tr.fel voorzar, dronk ecne toast oji de gezondheid van den Hertog van Wet Hrgtin en den Maarschalk Son/t, welke zeer veel geestdrift te weeg bragc. De Hertog van Wellington beantwoordde denzelven, en zeide, dat na den reuzenstrijd, welke hij mede had helpen afstrijden, gecne persoonlijke vceteil waren overgebleven; dat hij zich vereerd had gevonden een krijgsman als den Hertog van Dalmatie tot tegenstander te hebben gehad, en thans in tiénen heilgalm met hem te worden genoemd. De Maarschalk Stuit vatte hierna het woord op, weidde uit in den lof van den Hertog van Wellington als den edelaardigstenkloekhartigsten en verhe. venst denkenden tegenstander, dien men kon ontmoeten {luidetoejuichingen'). liet was in het veld van eer, dat hij het eerst den moed en de edele ge.oe- lens der Britsche krijgsbenden leerde op prijs stellen; doch dat, simshijnaar Engeland was gekomen, luj aldaar een onthaal had gevonden, hetwelk een nieuwen waarborg opleverde voor de welwillendheid en de goede verstand houding, die er tusschen den Souverein, dien hij vertegenwoordigde eni I. M. de Koningin van Engeland bestond. Z. Exc. gewaagde hierop nogmaals van de verdiensten van den Hertog van Wellington en hoopte, dat dezelve in Frankrijk het antwoprd op de onderscheidingendie hem maarschalk hier te beurt vielen, zou komen ontvangen. De Maarschalk heeft voorts eene muzijltale vereeniging bijgewoond, weike gegeven werd ten behoeve van tie behoeftige Poolschc uitgewekenen hier te lande. Meer dan 10,000 personen hebben zich aldaar iarer. vinnen. De wet op de Municipale Corporatien in Ierland, is den I2den in het Iiooger-Huis voor de derde maal gelezen. Gevvigtige wijzigingen zijn, op voordragr van Lord Lyndhurst in die wet gemaakt en onder anderen is met eene meerderheid van 96 tegen 36 stemmen bepaald dat het kiesregt in Ier land niet verbonden zou zijn, aan personen, wier woningen eene huurwaarde van 5 4' st. bezitten, zoo als in het Huis der Gemeente bepaald was, maar die eene waarde van 10 st. hebber. F R A N K R IJ K. Parijs den 15 Juni). De Koning heeft verlangd, dat aan al de kweelde lingen der Koninglijke collegien gelegenheid zoude worden gegeven, om het Museum van Versailles te bezigtigen. Het collegie van Lodewijk den Grootenin heiweik 's Konings zonen, in der tijd, onderwijs hebben geno ten, heeft, als het oudste, den voorrang gehad, en gisteren heeft men de leerlingen dezer wetenschappelijke inrigting, ten getale van 4 k 500, tnec hunne onderwijzers, gezeten in 90 huurrijtuigen, of zoogenaamd liacres, naar Versailles zien rijden. Aldaar zijn zi.i, op *s Konings kosten, op eenige verversching onthaald, en tot het Museum toegelaten geworden, én heeft de Koning zich overwachcs in hun midden vertopnd. Nidat zij de merkwaar digheden, en inzonderheid de. schilderijen der veldslagen hadden bezigtigd, beeft de Koning de jonge lieden in de zaal van den schoilwburg vereenigd hen aldaar op de minzaamste wijze toegesproken, en hun zijnen dank be tuigd voor de wijze, op welke zijne zonen hadden ontvangen. Een en ander schijnt een diepen indruk op het gemoed der jonge lieden te hebben gemaakt, Er liep een gerucht, dat de Policie een geheim militair genootschap ontdekt had, wier doel zou zijn de oude verklaringen der regten van den mensch te hernieuwen; het zou den naam van: de vrienden van Washington dragen. Een van diegenen, die vroeger in het regtsgeding te Straatsburg is betrokken geweest, namenlijk de Overste Parquinheeft in de Augsburgsche Zeitur.g een brief doen plaatsen, gedagteekend: Arenenburg in Zwitserland den 4 Julij; waarin hij verklaart, door Prins Lodewyk Napoledn gemagtigd te zijn, 0111 van wegen dien Vorst te verklaren, dat hij niet eenigdeel genomen heeft aan het vlugschrift van den Luitenant Laitydezer dagen te Parijs door het Hof der Pairs veroordeeld, en dus dat hij niet eenig plan heeft gehad om Frankrijks" bevolking tot oproer op te ruijen. Een tuinman te isle, departement Neder-PyreHeëo, heeft in zijne kwee- kerij eene Hortensiawaarvan de stam 6 voet, 1 duim hoog, en omtrent 129 voec, 5 duim breed is, en die thans 1032 zeer schoone en groote bloe men draagt. De Koning van Sardinië heeft een nieutv reglement ingevoerd op de verpligting zijner onderdanen tot de krijgsdienst. Al de mannelijke ingeze tenen zullen tot die dienst verpligt zijn, en bij loting worden opgeroepen. Bij hec staande ieger zal de üieust 8 jaren; bij de provinciale militie, 16 'jaren duren. Z E E - T IJ D 1 N G. I11 Tessel binnengekomen D. Grilhn, van* Havana, Kapt. Chasse, van Newbedfort, J. Telire, van Liverpool, J Mouwle en A.' Stegingavan Londen, W. |nckson, van Sunderland, P. Olsen, C. ChrKtoftlrsen H. Thus en F. C. With, van Drammen. Het schip Prins Fredrik der NederlandenKapt. C. A. de Kok, van Rotterdam naar Batavia, is den 29 lunij lek te Lissabon binnengcloopen. Het schip ToinetteKapt. J. Ever, van Boston naar Rotterdam, is den i<5 Junij met gesprongen masten te Boston uit 'zee teruggekomen. liet schip Helena Christina Kapt. J. Martens, van Bezoekie naar Rotterdam, is den 5 Mei op de hoogte van de Kaap de Goede Hoopgepraaid. Aangaande het schip de DortenaarKapt. J. P. F. A. Abbema, van Sourabaya naar Dordrecht, bij Sourabaya aan den grond geraakt (bevorens gemeld), wordt van Batavia van den 22 Maart gemeld dat hetzelve weder vlot geworden was en de reis voortgezet had. Het schip Hero, Kapt. G. Finlayvan Dordrecht, te North-Shields aangekomen, is den 6 Junij door de Tolbeambten wegens smokkelen in beslag genomen. ArrivementenTe New-York Kapt. P. W. Norén, van Rotterdam; te Triest T. W, dc Vries, van Amsterdam; te St. Ubes S. Post, van Maassluis; te Belfast T. Lloyd van Dordrecht, E. H. Bekkering, van Rotterdam; te Liverpool G. A. Boomgaard5 v: 11 Groningen, W. A. Bakker, H. f. Brouwer, B. Whincop, P. R. Huisman, H. L. ilec- res, D. T. Doornbos, A. H. Baltker, Kapt. Malilberg, en het schip Anna Margareth,: van Rotterdam; te CardilF G. L. Swart, van Amsterdam; te Gravesend J. Adamsou en W. Nurwordte Harwich J. Darleyen te Hull W. Rougallen van Rotterdamte Sunderland W, Jackson, uit het Nieuwe Diep; te Shields W. Brown, en te Aberdeen G. K. Wykmeijer, beide van Rotterdam, te Bremerhaven H. Albers, van Groningen, j. D. Sandersfeldt en H. Ulrichsvan Amsterdam, G. J. Douwcs, van Enkhuizen; te 'Hamburg F. Heijen en J. VV. Klofkornvan Rotterdam, C. Fronheimj. Kroger, Schroder; H. WiethornH. Groothoff en R. Ulrichs, en te Dantzig J. M. Mau- dema, allen van Amsterdam. PRTJS-COUll ANT der EFFECTEN. Amsterdam den 16. Ju lij 1838. Neder landen. Wrrket. Schuld 2|pCt. 54'a 55? Dico Uitg 10158102 Kans-Biljetren25'a 251 Amort.Syndic. 4I 96 a 965 3I80 a 80J Hand.-Maats. 4| 178^179, Nieuwe dito4 Jioojaiol Aandl.H.Spoorw. "a - Frankrijk. Inscbr. Grb. 3 pCc. a Rusland. Gb.//.&C°.I798 SpCt.ios Ja 105 -105 a 105; Gebl.l 55, loif 127 Ti* 25 a 96l 80J 179; Ins. en Certif. 6- i8fï 5 7°,' 97 r 7°k 97? i<=5 >°5i 7°1' 97 s Pruissen. jGeldl. te Lond. 4pCt. a Aandeelen van ditoa Spanje. Nieuwe 1835É 85 5pCt.22 aaaj Ditoonbep.st.a Dito passivea Dito uitgesta ^oupons 1 Nov... —a Oostenrijk. OblGoll C". 5 pCt. a - Certificaten.25a Neg. Metaliekaja Idem 5 103 8103^ Dito in Lond. 5 a '•Bank-Aktien.3 a Napels. Certificaten..5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Gebl. Mijne geliefde Ecbtgenoote WILIIF-LMINA JOHANNA WITT!GS, beviel heden zeer voorspoedig vail een welgeschapen ZOON. Leiden, 17 Julij 1838. P. J. 11 A A X M A N, Apotheker. Ons aanvallig en veelbeioovend Zoontje, JACOB FREDËKIK, is heden, na eene kortstondige ziekte, in den ouderdom van oiptrenc veer. tien Maanden, tot onze hittere droefheid overleden. Leyden, 13 Julij 1838. J- G. S. van BREDA, C. M. van BREDA, geb. Vee ren. Den 13dm) Julij 1838 is onder ZoeterIvouqe overleden, Jongvronwe JOANNA A1VIALIA, hartelijk geliefde Dochter van J Mr. P. S. CROMMELIN en V. C. CROMMELIN, geb. van Toulon. 1 1 T* ZUIVERING van HYPOTHEKEN. Bij geregistreerd Exploit van PJETER KAREL DOEFF, Deurwaarder bij de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Leyden, in dato 16 Julij 1838, ten verzoeke van den Wei-Eerwaarden Heer JQHAN GO. DARD van GENDT, Rustend Predikant der Walsche Gereformeerde Ge meente van Maastrichtwonende te Leyden op de Hooigracht, geinsinueerd aan Mejufvrouw RACHEL de LEU, Echtgenoote van en geadsisteerd met Andkeas R-ouschfr, Koornwijnbrander en Koopman in Gedistilleerdwonende te Leyden, en aan denzelven ANDREAS ROUSCHER, ter adsiscentie ziiner F.chtgenootealsmede aan den Wei-Edel Gestreugen Heer Officier van Justitie bij de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Lcy-I denis kenbaar gemaakt: dat door den Ondergeteekenden Procureur, wo nende te Leyden op de Hooglandsche Kerkgraclu, Wijk VII Nr. 968, ter Griffie van voornoemde Regtbank is gedeponeerd een Copie Co.lacionnée van Koop en Verkoop, op den 26 Mei 1838, tusschen den lieer ANDREAS ROL'SCIIER voormeld, als Verkooper, en den Wei-Eerwaarden Heer JO. HAN GODARD van GENDT als Kooper, ten overstaan van den Notaris PIETER MULLER en Getuigen, te Leyden gepasseerd, behoorlijk gere. gistreerd, en overgeschreven ten Bureele van den Bewaarder der Hypothe. keji te Leyden, den, 5 Junij 1838, in Deel 156, N°. 73; waarbij door ge. melden Heer ANDREAS ROUSCHER is verkocht en door den gezegden Wei-Eerwaarden Heer JOHAN GODARD van GENDT is gekocht: Een HUIS en ERF, staande en gelegen binnen de Stad Leyden aan He Oost. zijde van de Hooigracht, omtrent de Vleerensteeg, met den GROND van een Huisje in zekere Poort, uitkomende aan de Zuidzijde der Vleerensteeg, hieraan verheeld; mitsgaders nog het ERF van twee Huisjes, gestaan heb bende aan de Zuidzijde der gemelde Steeg, tot TUIN geapproprieerd en aan het principale Huis verheeld; beletid aan de eene zijde de Erven Jan Trouwant en aan de andere zijde den Verkooper, onder het bon Gansoorde, Notnmers 208, 212, 210 en 211, Wijt VII Nommers 735, Ó94 en 695; bekend op den Kadastralen Legger onder Sectie I, N°. 480; en zulks om en voor de som van Kijf Duizend Zes Honderd Guldensbuiten en behalve de verdere Lasten en Conditiën, in gemelde Acte van Koop en Verkoop omschreven. Het deponeeren van gemeld Copie Collationnée is geschied, ten einde re geraken tot Zuivering van de Legale Hypotheken, waarmede het gemelde Onroerend Goed mogte zijn bezwaard, en opdat de belanghebbenden zich gedragen, ingevolge de voorschriften der Wet. Leyden, 17 Julij 1838. De Procureuroccupeerende voor genoemden Heer J. G. van Gendt, A. A. D I L L I BRAND-WAARBORG-MAATSCHAPPIJ, gevestigd te Rotterdam, voor Gebouwen, Meubelen, Winkelgoederen, Werktuigen en Gereedschappen De OndergeteekendeCorrespondent van dezelve Maatschappij voor fleze Stad en omstreken, heeft de eer bij deze te berigteu, dat bij voortduring in dezelve ten zijnen Huize, kan worden deelgenomen, zoowel op den voet van vaste premie als bü onderlingen omslaghij beveelt deze Inrigting allen aan, die hunne Bezittingen, tegen onverhoopte Brandschade, voor eene ge. tinge Jaarlijksche Bijdrage, wenschen te verzekeren. Leyden den 16 July 1838. J. de PECKER, aan d-e St. Pierers-Kerk. RIJN- en IJSSEL-STOO MBOOT-MAATSCHAPPIJ. De Directie heeft de eer te berigten, dat zjj in den loop dezer Maand de Vaart tusschen Amsterdam en Kampen, en in het begin der volgende Maand die tusschen Kampen en Arnhem hoopt te openen. De tijden en dagen der Afvaart zullen nader worden bekend gemaakt, terwijl verdere Informatiën te bekomen zijn bij de Agenten der Maatschappij: Te Amsterdam bij de Heeren WESTENENK en FROWEIN, Kampen Zwolle Zutphen Doesbörg Anthem Deventer l°3z ENGELENBERG van ROMUNDE, den Heer C. A. van DEVENTER, de Heeren van GINKEL en REESINK, den Heer J. COLENBRANDER, de Heeren WEERTS en van der SLUIS, Directie. Al degenen, welke iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn, aan den Boedel van Wijle KORS de VOGEL, in leven Bouwman, gewoond hebbende en overleden te Leyderdorp, worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen, ten Kantore van den Notaris C. KLAVERWIJDEN, te Soeterwoude, vóór of op den isten Augustus aanstaande. Er wordt verlangd tegen primo November eerstkomende, voor Jong. gehuwden, in HUUR: eene WONING, bevattende, behalve het gewone gerijf, twee Beneden- en Boven-Kamers, op, of in de nabijheid van de Breedstraat. Adres aan het Postkantoor te Leyden. VERKOOPING op REGTERL/JRE AUTHORISATIE Op Zaturdag den 21 Julij 1838, des avonds ten zes ure, in het Heeren- Logcment aan den Burg binnen Leyden, van: N°. I. Een groot, ruim, hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE, zijnde zeer geschikt tot het uit. oefenen eener Fabriek, voorzien van onderscheiden Vertrekken, mime Keu. ken, Kelder, Regen- en Putwaterspomp, Plaats, Werkhuis en verdere Com. moditeiten; staande en gelegen te Leyden, aan de Westzijde van de Hec. rengracht, tusschen den Nieuwen Rhijn en de Groenesteeg, Wijk 7 N°. 1141 Kadaster Sectie I, N°. 1134. Dit Perceel kan met i°. Augustus aanstaande door den Kooper worden aanvaard. N". 2. Een hecht, sterk en weidoor. timmerd HUIS en ERVE, geapproprieerd tot Pakhuis of Stalling; staande en gelegen te Leyden, aan de Noordzijde van de Spilsteeg, omtrent de Kraaijerstraat, Wijk 3 N". 488; Kadaster Sectie D, N°. 285. Dit Perceel kan terstond door den Kooper worden aanvaard. N°, 3. Een hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE, geapproprieerd tot Pakhuis; staande en gelegen te Leyden, aan de Noordzijde van de Spilsteeg, nevens het voorgaande Perceel, Wijk 3 ^.489; Kadaster Sectie I). N°. 285. Dit Per. ceel kan met i°. September aanstaande door den Kooper tvorden aanvaard. Het Perceel N°. 1 kan dagelijks, van des voormiddags 10 tot 12 ure, mits vooraf heler vragende, worden bezigtigd, en zal, zonder belee vragen, op den Verkoopdag, van des voormiddags ten 10 tot des na middags ten 5 ure, benevens de twee overige Percelen, te zien zijn. Nadere Informatiën zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris J. A. PRYNte Leyden. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2