Bij sen door Z. M.'genomen besluit, is tan den heer Mr. IV. J- C. van 'Hasselt, IH der Regtbank van Eersten'Aanleg te Amsterdam, de vergunqln verleend tot bet doen drukken en uitgeven van alle zoodanige wetten en be sluitenvoorkomende in het Staatsbladwelke op den eersten October ,aan staande, alnog van kracht zullen zijn, met uitzondering echter van die wet ten, welke de nieuwe wetboeken zullen uitmaken, en zulks in zoodanige systématisciie orde, en met bijvoeging, behalve der grondwet, van zoodanige aanwijzingen en verwijzingen naar vroegere wetten en besluiten, en overigens voorzien van zoodanige registers en tabellen, als opgemelde regtsgeleerde voor bet uit te geven werk, nuttig zal oordeelen. Tevens heeft Z, M. voor geschreven dat, overeenkomstig art. 3 van Zr. ÏYIsjs. besluit van 2 JuliJ 1822, dit besluit in het Staatsblad zal ayorden geplaatst. Z. M. heeft, ais Consul van Mexico, te Rotterdam, erkend den heer Manuel Maneyro. Z. M. heeft aan de heeren O. Gruyter,7. F. Barbiers.7. J. Majofski en H. du Puy de Montbrunte Amsterdamvergund het oprigten eener loterij van voorwerpen van schilder- en teekenknustten behoeve der nagelatenen betrekkingen van den overledenen miniatuur-schilder ,7. A- Pluckx. Door het stedelijk Bestuur is bekend gemaakt, dat, op voorstel der Commissie van beheer over en tengevolge van. de consideration van den ge- neesheer van de bad-inrigting te Scheveningen, het bad-saizoen op Maandag, den nden dezer, zal geopend worden. Dikwerf heeft men het onaangename opgemerkt, dat er gelegen is in het gedurig springen van de snaren der piano's. Men schreef dit algemeen toe, hetzij aan de wijze van vervaardiging derzelve, hetzij aan de luchrgo steldheid hier te lande. Om dit gebrek te doen ophouden, is de heer Lav allay, stemmer van piano's alhier, op het denkbeeld gekomen, om zich van de voor. keur, die de Engelsche snaren verdienen, te overtuigen. Te dien einde heeft hij een vierkant piano vervaardigd, hetwelk hij met die snaren heeft bespan ren. Daaruit is gebleken, dat de klank, welke zij geven, oneindig ronder isen dat de snaren zelve veel meer in staat zijn den zwaarsten handslag te wederstaat!en veel hooger kunnen gespannen worden dan de diapason hetgeen een bewijs oplevertdat derzeiver hoedanigheid veel beter isdan de snaren, die men gewoonlijk gebruikt, liet piano, waarvan hier gesproken wordt, is door onderscheidene meesters en door achtenswaardige kunstken. ners gezien, die hetzelve veel lof hebben toegezwaaid. I11 de zitting van het Hof van Assises der provincie Holland, Zuider- Kwartier, van gisteren, zijn de debatten gehoilden in de zaak van H.Derkse, weduwe iVetzmbachuit Rotterdam, beschuldigd van haar zoontje, oud 13 jaren, in de maand December jl.moedwillig en met voorbedachten rade te hebben vermoord. Tot bewerkstelliging dezer vreesselijke misdaad moet zij het kind hebben opgehangen en verwurgd. Zestien getuigen zijn in deze zaak gehoord. De besch. had voor den Regter van instructie eene volko. m'ene bekenteni? afgelegddoch trachtte heden den Regter re doen geloo- vendat men haar die afgeperst had. Door vermaningen en door hartelijke toespraken van den achtbaren President van het Hof, Mr. N. IV. Ardesch wien het moeijelijk beleid dezer zoo hoogst gewigtige sessie van de Assises is opgedragen, heeft zij echter volmondig erkend, dat zij de verschikke. lijke misdaad heeft begaan, en dat de vroeger door haar afgelegde verkla. ringen volkomen met de waarheid overeenkomstig waren. Zij was echter niet in staat een volkomen verhaal van het gebeurde te geven. Treffend, aandoenlijk was, op het einde der zitting, de vraag, welke de President aan de besch. deed, namelijk, of zij ook iets ter harer regtvaardigingiets ter harer verschooning had bij te brengen. Haar eenig antwoord wasdac zij nog twee jonge dochters had. De President antwoordde dat het Hof dit wist. Ilij meende echter eene droevige ontmoeting van de moeder en de dochters, welke insgelijks geciteerd waren, niet noodzakelijk, en van het bij renseignement booten derzelve, werd dan ook afgezien. Dé gruwel, door de: moeder begaan, schijnt alleen het gevolg eener heillooze dronken, schap en van de pogingen des zoons, om dit noodlottig kwaad bij zijne moeder tegen te gaan, geweest te zijn. Het is dan ook gebleken uit de verklaringen van onderscheidene getuigen, dat zij in den noodlottigen avond in zulk een' staat van dronkenschap verkeerde, dat men bevreesd was, dac zij de buren, die bij de ontdekking der gepleegde misdaad te hulpe toe. snelden, te lijf wilde, en dat men haar dien nacht in hechtenis nam, alleen als een veiligheids-maatregel. De pleidooijen in deze zaak zullen op heden worden gehouden. Mr. N. la Grappe Dominicussubstituut van den Procureur-Generaal, neemt in deze zaak de functien van het Openbaar Ministerie waar; terwijl de Advocaat Mr. J. F. Pringle, de beschuldigde ais verdediger is toegevoegd. Heden zijn de pleidooijen in de zaak van II. Derksewed. IVetzenbach bij het Hof van Assises dezer provincie gehouden, is er een arrest gewezen, waarbij deze moeder schuldig verklaard wordt aan moedwilligen doodslag van haren jeugdigen zoon, doch waarbij tevens verklaard wordt, dat het den Move niet gebleken was, dat zulks met voorbedachten rade had jplaacs gehad. Zü is dienvolgens veroordeeld tot de straf van het zwaaijen van het zwaard over het hoofd, met vervulling van a'.le de formaliteiten, welke bij onthoof, ding worden in acht genomen, en voorts tot een confinement in een rasp- of tuchthuis voor den tijd van twintig jaren. De Voorzitter van het Hof deed de vrouw opmerken, dac hoezeer zij thans het leven behoudt, het waar. schijntijk is, daar zij reeds 56 jaren bereikt heeft, dat zij hare verdere le. vensdagen.in de kerker zal moeten doorbrengen en er den dood zal vinden. .7. A. Holtus schuldig verklaard in de laatste zitting van het Hof van Assises van Zuid-Holland, aan valschheid in geschrifte en deswegen veroor. deeld tot te pronkstelllng, brandmerk en 13 jaren confinement, is in het huis van burgerlijke en militaire verzekering overleden. Uit Amsterdam schrijft men, dat aldaar Woensdag de gewone jaarlijk. selle vergadering van den Raad der Nederlandsche Handel-Maatschappij was geopend geworden. De Voorzitter 77. C. van der Houwen had eene re. devoering gehouden, waarin hij den toestand van die Maatschappij als zeer bloeijend heefc afgeschilderd. Dezelve mogt zich in derzeiver zaken en betrekkingen middelijk gezegend zien. Deze laatste verkregen eene nog verdere uitbreiding, blijkbaar zoowel in de vermeerderde retouren, voor baar, uit Oost-Indie aatigebragtals in net toegenoinene bedrag der goede, ren en waarden, door haar derwaarts uitgezonden. Aan het gevaar, waar mede de handels-krises in Amerika, in hare uitwerkselen en gevolgen., ook de Maatschappij bedreigde, ontkwam zij gelukkig zonder aanmerkelijke schade te lijden. De door hnar gedane uitzendingen bestonden voornamelijk uit specien, katoenen lijnwaden, goederen ten dienste van het Indisch Be- stuur, waaronder voor ruim f 76.000 aan gezouten vleesch en gerookt spek; en voorts uit lakens, voor ruim 122,000; polemisten voor ruim f 98,000; kofiijzakken (door de behoeftige klasse vervaardigd) voor ruim/ 123,000; bladkoper voor ruim ƒ87,000; benevens papier, Delfsch aardewerk en in. landscli Tarwemeel; van welk laatstgenoemd artikel de genomeue proeven Bijzonder hebben voldaan. I11 de veilingen der maatschappij, gedurende het jaar 1837 gehouden, werden opgenomen 662,453 balen en 200 vaten koffij; 117 456 kranjangs en kanassers, 1453 kisten en 1150 matten en balen suiker; 2893 kisten indigo en eêne aanzienlijke hoeveelheid specerijen; 28,047 schuitjes tin, benenens eenige Kurkuma en Java thee. Dat alles werd, in weerwil vat) de onrust, door de 'bovenvermelde ban- dels-krisis, allerwege verspreid, gereedelijk geplaatst, waaruit alzoo blijkc, wat er is van de vestigiug eener markt van koloniale producten hier te lande, en van hoeveel belang het beginsel is, der vereeniging van die producten, in déne krachtige en doelmatig bestuurde hand. Omtrent de uitbreiding der cultuur van de verschillende voortbrengss des javasciien groi.ds luiden de berigten, bij voortduring, gunstig, enz, wel aan de verbetering der kwaliteit ais aan de vermeerdering der hoeve heden wordt met zorg en vlijt geaibeid, ook blijkens de pogingen, venneerdering der sorteringen in de koffijveilingen en den toenemenden roei tvelken de kwaliteit der Java suiker, bij de raiHnadeurs, verwerft; ter» sommige partijen Java Indigo met de Bengaalsche konden wedijveren. uitwerking der handels-kiisis drukt meeit op de specerijen. De aanmerk lijke prijsverstaging der notenifluskaac in de voorjaars veiling van 18375 n igde daarvan. Omtrent de kaneelculcuur koestert men zeer gunstige v; wachtingeu. Er werd geene cochenille aangevoerd; doch men ziec die 18383e gemoet. Ook de tabaksteelt wordt met kracht doorgezet, ofschot de'kwaliteit der ontvangene partijen nog steeds te wenschen overliet. 0; treilt de thee cultuur luiden de berigten almede gunstig, en men mag dat van eerlang regelmatige aanvoeren, in diverse, voor de Hollandsche mail geschikte sorteringen, te gemoet zien. In 1837 werden niet meer dan o; geveer 6000 pond aangebragt. De vier in 1837 ontvangene kisten ru»( Java zijde, troffen eene ongunstige markt. Tot nog toe beantwoordt de zijdij teelt in Indie niet aan de daaraan besteede moeite en kosten, 41176 stuk huiden, door de maatschappij aangevoerd, werden, hoewel in afnemend! mate, echter nog meestal, tot eenigzins verliesgevende prijzen verkochi; Aanmerkelijk was het verlies, door de maatschappij geleden op de door haar) in 1837 aangevoerde,: zoo in veiling als uit de hand verkochte 23,118 schuit! jes tin, waardoor de vroeger op dit artikel genotene winst, voor een gotil deel, wederom weid weggenomen. De maatschappij bevrachtte in 1837, 127 schepen, waaronder een vani Groninger, nietende te zamen 36,335 en uitmakende 43.560 uiileverenas lasten, zijnde 29 schepen öf 8507 gemetene pn 10928 uitleverende laaten meer dan in 1836, terwijl bovendien nog onderscheidene bodems, ter ge- heeie of gedeeltelijke belading, bij de Factory te Batavia werden aanbevolen. Van de in 1836 uitgezondene schepen is alleen nog de 2 Cornelissenten gevolge der afgelegde japansche reis, niet in onze havens teruggekeerd. Van die in 1837 bevragte, bragten er reeds op Ultimo Mei laatstleden 70 der. zeiver retourladingen hier te lande aan, en op dat tijdstip kende men hier lot dier bodems als behouden te Batavia aangekomen. Daaronder behoorde mede de Diligence, van welk schip men echter het verlies te betreuren heeft, daar hetzelve op den 22 Augustus 1837 ter reede van Passarouang in brand geraakt en zoo goed als geheel verteerd is, benevens de Zeeuw, een uitinun. tend nieuw schip bij het binnenkomen na de bijna afgelegde eerste reis, op den 8 April op den Banjert gestrand, en totaal verongelukt. De maat schappij blijft zich onthouden van het verieenen van toezegging van bevrach. ting aan nieuw gebouwde schepen. Zij icht die aanmoediging van den scheepsbouw niet alleen onnoodig, maar vermeent zelfs dat die geheel on doelmatig en schadelijk werken zou, vermits, ofschoon het der directie ge lukken mogt, in 1837, al de gereedkomende, aangebodene en geschikte bodems te bevrachten, echter als reeds in het vorige jaar door den heer President was opgemerkt, de aanbouw van de schepen, in weerwil van de uitbreiding der cultuur op Java, in geene verhouding meer staat tot de be hoefte aan scheepsruitnteen zonder eene magtiging in dien aanbouw, het gebruik van al de bodems, voor de vaart op Oost-Indie geschikt, eene volslagene onmogelijkheid gaat worden. De President wees voorts den gang en stand der fabrijkmatige nijverheid hier te lande aan en leverde deswege een, over het geheel genomen, gunstig uitslag, terwijl de geheeie aanspraak overtuigend aantoonde, dac en hoe de Nederlandsche Handel-Maatschappij voortgaat, met ce beantwoorden aan het doel harer oprigting, door op de algeraeene belangen van handel, scheep, vaart en nijverheid, den voordeeligsten invloed uit te oefenen. Aan heeren Commissarissen werd,-in hunne daar opgevolgde vergadering, rapport uitgebragr, door de Commissie, met het onderzoek der balans over het 13de boekjaar belast geweest. Naar men verneemt zijn behalve den Hoogieeraar P. van Limburg Brouwery A. M. Philos. Theor. et Med, Doet.te Groningenook de Professoren J. Bake te Lcyden, P. van Illusion te Utrecht en D. .7. van Lennepte Ainscerdam tot ho noraire leden van de Koninglijke Akademie van Odheidkunde te Athene benoemd, Het Amsterdamseh Handelsblad bevat de volgende 's Gravenhaagsclie correspondentie: Ik heb op nieuw de bevestiging bekomen, van hecgeen u zoowel nic Londen als *s Gravenhage is gemeld geworden, dat namelijk de vijf Mo. gendheden, uitmakende de Londensche conferentie, eenstemmig aan hec Haagsche Kabinet hunne inwilliging hebben te kennen gegeven, om het 24 artikel-tractaat geheel onveranderd met onzen Koning te teekenen. Dit be. sluit is niet, zoo als door sommige dagbladen verkeerdelijk berigt wordt, genomen bij eene acte of protokol der Conferencie, die niet vergaderd is, maar elke dier Mogendheden in het bijzonder heeft deswege haar gevoelen aan het Haagsche Kabinet kenbaar gemaakt. Overigens is hec natuurlijk, dac men de zaak zoolang mogelijk uitstelt, ten einde Belgie alvorens tot reden te brengen en niec genoodzaakt te worden, eene tweede representatie van het innemen der citadel te geven. Ik herhaal het: in het tusschen Bei. gie en de Conferentie gesloten tractaac kan geen letter veranderd, en dit zelfde tractaac zal door die vijf Mogendheden ook met onzen Koning aan gegaan worden. De algeheele uitvoering van het tractaat kan overigens, gelijk ik u geschreven heb, eerst dan plaats hebben, wanneer eene Con. verentie tusschen Holland en Belgie zal gesloten zijn, zoo als dit in art. 24 van het tractaat is bepaald geworden. De Maatschappij van Nijverheid heeft dezer dagen onder voorzitting van den heer Enschedé, te Haarlem hare jaarlijksche bijeenkomst gehouden en op dezelve is onder anderen bepaald, om pogingen te doen, ten einde de gazverlichtingu e ke te Amsterdam's Gravenh3ge en Rotterdam door vreem delingen wordt bestuurd, verder door Nederlanders te doen verrigten. Zij heeft eene prijsvraag ten dien einde uitgeschreven. Uit Leeuwarden meldt men van den 4 Junij Zi.ine Maj. heeft, bij besluit van den 23 Mei, bevolen, dat hec model van een werktuig tot redding van personen en goederen, in geval van brand, hetwelk aan Hoogstdenzelven door onzen stadgenoot, den heer D.Snatich was aangeboren, in de Rijksverzameling van modellen zal geplaatst worden, en heeft Z. M. aan genoemden heer eene gratificatie van 300 toegelegd, tot aanmoediging en dekking der bij de vervaardiging gemaakte kosten. Den 4den is te Gasteren, provincie Groningen, des namiddags half twee ure de bliksem geslagen in het huis van O. B. AJeyerirg, svaardoor hetzelve benevens de schuur geheel is afgebrand van de gogderen had men niets kunnen redden; ook een varken was in de vlammen omgekomen. Uit de provincie Zeeland meldt men van den 3 Junij Men verneemt dat de verdedigings-middelen van het fort BathZuid- Beveland, aanmerkelijk zullen worden vermeerderd, dac de fortificatie eene grootere uitgebreidheid zal bekomen en er bomvrije casematten zullen wor. den aangelegd; van een en ander ziet men nog dezen zomer de publieke aan. bestedingen te gemoet, Uii 's Hertogenbosch wordt van den 7dendezergemeld.dat H. K. K.H. Mevr. de Prinses van Oranje bij een eigenhandigen brief verklaard had den haar aangeboden titel van beschermvrouw van de Maatschappij aldaar tot verzachting van het loc van behoeftige kraamvrouwen en pas geboren kinde. renaangenomen te hebben en dezelve met 200 jaarlijks te zullen ondersteunen. De berigten van de Kaap de Goede Hoop maken nog gedurig melding van volksverhuizingen uit die kolonie. Een zekere Pieter Retief zou met velen der zijnen door het Opperhoofd vanDirgaan, met wien hij een tractkac had willen sluiten, overvallen en van kant gemaakt zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2