A°. 1838. 10 1 t? 2 1 m TT LEYDSOHE MAANDAG, COURANT. 3° JUL It, «MINISTERIE van FINANCIEN. ÖE .MimStÉA van Financien, gelet hebbende op deszelfs resolutie van heden, vaarb\j, krachtens Zijner Majesteits besluit van den i3den fnnij 1838, N®. 94, wordt vastgesteld eene 175ste Loterijbrengt bij deze tér kennisse van een lederdie Verlan* ïfen rtïogt In genoemde Loterij deel te nemen dat* ten aanzien van deceive, zijn ge* Waakt de ftaVolgtnde bepalingen t i®. De 175ste Loterij zal bestaan uit vjf en twintig duizend vijf hond er l Lotentwaalf êuizend zeven honderd vijftig Pryzen en vier en vjftig Premien, overeenkomstig het plan aan deze gehecht. 4». Ten behoeve van 's Rijks Schatkist 2al worden ingehouden vijftien ten hondefd van alle prijzen en premien v-*n éin honderd glildèn en daarboven, en tien ten honderd van alle prijzen van zeventig galden en daarbeneden, alles onverminderd de bijlage van twee galden voor ieder klassikaal lot, hetwelk voor de laatste klasse verwisseld wordt. 3°. De loten zullen in geene kleinere deelen mogen gesplitst worden dan in twintigsteH. 4®. De toelating van splitters en dcbiianten zal moeren geschieden met inachtneming van de bepalingen in Zijner Majesteits besluiten van den 5 November 1818 {Staatsblad N°. 37), den 13 November 1827, Nö. 145, Staatsblad N°. 50 en 146), en van den 6 Januafij 1831, N°. 68, {Staatsblad N°. 2), vervat. 5®. De klassikale loten voor de eerste klasse, zullen voor den inleg prijs verkrijgbaar zijn voor de houders van loten, die in dc laatste klasse der 174ste Loterij met niet zijn uitgekomen; mits tot het bekomen derzei ven ten Kantore van den Ontvanger-Generaal der Loterij te *s Gravenhdgeof van een def Collecteurs aanvraag gedaan worde, ï?nnen de twee eerste weken, na de opening der collecte» 6°. De voornoemde Ontvanger-Generaal zal, bij de opening der collecte voof de 175ste Loterij, voorloopig een getal van duizend drie honderd loten alkonderen en beschikbaar houden, om daaruit aan ingezetenen van het Rijk, geene Loterij - handelarendoch hem bekend zijnde, als loten voor eigen rekenjng te willen spelen, mitsgaders aan zoodanige personen, welke uit hoofde hunner vroegere betrekkingen tot de Loterijen hier te lande, aanspraak daarop kunnen maken en hem daartoe bijzonder door den Minister zullen kunnen worden aangewezen, geheele loten tegen den inlegprijs te kunnen afgeven, zoo hug de voorraad strek(t, mits dc prys van 'de alzoo afgegevene loten aan hein in ééns voor alle klassen voldaan worde. 7®. De Ontvanger-Generaal meergenoemd, zal van de uitgifte der voorgenoemde loten, «ne behoorlijke opgave aan den Minister inZfcnden. 8®. De collecte der 175ste Loterij zal geopend worden op Maandag den 23ste!! July 2838 en de sluiting van dezelve op Zaturdag den 4de» Augustus van dat jaar. 9®. De trekking van de 'eerste klasse der Loterij zal plaats hebben en géhed ïrtoötétt afloopen op Maandag, Dirfgsdag en Woénsdag, den 2b, 21 en 22Sten Augustus 1833; die der tweede klasse op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 3, 4 en sden September 1838; die der derde klasse op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 17, 18 en 19de!! derzelve maand; die der vierde klasse op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 1, 2 tn 3den October 1838en die der vijfde ot laatste klasse op Maandag, Dingsdag, Woens dag en Donderdag, den 15, 16, 17, 18, 22, ^3, 24, 25, 29, 30 en 31 October, 1,5, 6, 7 en 8 November 1838; terwijl de laatste honderd nommers op Vrijdag den 9den November 1838 zullen getrokken worden. 10°. De collecteurs, splitters en debitanten, zullert by het verkoopen of verhuren van toten niet meerder mogen vorderen dans Bij Verkoop I. Vab loten voor alle klasse'n of doorgefourneerde t Geheele loten f 69.00 I Vijfde loten 13.80 I Twintigste lotert ƒ3.45 Htlvt - 34.5Ó I Tiende - 6.90 II. Van klassikale loten. I Bj Verkoop: Voor de Eerste Klasse Geheele loten 14.00 Tiende loten 1.40I Kdvc h 7«°° Twint. - 0.70 Vijfde 2.80 Voor de Tweede Klasse Geheele loten f 26.00 Tiende loten 2.60 Halve 13.00 Twint. M 1.30) Vyfde - 5.20 Voor de Derde Klasse Geheele lotert f 46.00 I Tiende loten 4.C fialve - 20 00 J Twint. - 2,c 5-6o - 2.80 Bij Verhuring! Voor de Eerste Klasse. Geheele loten 4.00 1 Tiende loten Halve - 2.001 Twint. Vyfde - 0.80 I Voor de Tweede Klasse. Geheele loten 8.00 I Tiende loten Halve - 4.00 Twint. Vyfde - 1.601 Voor de Derde Klasse. Geheele loten 10.00 J Tiende loten Halve - 5.001 Twint. Vijfde - a.oo Voor de Vierde Klasse. Geheele loten 14.00 l Tiende loten f 1.40 Halve - 7.00 Twint. 0.70 Vijfde - 2 80 f Voor de Vjfde Klasse. iste week. Geheele loten 18.00 Tiende loten 1.80 Hajve - 9.00 1 Twint. - 0.90 Vijfde - 3.60 J o.4Ö - 0.20 0.80 - 0.40 1.00 - 0.50 Vijfde - 8.00 J Voor de Vierde Klasse Geheele loten 56.00 1 Tiende loten Halve - 28.001 Twirtt. Vijfde - 11.20 J Voor de Vijfde Klasse Geheele loten 71.00 1 Tiende loten 7.10I Ealye - 35.50 1 Twint. yij|e -,i4-io( »r -:r. Diegenen, welke de hierboven bepaalde prijken voor klassikale koopl'oten hebben be taald, zullen, indien bun lot niet wordt uitgetrokken in'de klassen, waarvoor hetzelve genomen was, derzelver fournissement voor de volgende klasse kunnen voldoengelijk netzelve bij hét Plan is vastgesteld, namelijk, voor geheele loten: bij de verwisseling» voor de tweede klasse, niet 12.00 1 voor de vierde klassen>et 16.00 voor de derde klassemet - 14.00 J voor de vijfde klassemet - 15.00 en voor de gedeelten van loten naar evenredigheid van deze prijzenalles zonder verdere bijbetaling van eenig opgeld. IÏ®. De prijs, waarvoor de loten gedurende de verdere trekking der vijfde klasse zullen mogén verkocht en verhuurd wordenzal nader voor elke week afzonderlijk worden bepaald. De CollecteursSplitters en Debitanten zullen zich moeten gedragen naar de vorenstaande bepalingen, welke, te dien einde, overeenkomstig art. 3 van Zijner Majesteits besluit van 4en 6 January 1831, N°, 68, in de Nederlandsche Stcats-Courant zullen worden geplaatst. Dien ten gevolge worden de Ingezetenen, welke gehtele doorgefourneerde loten, tegen den inlegprijs mogten verlangen, oplettend gemaakt op de bepaling, volgens welke de afgifte dier loten, onderde daarbij aangewezene beperkingen, aan den Ontvanger-Generaal ier Loterij is opgedragen, ten wiens Kantore men zich in persoon of bij gemagtigde zal jnoeten vervoegen, ter verkryging van dezelve loten. V Gravenhage, De Minister van Financien, 'den 25Sten Junij 1838. G. Beelaerts van Blokland. PLAN voor de 175ste Koningljke Nederlandsche Loterijgroot f 1,260,500, bestaande uit 25,500 Lotenuit 12,750 Prijzen en uit 54 Premien. Eerste Klasse. De inleg is f 5, 1 prijs van 5 99 i> 9* 1 pnjzen 99 >*5»0 99 - I,O0O '0 9» 40O '0 99 200 40 99 IOO «50 99 20 20,000 - 7»5°° - 2,503 - 3,cool - 10,000 - 4,000 - 2,000 - 4,000 37,000 tweede Klasse. De inleg is f 12. 1 prys van 2 prijzen 10 40 1890 1,500 1,000 400 200 10Ö 30 f 20,000 - 7,5oo - 2,5CO - 3,000 - 10,000 - 4,ooO' - 2,000 - 4,000 - 55,5a> 1925. prijzen bedragen 1 premie voor het eerste lot 2 premien van f 400 voor de To ten uitkomende voor en na den prijs van f 20,000 2 premien van 150 voor de lo ten uitkomende voor en na den prys van f 7,500 2 premien van 50 voor de lo ten, uitkomende voor en naden prys van 2,500 1 premie voor het laatste lot - 8co 300 too- 2,500 1925 prijzen bedragen f 90,000(1925. prijzen bedragen f 108,500 1 premie voor het eerste lot - 10001 1 premie voor het eerste lot - 1000 a premien van 400 voor de lo tenuitkomende voor en na den prijs van f 20,000. - 8ooi 2 premien van f igo voor de lo ten, uitkomende voor en naden prijs van 7,500. - 3°°| premien van f 50 voor de lo ten, uitkomende voor en na dén prijs van f 2,500. - looi l premie voor het laatste lot - 2,500 i«C3 prijzen en premien bedragen 94>7°°l>233 prijzen en premien bedragen fnzjiaa Derde Klasse. I prys vail 1 2 prijzen 10 99 9T De inleg is 14» f 25,000! 40 1850 f 1,500 - 1,000 400 2oo 100 45 1 ó,ooo 2,5001 3,0001 10,000 4,000 2,000 4,000 83,250 ip25 P'jjzen bedragen 143,750 1 premie voor het eerste lot - ióóo 2 pfemïen van 500 voor de Io- tefi uitkomende Voor en na dert prijs van f 25,000 - j< 2 premien van 200 voor de lo ten uitkomende voor en na den prijs van 10^000 - 400] 2 premien van f 50 voor de lo ten uitkomende voor en na den prijs van 2,500 - iöol 1 premie voor het laatste lot - 2,500 Vierde Klasse. De inleg is t6. f 25,000 - K?,ÖbO - 2,500 3,ood - 10,000 4,000 2,00a 4,000 - 120,250 1 prijs vart 1 jj 1 v 2 pry zen 1,500 10 - 1,000 i0 Si 99 - 4°° 10 200 4° - 100 i85° js - 65 1925 prijzen bedragen 1 premie voor het eerste lot 2 premien van f 500 voof de lo ten uitkomende voor en na den prijs van 25,000 2 premien van f 200 voor de lo tenuitkomende voor en na den prijs van 10,000 2 premien van 50 Voor dc lo ten uitkomende voor en na den prijs van f 2,500 1 premie voor het laatste lot - 180,750 1000 400 100 2,50O 1933 prijzeh en premien bedragen 148,750' 1933 prijzen en premien bedragen Vijfde Klasse. De Inleg is 13en f 2 premie voor het Rijk. 1 prijs Var» 99 99 I 3» M si 45 45 55 3<55 4530 a prijzen 3i f 1,500 - 1,000 - 400 99 200 si 100 a - 7° 185,750 100,000 60,000 30,000 20,000 Iö,ooo 7,500 5,000 2,500 8,000 45,ooo i8,ood 11 fOCo 36,500 317,100 5050 prijzen bedragen 1 premie voor het eefste lot 2 prem. van ƒ2,000 voorde loten, uitkom, voor en na den prijs van fioo^ooo - 2 :,200 99 600 99 400 99 200 99 150 99 100 99 100 .99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 - 60,000 - - 30,000 - - 20,000 - - 10,000 - - 7,500 - - 5-yOÖO - 2,500 - 665,600 1,000 4,000' 2^00 l^zoo 800 400 300 20O 20O 25,000 2,000 I premie voof het laattte lot der eerste week 1 pfemie voof het laatste lot der tweede weekzjooo t pfemie voor het laatste lot der derde week 3 000 1 premie voor het allerlaatste lot jq^ooo 718,100 5072 prijzen en premien BALANS. Klasse. Loten. Inleg. Ontvang. Uitgaaf. Pryzem Premien. I 25,500 f 5 127,500 94»7ÖO 1,925 8 2 23,575 12 - 282,900 - 113,200 1,925 8 3 21/50 - 14 - 303,100 - 148.750 1,925 8 4 i9,725 - 16 - 315,600 - 185.750 1,925 8 5 17,800 - 13 231,400 - 728,10$ 1 5,050 22 60 ƒ1,260,500 1,260,500 12,750 54 Wijze der Trekking. t De trekking dezer Loterij zal geschieden op de voorbeen gebruikelijke wijzei om dezelve te bewerkstelligenworden de 25,500 nummers, ieder afzonderlijk opgerold, ïn eenc bus gestoft, eri daarentegen voor de trekking van ieder der vier eerste Khrssétf <J<5 prii-'cn e^i vour de laatste klasse de prijzen en nietenwelke voor dezelve bestemd ziin In eene andere bus geworpen. Zullende voorts, telleen reize, wanneer uit de eerst- semelde bus een nommer wordt getrokken, ter zei ver tijd uit de laatstgemelde de voof hetzelve bestemde prijs of niet getrokken, en beide overluid afgelezen worden. De mie" is: in de eerste klasse 5 gulden, iu de tweede klasse 12 gulden, m de derde klasje 14'uilden, in de vierde klasse 16 gulden, en in de vijfde of laatste klasse 13 gul den- en zal daarenboven, bij den inleg-dei laatste klasse, moeten worden bijbetaald 2 gulden premie, ten behoeve van het Rijk; doch vaw liet voldoen dezer 2 gulden zullen de loteni waarvan de volle inleg van zestig gulden in eens betaald wordt, vrij wezerr. De collecte zal geschieden ten Kantore van de Koningïyfce Nederlandsche Loterij, t« rs GraveuhageIn'het Lange Voorhout, alsmede bij de bekende gequalificeercfe collec teurs of ontvangefs. j De trekking der onderscheidene klassen zal geschieden 14 dagen de eene na den andere. De verwisseling der ongetrokkene loten, op Maandag 11a het intrekken van iedere klasse aanvang nemende', móet, op verbeurte van het regt van verwisseling, des Vrijdags v6ór de trekking der respective klassen zijn volbra&t, waarnaar de inleggers, eer voorkoming hunner schade, zich zubeu moeten gedragen. t De houders der Toten, dre tot den voilèn ïnTeg" van 2estrg gnlden1 aanstonds betaald zyn- zullen bij bet trekken van een prijs in eene der vier eerste kfassen, het door he* ce veel betaalde terug ontvangen. Wanneer een der hooge prijzen, vóór en na dewelke eenige premien te trekkeir zijn, od het eerste of het laatste lot van eene der klassen, of op het eerste of laatste (on van eene der weken van de laatste klasse mogt getrokken worden, zal de premie, welke voor het voorrzimde of volgende lot bestemd was. aan dezen lioogen prijs worden' toegevoegd. De korting der prijzen en premien van 100 gulden en daarboven, is vijftien. en! van de mindere tien ten honderd, zullende de beuling derzelve geschieden aan den vertoon»/ ..j.. i0[ te/ plaatse waar hetzelve in den beginne zat zijtr ingelejd, veertien dagen na het uittrekken van iedere klasse. Niemand der prfjstrekkere heeft het t'egr vroegers betaling te vorderen, zijnde de vroegere betaling eene goedwilligheid der gequafiheeerde collecteurs of ontvangers. En wordt laatstelijk aatt teder gewaarschuwd, dat alle prijzen en premien, die binnen den tijd van vier jarenaanvang nemende met den vijftienden dag na het uittrekken der laatste klasse niet zullen wezen afgehaald, alsmede de gelden, die van de daaronder ge heel gefourneerde lóten zouden moeten ternggegeven worden, ten voordeele van *s «pk. schatkist zuiïen zijn verbeurd, zonder dat eenige uitzondering hoegenaamd daartegen toe', gelaten zal wordenv BEKENDMAKING. Hft Hoog cKRhGTSnor re Gkavehmce gezien het requisitoir van den TieWPro- Rureur-Generaal. betrekkelp het daarstellen der Kamer van vakantie, van den zpi Julij t0G^^&ÏÏtflTelen1^"1^ ff.43 =n van liet decreet van <fen 3» Maart i8«S. en A-artikelen io. 10 en 32 van her decreet van den d folrr rSto; Heeft na vooraf«aande delfbreratve goedgevonden te bepalenzoo als bepaald wordt by deze dat de Kamer van vakantie in (Bt jaar benrtdingï zai word.» gepresideerd doos d*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1