A0. 1838. IBYDSCHE COURANT. VRIJDAG, NEDERLANDEN. Leyden den 2Ósten Julij. Gisteren middag te drie nre is alhier gepasseerd Z. K. H', Prins Frederik \4er Nederlanden, van 's Gravenhage zich naar Alphen begevende, om al. Ytaair Hoogstdeszelfs Gemalin en Dochter 'af te halen. Des avonds ten zes ■ure is Z. K. H., vergezeld van Hoogstdeszells Gemalin en Dochter, alhier weder doorgereden, zich naar 's Gravenhage begevende. Men meldt uit 's Gravenhage van den 20 Julij: Z. D. H. de regerende Hertog van Nassau, die op zijne terugreis naar Londen alhier was aangekomen en eergisteren middag op het paleis in het Bosch gedineerd had-, -is eergisteren avond weder van hier vertrokken. Het heeft Zijne Maj. behaagd, ter vervulling der vacaturen, ontstaande uit de benoeming van jhr. Mr. A. van der Goes, tot Comihies van Staat bij den Raad van State, als door het overlijden van den Adjunct-Commies .7. Orth, te benoemen bij het Departement van Binnenlandsche Zaken: tot Sur. numerair-Ambtenaars, de heeren D. Caste/eijn en van der Corong. Voorts is dezer dagen door Zijne Maj. tot Commies bij hetzelve Departe ment benoemd, de tegenwoordige Surnutnerair-geëmploijeerde H. J. van As, en zulks ter vervulling der opengevallen plaats, door de benoeming van den beer kV, Makkers tot Referendaris bij hetzelve Departement. Bij besluit van Zijne Maj. is aan den heer .7. P. A. Franfois te Rot. terdam de titulaire rang van onder-Constructenr der tweede klasse aan des Rijks werf toegekend. Bij Koninglijk besluit is tot Notaris te *s Hertogenbosch benoemd L, C. van der Ven Junior. Dezer dagen is op deszerfs verzoek een eervol ontslag verleend aan den heer J. A. de Ruyter a-Is 2de Luitenant bij de dienstdoende schutterij te Amsterdam. Bij de dienstdoende schutterij te Delft is tot eersten Luite. naet benoemdde heer H. Hartogh Heys. Voorst is, op deszelfs verzoek, een eervol ontslag verleend aan de'n Ontvanger der directe belastingen en acctjnsen te VVindain, prov. Vriesland, den heer D, kV, Hellema. Uit Rotterdam meldt men van den 23 .Julij: Wij zijn van goederhand onderrigt, dat het plan om de Binnenstad van Rotterdam van versch drinkbaar Maaswater te voorzien, niet uitgedacht is door den heer Architect Adams, maar door een gewezen lid der Regering, die aan gemelde stad meer diensten bewezen heeft; dat hetzelve zeer een. voudig is een hoofdzakelijk hierin bestaat: dat het water uit ontvang-bakken op de pleinen kan gepompt worden, waarin hetzelve niet door helmen, maar door luchtledige buizen of heuvels gebragt zijnde, zich voortdurend aanvult; dat hierover reeds voor de komst van den heer Adams te Rotterdam met de Regering is-gesproken, doch dat hieraan geen gevolg is gegeven en dat de uitvinder, toen hij in den jare 1829 genoemde stad verliet, het model, door hem, in het klein vervaardigd, aan de Regering heeft aangeboden, hetwelk thans nog op de "stads Fabriekage bewaard wordt. Den 24sten dezer is te Vlaardingen van de Noord Zee binnengekomen de eerste vanger der haringvloot, zijnde het boekerschip genaamd Dorp Perm's, stuurman Leendert Noordzy, aanbrengende zeven lasten haring. Het Algemeen Handelsblad van heden bevat vaneen van deszelfs corres. pondenten uit 's Gravenhage de volgende médedeeling, van den 25 Julij: Volgens mijne laatste tijdingen uit Londen, zou de eerste bijeenkomst der Conferentie, die op voorleden Maandag bepaald was, nog eenige dagen zijn uitgesteld geworden. Gij ziet dus hieruit, wat er waar kan zijn van alle de geruchten door sommige dagbladen verspreid, nopens hetgeen nu reeds bij de Conferentie zou zijn besloten. Het zou mij zelfs niet verwonderen, .indien de zaken niet aanstonds zoo viot gingen als Holland het zou ttiogen Verwachten, naar aanleiding van ons goed regt en van de verzekeringen, die vroeger aan onze Regering gegeven waren, omtrent de bedoelingen van alle de Hoven bij de Conferentie vertegenwoordigd. Frankrijk zoekt voor namelijk op de schuld te chicaneren, en wil zoo mogelijk de zaak wat op 'de lange baan schuiven, doch zullen hoogstwaarschijnlijk deze bemoèljingen schipbreuk lijden, tegen den vasten wil der overige Mogendheden, om van ijiunne eenmaal gemaakte en door de Belgen zelve aangenomen schikkingen, tff te wijken. Goed onderrigte lieden houden het er voor, dat de Natie zich eerlang met bet officieëie berigt zal mogen verheugen, dat de Erfprins der Neder, landen zich met'bene Wurtembefgsche Prinses in den echt begeven zal. Uit Zirikzee meldt men van den 19 Julij't Binnen deze stad is tegenwoordig een tweelingpaar aanwezig, met name Josephus Bergansius en Odilia Bergansius, wed. F. Slaat, welke.den 17 Sep. tember 1758, te Wassenberg, in Pruissen, zijn geboren, en alzoo den ouder- dom van bijna 80 jaren hebben bereikt. Eerstgenoemde is gisteren 4 Van lltrecht, tot zijne zuster herwaarts overgekomen, na 16 jaren van elkander afwezig te zijn geweest. Beiden genieten eene volkomene gezondheid. Uit Bergen op Zoom meldt men van den 20 Julij: Hadden wij vóór eenigen tijd het genoegen de herstelling van den Spuito- Yen te kunnen melden, zoo mogen wij ook daarbij niet nalaten te berigten, ■dat er tnsschen de muren van den havenmond kapitale sluitdeuren zullen aangebragt worden, die dienen moeten om het zeewater bij stormvloeden te verhinderen schade aan huizen en pakhuizen, op de kade staande, te ver. oorzaken; dit zal ongetwijfeld de bewoners van dit gedeelte der stad vele voordeelen bezorgen. Verder verdient nog melding, hét herstellen der ves. 'ting der revêtementen en contra-revêtementen tusscheb de Wouw-, Steen- 'berger- en Waterpoorten, benevens het uitdiepen der nieuwe haven en het herstellen der beschoeijing aan den Ham. Leopold van Belgie is weder te Brussel uit Parijs teruggekomenvan zijne door de dagbladen vermeldde reis naar Londen wordt niet gesproken; bij zou het kamp te Beverloo bezoeken. T U R C Y E. Konstantinopel den 4 Julij. Z. H. de Sultan werd door het deii jdeti df.zer na eene korte krankheid gevolgd sterven van zijne tweede dochter, de aan den Seraskier Said-Vac\\i gehuwde Prinses Mihrimah, in de diepste droef heid gedompeld. De begrafenis had den dag daarop met groote plegtigheid plaats en bet omhulsel van de overledene werd in Tinbi (Mausoleum) van Sultan Mehmed bijgezet. In den loop van de vorige week werd de nieuw gebouwde Schismati. ache-Armenische kerk te Pera door den Patriarch 'dier natie feestelijk in. gewijd. W-» GfcV - V JUL u. In Smyrna hebben nog altijd eenige pestgevallen onder de IsPïè'litischè bevcük'ing plaats en vooral schijnt de kwaal in Scala Nuova de overhand te nemen. Te Konstantinopel is de gezondheids-totstand bevredigend. Den 28sten der vorige maand is de Tnrksche vloot, uit vijf liniesche pen, zeven fregatten, vier brikken en goeletten en eene stoomboot be- staande, onder bevel van den Groot-Admiraal Achmed Tctó-Pachar.aar de zee van Martnora gestevend. Zij zal eenige dagên te Gallipoli vertoeven en vervolgens den in het schoone jaargetijde gewonen kruistogt in den Archi pel ondernemen. RUSLAND. Den 16 Junij heeft digt bij Petersburg het volgend merkwaardig natuur verschijnsel plaats gehad. Om 8 ure des avonds vertoonde zich, ter hoogte van 20 tl 25 graden, eene gedaante in de lucht even als dat van eene slangs De kop was naar het noorden gewend, en zeer duidelijk waren de oogeti daarin zigtbaar. De staart strekte zich in verscheidene ringformige bewegin gen naar het zuiden uit. Dit vreemd luchtverschijnsel verspreidde een hel. der licht en was een kwartier uurs zigtbaar. De staart begon eerst te ver. dwijneD en daarna de kop. Op de geringe volksklasse maakte deze verschij ning weinig indruk. SPANJE. Berigten over Parijs van den 24 Julij. Uit Madrid schrijft men van den i5den: Het proces tegen de zamenzweeriters, welke gisteren zijn gearresteerd wordt met ijver doorgezetten gevolge waarvan wederom nieuwe gevangen- neming-en hebben plaats gehad. Het plan der zamenzweerders bestond, naar men zegt, om zich naar de gevangenissen te begeven, de Carlistische gevan. genen in vrijheid te stellen, gezamenlijk oproer te bewerken; de compagnie van de nationale garde, tot welke het hoofd der zamenzweerders behoort, is verontwaardigd een' meineenige in hunne rijen te hebben gehad, en heeft verzocht hem voor altijd uit de dienst te bannen. Een post van Andalusie is eindelijk aangekomen, ofschoon wij er nog twee wachtende zijn; de verspreide geruchtendat de Generaal Palarea zou zijn vermoord, bevestigen zich niet; intusschen vreest men voor een volks, beweging. Eindelijk heeft Mendizabal de hoofdstad verlaten en het schijnc zeker, dat hij zich naar Londen zal begeven. De Generaal van Halen, Chef van den staf van Espartero, is van zijnen post terug geroepenen zal zich herwaarts begevenwaar hij ter be. schikking van het Departement van Oorlog zal worden gesteld. Gisteren verspreidde zich het gerucht, dat eene colonne jagers van H. M. de Koningin, te EsCalona door de Carlisten, onder bevel van Perdez, eene nederlaag nad geleden; deze tijding vereischt echter nadere bevestiging; De uitgaven der Spaansche Regering voor dit loopende jaar overtreffen de inkomsten met 88 millioen guldens. Uit B.ayonne wordt van 18 Julij gemeld: De troepen van Munagorri ontvangen steeds versterking, en zullen te Sarve in bataljons verdeeld worden; de wapenen worden dagelijks verwacht. De Generaal Jaureguy en de Colonel iVilde zijn aldaar aangekomen, 0111 dit corp te organiseren, waarover de genoemde Generaal het bevel zal voeren. Waarschijnlijk zal dat corps tegen de maand Augustus Spanje binnenrukken-. Naar men zegt, heeft Munagorri zoodanige maatregelen genomen, als hem door het viervoudig verbond zijn voorgeschreven; hij heeft uit zijne rijen alle soldaten, geene Spaanjaarden zijnde, uitgesloten, en daarbij bekend ge. maaktdat hij voortaan geene vreemdelingen zal aannemen. Nog meldt men uit die stad van den ipden, Aas Espartero daags te vo. ren het bevel aan zijne troepen had gegeven om tegen Estella op te breken; reeds was de artillerie aangespannen, toen plotseling het bevel werd ontvan. gen om alle toebereidselen te staken. Men zegt dat de Opper-Generaal 8 bataljons naar den kant van Castilie heeft gezonden. De ingezetenen en het garnizoen van Estella werken dag en nacht om de verdedigingswerken dier plaats in den best mogelijken staat te orengen. Alvorens de stad zelve aan te grijpen zal Espartero denkelijk eerst eene nabijgelegene versterkte hoeve doen bemagtigen. De Carlistische Bevelhebber Marotto had te Estella de volgende pro. clamati'e afgevaardigd: „Vrijwilligers! De vijand, door zijne laatste voordeelen opgeblazen, rukt na eenen algemeenen aanval op onzen linien te hebben beraamd, op Estella aan. Herinnert n, dat reeds meermalen een handvol dapperen genoegzaam is geweest0111 'de vijandelijke colonnes tegen te houden. Vergeet de te Asarta, Alsasna en op zoo vele andere plaatsen geplukte lauweren niet. Aan hêt zegevieren gewoon, zult gij ook deze maal overwinnen, zoo gij slechts vertrouwen in uwe zaak en op uwen Generaal stelt. Valt den vijand regt. stfeeks op het lijf, en bestrijdt hem in het aangezigt ziende, ten zij gij wilt, dat uwe moeders,uwe dochters en uwe vrouwen in de magt van eenen wree. den soldatenhoop vallen. VIUgter.de te sterven is het deel der iafhartigen. Indien iemand in de rijen siddert, dat hij zich dan nog verwijdere. Wij wil. len slechts dapperen rondom ons hebben, om den vijand het hoofd te bieden." ITALIË. Venetie den 24 Junij. Den 23 Junij, om 10 ure voor den middag werden in Venetie drie ligte schokken der aarde gevoeld, in de rigting van hec oosten naar het wesceri. De twee eersten volgden dadelijk op elkander, de derde binnen eene korte tusschenruinite en duurde in het geheel 8 seconden^ Met deze verschijning was een zoo hevige storm en hagel gepaardals men sedert 1822 niet ondervonden heeft. Op deze aardbeving volgde den. anderen dag een zeer winderige morgen en een drukkend heete middag. ZWITSERLAND. Men heeft uit Luzern berigten, volgens welke in Schwyz den i7den we. dêr onlusten waren uitgebroken tusschen de aldaar bestaande partijen, de horen- en klaauwer-mannen. Ook te Küsznacht hebben dergelijke ongere geldheden plaats gehad. De militaire Autoriteiten van Küsznacht hebben aan het voorzittend kanton doen wetendat zij heden hare heide Contingen ten wapenen en ammunitie uitdeelen en wachtposten uitzetten zouden, ottt voor eenen overval beveiligd te zijn. De Lanidag heeft daarentegen beslo ten dat aan die Autoriteiten bevel zou worden gezonden om de wapenetl «iet op te vatten of, opgevat zijnde, weder neêr te leggen, en hen voor de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1