PR IJ S C O U'R A NT Amsterdam den Nederlanden. Gebl 101faioh 'Wertel.Schuld2JpCt. 54|a 55 Dico 5 - ■Uitg. Kans-Biljetren. Am0rt.Syndic.4j 95?a 9Ö; Sj 75>;a 80; 54! ia 96 80 Tland.-Mttats. 4? 179^180' 179I Nieuwe dito4Ja Aandl.H.Spoorw. a - Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. a Rusland. GI1.//.&C.1798 5pCt.ioSjaio5? 18ÏI 5 i°5sa,ö5ï i°5 i°5l der EFFECTEN. 7. JitliJ 1838. Pruissen. Geldl. te Lond. 4pCt. a - Aandeelen van dito.. 114ja 115J Spanje. Nieuwe 1R35 85 5pCt. 2i;a22 Ditoonbep.st...La Dito passivea Dito iiitgesta Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obl.CL 5 pCt. a - Certificaten. air— a Neg. Metaliek 2j57ja 58J Idem5 loaJaic3j Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.. 3 a Napels. Certificaten... 5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Gebl. 114? 2'Hi 58 >Q3 Be Prijs van de -BOTER aan de Waag binnen Leyden. Zaturdag den 7. Julij 1838. Van 32 tot 35 k 36 gulden. i74ste KoiMNGLlJKE NeDER-EANDSCHE I.OTERIJ. Trekking der Vijfde, Klasje. 23ste Lijst. N°. 19541 1 3774 en 76ieder een prijs van f rcoo. 24ste N°. 10215 cu 18081ieder een prijs Van rooo. N°. 5757 een pretiic van 3000: Gedurende de maand Junij 1838 zijn binnen dc Stad I.cydcn overleden: 59 Personen, als: tg Mans, 13 Vrouwen, 20 Zoons Cu 11 Dochters, lien doudgcljnrai Zoon en 3 Dochters. In dezelfde maand zijn aldaar ccborcn106 Kinderen; nis: 54 Zoons en'gi Déchïcrs, Heden beviel mijne geliefde Echtgenoot j. F. ABRESCH, door ■Gods goedheid, zeer voorspoedig van een' ZOON. Leyden den 7 Julij 1838. A. R U T G E R S. De OndergeteekendeAgent dei Nedcrlandschc Maatschappij van Brand- 'Verzekering te Tiel, voor Leyden c.a.. adverteert, dat hij bij voortduring ten Ziinen Kantore, op de Mare, Wijk 6 NL 11625 vaceerc tot INSCHRIJ. VING op vaste Premie van alle Gebouwen, Meubilaire en andere Goederen, llij vermeent den belanghebbenden vooral opmerkzaam te moeten maken op de verminderde Premie-Tarieven, welke door den gunstigen toestand oer Maat- schappij en de buitengewone Deelneming, welke zij in het afgelonpeneJaar heeft verkregen, in werking zijn gebragc en welke Giatis bij hem verkrijg, baar zijn. I. K O R S S E. ENGELSCH ZINK. Bij den Ondergeteekende is wederom ontvangen een nieuwe Voorraad van ZINK in -Bladen, van verschillende breedte, waaronder er zijtj van,buiten gewone grootte, als mede opzettelijk vervaardigd tot -het bekleeden van Scheepsbodems en het bedekken van Ziltige Muren. Ook DAK-BLADEN, HAKEN en SPIJKERS, kunstmatig bearbeid tot het beleggen en genoeg zaain pocdigt sluiten van Daken, zonder te Solderen, weike zich om de doelmatigheid en min kostbare wijze ten hóógste aanbeveelt, en door ieder belanghebbende gezien en beproefd kan worden; zijnde de bestanddeelen hl dier voege gezuiverd, dat dit Zink in kracht en taaiheid meer overeen komst heeft met het Koper dan Lood, en hetwelk ais de oorzaak te beschou wen is, waardoor de Bladen zoo glad en glansrijk zijn, terwijl zulks mede een waarborg oplevert voor de duurzaamheid en gemakkelijke bewerking, waarvan de menigvuldige Gebruikers de voldoendste getuigenis kunnen geven. Ook blijft hij ruim gesorteerd in BLIK en LANTARENHORENS, alle van extra goede qualiterten. Rotterdam den 21 Mei 1838. W. VAN HOUTEN, Kancoor in de Baan, C, NL 595. RECLAME. Be Heeren BronciaisNotaris te Etreux, Blain te Fars (Oise), Larchè te Chareaunenf (Eure en Loire), Belaferti, in het Hótel Monthaion, op de boulevard Montinartre, door de VEROUDERSTE DOOFHEID aange. tast; Matras, Eigenaar te Bucis, bij Lisonne (Atsne), die aan eene AL. LERHEVIGSTE HOOFDPIJN sedert 30 Jaren sukkelde; zijn volkomen genezen, door de behandeling van Doctor MÈNE MAURICE. Ziet zijne Brochure, welke zijne ontdekkingen bevat om zich zeiven te benandelen. Prijs 1 fr. 50 c. Ddpót voor Holland, bij den Heer MASSIGNAC, in de Kalverstraat, NL 1Ó5, te Amsterdam. RECLAME. De Kunst om te genezen is van eene onmetelijke uitgestrektheid; het grjot getal en de verscheidenheid der deelen, die het Menschelijk Ligchaam iatnenstellende vele omstandigheden, die dezelve kunnen beieedigen, en de verscheidenheid der geneesmiddelen, welke men moet aanwenden, om dezelve te genezen, vereischen zoo veel kennis ter volmaking van deze Wetenschap, dat het grootste en doordringdste verstand dezelve allen ge durende de korte ruimte van het leven niet kan opzamelen; vita brevisars lorga fhet leven is kort, de kunst lang) heeft de godspraak van Cos gezegd. Doordrongen van deze waarheid, beoefenen de meeste Geneesheerert van de Parijssche School eenen bijzonderen tak der Geneeskunde en verkrijgen in dezelve eene verdiende beroemdheid; 700 gebeurt her, dat ieder deel 1 voortreffelijke Mannen telt; zoo hebben wij Roux in de Heelkunde, Ca. puron in de Verlosknnde, Esquirol in de Ziekte van Krankzinnigheid, en -Doctor Giraudeau de St. Gervais voor de PUISTEN. De Memorie, welke deze laatste heeft uitgegeven,-omtrent de behandeling der Huidziek. ten, is voor den gemeenen man bestemd, en wij rneenen, dat dit Handboek hun des te meer nuttig zal zijn-,- daan Doctor Gira-udeau zich sedert langen tijd bestendig heeft hezig gehouden, met die soort van aandoeningen, en vt bijzondere kundigheden iu verkregen heeft, Welke van ,het grootste belang kunnen zijn. (ZrV de onderstaande Aankondiging.) Men vraagt voor een Heer: Een GEMEUBILEERDE KAMER-, op een goeden Stand, met de Middag-Kost en Bewasschen. Opgave van Prijs eti Stand, onder Couvert aan iett. C., bij den Heer Van der VEN, Ouden Rijn; op den hoek van de Kuiper, steeg, te Leyden. i> v j 1 VERKOOPING op REGTERUJKE AUTHOR IS ATIE ■Op Zaturdag den 21 Julij f838, des avonds ten zes ure, in het Heeren- Logement. aan den Burg binnen Leyden, van: NL 1. Een groot, ruim, hecht-, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE, zijnde zeer geschikt tot het uit. oefenen eener Fabriek, voorzien van onderscheiden Vertrekken ruime Ken', ken, Kelder, Regen- en Potwaterspomp, Plaats, Werkhuis en verdere Con'. moditeiten; staande en gelegen te Leyden, aan de Westzijde vsn de -Hee. rengracht, tusschen den Nieuwen Rhijn én de Groenesteeg, A^ijk 7 NL 114; Kadaster Sectie I, NL 1134. Die Perceel kan met iL Augustus aanstaanuè door den Kooper worden aanvaard. NL 2. Een hecht, sterk en weldopr- timmerd HUIS en ERV.E, geapproprieerd tot Pakhuis pf Stalling; staande én gelegen te Leyden, aan de Noordzijde van de Spilueeg, omtrent de 'Kraaijerstraat, Wijk-3 NL 488; Kadgster Sectie D, NL 286. Dit Përcefl kat- terstond door den Kooper worden aanvaard. NL 3. Ean hecht; stenx en weldoortimmerd HUIS en ERVE, geapproprieerd tot Pakhuis; staande en gelegen te Leyden, aan de Noordzijde van de Spilsteeg, nevens het voorgaande Perceel, Wijk 3 NL 489; Kadaster Segcie D, NL 285. Dit Per. •-ceel kan niet. 1L September aanstaande door .den Kooper worden aanvaard1; s liet Perceel NP. .1 katj dagelijks, van des voormiddags 10 tot 12 ure; mits vooraf belet vragende, wórden bezigtigd, ep zal, zonder belyt vragen., op den Ver-koopdag, van des voorratddags ten 10 tot des na. ,1 middags ten 5.ure, benevens de twee overige Percelen, te zien zijn. 8-_ Nadere Informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Not-ans J. A. PRYN, te Leyden. VERKOOPING oe REGTERUJKE AÜTHORISATIÈ Op Zaturdag den 28 Julij 1838, des avonds ten zes ure, in het Heeren - Logement aan den. Burg binnen Leyden, van: N°, 1. Een Kapitaal, extri groot, ruim, hecht, sterk en weldoortimmerd modern HUIS en ERVE; voorzien van een marmeren Gang, fraaijen Wenteltrap, onderscheidene zoo Boven- als Beneden-Kamers en Vertrekken, meest allen Behangen en met Schoorsteenen, waaronder bijzonder .uitmunten twee Beneden-Kamers en suite en Zijkamer, met marmeren Schoorsteenmantels en extra fraaije ;Spte. gels; voorts een zeer wel aangelegde TUIN, ruime Keuken, groote Droog, zolder Cn diverse andere Zolders en Appartementen, Mangel- en Scriik-Ka. iners, ruime Kelder, Knechts-, Meiden- en Provisie-Kamers, KOETSHUIS en STALLING voor vijf Paarden, met Steenen Krebhen, en wijders alles :wat tot een gemakkelijk en welingerigt Woonhuis -behoor;; staande en ge legen binnen Leyden, zoo aan de Oostzijde van het Rapenburg, om den hoek der Langebrug, als aan de Zuidzijde van dezelve Langebrug, getee. kend Wijk 4 NL 591, 591 rood en 590 A. Het Perceel kan met iL November 1838 worden aanvaard; zijnde het r Koetshuis en de Stalling verhuurd tot ultimo January 1-839, tegen f 120. 's Jaars. NL 2. Een HUIS en ERVE, staande en gelegen binnen Leyden, aait ■de Oostzijde van het Rapenburg, omtrent de Langebrug of overwulldè Voldersgracht; geteekend Wijk 4 NL 592. jZijnde verhuurd tot ultimo April. 1839, tegen f 200. ,'s Jaar». NL 3. Een HUIS en ERVE, staabde en gelegen binnen Leyden, aak de .Westzijde van de Papengracht, om den hoek der overwulfde Volders* gracht of Langebrug; geteekeiid Wijk 4 NL'590. Kunnende met TL November 1838 worden aanvaard; De voorschreven Percelen zullen kunnen worden bezigtigd des DtngsdagJ en Donderdags van iedere week vóór de Verkooping, tusschen 12 en 3 ure, mits, voor zoo verre het Perceel NL 1. betreit, vooraf bij de Bewoonster belet vragende. Zijnde inmiddels nadere Informatien te bekomen ten Kantore van de'rt Notaris A. B. BARKEY Nz.te Leyden. V H. w. HAZENBERG COMIL, Boekhandelaars te Leyden, heb. ben aan Burgemeester en IVethouderen ter vertaling in het Nederduitsch vertoond: EVANGELISCH-CHRISTLICHE ETHIK, Lchr- und 'Handhuch far Theologen und andere gebildete Christenvort Fr. H. Ciir. SCHWARZ, 2 Bande, 8L Bij bovengemelde zijn uitgegeven ert 'alom verzonden I. MONUMENS EGYPTIENS, portant des Legendes .Royalesdans les Musées de Leide et de Lö'ndres, et dans quelques autres Collections particulière en Angleterre, avec des Observations éoncerrtant l'Histi, ia Chronol. et la langue Hierogiyphiqtte des Egyptiens, et une Ap- pendiee 'Sur les Mesnres de ce People, par ie Dr. C. LEEMANS. Avec 32 Planches Liihographiées, 8°. II. GYMNASIEN en INSTITUTEN, iste en 2de Brief, 8L III. J. M. van GENT, Tabula Chronologiae Hist. Graecorum. IV. CONSPECTUS HISTORIAE VÊTERUM PHILOSOPHORUM. Ter Perse: D. J. den BEER POORTUGAEL, Gedichten, F. von SCHlLL, met Portrait en Platen. AANKONDIGING. RAADGEVINGEN van Doctor GIRAUDEAÜ df. SAINT-GERVAIS, om de PUISfEN te genezen., IIU ID-ZIE KT EN en de CHRONISCHE AANDOENINGEN, die door andere geneeswijzen niet bedwongen worden. In 8° met 2 Engelsche Gravuren en 10 gegraveerde en gekleurde Voorwerpen. Prijs 0.75. Door den Heer GIRAUDEAU de SAINT-GERVAIS, Med. Doctor bij de Faculteit van Parijs, oud Lid van de Practische School, enz. enz.rue Richer, 6 bis, te Parijs. TAFEL der ONDERWERPEN. PUISTEN. Beschrijving. Gevaren van de terugdrijvende midde len. Anti-dartreuse behandeling. ZIEKTE, voortkomende uit de SCHERPTE van het BLOED. Van versche of verouderde Schurft. Hoofdzeer bij de Kinderen. Puis, ten, Pestbuilen. Roos. Wonden. Ettergezwellen. Kanker, Kanker- acluige of invretende gezwellen. Korstige uitslagen. Klierziekten. Aanbeijen. ZIEKTE der VROUWEN. Witte Vloéd. Gezwellen van Ziekten, die uit het zuigen baren oorsprong nemen. Bleeke Kleur. Onderdruk, king der Manbaarheid. Gevaarlijke Leeftijd. ZIEKTEN van het ZENUWGESTEL. Hartvang. Beroerte. Hartkloppingen. Jicht. Aamborstigheid. Rheumatisme. Zenuw, pijnen, Schele Hoofdpijn. Vallende Ziekte. ONTSTEKING van de SLIJMVLIEZEN. Ontsteking der Longen.-— Tering. Hartlijvigheid. Verlies van eetinst. Ziekten der Maag. Maagontsteking. Kolijken. Waterzucht. Waterbreuk. Zinking ziekte van de Blaas. Graveel.Waarnemingen van de genezingen volgeri» de wijze van Doctor Giraudkau de St. Gervais. Alle deze Ziekten zijn beschreven met de meeste 2org in dit overzigt, eene vrucht van geleerde en moeijelijke werkzaamheden. Het is vertroos tend te zien, dat de vreesselijkste kwalen vart bet Menschelijk Geslacht, de afschuwlijkste en kwaadaardigste Ziekten, en welkg men vóór eenige Jaren ongeneeslijk meenden, hedeh grondig genezen worden door de wijze van geneesmiddelen uit het Plantenrijk, welke wij aankondigen. De lof. tuitingen van al de Dagbladen, de dankzeggingen en de gelukwenschingen van alle Zieken, die. hij behouden heeft, zijn de zoetste beiobning van den Uitvinder, en zijn een zeker waarborg, dat hij zich bij de Kunsc en bij de Menschheid zeer verdienstelijk gemaakt heeft. Te Parijs, bij BOHAIRE, Boekverkooper, BoDlevard des Italiens, 10. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 4