A*. 1838. LEYDSCHE COUR] N T. WOENSDAG, fto J U N IJ. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden, brengen mits deze ter ken- Wsse V&ii de belanghebbendendat bij Hun Ed. Achtb, van den Controleur der Directe Üdastingeiv is ontvangen bet Patent-Kohier van het 4de Kwartaal, dienstjaar 1837 cn 38, welke op den.iiden dezer maand is executoir verklaard, en dat dezelve aan den heer •Ontvanger is verzonden. Leyden, den 18 Junij 1838. j_ G. DB Met. Ter ordonnantie van dezelve, P. A. du Pui. nederlanden. LtiiyEn tyUcii Junij. Bij besluiten van den I3den en isden dezer, heeft Zijne Maj. aan den Staacsraad in buitengewone dienst J. C. Baudmet behoud zijner tegen woordige betrekking tot het Departement van Koloniën, zitting verleend in •den Raad van State, en bij dien Raad de volgende beroemingen gedaan: Tot leden Mr. IV. Graaf van Hogendorp, en den Referendaris der iste 'klasse Mr. P. D. E. Mac'P her son; tot Secretaris, den Referendaris der iste klasse' IV. .7. Pieperstot Referendaris van de iste klasse, de Referenda, rissen der Vde klasse, R. Baron van Breugel, en .7. A. F. van Pabsttot Referendaris van de 2de klasse, de Commiesen van Staat, Mr. 1. H. Graat van Limburg Stirumen Mr. C. T. .7. Baron de Constant Rebecque; tot Com. mies van Staat, Jonkheer Mr. A. van der Goes, en Jonkheer Mr. .7. G. li. ■van Tets, met bepaling, dat zij gelijktijdig en ter vervanging van de heeren Graaf van Limburg Stirum en Baron de Constant Rebecque voornoemd, de -dienst als Commies van Staat zullen waarnemen, te weten: Jonkh. van der Goes, bij de Tweede, en Jonkh. van Tets, bij de Eerste Kamer der Scaten- Geaeraal. en^ beslui(. van ^|jne Maj., zullen dit jaar in het gebruik van het geschut geoefend worden de niet bij het leger te velde ingedeelde artillerie - troepen. De artillerie-troepen, die te Delft garnisoen houden, zullen we. derom op de vlakte van Waalsdorp kamperen. Tot Rijks Advocaat te Rotterdam is benoemd Mr. A, Bakker. Uit Groningen meldt men van den 15 Junij: Men verneemt, dat door de activiteit der ambtenaren bij de administratie der belastingen, sluiketijen zijn ontdekt, welke reeds voor lang een belang rijk nadeel aan de schatkist hebben toegebragt.. Reeds verscheidene jaren hebben eenige der voornaamste ingezetenen dezer stad hunne ingelegde Eransche confituren, likeuren, oliën, enz*» onderling voor eigene rekening van buitens!»-"5 a°en besr~"en en invoeren, met voorbijgaan van gezetenen welk'» die vatten handelende, daarvan ruim voorzien zijii, en waarvan' naar Belang der kwaliteit, de regten aan den lande moeten worden vold»an- aanvoer dezer goederen in het begin dezer week met pmder beuttm'.i was voor ieder derzelven in eene kist, waarbij was e" a(jres vettneidtide den inhoud. Hiervan moest door de belanghebben- den bekend met hune eigene bestellingen, tevens de aangave voor de reg- kantore .bpykstelligri win-Gndon. in nlaats van die naar waarheid Wtroin, is zulk gedaan in zijn geheel voor ingelegde confituren en ■oliën, (welke biJe aan zeer 6erin5e regten onderhevig zijn,) zonder aan. gave van likeurer waarvoor zeer hooge regten zijn verschuldigd. Bij het onderzoek is hetaan ^en verdienstelijken Commies-Visiienr van Suiderma •eri den Commies er ,ste 'classe Garrelts gebleken, dat hierin eene belang, ■rijke fraude besto?' en door deze nn eersc om<lekte handeling eene onge oorloofde slnikerii acl Plaals gehad. Ten gevolge dezer bevondene over tredingen, is dP ook door opgemelde ambtenaren dadelijk proces-verbaal ter zake v:n onc'ui!<inB van 's 'an<ls regten tegen de overtreders opgemaakt, onder welk: mn bijzonder beeft opgemerkt twee der voornaamste ambtenaren in deze stal »-■ provincie. Uk Frareker schrijft men, dat de Hoogleeraar F. de Greve den zosten dezer maand zijn Rectoraat aan het Athenaeum aldaar met eene piegiige redevoering zal nederleggen. Te Hellendoorn is den ioden dezer een sreiir gevangen van 8 voet, ruim 50 tè Nederl. wegende. Men zou trachten denzelven eenigen tijd in Tiet leven 'te houden. DUITSCHLAND. Uit Berlijn schrijft men van 12 Junij, dat de Keizer'- van Rns'and met de Groot-Vorstin Alexandra, dien dag ujt iwmn naar Fürstenheim vertrokken Zijn, Zij zullen aldaar den I4den aankomen. Den i8den vertrekt de Koning van Pruissen met de Prinsen en Prinsessen naar die plaats en blijft aldaar coc het begin van Julij. Twee dagen voorjden verjaardag van den Koning van Hanover, welke den nden dezer inviel, vervoegde zich de Burgemeester der stad, Rumann, bij den Koning, van Zijne Maj. verzoekende, dat het geoorloofd zou zijn een'e bezending van de Regering en der burgerij aan Zijne Maj. bij gelegen, •beid van zijnen verjaardag te zenden. Zijne Maj. heeft voor die Commissie bedankt en de Minister von Schele nam die gelegenheid te baat, om aan den Burgemeester de bevreemding en ontevredenheid van Zijne Maj. en de hooge Regering te kennen te geven, dat er door de stad Hanover een Afgevaar. digde tor de Stenden benoemd was, met eene protestaile tegen de aan de Stenden voorgestelde grondwet voorzien. Hij raadde den Burgemeester aan, om eene vergadering te beleggen en die protestatie in te trekken. Deze vergadering is werkelijk belegd, doch in dezelve besloten, aan het eenmaal bepaalde vast te blijven houden. De oppositie wordt in de Twee. de Kamer hoe langer zoo grooter; twee nieuw benoemde Afgevaardigden hebben wederom die partij versterkt. De voordragt des Konings, waarbij hem de magtiging wordt toegestaan, om tot Julij 1839 op denzelfden voet de administratie der financien voort te zetten, is toegestaan. Uit Keulen meldt men van den i2den: De bewonderingswaardige hoofdkerk dezer stadeen van de schoonste gewrochten der Gothische bouworde en een van de oudste Christelijke ge. denkteekenen van Duitschland, aan wier oorsprong zich zoo vele wonder, dadige overleveringen hechten, doch welk gebouw tot op den huidigen dag onvoltooid is gebleven, hoewel de aanleg in het jaar 1248 werd begonnen, ZaJ: than?, dank hebbe de levendige belangstelling der Pruissische Regering in al hetgeen de schoone kunsten betreft, geheel worden afgewerkt. In den Koninglijken raad voor de openbare gebouwen hebben langdurende en leven- <SgC iêdfetaivelingfen plaats gehad, om te weten of het schip dier kerk, het welk met een slechts provisioneel dak is gedekt, dat op zuilen rust, die mede voorloopig zijn geplaatst, de geheeie hoogte zonde bekomen, welke bij het oorspronkelijke plan is jaangewezen, dan wel de helft of drie vier den dier hoogte; gelukkiglijk is het eerste plan door den Raad behouden en door de Regering goedgekeurd. De Minister van Binneulandsche Zaken heeft de voltooijing der hoofdxerk opgedragen aan den heer Schinkel, Hof. Architekt en lid der Koningltjke Akademie van schoone kunsten, die zich tot dat einde in den loop dezer maand herwaarts zal begeven. Terstond na zijne aankomst alhier zullen de werkzaamheden worden begonnen, en men verzekert dat dezelve binnen achttien maanden zullen afgeloopen zijn. dj Koifcr Rusiand heeft aan Horace Fernet, voor zijne uicmuntend uitgevoerde parade van Napoleon40,000 rksd. geschonken. Hij is bovendien door den Keizer met de Stanisiaz-orde der tweede klasse begiftigd, benevens met eene diamante parure van 8.000 rksd. voor zijne vrouw. GROOT-BRITANNIE, Londen den 17 Junij. Den i4den dezer, des avonds ten 7 ure, is de Baron van der Capellenbuitengewoon Gezant van Zijne Maj. den Koning der Nederlanden, met zijnen gemalin en verder talrijk gevolg, voor deze stad aangekomen. Van den Tower zijn ter zijner eer 19 salutschotèn gedaan. Den I5den dezer is Zijne Exc. door den Nederlandschen Minister, Baron Dedel, aan Lord Palmerston voorgesteld. De heer van Buren, zoon van den Voorzitter van de Vereenigde Sta. ten, is te Londen nit Amerika aangekomen. De Engelsche dagbladen deelen thans het programma mede van depieg. tigheden, die bij de krooning van H. M, de'Koningin Victoria, in de Abdy. kerk van Westminster, op den 28sten dezer, zullen plaats hebben. Het volgende is daarvan de hoofdzakelijke inhoud De Pairs en hunne gemalinnenin derzelver starie-kleedingenen anderen, op Hr. Majs. last de plegtigheid van de krooning bijwonende, zullen naar de plaatsen, voor dezelve in de genoemde Abdykerk bestemd, vóór de koniSc Hr. Maj. worden geleid de geestelijke Lords ten noorden van bet sacrari- unj, de wereldlijke Lords in het zuider-, en de gemalinnen der Pairs in hec noorderdeel der ker.k. De Groot-Officieren van Staatde Aartsbisschoppen van Canterbury en York, de edellieden, benoemd om de regaiia (versierselen van de Ko ningin) te dragen, alle in derzelver statie-gewaden, en de Bisschoppen, die H. M. moeten ondersteunen, benevens die, welke den Bijbel, den miskelk en het deksel van die kelk dragen, zullen in de kamer, genaamd Jeruzalem, bijeenkomen, en des ochtends vóór 10 ure, zal de Lord Kamerheer van Hr. Ms. Huis aan de daartoe aangewezen edellieden de rtgalia overhandigen, die in de volgende orde worden gedragen: 1. De St. Eduards staf, door den Hertog van Roxburghc. 2. De Gouden Sporendoor Lord Byron. 3. De Schepter met het Kruis door den Hertog van Cleveland. 4. Het derde Zwaard, zijnde het gepunt zwaard der wereldlijke gereg. tigheid door den Markies van IVestminster. 5. Het tweede Zwaard, zijnde het gepunt zwaard der geestelijke gereg. tigheiridoor den Hertog van Sutherland. 6. De Curtana (het zwaard zonder punc of dat der genade,) door den Hertog van Devonshire. 7. Het Zwaard van Staat, door den Burggraaf Melbourne. 8. De Schepter met de Duif, door den Hertog van Richmond. 9. De Wereldkloot, door den Hertog van Somerset. 10. De Kroon van St. Eduard, door den Hertog van Hamilton. 11. Het Deksel van de Miskelk, door den Bisschop van Bangor. 12. De Miskelk, door den Bisschop van Lincoln; en 13. De Bijbel, door den Bisschop van Winchester. H. Maj., en de Prinsen en Prinsessen van den bloede, benevens degenen behoorende tot Hr. Ms. Huis, zullen ten 10 ure in staatsie van hec paleis van Buckingham vertrekken, en ren 11 ure in de Abdykerk verschijnen. Bij den westelijken ingang derzelve aankomende, zal H. M. worden ont vangen door de Groot-Officieren van Scaac, de edellieden, dragende de rega lia en de Bisschoppen dragende het Deksel der Miskelk, de Miskelk en den Bijbel; waarop H. Maj. zich naar de kleedkamer zal begeven. De staats- dames van H. Maj. en de beambten van Hoogstd.erz,e!ver Huis, benevens van de Huizen der Prinsen en Prinsessen, die bij de plegtigheid niec van diensc zijn, begeven zich dadelijk naar de hun aangewezen plaatsen. H. Maj. voor de plegtigheid gekleed zijnde, begeeft zich'van de weste lijke deur der kerk naar het koor, terwijl hec orcesc eenen geestelijken zang uitvoert. De stoec is nn aldus zamengesteld: De Prebende-houders en Deken van Westminster. Wapenherauten. Controleur van H. Maj. Huis. Hr. Ms. Vice-Kamerheer met een opzigter van de juweelkaraer, dragende op een kussen den robijnen ring en het zwaard voor het offer. De Lord Geheim-Zegelbewaarder, wiens kroon door eene page worde ge dragen. Hr. Maj. Penningmeester met twee edelliedendragende de karmozijnen zak mee de medailjes. De Lord Grootmeestér van Hr. Els. Huis; zijne kroon wordt door eenen page gedragen. De Lord Voorzitter van den Raad; zijne kroon door eenen page gedragen wordende. De Lord Kanselier van Ierland, door zijnen beursdrager gevolgd, zijne kroon door een page gedragen wordende. De Lord-Aartsbisschop van Armagh, in zijn Bisschops gewaad, met zij nen mycer in de hand. De Lord Aartsbisschop van York, id. id. De Lord Opper-Kanselier, gevolgd door zijnen beursdrager, en zijne kroon door eenen page gedragen wordende. De Lord-Aartsbisschop van Canterbury, in zijn Bisschops gewaad, met zijnen myter in de hand, door twee Edellieden verzeld. Prinsessen van den bloede. H. K. H. de Hertogin van Cambridge in een staatsiekleed van purper flu weel en gekapt met een gouden krans; haar sleep gehouden wordende d<* eene lady en een edelman van haar huis; de kroon van Hare Konin Hoogheid gedragen door den Burggraaf Villiers. purper Hare Kon. Hoogh. de Hertogin van Kent, in eene statie-kleed door eene fluweel, en gekapt met een gouden kranshare sleep gehojToogh. gedra. lady en een edelman van haar huis; de kroon vau Hare K gen door den Burggraaf Morpeth.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1