Offs&ken N.ip:leon me: cïe Zijnen genoodzaakt werd Tiet eiland te ver laten. Het huisgezin vestigde zich in de omstreken van Marseille, e i kor:e lijd daarna bevond zich de jonge artillerie-Luitenant bij het beleg van Tonton. Nnpoleor,die de droombeelden zijner jeugd geheel had daargelaten, en voor wien zich eene onmetelijke nieuwe loopbaan opende, had, zoo als men ligt denken kan, het handschrift geheel en a! vergeten, da: de heer T)elesguil!t in handen had. Met dezen was het echter anders gelegen, met eiken dag stelde hij grooter belang in het stuk. Reed? in 1794 voerde Nt foleon het bevel over de artillerie bij liet leger der Alpen, en aan hen had men de weinige gelukkige gevolgen te danken, welke toen in de dalen van Piëmont verkregen wercen. Het jaar 1795 en de 13e Vendemiaire kwamen; Buonaparte bevocht over de royalistische partij de overwinning voor de con ventie en de republiek. De heer Delesguille nam zich reeds voor, zijne opwachting bij den Generaal Buonaparte te maken, en hem het geschrift te overhandigen, doch kon er niet toe besluiten. In 1797, kwam Buonaparte zegevierend uit Italië terug, en de goede Professor had nog toe geen besluit kunnen komen, doch nu kon hij zich de vreugde niet oncze^gen hem terug te zien. Mee het bekende handschrift onderden arm, wandelde hijopeeien morgen naar de Rue de la Fictoiredoch gaande wegs kwamen weder andera gedachten bij hem op, die hem den Ginéral en Chef als vreeselijk deden voorkomen, hij verschoof dus zijn bezoeü nogmaals en liep de deur voorbij. Alvorens hij weder moed had gevat, was Napoleon reeds lang naar Egypte vertrokken. De 18e Brumaire was daar, en de heer Delesguilledie over den republikeinschen toon van het handschrift nadacht, maakte zich daarover ongerust. Het zag er toen niet naar uit als of de artillerie-Luitenant van 1785 nu nog den minsten lust zoude hebben om Raynafs raad op te volgen, en de geschiedenis der Korsikaansche vrijheid vuurt te zetten. IIij had groene neiging om het stuk te verbranden. Maar hoe, wanneer de schrijver het terug verlangde? Dit kon niet, want het was hem toevertrouwden liet terug te geven dit durfde hij niet. De eerlijke man vond het alzoo g-raden, het toevertrouwde goed zorgvuldig te bewaren, doch er aan niemand een woord van te zeggen. De tijd verminderde de bezorgdheid des Profossors niet, maar vermeerder de dezelve. Hoe nader de Generaal en Consul tot de hoogste magt kwam, •des te zwaarder drukte hem het vreeselijke handschrift op het hart. Dikwijls kwam de gedachte weder bij hem op; nu zulr gij het toch afge ven; hij wilde weder niet, en hoe langer hij draalde, des te magtigerwerd Napoleon, en des te moeijelijker was de stap. De man die met zijnen de. gen geheel Europa in rep en roer bragt, d«jcht zeker niet, dat elke stoot welke hij toebragt, op den ouden Professor teruggewerkte, en den man pijn en slapelooze nachten veroorzaakte. Men was in de laatste tijden van het Cor.sulaac, toen de heer Delesguille eens van schrik verstomde bij het ontvangen van eenen brief des eersten Consuls. Bevende, opende hij denzelven; God dank, het was slechts eene invitatie tot h-et dejeuner voor den volgenden morgen. De zaaü was zeer eenvoudig toegegaan. De heer Delesguille had zijnen naam, nevens dien van vele anderen, onder een requesc geplaatst; de Consul had den naam opge merkt, zich de militaire school te Brienne nerinnerd, en wilde nu zijnen voormal.gen Professor der geschiedenis een bewijs zijner welwillendheid geven. Maar dit begreep de heer Delesguille niet-, Hij kon den geheelen nacht geen 00» toe doen; „Wat kan de Consul van mij willen hebben?" dacht hij. Gewis, bij heelt zich, ter k vader ure, den Professor en het hand schrift herinnerd, en nu zal hij hem deze onaangename herinnering met geweld willen doen vergeten. O.idertusschen kwamen tijd en uur al nader. De geplaagde man wierp zich, om zo a ie zeggen, in een enorm habit fran* fait, en sloeg den weg in naar de Tuilerien, met het moedig voornemen, 2ich naar de omstandigheden te gedragen, en te zwijgen zoo men hem niet aansprak. Echter stak hij, als een zaakkundig en voorzigtig man, her hand schrift ia een zijner rokzakken, welke diep genoeg was, otn mets daarvan te laten merken. [Fervolg hierna.') Z F. R - T I J DING. In Tessel-binnengekomen L. A. J, Boniet en \V. Blom ,'van Sotirahaya en Passarouiftg, de la Criiz de Lon ;avan Bilbao, P. H. Cammiura, van LissabonA. H. Karsyns, van Liverpool, Manning, van Londen, G. R. Ivars en P. Visser, van Hall, Pot ter én Co nt fordvan Sunderland, T, Lelly, G. jeftroyJ. Medley, J. Redhead en Morrissonvan New-CastleJ. Harves en Elinosen, van Drammen. In liet Vlic binnengekomen Hl B. Disney en YV. Barheid, van Londen, A. Reach, win K rkaldyH. B. "Engelsman, van Huil, f. J. Krom, van Sunderland, M. N. Lin- de^anrdvan New-Castle, E. E. Hoveling, van Koningsbergen, D. K. de Groot, van Coristi'aansandW. D. Kteiningavan Eggcrsnnd. Te Tei'sch. niets gepasseerd. Kapt. YV. Blom, van Passarouang, in Tessel binnen, rapporteert te hebben gepraaid den 18 April op 20 3 7' N. breedte, 20° W. lengte, de Ffanschc birk les trois Frères van Marseille naar Buenos-Ayres, den 7 Mei op 27® 25' breedte, 3A® 3' YV. lengte van Greenwich, het schip Japan, Kapt. P. H. YVillers, van Batavia naar Amsterdam; den 11.dito op 30° 48' N. breedte, 37® 22' W. lengte van Greenwich, het Engelsch schip Elizabeth, van Bristol naar Jamaica; als ook nog gezien den ao dito op 37° 6'N. breedte, 330 15' W. lengte eene Hollandsche bark, toonende vlag van het Collegie Zeemanshoop niet N®. 202; zijnde die van Kapt. G. Mulder, voerende het schip Straat Sun davan ïatavia naar Amsterdam; den 29 dito op 48° N. breedte, 14° 26' YV. lengte van Green wich, een Hollandsch schip, welks nommervlag niet te verkennen was, zijnde echter waarschijnlijk het schip de Oceaan, Kapt. P. Zunderdorp, van Batavia cn Sourabaya naar Amsterdam, en den 3 Junij in de Hoofden het schip Admiraal TrompKapt. P. J. Kerk hoven, van Amsterdam naar Batavia. PRIJS-COURANT DER EFFECTEN. Amsterdam dsn 9, Junij 1838. Nederlanden. Werkel. Schnld ïJpCt. 34Ia 55 Dico5 101 iaioi J U tg. - a Kans-Biljetren25 a 25J Am0rc.Syndic.4i 95 a 95J 3i79'' 80 Hand.-Maats. 4! 184*a 18<5 Nieuwe dito4 Ja Aandl.Il.Spoorw. Itójauzj Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. 1 Rusland. Gb.ff.&C°.i798 5pCt.io4pio5 18j' 5 los aiosJ Ins. en Cercif. 6 a l8|| 597 a 97ï Gebll 54?' loif S51 951 79 185 Pruxssen. |oeldi. te Z,o»Y.4pCt. Aandeelen van dito- Spanje. Nieuwe 1835 8s5pCt. Ditoonbep.sc.. Dito passive Dito uitgest [Coupons 1 Nov...- 11Z II Oostenrijk. )bl.Cü//& C°. 5 pCt. - Certificaten.2J |Neg. Metaliek 2,- Idem5 - .Dito in Loni. 5 - |0ank-Aktien.3 - Napels. (Certificaten.5 pCc. 97J .Dito in Afcpe/s. 5 - i°4„ l°5t a ïpaii a Gebl. De Prijs van de BOTER aan df. Waag binnen Leyden. Zaturdag dm 9. Junij 1838. Gras Boter. Van 31 tot 35 gulden. l)e Minister van |ustitie als daartoe door Zijne Majesteit den Koning gemagtigd kondigt bij deze aan, dat de Hooge Raad der Nederlanden, op heden in naam des Ro llings door hem is geïnstalleerdcn deszelfs voorl jopige werkzaamheden van heden af «en0aanvang hebben genomen, *s Gr ave nhage den isren Juny achttien honderd acht cn dertig. 1)e Minister voornoemd Van MAANEN. BS vonnis van dc Regtbeni van Eerster. Aanleg te Leyden, waarne mende de Zaken van Koop ka' delis de opening van Faillissement vah JOHANNES AARZIER, Boezclfabriekeurwonende te Leyden, bepaald00 den 18 Junij 1800 zes en dertig. J. F. C. MOLTZER, Griffier. ANDROÏDE KLARINETTIST. Het talrijk bezoek waarmede men deze ANDROÏDE KLARINETTIST de laatste dagen vereerd heeft, doet den Ondergeteekenöe besluiten eog Dingsdag den iïden, en Woensdag den 13 Junij, voor het laatstzijne Androïde aan het Publiek voor te stellen. In de Fonteinzaal op den Burg, té Leyden. C. J. van OECKELEN, Jr. Getrouwd: te ReeuWYk, bij Gouda, den 7den Junij 1838. J. J. S A S, Msd. Doctor, Chirurgijn-Majoor van het Garni, zoen, te Leyden, Ridder der orde van den Ne', derland.cheu Leeuw, met C. de JAAGER. p Getrouwd: H. F. S C H L E T T E Leyden, j Juntj 1838. A. R EN I E N K S: NEDERLANDSCHE HAND EL-MAATSCHAPPIJ. De Directie maak., ingevolge het 94'te der artikelen van overeenkomstt bekend, dat, door den Raad, in deszelfs zitting van heden, in overeen stemming met de bepalingeu van het pe en 9a der evengemelde artiiteien, is besloten tot de nitkeenrg van een Dividend over het boekjaar 1837, een bedrage van Tachtig guldens, ever elk aandeel groot ƒ1000, staande op naam; en verwittigt dien ten gevolge de Houders van aandeden op naam, dat overeenkomstig den inhoud der bij die aandeel-en afgegeven nieuwe Divu dend bewijzen, tot de betaling, tegen intrekking van het derde derzelvezal worden gevaceerd bij de Nedertandsche Bank te Amsterdam, en wel te be ginnen met Woensdag den eersten Augu.rus aanstaande. Amsterdam Van der HOUVEN, President. den 8sten Junij 1838. KOOY, Directeurfung. Secretaris. Alle degenen, welke iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan JOHANNES PETRUS KRUSE, Klcederblekerwonende te Leiderdorp, gelieve daarvan opgaaf of betaling te doen aan den Notaris C. KLAVER.! WIJDEN, te Soeterwoude, vóór of op den 20 Junij aanstaande. SCHELE HOOFDPIJN en DOOFHEID. In onderscheidene l'arijssche dagbladen leest men: „De Heeren Apostoly, „rue Thevenot, N\in; DrouiUyrue de Charonne, N°.32; Meinzer, Mu? „ziekmeester, rue du Caulvaire, N°. 7; P'iullevoye, Directeur der Schilder- „Academie te Luik; de Postmeester te Hamburg; Vieuville, te Treux; PoussinNotaris te Senoches; de jonge Gamier, Kweekeling op de School „des Chartes te Dijon; Martin, Regter in de Regtbank van St. Quentin; „allen aangetast door zware schele Hoofdpijn of Doofheid zijn geheel gene- „zen onder de behandeling van den Doctor MÈNE MAURICEte Parys." Zijne in het Fransch geschreven Brochure2de en 3de uitgaaf, bevat zijiie uitvindingen, om zich zeiven te genezen. De Prijs is 1 fr. 50.c. (75 cents) behalve 15 c. voor het porto. Adres Franco, bij den Heer MASSIGNAC, KalverstraatN°. 185, te Amsterdam. Er worde tegen Augustus, binnen Leyden gevraagd, eene KEUKEN MEID, als ook eene KINDERMEID, welke gewoon is aan de behandeling van kleine Kinderen. Adres, onder letter G (brieven francoj bij den Boek. handelaar P. H. van den HEUVELL, Breedéstraat, aldaar. Een ongehuwd HEER wenscht, tegen Augustus aanstaande, in het beste gedeelte dezer Stad te Huren, 3 4 gemeubileerde KAMERS. Men adressere zich met opgaven der Voorwaarden bij de Boekhan delaars j. J. THYSSENS en ZOON, inde-Maarsmansieeg,te Leiden. Door kwicering van AFFAIRE, UIT de HAND te KOOP, eene welbeklante KLEEDERBLEKERIImet deszelfs Hecht, Sterk en Wel doortimmerd HUIS en ERVE, Wasch- en Spoelhuis, Stalling, eene 011. langs geheel nieuw gebouwde LOOTS en verder Getimmerte, mitsgaders ■ruim Bleekveld. Staande en gelegen even buiten eene der Poorten der Stad Leyden. Kunnende een gedeelte der Kooppenningen daarop als eerste Hy potheek gevestigd blijven. Informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris j. A. PRYNte Leyden. VERKOOPING op REGTE R LIJK GEZAG. Men is van meening op Donderdag den 21 Junij 1838, des voormiddag! ten 10 ure, aan het wekeliiksch Boedelhois op de Hooglandsche Kerkgracia binnen deze Stad, in het openbaar en om contant geld te Verkoopen: Eenige ROERENDE GOEDEREN, bestaande in een Kabinet, een Bu reau, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Beddens en Toebehooren, Eed- en Tafellinnen, Mans-Kleederen, Gias, Pórcelein en AarJewerk, Koper, Tin, Blik en Ijzerwerk, en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt Al hetwelk is behoorende tot den onder Beneficie van Inventaris aanvaar den BOEDEL, van wijlen PHILIP HENDRIK HEPP, en zal kunnen wor' den bezigcigd eer plaatsen voormeld, op Woensdag den 20 Jnnij eerstkomerdt Iemand gading hebbende, kome ter plaatse en ure voorschreven, aas, hooren de Voorwaarden, en doe zijn voordeel. ZEGT HET VOORT v J. WESSELING, H. WESSELING, G. W. WESSELING enJ.WES SELING Hz., Makelaars, zullen op Vrijdag den lyden Junij 1838, des ra middags ten drie ure, te Amsterdam, in de Witte Zwaan, cp den Nieuwet dijk, presenteeren te Verkoopen: Eene extra mooije nieuwe Partij Dennet Greenen en Vugten. Eene mooiie Partij EIKENHOUT, diverse soorten Deelt en andere HOUTWAREN. Liggende als bij Notitiên wordt aangewezen dl aan het Kantoor van BONTEKONiNG en AUKES te verkrijgen zijn. Bij den Boekhandelaar en Boekdrukker J. C. van KESTEREN, op bet Rokin N°. 157 te Amsterdam, is heden vaD de pers gekomen en alom verkrijgbaar gestelds I. J. de QUACK, de Lotgevallen van de Familie Walstruik, of Nedt\ land gedurende eene halve eeuw; oorspronkelijke Roman, in twt: Deeien compleet, met gegraveerde titels en vignet f 6.at II. Makia van Egmond, een verhaal uit den Ouden Tijd, 1 Deel compleet met gegraveerden titel en vignetƒ2.51 III. C. SP1NDLER, het Testament van den Woekeraar, een Romantijc' verhaal, I Deel compleet, met gegraveerden titel en vignet, 2.7! E. BLAZE het Militaire leven onder het Fransch Keizerlijke bestuui- of zeden, gewoonten en gebruiken van den Krijgsman in het gartiizm. op de bivouac, in het veld enz.; 2 Deelen compleet, met gegraveerd! titels en vignett V. A. von TROMLITZ, Hedwig, Koningin van Polen, Historisch-Ro mantisch Tafereel1 Deel compl.met gegraveerden tit. en vig. ƒ2.40 VI. C. von WACHSMANN, Ferdinand en Maria of de Veioveringv» Mexico.- De Vuurbaak.-Twee Verhalen, 1 Deel compl. m. vig. 2.40 NB. Den Beminnaren van eene aangename en nuttige Lectuur, en vooral at Leesgezelschappenzulten bovenstaande Werken welkom zijn. IV. Bjj dc Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 4