A\ 1838. LEYDSCHE COÜRiN TV woensdag, Nederlanden. e j u n y. portugal. duitschland. Leyden den 5den Junij. Bij voortduring wordt in de Openbare Vermakelijkheden op onze Kermis *alles aangewend wat mogelijk is, om ons Publiek genoegen te verschaffen. Het Paardenrijiders-gezel schap van den heer B. Loisset blijft bij voortduring de goedkeuring wegdragen, zoowel als het Theatre des Funambules en dat van gedresseerde Honden en Apen. Onze Kermis is zeer sterk bezocht geweest en het schoone weder, dat gedurende dezelve geheerscht heeft, heefeniet weinig bijgedragen, om ook van buiten af eene aantal menschen uit te noo- digen, onze stad te bezoeken, hetgeen eene ongewone levendigheid teweeg heeft gebragt. Men meldt uit 's Gravenhage van den 5den Jnnij: Gisteren morgen heeft Z» M., benevens HH. KK. HH. Prins Alexander en Prinses Sophiade vroeg-predikatieonder het gehoor van den wel-eerw. heer Predikant Timmers Verhoevenbijgewoond. Z. M. heeft benoemd: tot plaatsvervanger van den Vrederegter in de kantons Leek en Zuidhom (Groningen), Jhr. Mr. U. IV. F. van Panhuis en tot Griffier bij het Vredegeregt van het kanton Axel (Zeeland)M. H. 'Telchuys. De heer P, G. fVestenbcrg, Kunstschilder te Haarlem, is door den Ko. ning benoemd ais opzigter bij de verzameling van schilderijen van levende meesters, te vestigen in het paveljoen Welgelegen, aldaar. De zittingen van den Hoogen Raad zullen gehouden worden in de lo. •calen van de Loterijzaal, op het Binnenhof alhier, welke daartoe in gereed, heid zijn gebragt. Door Z. Exc. den Minister van Justitie, als daartoe door Z. M. den Koning gemagtigd, is aangekondigd, dat de Hooge Raad der Nederlanden, op den isten Junij, in naam des Konings, door hem is geinstalleerd en des- zelfs voorloopige werkzaamheden, van dien dag af, een aanvang hebben .genomen. Door den Directeur-Generaal van de Marine is ter kennisse van de daarbij belanghebbenden gebragt, dat de binnen-oever-verlichting aan het Noorder-Havenhoofd te Stavoren, ten gevolge eener bepaalde vernieuwing van den opstand, en verbetering van het licht; van den igden Junij aan staande, tot nadere aankondiging, niet zal worden ontstoken. De heer J. Swartte Amsterdam, beheerder en bewaarder van Zee. instrumenten, is door het Departement voor de Marine, ingevolge magtiging des Konings, gecommitteerd om zich naar Engeland te begeven, tot het doen herstellen en aanschaffen van eentge instrumenten, voor de Nederlandsche Marine dienstig. De Graaf voii Stroganof, van wege den Keizer van Rusland benoemd, om de krooning te Londen bij te wonen, is deze Residentie doorgereisd •zich naar zijne bestemming begevende. Men schrijft uit Arnhem.: Naar het zich iaat aanzien, zal het hier dezen zomer hijzonder-levendig zijn. Overal in onze schoone omstreken beginnen er reeds uit alle oorden •des lands bezoekers te komen, en zijn er talrijke bestellingen gedaan. Te Velp is een der voornaamste logementen met eene groote zaal verrijkt, be stemd voor eetzaal bij buitengewoonen toevloed en het geven van partijen. Op Rozendaal is een nieuw logement op eene fraaije ligging gebouwd, en verwacht men van eenen met zorg gekozen kastelein eene goede bediening. Nader bij de stad, aan het prachtige Sonsbeek, en de zoogenaamde tent of Reeberg, een half kwartier van de stad aan den Utrechtschen weg en den Rijn gelegen, 'vaar men van den heuvel een verrukkelijk en zeer afwisselend uitzigt heeft, lokte het warmere weder en de liefelijke nachtegaal dagelijks veel gezelschap; zoodat er waarschijnlijk plaats te kort zijn zal, wanneer, maar wï vernomen hebben, de schoone muzijk der stedelijke schutterij er zich van tijd tot tijd wel zal willen doen hooren. Uit de provincie Zeeland meldt men van den 31 Mei: Zr. Majs. corvet AjaxKapitein ter zee Coops, in de vorige week ter Teede van Vlissingenvan Java, aangekomen, en alsnog ter reede dier stad liggende, zal in 'sRijks dok aldaar worden gehaald. Het nieuwe drooge dok in die stad is thans genoegzaam geheel gereedde Bateau Port is gisteren in dezelve gebragt, en de daarbij geplaatste stoommachine, welke hare vol. toioijing nadert, zal weldra met de droogmaling aanvangen. Men schrijft uit Middelburg van den 31 Mei: De badinrigting te Domburg (Walcheren) belooft, bij het naderen van het schoone saizóen, andermaal den besten uitslag. Het bijzonder smaakvolle paveljoen in de duinen, de wel ingerigte logementen, die ten gemaklte der badgasten aanzienlijke verbeteringen hebben ondergaan, de heerlijke ligging van dit Zeenwsche lustoord, beloven den bezoekers veel genoegen, en be. kroonen de onvermoeide pogingen der ondernemers, met het gewenschte ge. volg-. Thans vernemen wij, dat er een straatweg van Middelburg naar Dom- burg zal worden aangelegd, en dat onze geëerbiedigde Koning, die elke goede Jinrigting krachtdadig helpt ondersteunen, tot dat einde eene som van ƒ60,000 bij wijze van voorschot heeft gelieven te verleenen. Uit Assen wordt van den apsten Mei geschreven: Heden had hier eene belangrijke gebeurtenis plaats. Door den heer Gou. vernenr der provincie werd, met veel plegtigheid, gelegd de eerste steen van bet gebouw, bestemd voor de zittingen van het provinciaal Geregtshof van Drenthe, dat, ten gevolge der eerlang in te voeren regterlijke instellin gen, na een gemis van 27 jaren, aan du gewest staat terug gegeven te worden, en welk gebouw tevens wordt ingerigt om de arrondissements-regt bank te bevatten. Hierbjj waren tegenwoordig de heeren Gedeputeerde Staten der provincie, de regterlijke ambtenaren en het stedelijk Bestuur, benevens een groot aantal belangstellenden. Op het terrein, doelmatig van zitplaatsen voorzien en met nationale vlaggen en draperien fraai versierd, hield de lieer Gouverneur, alvorens tot de plegtigheid zelve over te gaan, •eene toespraak aan de aanwezigen, en sprak in bondige taal over het groote gewigt, dat in de daarstelling van het nieuwe gebouw gelegen is, en over de vele en groote redenen tot erkentelijkheid, welke Drenthes ingezetenen ook weder te dezer zake jegens Z. M. onzen geëerbiedigden Koning hebben. jDeze toespraak maakte veel indruk, en het mangelde ook niet aan blijken van belangstelling en dankbaar gevoel jegens den geliefden Koning. Door de aanwezigheid van eene zeer aanzienlijke vrouwenschaar en de voortreffelijke muzijk van een viif en twintigtal jonge toonkunstenaars, onder aanvoering en bestuur van den heer Schuurman, van Veenhuizen, die hier toe de gunstige autorisatie had verkregen van de directie der Maatschappij san Weldadigheid, werd deze indrukwekkende plegtigheid niet weinig op !l Ti- •V. TT geluisterd. In den namiddag werden heeren Gedeputeerde Staten, de reg- terlijke Ambtenaren en de stedelijke Regering bij den Gouverneur ter maaltijd ontvangen. Lang zal zeker deze dag bij de ingezetenen van Drenthe in aan denken en zegening blijven. Het Bestuur van Brussel, dat gezamenlijk deszelfs ontslag bad ingele. verd, is door de kiezers wederom ingekozen. Te Gent is een stoomketel in een karoen-fabriik gesprongen, waardoor het gebouw bijna geheel verwoest is en de nabij gelegen huizen veel geleden hebben. Gelukkig was het des morgens vroeg, toen er nog geene werklie den warenanders hadden honderden menschen het leven verlorenslechts is een meisje eenigermate gebrand. Den 26sten Mei is te Lier de winkel van twee lieden, die aldaar Bij. bels verkochten, door het gemeen vernield geworden. De Belgische bladen zeggen, dat dit op aanhitsing van een' Priester geschied is. Lissabon den 23 Mei. In Portugal is men thans met de nieuwe verkiê. zingen bezig. Men meende, dat dezelve in den geest der gematigden zou. den uitvallen. De Portngesche Regering legde zich meer dan te voren toe, om de opstandelingen, onder Rcmcchido in de Algarven ten onder te brengen. Bij het tractaat, dat met Engeland, omtrent het weeren des slavenhan. dels is aangegaan, is een onbeperkt onderzoek aangenomen, met scherpe voorwaarden' nogtans, voor het geval van noodeloos oponthoud van Portu. gesche schepen; men houdt eene werkelijke afschaffing van genoemden handel echter dan voor mogelijk, als aan het hoofd van de Portugesche volkplantingen mannen staan, die zulks opregtelijk willen, en niet de zoo. danige, die de bedoelde afschaffing weten te ontduiken en zeiven den sla. venhandel in de hand werken. De Burggraaf Sa da Bandeira doet wat in zijn vermogen is, om de bewoners der Portugesche koloniën in Afrika te bewegen, suiker, kotfij en andere voortbrengselen van het tropische klimaat aan te kweeken, doch zoo lang de aanlokkelijke slavenhandel duurt, zou het ijdel wezen, om van zijne welgezinde pogingen iets goeds te verwachten, SPANJE. Berigten over Parijs van den 3 Junij. De nieuwe Fransche Gezant aan het Spaansche Hof, Hertog de Fezensac is te Madrid aangekomen, en heeft den 25sten laatstleden reeds een bezoek bij den President-Minister, Graaf d'Ofa/ia, afgelegd. Twee dagen later zon hij zijne geloofsbrieven aan de Koningin-Regentes overreiken. Eenige Spaansche kapitalisten hadden op zich genomen, om het leger van de Koningin tot October te onderhouden. In het Madridsche Regeringsblad van den 24Sten vindt men een hevig artikel tegen de pogingen, die thans door zendelingen van het Engelsche Bijbelgenootschap, in Murcia worden aangewend, om Bijbels te versprei, den, en in het geheel tegen dit blad de Protestantsche propaganda noemt. Ten gevolge van de onlangs te Mallaga plaats gehad hebbende onlus. ten, heeft een aldaar door den Generaal Palarea bijeengeroepen krijgsraad een geestelijke ter dood, en twee adjudanten van dien Generaal tot tien ja. ren galeistraf veroordeeld. De veroordeelden waren van eene zamenzwering voor Don Carlos beschuldigd. Don Carlos is te Estella teruggekomen, nadat hij de Overste Urradie eenige bataljons Navarrezen tot opstand had willen opruijenna door eenen krijgsraad veroordeeld te zijn, den 24 Mei te Ciraugi heeft laten doodschieten. Eene afdeeling Christinos van 800 man en 70 ruiters is door de Carlisten overvallen en bijna geheel verslagen. Te Berlijn wil men wetendat Oostenrijk eene ernstige nota aan de Paus zou ingezonden hebben, om hem tot verzoenende en toegevende maatrege. leh in de zaak van den Keulschen Bisschop te bewegen. Oostenrijk zou den Paus bedreigd hebben zijne troepen uit Italië terug te roepen, indien hij niec tot eene minnelijke schikking kwam. Uit Berlijn meldt men van den 27 Mei, dat de hooge personen aldaar en te Potsdam tot den 10 Junij verblijven zouden. De Keizer en Keizerin van Rusland zouden dan met de Koninglijke Pruissische famielje zich naar Silezie begeven, alwaar de Keizerin de baden gebruiken zou. De Keizer zou uit Silezie naar Rusland terugkeeren, en in Julij zich met den Koning ning vau Pruissen naar Töplitz begeven. Voor de reis der gezamenlijke Vorsten van Berlijn naar Potsdam, waren, behalve de Koninglijke paarden, 600 posipaarden besteld. Bij de militaire manoeuvren zijn verschillende soldaten, vooral bij den aanval op Spandau, deerlijk gewond; men verzekert, dat Z. M. de Keizer van Rusland een belangrijk geschenk aan een derzelve heeft doen ter hand stellen, die onder de hevigste pijnen zich over niets anders beklaagde, dtti dat zijne moeder alles door zijnen dood verliezen zou. In aen loop dezer week zullen de proefnemingen van de artillerie met bommen, naar de nieuwe wijze geladen, plaats hebben; Z. M. de Keizer van Rusland zal daarbij tegenwoordig zijn, De pracht van de alhier aanwezige Vorsten is buitenge, woon, men berekent de onkosten bij gelegenheid van deze bijeenkomst op eenige milioenen schatsen voegt er bijdat Z. M. de Koning van Hanover alleen uit Hoogstdeszelfs bijzondere kas meer dan 600,000 thaler heeft uit. gegeven. De Turksche Gezant heeftnamens den Sultanhet portret van Z. H, aan Z. K. H. Prins August overhandigd. Frankfort i Junij. In de staatkundige kringen alhier ter stede spreekt men van eene diplomatieke mededeeling, die de Bondsvergadering dezer dagen uit Brussel zou ontvangen hebben, betreffende de Hollandsch-Belgi. sche zaak; Volgens dezelve moeten de te Brussel geaccrediteerde Gezanten van Engeland en Oostenrijk aan het Belgische Kabinet eene nota hebben doen toekomen, waarin zij, namens hunne Hoven, zeer stellig verklaren dat dezelve vastelijk besloten hebben, het tractaat van 15 November 1831 in al deszelfs bepalingen te handhaven. Ook zouden zij nooit toegeven, dat Belgie weigerde eenig artikel van dat tractaat, hetwelk in der tijd door Belgie zelf aangenomen is, te vervullen, zoodra Nederland, van zijnen kant de hetzelve opgelegde voorwaarden ten uitvoer brengende, hunne tusschen. komst daartoe mogt inroepen. Bovendien zou die nota nog ernstige verma-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1