HM-xi h dit jrdfcg cifdL Er was nMèlijk zulk esne hoeveelheid van gemengde hagel en sneentr .gevallen dat even als in den winter sneeuwballen daar van heeft kmineiT-jnalfen en zich onderling daarmede heeft gegooid. De koude was zoo scherp, dat het.water in de vijvers bevroor en dat de sneeuw tot den volgenden morgen is blijven liggen. Breslau den 16 Junij. Den 8scen dezer kwam Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden op de heerlijkheid Seitsch aan, en werd door de ambtena ren de geestelijkheid en de bewoners der daartoe behoorende dorpen met plegtighcid ontvangen. Nadat de Prins de heerlijkheid in oogenschotiw ge. nomen had, vertrok hij den loden weder, rijke geschenken voor de armen en eene oirkonde achterlatendewaarbij aan de gemeente Seitsch voor altijd een vierde wordt geschonken vati-de niet onaanzienlijke opbrengst vaii koren, waarmede zij belast was. Uit Berlijn wordt van den 20sten gemeld, dat 600 Sileziers, die om vrijheid in het stuk van Godsdienst hun vaderland willen verlatenaldaar waren doorgekomen en zich naar Australië begeven. De cegenwoordige wolmarkt veroorzaakt te Berlijn groote levendigheid. Overal oncmoet men vreemde gezigten, die verwondering over deze fraaije hoofdstad en blijdschap wegens de winstgevende woiprijzen schijnen te ken. nen te geven. Onder de vele inkoopers merkt men thans voor de eerste maal Franschen op, die tot hooge prijzen fijne wol opkoopen. De Engelschen die ook daarover naijverig zijn, nemen nu snel hun besluit om te koopen, en moeten uit dien hoofde insgelijks zeer hooge prijzen besteden. Den x8den dezer heeft er in verschillende oorden van Dnitschland een hevig onweder gewoed, dat zeer veel schade aan gebouwen maar vooral aan het veld en boomgewas heeft re weeg gebragt. Wet Amsterdamsch Handelsblad bevat de volgende particuliere corres pondentie uit Frankfort van den 22scen: Ik zie door sommige uwer dagbladendat men zich hier en daar nog a! ongerust maakt, nopens den uitslag der op nieuw aangeknoopte Conferentien te Londen, en uwe geruststellende tijdingen tegenspreekt, alleen op grond dat de Conferentie nog niet wederom is bijeengekomen. Incusschen vergeet men, dat er nog, alvorens de zaak te Londen kon worden hervat, met de Bondsvergadering moest onderhandeld worden, vermits de Conferencien vroe ger, gelijk gij weet, zijn afgebroken, omdat Frankrijk en Engeland hadden verklaardaan geen verdere openingen te kunnen gehoor gevenalvorens de Koning der Nederlanden de toestemming der Bondsvergadering had verkregen op het afstaan, aan Belgie, van het gedeelte van Luxemburgbij de 24 ar tikelen aan dat land toegekend. Die toestemming is in der tijd geweigerd ge worden, uit hoofde de Koning geene schadeloosstelling in territoir van Duitsch- land vermeende te kunnen aanbieden. Het sptak dus van zelve, dat het Ka binet van 's Gravenhage thans op nieuw onderhandelingen alhier heeft moe. ten openen, om de vereischte toestemming te bekomen, alvorens de vijf te Londen vertegenwoordigde Hoven met uw Kabinet het tractaat konden teekenen. Het is mij regt aangenaamde eerste te kunnen zijndie u en tuve land- genooten de tijding mededeelt, dac de Bondsvergadering over het nadere voorstel van uw Hof beraadslaagd en hetzelve met algemeene stemmen aan genomen heeft. Het eenige struikelblok wat nog aan de teekening van het tractaat in den weg stond is dus opgeruimd, en waarschijnlijk zal alles tas schets de Londensche Conferentie en uwe Regering binnen korten tijd afgedaan worden. GROOT-BRITANNIE. Londen den 24 Junij. Den 22Sten dezer heeft Hare Maj. de Koningin eene groote audiëntie gehouden, welke door onderscheiden hooge personen en onder anderen door den Hertog van Nemours, die den vorigen dag te Londen was aangekomen, bijgewoond is. |)e buitengewone Nederlandsche Gezant, Baron van derCapellenheeft met zijne gemalin eergisteren bij de Hertogin van Kent een bezoek afgelegd, De Engelsche dagbladen, die vervuld zijn met bijzonderheden over de krooningsplegtigheid, geven ook eene uitvoerige beschrijving der kroon, die door Hare Maj. bij die gelegenheid gedragen zal worden. Zij is veel kleiner dan diewelke George IF en William IF, bij dezelfde plegtige gelegenheid versierd heeft, daar deze zeven Engelsche ponden woog, terwijl de nieuwe kroon slechts drie ponden zwaar is; daarentegen munt zij door smaakvollen vorm en schitterenden rijkdom uit, naardien zij bestaat uit hoog purper flu weel, van zilveren banden omgeven, die met edelgesteenten beaekt zijn, terwijl aan het boveneinde eene zilveren bol prijkt, met kleine diamanten overtogen, waaruit zich een Malthezerkruis van briliianten verheft, tusschen welke de kostelijke robijn, in den vorm van een hart, uitschittert, die eens door Eduard, bijgenaamd den Zwarten Prins, gedragen werd, maar nu de kruin der maagdelijke Koningin moet versieren. Het onderste gedeelte der kroon is met hermelijn omgeven. Hare Maj. heeft dit pronkstuk reeds be- zigtigd en hare hooge goedkeuring er over te kennen gegeven. Uord Ashburton heeft den 22sten in hec IIooger-Huis een verzoekschrift van kooplieden aangeboden, waarin het Huis verzocht werd hare aandagt op de blokkade van Mexico en Buenos-Ayres door de Franschen te vesti gen, daar dit hun zeer benadeelde. Lord Melbourne heeft geantwoord, dat de Regering hare aandacht op dezelve gevestigd had. De belegering onder- tusschen der havens van Buenos-Ayres is door de ministeriele Londensche bladen bekend gemaakt en dus door het Ministerie goedgekeurd. In het Lager-Huis is er wederom over het nemen der Fixen door Rus land gesproken; welke zaak reeds zoo dikwijls is opgehaald. De heer Can- ningh wilde een besluit van het Huis uitlokken, om de handelwijs van den Minister Palmerston in deze te gispen; hetgeen echter met 200 tegen 184stem men verworpen werd. Maandag 1. 1. heeft men te Bakewelfair weder het stuitend tooneel aanschouwd, dat zeker persoon zijne vrouw openbaar te koop geveild en haar voor 3 sh. 6 p. aan eenen anderen man, een kleedermaker, verkocht heeft. Er was berigc van de Kaap de Goede Hoop, hetwelke inhield, dat de Hollandsche kolonisten eeu inval in het land van het Opperhoofd der Kaffers, Dingaan gemaakt en 500 vrouwen benevens veel vee met zich gevoerd hadden. F R A N K R IJ K. In de brochure, door den gewezen Luitenant Laity, die, zoo als wij in onze vorige gemeld hebben, voor het Hof der Pairs zal teregt staat, ge schreven, vindt men eenen brief door den beroemden Chateaubriand den 7 September 1S30 aan Lodewyk Napoleon, die thans zich nog in Zwitserland bevindt, gerigt. Hij is van den volgenden inhoud: „Ik heb, mijn Prins, met aandacht, het vlugtschrifc gelezen, dat gij mij wel hebt willen toevertrouwen, en daarbij eenige opmerkingen gevoegd, die als van zelve uit de uwen waren voortgevloeid, en die ik reeds aan uw oordeel onderworpen had. Gij weet, mijn Prins, dat mijn jonge Koning zich in Schotland bevindt, en dat er, zoo lang hij leeft, voor mij geen andere Koning van Frankrijk kan bestaandan hij. Maar indien Godin zijn ondoorgrondelijk raadsbesluit, het stamhuis van den II. Lodewyk mogt ver worpen hebben; indien ons vaderland op eene verkiezing mogt terugkomen, die het niet bekrachtigd heeften indien dan deszelfs zeden de invoering van den republikeinschen regeringsvorm onmogelijk mogten maken, dan, mijn Prinsbestaat er geen naamdie beter aan den roem van Frankrijk voegt, dan de uwe. Ik zal uwe gastvrijheid en de grootmoedige ontvangst der Hertogin van St. Lcu steeds in mijne geheugenis bewaren, en ik verzoek u de hulde van mijne erkentelijkheid en mijnen eerbied aan hare voeten neder te leggen." 7. F. F, T IJ D I N G. In Tessel binnengekomen D. Brace, van Canton, i.. Spqiglo en A. W. Richarson,! van Batavia, j. T'. Carst, van Havana, H. N. Ajngc, van ffostón', E. T. Visscher,vait Charleston, Kapt. Wilbor, van NewbedfordJ. Gibson, van New-Casrle. lil bet Vlic binnengekomen L. IJ. Koning eii B. E. Bol, van Ncw-Castle G. A. Boer- haven, van Sunderland, W. li. Kraan, van Memel, II. de Groot, van Ostrisoer, Te Tersch. niets gepasseerd. Met schip St. BartholomeKapt. J. j. Miller, van. New-York naar Rotterdam, was den 17 junij op de hoogte van Wight. Hec schip HollanderKapt. W. II. Kelly, van Rotterdam naar Boston, was deni4dea' en de schepen Canton, Kapt. J Laurens, en Java, Kapt. H. Peters, beide van Rotter- dam naar Batavia, den 15 Junij op de lioogte van Dartmouth. Het schip Jane, Kapt. Bell, heeft den 17 [un ij te Cardiff een aanvang gemaakt met laden voor Rotterdam. Arrivementen: le Liverpool P. P. Dykstra', van Ballingen; te CardifTNT.J. de Jonge, van Amsterdam; te Gravesend W. Norwood, en tè Hull J. King en W. Bouch, alle van Rotterdam; te Dundee J. Storey, van Dordrecht; te 'Bremerhaven L. M. Lutes, van Amsterdam, B. Rnfer en B. Bringeman, mede van Amsterdam, Kapt. Bote, es. te Hamburg J. M. Kjelbergheide van Rotterdam. PRIJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 25. Junij 1838. Nederlanden, Werkel. Schuld 2}pCt. 545a 54! Dito 5 ioijaio2 Uitg. {jl a 1 Kans-Biljetren25 a 25J Am0rt.Synriic.4J 95Ja 95J 3}79ta 8o! Hand.-Maats. 4I —178 Ji79j Nieuwe dito.. 4 jioojaioi a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. a Rusland. Gb.//.&C°.i798 5pCt.io5jaio5{ 185I04jai05t Ins. en Cercif. 668 a 68± iSiis»- Aandl.II.Spoorw. Gebl. 54's lOIj 8 3 'j 25 r« 951 80 «7»} 100 l°5s 105 68* pruissen, Geldl. te Lond. 4pCc. i Aandeelen van dito., 114 1115 Spanje. Nieuwe 1835*6 85 5pCt.2l}aarJ Ditoonbep.st.a Dito passivea Dito uitgesta Coupons 1 Nov...1 Oostenrijk. Obl.GoIIC°. 5 pCt. 1 Certificaten.2|1 Neg. Metaliek2ja Idem5 Io2jaio3 Dito in Lond. 5 a Bank-Akcien.3 a Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Gebl. 114I 9de Lijst. 10de 11de 12de 174STE Koninglijke Nederlandsche Loterij. Trekking der Vijfde Klasse N'. 18483 een prijs van f 50C0. N\ 7550 een pry's van 1500. N». 15765 en 15226 ieder een prijs van iooo. N°. 12566 en 3710 ieder een prijs van f iooo. '5344 een prijs van f 7500. N°. 11647 een prijs van 1000. N°. 3677 een prijs van f 20,000. Getrouwd: c. van BARNEVELD en Leyden, 25 Junij 1838. J. H. A. H A A R S M A. Deze strekt tot Kennisgeving aan Familie en Vriendenbetrekkingetl. Op den 2isten Junij 1838 is te Leiden, in den ouderdom vait 38 Jaren overleden GEERTRUIDA van PESCH, Echtgenoot van J. C. BROERS, Prof. Heden overleed, aan eene uitteerende ziekte, mijn hartelijk beminde Echtgenoot, A. P. J. OOSTHOUT, ill den'jeugdigen leeftijd van 28 Jaren, waarvan ik er slechts drie door eenen allergelukkigsten Echt met hem mogt verbonden zijn. Alle, die den overledene in zijne waarde gekend hebben, zullen mee mij gevoelen, hoeveel ik in hem verlies. Leyden H. H. van VLIET, den 22 Junij 1838. Wed. Oosthout. Familie en Vrienden gelieven deze algemeene Kennisgeving tevens als bijzondere te willen aanmerken. Heden overleed, na eene kortstondige ziekte, in den ouderdom van 54 Jaren, mijne geliefde Huisvrouw, JANNETJE du PONT, diep betreurd wordende door mij en mijne Kinderen. Leyden, 23 Junij 1838. J. P. RINGELING. Met onderling goedvinden en naar den wil van de Overledene zullen geene uiterlijke teekenen van rouw door ons worden aangenomen. In den loop der maand Jnlij 1838, zal dagelijks, uitgezonderd de Zon- en Woensdagen, ten Kantore van den Stedelijken Ontvanger te Ley. den, gevaceerd worden tot BETALING der COUPONS, behoorende tol de Obligatien ten laste derzelve Stad genegotieerdingevolge een Konink lijk Besluit van den 21 April 1830, N°. 17; alsmede tot AFLOSSING van Twaalf Stuks OBLIGATIEN, N°. 29, 14, 45, 56, 22, 15, 33, 61, 65; 62, 9 en 34. Men vraagt in eene Koekbakkers/', binnen deze Stad, met 1°. Au. gustus of eerder, liefst buiten Kost en Inwoning: Een JONGELING, niet beneden de 16 Jaren, om in genoemd Vak te worden opgeleid, of wel ie- mand, die reeds eenigen tijd daarbij werkzaam, verlangt zich verder te be, kwamen. Adres Franco, onder letter K. N., of in persoon, bij' de Boek. handelaars J. J. THIJSSENS en ZOON, te Leyden. Er wordt gevraagd: Een PAKHUISKECHT, kunnende Lezen ea Schrijven, en van goede Getuigschriften voorzien zijnde. Adres met beslotene Briefjes, onder Jetcer A. Z., bij den Boekhandelaar C. C. van der HOEK, te Leyden. Op een fatsoenlijken Stand binnen deze Stad, presenteert men te HUUR: TWEE a DRIE GEMEUBILEERDE BOVEN-KAMERS. Nadere Informatie aan de Boekhandelaars j.j. THIJSSENS en ZOON, in de Maarsmansteeg, te Leyden. VERKOOPING in de Stads Bank van Leening te Leyden, op Dings* dag den loden Jutij 1838, des voormiddags ten 10 ure, van VERSTANE PANDEN, zoo van juweelen, Goud, Zilver en Horologiën, als van Wol. len, Linnen en andere, zoo gemaakte als ongemaakte GOEDEREN, be- leend in de maand Maart 1837. Zijnde daags vóór den Verkoopdag, des voormiddags van 10, tot des na. middags ten 2 ure, voor een ieder te zien. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2