H. K. H. tfe Hertogin van Gloucester, in een staatsie-kleed van purper lluivcel, en gekrpc met een gouden krans; kaar sleep gehouden door eene lady en een edelman van haar huis; de kroon van H. IC. H. gedragen door den Burggraaf Emlyn. Hierop volgt een deel der regalia, gedragen als boven, met tusschenvoe. ging van de pages die de krooien van hen, die dezelve dragen, houden.- Lord IV, d'Eresby, Lord Groot-Kamerheer van Engeland en page, zijnet kroon dragende. PrINsEN van den bloede. Z. IC. H. de Hertog van Cambridge, in zijne staatsie-kleeding, voerende zijnen staf van Veldmaarschalkzijne kroon gedragen wordende door een Markies, zijn sleep door een Generaal-Majoor. Z. IC. II. de Hertog van Sussex, in zijne sratie-kleeding, Wordende zijne kroon gedragen door een Jlurggraaf, en zijn sleep door een edelman. De Groot-Connetabie van Ierland. De Grooc-Connetable van Sch De Hertog van Leinster, page, zijne kroon dragende. De Graaf Maarschalk van Engeland. De Hertog van Norfolk, met zijnen staf, bege leid door. twee pages. Het zwaard van staat, ge dragen door den Burg graaf Melbourne, zijne kroon door een page. Schotland. De Graaf van Erroll, met een pa ge zijne kroon dragende. DeLordGroot-Connetable van Engeland, de Her- cog van iVellingtotimet ziin staf en stok als Veldmaarschalkbege leid door twee pagen. Eduardsltroonden we- (Vervolgens de dragers van den scbepter, de Si reldklooc, het deksel van de miskelk, den bijbel en de miskelk, de drie eer. ste met pagen.) Dadelijk hierna komen: De Koningin. in haar IConinglijk gewaad van karmozijn fluweel, gevoerd met wit hermelijn en met goud omzet; dragende de versierselen harer eereteekenengekapt met een gouden krans. Ter regterzijde van de Koningin, de Bisschop van Durham, met tien Wa penherauten en een Luitenant; ter linkerzijdede Bisschop van Bacn en Wells, en tien Wapenherauten met derzelver standaarddrager. IIr. Ms. sleep wordt gedragen door Lady APaget, Ladjf F. E. Cjjwper, Lady ,1. IVentworth Fitzwilliam Lady M. .1. F. Grimston. Lady C. A. Gordon Lennox, Lady MA, B. Talbot, Lady C. L, IV, Stanhope Lady H, Jenkihson, Begeleid door den Lord Kamerheer van Hr. Ms. Huis, wiens kroon door een page wordt gedragen en gevolgd door den bewaarder der garderobe. De Hertogin van SutherlandGrootmeesteresse van de garderobe. De Markiezin var. Lurdsdowne, eerste Lady van Hr. Ms. slaapkamer. Z-'s Ladies van dezelve kamer, Aciit Hofdames, acht Kamerdames. Hierna heeft men den Opperstalmeester, den Kapitein-Generaal van Hr. M schntters-garde van Schotland, den Kapitein van de yeomen-gardeeen Y iand-ig en Luitenant van de yeomende Hellebardiers van de yeomen der garde, enz. In de kerk gekomen zullen de pages, die kroonen enz. droegen, deze aan de respective edellieden afgeven, en tot den terugkeer van den optogt, de voor hen bestemde plaatsen innemen; voorts zullen de wapen-herautendie li. M. omgeven, op de trappen aan den voet van het troonverhemelte blij. vende prinsen van den bloede zullen hunne plaatsen als Pairs innemen, en de Prinsessen naar de Koningbjke loge worden geleid. De Koningin zal, ren zuiden, haren troon beklimmende, zich naar den armstoel van Staat begeven, zijnde de inhuldiging!-stoel, en, na knielende Sliehn gebeden te hebben, zich op dien stoei plaatsen, terwijl de Bisschop pen, die haar bijstaanmede aan de zijden'staan mitsgaders de edelen, dra gon Je de regalia, de geestelijken houdende den Bijbel enz. deels achter deels voor haar- Aismi wordt tot de inhuldiging overgegaan. Dadelijk na het eindigen van het gezang, begeeft de Aartsbisschop van Canterbury zich van zijne plaats ir: zuid-oosten, en, met tien Lord-Kanselierden Lord Groot-conmrtniwie- en den Graaf Maarschalk, naar de oostzijde van het troon-vernemelte, alwaar tie Aartsbisschop de inhuldiging zal volvoerenmet te zeggen: „Mijne hee- fehik stel u voer Koningin Victoria, onbetwistbare Koningin dezes Ko. r grijns: gij alien, die hier heden gekomen zijt om uwe hulde te bewij. zen, zijt gij daartoe bereid?" De Aartsbisschop zal, achtervolgelijk naar liet zti'den', westen en noorden gekeerd, hetzelfde herhalengedurende wel. ken tijd H. Maj. van haren stoel zal oprijzen, en zich naar het volk wenden, aan die zijde, waarheen de toeroeping geschiedt, het volk beantwoordt de vraag telkens met luide en herhaalde uitroepen van „God save Oneen Victo. Rn en, bij den laatsten keer worden de trompet gestoken en de troin ge. roerd. De dragers van de regalia blijven, gedurende de erkening, bij Hare Majesteit siaan. Hierna gaac Hoogstdezelve weder op denzelfden stoel zitten, en de Bijbel, de Miskelk en het deksel van die kelk worden op het altaar gelegd bij de Bisschoppen, die dezelve gedragen hebben, en die naar hunne plaatsen terugkeeren. De Groot-Oilicieren nemen derzelver plaats bij de Koningin weder in. Twee ambtenaren van de kleedkamer spreiden een rijk kleed van goud en leggen een kussen daarop, ten einde H. M., aan de voeten van het altaar, hierop kniele. De Aartsbisschop van Canterbury begeeft zich naar het altaar, dekt zich en keert zich noordwaarts. Nu gaat men tot het eerste ofer over. De Koningin, begeleid door de twee Bisschoppen, die haar bijstaan, en den Deken van Westminster, de Groot-Officieren en de edellieden, die de regalia en de vier zwaarden dragen, begeven zich voor H. M. naar het al. taar. De Koningin, knielende op het kussen, brengt haar eerste offer, be. staande uit een aitaarkleed van goud, hetwelk door een opzigter van de garderobe aan den Lord-Kamerheer, door dezen aan den Lord Groot-Ka- merheer en eindelijk door dezen aan de Koningin wordt ter hand gesteld, die het aan dén Aartsbisschop van Canterbury zal overgeven, door wien het op het altaar gal worden nedergelegd. De Penningmeester van Hr. Ms. Huis zai hierna eene gouden staaf, een pond wegende, door tusschenkomst van den Lord Groot-Kamerheer overgeven, die dezelve aan II. M. zal ter hand stellen, waarop Hoogstdezelve die staaf aan acn Aartsbisschop zal geven, om dezelve als akaargave neder te leggen. Terwijl H. M. voordurend knielt, wordt door den Aartsbisschop een gebed uitgesproken, waarna de Koningin oprijst en, als te voren, in den armstoel van Staat plaats neemt. Hierop worden de regalia, door de verschillende edelen, die ze droegen, aan den Aartsbisschop overhandigd, die door den Deken van Westminster op h et altaar gelegd worden; de edelen die de zwaarden dragen (behalve het zwaard van Staat) blijven tot de zoogenaamde plaatsing op den troon staan. Vervolg hierna.') De buitengewone onderneming des Tunnels onder den Teems gaat langzaam doch met volharding voort, en men kan thans zeker ziin, dat dit vrootscbe werk voltooid zal worden. Men arbeidt dag en nachtde werk- nlen ziin in drie afdcelingen verdeeld, die elkander van acht tot achturen om mi; de afdeëling besraat uit 112 man, behalve talrijke surmimerairen wordt Ciuoods de behulpzame hand te bieden. Gedurende de acht uren dien zij op "tieiiiers slechts'een half uur rust gegund voor hunnen maaltijd, -laats zelve nuttigen. Het dagloon is zeer hoog en bedraagt van 40 tot 45 sh. (24 tot 27 gulden) in de weekzoodat men alleen be. kwame werklieden heeft. Thans, nu. ïïien in,epne(j lossen zandgrood vlak onder het bed der rivier arbeidt, acht de Ingenieur zich "gelukkig, wanneer hij in 24 uren tijds 9 duimen van het gewei! vordert. Ieder steen wordt na zijne inmetseling aan eene zware proef onderworpen, en men slaat met eenen veertien pond zwaren hamer op den steen en het cement. Wanneer zich alsdan eene barst in her eemeiw vertoont of wanneer de ^zeen vgn zijne plaats wijkt, moet de arbeider, al naargelang der zaak, boetd betalen of wordt weggezonden. Er zijn thans i.aco voet van Tiet gëweff voltoöid. FRANKR IJ K. Parijs den .17 Junij. De berigten.-Jiit Algiers moeten niet zeer gunstig zijn men schreef wederom van vijandige bedoelingen vati Abdel-Kader. De Regering heeft aan de stad Metz gelast in den omtrek van dezelve eene geschikte minne gereed te maken, opdat er, zoo het noodig is 20,000 man zou kunnen kamperen. De i3den dezer heeft, er een hevige brand teBordeaux plaats gehad. D<- zelve was des namiddags in de brandewijn-stokerij van deri heer Perusson door het springen van een distilleerkolf ontstaan; weldra was defabrijkwa»r 800 hectoliters brandewijn lagen, in volle vlam. Het stroomendebrandende vocht heeft ook eenen nitweg naar eenen verwulfden kelder gevonden, waardoor eene uitbarsting is ontstaan en vele menschen hevig gekwetst iijn. Veel storte door die uitbarsting in en men is niet zonder vreesdat er men schen onder de puin verongelukt zijn. Z R E - T 1 D 1 N G. In TesscminnenGeKomerrTff. rjK, van Dwiyiai, n.-qouRtnisT- «£-* derduin.van Havana, 1. v. Lissabon, li. Forster, van MacanzasG. H. Knudsen'van Bordeaux", D. Charrosin, W. Cummings 'en P. J. de Jong van LondenM. Hutchin son, van Ncvv-Castle, D. D. de Jong, van Huil, terug uit zee met verlies aan stengen en andere schade, P. Huidekoper, naar Batavia bestemd. In het Vlie binnengekomen een brik, de naam onbekend. Te Terscli. binnengekomen J. Cox, van Londen, als bijlegger paar Rreemen. Te Buenos-Ayres waren den 24 Maart bezig mei \i Nickersouen UnionKapt. C. E. Olssonbeide v »r ArrivcmenrenTe 'Bremerhaven Kapt. T. C. Tai - S. J. de jong, en te Aalburg H. B. Prott>-beide var. Ar Gat». obn: Bakker, van Groningente VVismar H. R. Veling, - v:.„ 1. derwanrds teruggekeerd; te Warnemunde S. Bielefelc PRIJS-COURANT der E! Amsterdam den 18. Ju- Nederlanden. Werkel.Schuld nJpCt. 54Ja 54! Dito 5 101 JaioiJ Uitg. ff 1 1 Kans-Biljetren25 a 25J-1 Amort.Syndic. 4Jp^Ja 9S{ 3} 79%79\ Hand.-Maats. 4J i8ofai8lf Nieuwe dito.. 4|ioofuoi Aandl.H.Spoorw. a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. 1 Rusland. Gb.//.&C°.i798 5pCt.io4jaio4j i81j 5 104'a 105 Ins. en Certif. 6a - -<41 a y/ï Gebl, 54 u *5i! 95 h 79 fi i8i( I00|; 'Geldl. t Aandeel1 [Nieuwe <7 Dito c Dito Dito Coupon 1- Obl.Gci p.Ttific ]Neg. M Idem Dito ir .„Bank-Ai IO4I! jCercific -. y/iV- S pCr» i74ste Koninglijke Nederla .Trekking der Vtjjde A N°. 12833 premie van 1000. N° Gecne. N°. 2^526 een prijs van 10,000. Geene. iste Lijst. 2de 3de 4de Heden avond overleed alhier, in de Mevrouw de Weduwe van den Hefer JAN geboren Elizabeth Johanna Buyn. Leyden Th. den 15 Junij 1838. i Dienende deze tevens tot bijzonderen Bt Heden trof mij eene ontzettende ramp. genoot, Vrouwe CATHARtNA van WA1JF noeg 19 Jaren de genoegens van den gelukki ten gevolge van een plotseling toeval van si '«vensjaar van mijne zijde weggerukt, mij ni De« u.uze Madestein, Qnd^r Loos flirty* e** ci^n 15 Junij 1838. f De zoo algemeene deelneming aan mij verdere Familie betoond, bij 1 t overlijden verpligt mij en hun om langs dezen weg mij aan allen, van wien wij blijken van belangsi Leyden 18 .Junij 1838. 1 NEDERLANDSCHE HAND De Directie brengt ter kennisse van de 1 HEBBERS, dat, ingevolge hec 9>sten der in de Vergadering van Commissarissen' goe DERTIENDE BOEK|AAR, geëindigd zijn van den 18 Junij tot den 2 Julij aanstaande, ter Secretarii van de Directie te Amsterdam se Rotterdam Middelburg en Dordrechtaan handel en Fabrijken, te Leyden, en op het Amsterdam Van den 13 Junii 1838. KOC De President der Kamer van Koopbar, wittigt de Stemgeregtigde Deelhebbers in" Schappij, dat'de If A LANS óver het Dertiena voor lien, van den 18 Junij tot den 2 Julii van één tot twee ure. Feestdagen uitgezond gebouw de Laken Halop de Oude Vest. Leyden den 17 Junij 1838. ce rare c. c v- V - ik 1 n "en .logtwe ir baar -5 sc 2 Oude TIG Bij de Wed. ANTHONY de KLOPP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2