeld Huis, vóór den 3isten Augustus aanstaande. Wordende tevens berigt, dat de bovengenoemde Affaire op denzelfden voet en naam, zal worden voortgezet; verzoekende men ieders gunst en recommandatie'. r 11 J. WESSELING, H. WESSELING, G.W.-WESSELINGen J. WÉ3-' SELING Hz., Makelaars, zullen op Maandag den A Augustus 1838, desi namiddags ten half drie ure, te Amsterdam, in Ae JVitte. Zwaanop den' Nieuwendijk, presenteren te Verkoopen: Eene extra mooije geheel nieoï aangekomene Partij Greenen en Vuren, NoordsChe, Riga,.Narva, Memel- sche en Dantziger Balken, Riga Wagenschotten, Twaalf Ellens?, Juffers, Kolters, Abo- Borg?- en Wijburger-Deelen, Menjelsche en Dantziger Dui. gen en andere HOUTWAREN. Liggende in dea Binnenkant en op den Wal, NB. Na afloop dezer Feiling zal er nog een .Partijtje afgekeurde EIKEI'" BALKEN geveild worden. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2