directeur een exemplaar van dat stuk ontvangen; en zijn gelijkluidende fir» mans verzonden naar de eilanden van den Archipel en de kusten van Azie eli Romanie. De Consuls en Vice-Consuls der verschillende Mogendheden zijn uitge- noodigd, om het noodige bij te dragen tot handhaving van deze maatregelen» Wij laten hier den inhoud van het bovenvermelde gedrnkte stuk volgen: Art. 1°. Elk schip zal gehouden zijn eenen gezondneldspas aan de Dar- «dartellen- te vercoonen; 2°. De schepen, die uit Aegypte, Syrië of eene plaats in de Middelland» sche zee komen, alwaar de pest heerscht, zullen op de gt-enzen van het 'Tnrksche Rijk aan eene observatie-quarantaine onderworpen worden; 3°. De schepen, welke, van die plaatsen komende, pestzieken aan boord 'hebben, zullen worden aangehouden tot dat de zieken hersteld of gestorven •zijn, en de quarantaine zal eerst gerekend worden in te gaan met den dag •waarop, volgens verklaring van den daartoe aangestelden geneeskundige, de laatste-zieke hersteld of gestorven is 4°. Elk schip, dat volgens den gezondheids-pas, iemand aan ziekte heeft syerlorenwordt aan eeue quarantaine van lo dagen onderworpen; 5°, Het schip dat van eene plaats komt, alwaar op het oogenblik van het 'Vertrêk de -pest heerschte, doch gedurende de reis geene zieken heefc ver loren, zal gedurende 7 dagen quarantine houden, daaronder den dag van -aankomst begrepen; 6°. Elk schip van eene verdachte plaits komende, alwaar op het oogen blik van vertrek de pest niet heerschte en hetwelk gedurende de reis geene iieken heeft gehad, zal aan eene quarantaine van 5 dagen onderworpen zijn 70. De schepen, die aangehouden zijn, kunnen, al naar dat de wind is, de quarantaine houden te Gallipoli of op de reede van Konstantinopeldoch zullen in allen geval, bij aankomst, eenen daartoe genoemden persoon aan boord krijgen; 8V Indien gedurende de quarantaine, pestgevalien aan boord plaats grijpen, kunnen de zieken met de vereischte voorzorgen aan wal gebragt worden, onder tenten of in tot dat einde ingerigte lokalen; 9°. De kosten-, die op deze gezondheids-maatregelen vallenzuilen ren laste komen van ieder schip, volgens een tarief, hetwelk berekend is naar -die, welke thans in Europa van kracht zijn. Uit KonStaHirinopel wordt van' den 13 Junij berigt, dat de Fransche ■Gezant, Admiraal Koussin van de Porte een schriftelijk bewijs had gevorderd "'dat de uitzeilende Turksche vloot geeri anfler doel had, dan eene oéfenings- togt naar de Middellandsche zie. RUSLAND. Petersburg den 23 Junij. Sedert de aankomst van Z. M<. den Keizer o,it ■Stoitliolmhield Hoogstdezelve voortdurende zijne residentie op Pgterhof. Dac gedeelte van het Keizerlijk gezin, hetwelk hier gebleven was, had zich reeds eene week vroeger uit Zarskojeselo derwaarts begeven. Slechts wei- nige dagen is Z. M. in de onmiddelijke nabijheid der residentienamelijk op het Jelagins-eilandgebleven. Reeds aanstaanden Dingsdag zal Z. M. ons weder verlaten en zich voorloopig naar Silezie op het slof Furstenscein bege. ven, waar zich de Keizerin bevindt. Van daar gaannaar men verzekert, de Keizer naar het bad van Töplitz en de Keizerin naar dat van Kreuth hij Tegernsee. De Grootvorstinnen Maria en Olga zullen ditmaal met haren Doorluchtigen vader reizen en daarna de Keizerin naar Krenih volgen. Men zegt met eenige zekerheid dat de Keizer thans ook Warschau eenige dagen met Hoogstdeszelfs tegenwoordigheid zal vereeren, De fabrijkstad Tula, welke door onderscheiden branden veel geledén 'had, zal, op bevel van den Keizer, volgens een geregeld plan wederom op- gebouwd worden. Een groot kapitaal is daartoe aangewezen en eene afzon derlijke Commissie benoemd, die onder onmiddelijk toezigt van den Minister vin Oorlog staat. Z. K. H. de Grootvorst Troonopvolger van Ruslandis den 27 Junij te Kopenhagen aangekomen en heeft zich dadelijk naar 's Konin'gs paleis begeven* Uit China waren berigten, welke zeer gunstig luidden voorde versprei» ■ding van het Christendom in dat land. PORTUGAL. Lissabon den 26 Junij. De rust was in die plaats hersteld; hoewel men ■nog altijd voor nieuwe opschuddingen bevreesd was. De nationale garde had gewillig hare wapenen afgegeven. De man die met Zijn bajonnet den Burggraaf Sa da Bandeira op den grond had geworpen en gewond, en een officier der nationale garde, waren in hech. xenis genomen. De Koningin bevond zich wederom zwanger. De voorgenomene veranderingen in het Ministerie hadden nog geen SPANJE. Berigten over Parijs van den 6 Julij. Tei.f.graphiscue Dkpeche. Bayonne, 2 Julij. De Generaal Espattero heeft zijn hoofdkwartier te Vittoria gevestigdal. waar hij 20 bataljons en 12 escadrons onder zijn bevel heeft. De afdeel in. gen van Buerens, Leon en rllaix zetten hunne voorwaartsche bewegingen steeds voort, terwijl de Carlisten ontmoedigd schijnen, en hunne stellingen voor Bilbao hebben verlaten. Don Carlos bevond zich den 30 Junijmet den Infant Don Sebastiaante Ellorio. Logrono den 28 Junij. Het geschut van Penacerrada, waarvan dé forti- ■ficatiewerken vernield zijn geworden, is naar Vittoria overgebragcdeze stad is het centrum van de krijgsoperatien. Volgens de krijsbewegingen van Espartero, die uit Vittoria met 16 bataljons en cavalerie vertrokken is, ver- moedt mendat hij Tolosa wil aanvallen. De inwoners van La Rioja heb ben de Autoriteit van H. M. de Koningin erkend. Jlaixdie meester is van Neder-Navarremoet in de vallei van Ulzama rukken. In het leger der Carlisten hebben wederom nieuwe arrestatien plaats gehad. De tegenwoordige Vertrouweling van Don Carlos is een jong persoon van Bagnère di Bigorre, die met zeer veel geestdrift is bezield; hij is be- last met de geheime correspondentie en de redactie der bulletins. Marotto ievindt zich te Tolosa met het overschot van het corps van Guergui. Don Carlos bevindt zich met de Catallanen en Castilianen te Elorrio. De Carlisten zijn in het district van Egea de los Caballeros, den 21 Junij hevig geslagenzij hebben in het gevecht 400 man verloren. De plaatsen in het gebergte van Santander, zijn door de Carlistennaauw 'ingesloten. In den Senaat te Madrid is de wet over de ontvangst der tienden, den 27 Junij, met 59 tegen 29 stemmen aangenomen. De zittingen zijn daarop ïot nader aanzegging geschorst. ZWITSERLAND. Prins Lodewyk Napoleon heeft den 23 Junij bij het schuttersfeest van het kantow Thurgau te Diessenhofen (hij was tot Voorzitter van de schutters- rgenootschappen in dat kanton verkozen) de volgende redevoering gehouden: Schutters en vrienden Het is mijn pligtom 11 mijnen dank te betui gen, dat gij mij tot Voorzitter van uwe vereeniging hebt verkozen. Daar ik mij echter op eene plaats bevindealwaar men mij vooreenigen tijd zoo vicel deelneming heeft betoond, wil ik u ook voor die gewigtiger benoeming danken. Reeds zijn er eenige maanden verloopen sedert men van het Zwit- «eische volk heeft verlangd, dac het een zijner burgers verstiet. Het volk heeft echter geantwoorde Wij behouden hem. (Niet liep de geheele verga dering als uit -éénen mond: Ja, ja! wij behouden hein.) II; vVas ook 'mee beangst van door mijne medeburgers verlaten te wordenwant ik stelde een onwankeluaar vertrouwen op het gevoel van regtvaardigheid des volks; en voorwaar, ik heb mij niet bedrogenWant in plaats van mij weg te zen den hebben de Thurgauers mij toe lid van den grooten Raad verkozen* Moeijelijk zou liet mij vallen om de onderscheidene gevoelens uit te druk ken, die mij; bij de tijding van deze benoeming bescormaen. Die onder scheiding had mij zeer geroerd, en toch meende ik, ook in het belang van het land-, dac mij beschermde;, ze niec te mogen aannemen. De wereld be oordeelt ons niet naar onze bedoelingenmaar naar onze daden. Een jaar geleden heb ik mij voor eene groote zaak willen opofferen., maar mijne op. offering is als het gevolg van kleingeestige persoonlijke eerzucht beschouwd. Ware ik lid van eene Zwitsersche staatkundige vergadering geworden daar -zon mij hetzelfde lot wedervaren zijnmen zou mijne woorcien verkeerd uicgelegd, mijne bedoelingen miskend hebben; ik zou daardoor buiten scaac zijn geworden, om u van nut te zijn, en vvelligc aan het kar.con grootere moeijélijkheden hebben berokkend. Her was dus mijn pligc, om de mij op- gedragene waardigheid af te wijzen; want wie gelooft eene nieuwe betrek king niet naauwgezec te kunnen vervullen, moet zijn persoonlijk voordeel uit het oog verliezen. Ik hoop echter, dat desniettemin de burgers van Diessenhofen mij dezelfde vriendschap ais te voren zullen bewijzen, wane ik stel hoogen prijs op hunne achting. Daarom, vrienden; juichc met mij ter eere van de bewoners van het distrrkt Diessenhofen. Zij huldigen hec ongelijk meer dan de magt; zij zijn onverschrokken en onaf hankdijk: twee •groote eigenschappen voor een vrij volk!" DUlfSC- HL-AND. De Nederlandsche Gezant te Weenen de Baron Mollerus, heefeden 2ÖJ'Jnij ter eer van den Erfprins van Oranje een groot diner gegeven, hetwelk door den Prins van Mctternich is bijgewoond, Uit Frankfort meldt men van den 2den July: De tusschen de Hoven van Berlijn en Mnnchen gerezene oneenigheid, ter zake van de voor Pruisen hoogstbeleedigende artikelen, betreffende de Keul. sche zaak, welke gedurende eenen geruimen tijd in de onder censuur ge schreven IVurtzburger courant verschenen waren, is gelukkiglijk tot genoegen van beide partijen geschikt geworden. Het Beijersche Gouvernement, het welk in den beginne inderdaad gegronde redenen tot misnoegen gegeven had, ■heeft eindelijk op eene edele wijze deszelfs ongelijk ingezien en aan Pruisen ■de voldoening gegeven, waarop dit Rijk met het volste regt kon aanspraak maken. Pruisen had bij de Bondsvergadering de suppressie verzocht van de PFurtzburger courant, voor den tijd van vijfjaren, en ingeval de Bondsver gadering mogt hebben kunnen goedvinden, dat verzoek niet toe te staan, zoude het Kabinet van Berlijn zich zeiven onmiddellijk voldoening jegens Beijeren hebben verschaft. Men ziet dus dat die zaak zeer ernstig had kunnen worden, en dac men het voorden vrede van üuitscliland als een groot geluk moet beschouwen, dat men te Munchen den weg heeft ingeslagen, die de rede en het staatsbeleid voorschreven. Elk weldenkend burger zal den Ko ning van Beijeren hier voor danken. Het half officieel dagblad te Munchen bevatte eenige dagen geleden een uitmuntend overzigt van den stand der za ken tusschen Holland eft Belgie, waarbij.het goed regt van Holland en van zijn' edelen Koning zeer duidelijk en krachtig wordt ontwikkeld. Dit artikel is hier in onze staatkundige wereld niet onopgemerkt gebleven, vooral omdat men van de zijde diergenen, welke in het geheim Belgie toegenegen zijn, had willen doen geloovenja dit zelfs door sommige Belgische couranten verspreiden, dat de Beijersche Regering de zaak van Holland niet toegedaan was. Dit valsche gerucht is nu blijkbaar gelogenstraft door het voormelde artikel in de Muncher Polit. Zeitung, Er loopt hier een gerucht, dat Leopold stellig zoude besloten hebben het op het uiterste te laten aankomen, alvorens het traktaat uit te voeren, dat hij geteekend heeft. Ztllk eene schending der goede trouw zou hec gansche werk der-Belgische revolutie op eene waardige wijze bekroonen. Z. M. de Koning van Hitnover is den 3den Julijvan zijne reis in zij'n Rijk, in zijne Residentie Hanover teruggekomen. GROOT-B RIT ANNIE. Londen iden 4 Julij. Den 2den dezer heeft Hare Maj. de Koningin we. der een grpoc en zeer luisterrijk bal gegeven, waarop zij met den Hertog van Nemours, in wien zij, volgens de dagbladen, veel behagen schept, en den Prins George van Cambridge, gedanst heeft. AI de vreemde Gezanten waren daarop genoodigd. Mevrouw van der Capellen was eene dergenen, die het meest door prachc en sierlijkheid harer kleeding uitmuntte. Hare Maj. heeft bij gelegenheid harer krooning onderscheiden personen tot den Adelstand verheven. Eene beroerte heeft den Deken van Westminster, ten gevolge van de groote inspanning bij de kroonings-plegtigheid, aangetasc, die, hoewel voor hem niec doodelijk, echter van ongelukkige gevolgen wezen zal. De Westminster-abdij, die nog in denzelfden toestand is, als gedurende de krooning, wordt nog dagelijks döor io,coo personen bezocht. In de zitting van bet Hooger-Huis van den 2den Julij, heeft Lord Brougham den Minister Melbourne gevraagd, wat van de geruchten waar was, dat de Onder-Koning van Aegypte zich van de Porte zou onafhankeliik ver klaren. De Minister heeft geantwoord, dat hem hieromtrent niets officieels ter oore is gekomen en ciat hij het voor een los gerucht hield. In het Lager-Htiis is dienzelfden dag de betrekking van Frankrijk op Algiers ter spraak gekomen, daar Frankrijk onder Karei X beloofd had, die landstreek weder te zullen ontruimen. fj In hetzelfde Huis is vervolgens de wet op de wijziging der Iersche tien den behandeld. In het Hooger-Huis heeft Lord Glenelgop aanvraag van Lord Éllen- boroughgezegd, dat onderscheiden bepalingen, die Lord Durhamnieuw Gouverneur van Canada, gemaakt had, buiten weten van hec Gouvernement geschied waren. Z E E - T IJ D 1 N G. Kapt. J. H. Brandt, van Batavia, te Amsterdam gearriveerd, heeft den 28 Junij op de hoogte van Portland gepraaid de kof AlidaKapt. D. T. Doornbos, van Rotterdam naar Liverpool; den 30 dito op de hoogte van BevèZier de Bremer bark AtlanticKapt. H. Gfane, van Baltimore naar Bremen, en den eerste Julij gezien op de hoogte van Douvres bet schip PetrusKapt. F. H. Trip, van Amsterdam naar Batavia, en dien zelfde dag op de hoogte van Noord-Voorland bet schip West-Indien y Kapt. J. J. Boon, van Amsterdam naar Surinamen.' Volgens een brief van Kapt. Sybrand Veenstravoerende liet schip de 2 Cornelissen van Banjoewangie naar Amsterdam, in dato 5 Julij, was hij toen in goeden staat voor Egmond geankerd, om tij te stoppen; aan boord \vas alles in den besten staat Kapt. Veenstra rapporteert gepraaid te hebben den 29 Junij Portland N. N. W- van zich heb bende het schip de Anna en Maria, Kapt. D. Steenveldvan Amsterdam naar Surina* men, en in den vroegen ochtend van den 3 Julij' Zuid Voorland vijf itiijlgu ten W. Z. W. van zich hebbende het schip Prins Fredrik der NederlandenRapt. P. Huidekopervan. Amsterdam naar Batavia, Groningen den 5 Julij. Uit het vroeger gemaakte Drietal van Predikanten, ter ver vulling der vacature, ontstaan door het emeritaat van den Wel-Eerw. Zeer- Gel. Heer Joh. Martinet Kuipers, ljeeft de B.reede Kerkenraad der Ned. Hervormde,Gemeente alhier heden beroepen den YVel-Eerw. Zeer Gel. Heer Aijolt Tonkens Predikant te Oostwolds De Rreede Rerkeraad der Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Zwolle heeft, door het bedanken van D°. II. L. OortPredikant te Hoorn, het volgende Twaalftal van Pre dikanten weder gemaakt: DD. Posthumes Meijeste R henen; van Tlerson, te Weesp Patynte Voorburg IVerninkte Vlaardingen; Sihlesz te Vaassen Stetterog^ete Zierikzee; iTingstte GoengaSchraderte Raai tevan War mei 0te Gouda; Dumans te Edam; Vroomte Almelo, en Jungiuste Ryswijk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 3