ïa leving van Hit btf-tel verantwoordelijk ie stellen en dat twee represenian ten zich met eigen oogen ovei tuigen zouden dat ooi; te Scliwyz geene soort, gelijke wapeningen worden bewerkstelligd. Uit liet Zwitsersch Uamon Sr. Gallen geeft men zeer hoog op van de onderscheiding en de ongeveinsde hartelijkheiddie de jonge Prins Louis Napoleon, in zijne hoedanigheid van voorzitter der schuttersfeesten aldaar, had ondervonden, en van de geestdrift die Zijne tegenwoordigheid herbaalde malen ïoh hebben verwekr. Bii zijn inrijden te St. Gallen, en overal waar hij zich vertoonde, zou men de kreet van Leve Napoleon! gehoord hebben, en deze woorden allerwege toejuiching hebben gevonden. Zelfs was men, aan een eedgenootschappelijk banket, zoo verre gegaan, van, tér liefde vati hern, eene inbreak te maken op den geest van het grondwettiglijk verbod, voigens hetwelk, bij soortgelijke gelegenheden, geene toasten aan medebur. gers mogen toegebragt worden. Een der voornaamste personen uit den kring was namelijk opgestaan en had het leedwezen der vergadering betuigddat liet haar niet vrijstond een toast te brengen aan eenen burger van Vorscelijken bloede, die men gelukkig genoeg was in zijn midden te zien; maar zich moest bepalen om een dronk in te stellen op de Zwitsersche onafhaukelijk- heid," waarbij het een ieder vrijstond te denken wien die dronk gold, DUITSCHLAND. Z. M. de Koning van Pruissen heeft door den Opper-Voorzirter der Rhijto- provincie, de volgende bekendmaking uitgevaardigd: „Z. M. de Koning heeft bij Kabinets-order van den 13 Jtinij dezes jaars, onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle regten, welke aan hét Metropoli- taan-domkapittel te Keulen volgens de weicen en kostumen toekomen ver gunddat de Domdeken Dr. Huigen die -tot-hiertoe onder den titel van Kapitular-Verweser het Aartsbisdom Keulen bestuurd heeftvoortaan met den titel en de onderceekening van Aartsbisschoppelijk Vicaris Generaal, het Aartsbisdom zelfstandig blijve beheeren. j, De heer Domdekaan Dr Hüsgen heeft dienvolgens het beheer des Aarts- bisdoms op de voorschreven wijze op zich genomen, blijvende, naar de ver dere voorschriften van de aangehaalde Kabinets-ordealle ainbisverkeer met den Aartsbisschop Vrijheer van Droste-Vischering verboden. Te Berlijn werd den 19 Jnlijhet overlijden van H. M. de Koningin, hetgeen reeds 28 jaren geleden isplegtig herdacht. Uit Dresden meldt men van den ï7den: Dadelijk na de aankomst heden morgen van den Keizer en de Keizerin van Rusland, begaven Koogstdezelven zich naar Pillnitzom bij den Koning en -de Koningin een bezoek af te leggen. Daarna bezochten IIH. KK. MM. Iloogstderzelver Zuster, de Prinses van Oranjeen bezochten vervólgens de verzamelingen van schilderijen en kunstwerken dezer stad. Er zijn allerlei toebereidselen tot veraangenaming van het verblijf der hooge personaadjen gemaakt. De Keizerin wordt eerst den 24ste!! te Munchen verwacht. Uit Frankfort schrijft men van 21 Ju lij Volgens de Belgische dagbladen zou de Nederlandsche Buitengewone Gezanc en de Gevoimagcigde Minister bij het Duitsche bondgenootschap, Graaf von Grunnete Biussel zijn aangekomen. Dit is eene dwaling; ge. melde heer neeft Frankfort niet verlaten, maar zijn zoon is onlangs om fami lie-zaken naar Belgie vertrokken. Onderscneiden Corporaiien in Hanover, die het Koninglijk besluit we gens bet schorsen der Stenden-Vergadering hadden afgewacht, voor zij hare bezwaren bij de Bondsvergadering indienden, hebben die stukken nu afge zonden, en men denkt, dat, uitgezonderd de Regering der hoofdstad, der Akademie-scad Göctingen en eenige garnizoensplaatsen, door alle Regerin gen van andere plaatsen dusdanig zal gehandeld wordeö. Men schrijft uit Töplitz, dat aldaar twee aanzienlijke Franschen waren aangekomen, nameniijk de geweten Gezant aan het Weener hof, Graa de la Ferrvtinais en de Maarschalk Mar moutHertog van Ragusa; men hechtte aan de tegenwoordigheid van deze twee heeren aldaar zeer veel gewigt. F R A N K. R IJ K. Parijs den 24 Jnlij. Men leest in eeti dagblad, onder dagteekening van den -aasten het volgende: Ér waren heden buitengewone maatregelen genomen voor een militair feest. Het gezag had er eene soort van plegtigheid van gemaakt. Het gansche Koninglijke gezin had hetzelve moeten bijwonen. Twee duizend artilleristen moesten, na den afloop der plegtigheid, plaats nemen aan een banket. De Koning zegt men had duizend kroonen gegeven. Te midden van den veel* hoek was een paviljoen opgerigt, bestemd tot de ontvangst des Konings en deszeifs gezin. De avond moest besloten worden met een bal600 personen zouden tot het feest genoodigd zijn geweest; de lijst zou aan het kasteel ter inzage ge* levprd zijn geweest, en de nunoodigingen gedaan namens den Generaal DuchampCommandant van Vmcennes, zouden eerst in den loop van den dag van gisteren afgezonden zijn geworden. De Generaal was reeds sedert twee maanden bezig met het organiseren van het feest. Zijn wij wel onderrigt, zoo zou deze plegtigheid reeds een en andermaal het onderwerp van debatten in den Raad der Ministers zijn geweest. Men zou er beraadslaagd hebben of de Koning op het feest zou verschijnen en of hij deel zou nemen aan het banket. Het eerste zou bevestigend zijn beslist geworden, maar de meerderheid zou zich tegen het tweede hebben verklaard, omdat het houden van behoorlijke waakzaamheid des nachts te moeijelijk was. Reeds gisteren (den 2osten) is het bosch van Vincennes in al deszelfsdee len onderzocht geworden. Na den afloop van deze voorzorg zijn er van 15 tot 15 passen schildwachten uitgezet, om te beletten dac iemand zich in het bosch zou kunnen begeven. Heden morgen zou het bosch andermaal onder zocht worden. Het programma van het feest heeft door eenige onverwachte gebeurtenis moeren mislukken, want Z. M. is niet verschenen, zoo als men zulks ver wacht had. Het half officiële blad van dezen avond geeft geene reden daar van. De Nouvelliste schrijft het hieraan toe, dat de Koning terug gehouden is geworden bij zijne dochter, de Hertogin van Wurtembergwelker beval ling men ieder oogenblik te gernoet zag. De Koning heeft, zooals jaarlijks zijne gewoonte is, den 11 Julij de Aartsbisschoppen en Bisschoppen aangeschreven om den 28 Jnlij aanscaande in alle kerken lijkdiensten te houden voor de op den 27, 28 en 29 Julij ge. vallene voor de verdediging der wetten en der vrijheid. De versierselen der kolom welke ter gedachtenie van de Juüj-revo- lutie op de plaats der Bastille moet worden opgerigt, zijn afgemaakt. De kolom zal eene hoogte van 250 voeten hebben het voetstuk waarop zij rust is 21 voet hoog. Zooals in der tijd gemeld is geworden, had de Wet. gevende Vergadering eene som van 900,000 fr.tot oprigting dier kolom -toegestaan; velen twijfelen echter of het wei ooit tot derzelver oprigting zal komen. De gewezen Spaansche Minister Mendizabal is over Bayonne te Parijs den 23sten aangekomen, oo.mén verzekert om een financieel plan, ter op beuring van het ten gronde gaande crediet van.Spanje .ee beramen. De Commissarissen der Spaansche leening, die zich reeds te Parijs bevin den, hebben een onderhoud met den Baron Rothschild gehouden, om dien bankier te spreken over het overgeven van de mijnen, van Almadénten einde met een ander persoon in onderhandeling over eene leening te treden. Men zegt, dat Rothschild hiertoe zeer geneigd zóu wezen. Men heeft de berekening gemaakt dat, gedurende de jaren 1836 en 1837, niet minder dan veertigduizend Engelschen te Boulogne ontscheept zijn, om zich naar onderscheiden oorden van het vasteland te begeven. Ruim zeven en veertig duizend leden dier natie, waarvan te Parijs alleen twintig duizend worden thans op onderscheiden plaatsen van Frankrijk geteld, wier jaarlijksche vertering, dooreen gerekend, op ruim honderd en acht aiillioenen francs begroot wordt. Men" klaagt te Algiers over het thans weder sterk toenemend aantal zieken onder de Fransche soldaten, en schrijft dit niet ei.kel aan de hitte, maar ook aan het vervelend, eentoonig leven toe, dat zij in hunne slectie ingerigte verblijfplaatsen, waar hei niet aan allerlei ongedierte otwbreekc, lijden. Daarbij komt de moeijelijke dienst, die vooral ©ok in het aanleggen van verschansingen en wegen, en in het geleiden van reizigers en officieren, dikwijls op het heetste van den dag, bestaat. Men beweert dan ook in een der brieven, dat er veel te doen ware, om de schatting van 2 of 3,000 man,- die Frankrijk jaarlijks aan Algiers brengt, .te, verminderen. Wij houden, ein digt de brief, het land op eene milirafte wijze, betet. Men ziet slechts le gerplaatsen, blokhuizen en verschanste wachtposten; maar dat alles is nut. teloos, zoo geene eigenlijke volkplanters het land komen bebouwen. Tot nil toe bewaart en beschermt het leger niets, dan eenige dwergachtige palmboonteB* Een brief u4t Oran, den 10.Julij geschr.eveu, bevat, het volgende ovef den Franschen Bondgenoot in Afrika, Ab del-Ka der Naar het verhaal van uit het binnenland aangekomene Arabieren, had de Emir Ah del-Kader onlangs, aan het hoofd van 2500 man zijneT goregbldé infanterie, zijne nieuwe hoofdstad Tekedempc verlaten. Uit vrees voor ge. brek aan water, had hij geene ruiterij medegenomen. Het doel van zijnen togc was, om de onderwerping te verwerven van verscheidene steden en stammen aan den zoom der woestijn, die steeds hardnekkig de erkenning van zijn gezag weigeren. De eerste stad, voor we.ke zijne kolonne zich vertoonde, heeft geweigerd hare poorten te openen. Hij' heelt zich vervol gens naar iViccaoudi oegeven, doch voor die plaats is zijne magt door eéri groot aantal stammen, die tot verdediging hunner onafnankelukheid de wa penen handen opgevat, aangetast. Na een harnnekkig gevecht, waarbij /ib- 'del Kader meer dan 200 man verloren had, is hij tot den afcogt gedvvongoru gewoiden, en heeft het denkbeeld, om van de vijandige stammen schatting te vorderen, bij voorraad laten varen. Nadat de grooiscc hitte voorbij is, zal hij wel eenen nieuwen togt beproeven, ten zij alsdan verwikkelingen op een ander punt mogten plaats hebben. De zendeling van Abdel-KadelBen-Aratschis bij zijnen meescef teruggekeerd en met groote eerbewijzen ontvangen. Z E E T IJ D 1 N G. in Tessel binnengekomen H. B. Schall en Kapt. Zachariassen, van Batavia, G. de Bus, 11. B. Desney en J. Monle, van Londen, J. Houtsager, van Nevv-Castle. In het Vlie binnengekomen C. H. de Groot en J. L. StelliligwcrfF, van Riga, J. tj. 'Jansen, van Memel, J. Petersen, van Drammen, j. H. Savert, van Hamburg. liet schip Mary en HillegondaKapt. p. A. dé Jong, van Batavia naar Rotterdam, te Helvoet aangekomen, is den 19 Julij hij het naar binnen zeilen op Pampus «aan den grond geraakt, doch den volgende dagna een ligter gelost te hebben, mei den vloed weder vlot geworden en op de reede geankerd. Gemelde Kapt. D. A. de Jong, rap- porteerd den 5 April op de hoogte van Anjer, in Straat Sunda gepraaid te hebben het schip MacassarKapt. II. F. Gieskevan Rotterdam naar Batavia; aan boord was alles wel; ais ook dat op St. Helena aangekomen en den 4 Junij weder vandaar vertrokken, is de brik de NoordKapt. J. A. Weijerbuschvan Batavia naar Rotterdam. Kapt. P. Beniest, van Liverpool, te Vlissingen binnen, h.eeft den 17 Julij in dc Hoof den gezien een Iiollandsch driemastschip, toonende eene standaart, mét de letters C. D., en koers stellende 0111 de West. Aangaande het schip de Saanstroorn t Kapt. P. P. Middel, van Batavia naar Amster dam, wordt van Middelburg van den 19 Jnlij gemeld, dat de Equipagie, na hetzelve Op de hoogte van de Anguillos in een reddeloozen staat verlaten te hebben, opgenomen en aldaar aangebragt is door liet schip MiddelburgKapt P. Riekels, van Batavia. Het schip de Jonge ArieKapt. L. Hus, van Amsterdam naai Surinainen is den i6den, en het schip IndustrieKapt. Anbrée, van Macaio naar Antwerpen deii 17 Julij te Fal mouth binnengeloopenhet laatste met gebroken braadspil en verlies der groote marsera en liet eerste "met verlies de fokkera; heeft den 18 dito de reis vervolgd. PRIJS-COURANT Amsterdam den Nederlanden, Gebl, Werkel. Schuld 2^pCt. 55^ 55} Dito 5 - 102 aio2j Uitg. a Kans-Biljetten25P 25! Amort.Syndic. 4! - 9Ója 96, 3f8 Hand.-Maats. 4! 168 >spo\ Nieuwe dito.. 4|ioc'aiol Aandl.II.Spoorw. 115-Ja 116 J Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. a Rusland. Gb.//.&C°.i798 5pCc.io5;aio5l i8|l 5 105 aie>5{ Ins. en Certif. 6705a 70J 1841 5 - 8 - SS? 102 258 96A 170 100? uó 105 io5S 76 8 der EFFECTEN. 25. Julij 1838. Fruissen, Geldl. te Lond. 4pCc. a Aandeelen van dito - a Spanje, Nieuwe 1835 85 5pCt.2i Jaei J Ditoonbep.st.a Dito passivea Dito uitgesta Coupons 1 Nova Oostenrijk. ObiColl C°. 5 pCt. a - Certificaten.2 Ja Neg. Metaliek2ja Idem5 103 aio3[ Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.3 a Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Gebl. 21} ,03a VIJFTIGJARIGE ECHTVEREENIGING tasschen GERRIT SLOOT e n Soeterwoude MARIA WIJNHOFF. den 27 julij 1838. Heden morgen overleed alhier, aan verval van krachten, tot mijna en mijner Kinderen innige droefheid, miin hartelijk geliefde Echtgenoot THOMAS ZITMAN, in den ouderdom van ruim 73 Jaren. Hij stierf zeet kalm, en zijn vast vertrouwen op God begaf hein in zijne laatste oogen. blikken niet. Leiden Wed. Th. ZITMAN, den 24 Julij 1838. geb. J. van der Nat. r. ras Dr. E. A. FORSTEN, op het punt zijnde om het Land te veria, ten, geeft, ten overvloede, langs dezen weg daarvan kennis, opdat, zo« iemand, buiten zijn weten, nog iets van hem mogt te vorderen hebben, de zoodanige zich, op aanstaanden Zarurdag, den 28sren dezer, tusschei 8 en 10 ure des voorraiddags, ten zijnen Huize zoude kunnen vervoegei en betaling erlangen. Tegen i°. September aanstaande, worden binnen Leiden, op een goeden stand TE HUUR gevraagd: Twee, liefst BENEDEN KAMERS, ongemeubileerd, niet eene gelegenheid om te Kooken en eenige Bergplaat!, Opgaaf van stand, gelegenheid en Huurprijs, wordt verzocht bij den Heel L. V. DOORENMAALEN, op de Langebrug te Leiden. J. WESSELING, H. WËSSELING. G. W. WESSELING en J. WES. SEL1NG Hz., Makelaars, zullen op Maandag den posten Julij 1838, dei namiddags ten half drie ure, te Amsterdam, in de Witte Zwaan, op den Nieuwendijk, presenteren te Verkoopen: Eene extra mooije geheel nientf aangekomene Partij Greenen en Vuren, Noordsche, Riga, Narva. Memel' sche en Dantziger Balken, Riga Wagenschotten, Abo- en Borga-Deelen, Twaalf Ellens, Juffers, Kolters, Menielsche en Dantziger Duigen en andere HOUTWAREN. Liggende^injen Binnenkant en op den Wal. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2