F R A N K R IJ K. Parijs den 27 Mei. De National bevat het volgende: Wij vermeenen te kunnen verzekeren, da: het Hollandsch-Belgisch trac- laat der 24 artikelen door Engeland geratificeerd is. De zaak van Hubertcum suis, is thans afgeloopen. De Jury heefc hem scbnldig verklaard als aanlegger van een complot, tot omverwerping des Staats jen veroordeeld tot deportatie. -MejufV. GrouvelleSteubleGiraud en Aunat vA]s\ verklaard als medepügtigende twee eerste en de laatste verOor- deeld tot 5 en de derde tot 3 jaren gevangenis, LeprouxHauquclin en Va* lentin zijn vrijgesproken. Z F, E T IJ D I N G. In Tessel binnengekomen J. B. Mulder, van DantzigB. Sorensenvan Arenhahl G. J. Kortryk, van Libau, H. H. Christiaansenvan kiageroe, K. H. de Wecrd,van A rend ab 11). Meereman van FredrikshavcnF. M. Erichsenvan Gothenburg H. Valk, •H. Thus, J. Teunesen en H. H. Fergenson, van Drammen, E. A. Bakker, van Ko- wirgsbergen. In het Vlie binnengekomen W. K. de Groot, van Libau, O- G. Stuit en R. J. Jon ker, van Elbing, B. J. Siedses, II. A. Doewcs en H. L. Kok, van Koningsbergeft R. Dood, H. Abrams, B. J. de Boer, f. M. Mandeina, R. R. de Jonge, J. U. Jansen, A. Kiers, J. J. de Hoop, H. G. Sur, B. H. Lutje, T. W. StuitJ. R. Schip pers, H. H. Mclleina," S, J. Jaski, II. P. de Boer Sap-, B. J. Jaski, D. P. Douwes, P. C. Koops, B. II. Dekker en O. G. Sap, van Dantzig, C. F. Horn en A. II Dyk- huis, van MenlelS. L. Pinksterboer, van Neustad, G. A. JonkholF, van Drobak II. J. Veen en-f. K. Bart, van Ostrisoer, H. Scliade, van Gluckstad, G. K. Karst en R. T. Fenninga, van Koningsbergen, A. H. Schuring, J. P. van Ditrendonk en F. B. Nepperus, van Dantzig, D. K. de Groot, van urobak,H. H. Maatje, van Christiaan- sand, II. E. Vos, van Osrrisoer. Te Tersch. niets gepasseerd.. Het schip EntsrpriceKapt. VVylie, den 17 Maart van Femambuck vertrokkenis den iSdcn, en de schepen PorciaKapt. Hotchoedban Macaio, en Hero, Kapt. S. Saule van Rotterdam naar Belfast, den 20 Mei te Falmouth binnengeloopende beide eerste om order, en het laatste met schade. ArrivementenTè Madras Kapt. ArriensRellonaZr. Ms. Oorlogs Fregat, van Cal cutta, aan boord hebbende Z. li. H. Willem Frederik Henderik der Nederlanden, dezelve is vandaar over de Kaap de Goede Hoop en St. Helena naar Nederland vertrokkente St. Helena H. G. Pot en Admiraal, van Batavia naar Rotterdam, J. Ingerinanvan Batavia naar Amsterdam, Kapt.-Luit. Koops, Ajax, Zr. Ms. Oorlogs Corvette, van Ba tavia naar Nederland; te Havana J. Moller, te St. LJbes N. H. Bugge, en te Bor deaux M. Gnodue, allen van Amsterdam; te Belfast M. M. Pott,-Jr. en K. j.SChuc, van Rotterdam; te Cardiff E. G. Jonker, van Amsterdam; te Jersey H. F.'Deddes, van Rotterdam; te Gravesend A. M. Steginga, van WorkumYV. Barfield en W. Cou sins, van Harlingenf. Mayor, van Rotterdam; te Hull YV. R. de Buhr, van Leuven, A. E. Koning, van Zwolle, YV. SouchYV. Patrik en F. Dawson, van Rotterdam. PRIJS-COUR ANT der EFFECTEN. Amsterdam den 28. Mei 1838. Nederlanden. Wcrkel. Schuld 2 jpCc Dico 5 Uicg. 5+P 54l loi{aioi| 15 a 1 24'1 25 95 1 95i 79b 79' Kans-Biljetren Ainort.Syndic. 4| Hand.-Maats. 4Ji86|ai87* Nieuwe dito.. 4J ioojaioi^ Aandl.II.Spoorw. a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. a Rusland. Gb.tf.8rC°.i798 5pCt >8?| 5 Ins. en Cercif. 6 I Ü5 104!»IOJ 104;a 105 69 a 69 j 97b S" Gebl. 54s 101A 3 1 3 5", 24! s 95 b 79Ï 186J lol 104, 104S 97 s Pruissen. Geldl. te Lond. 4pCt. a Aandeelen van dito.. Spanje. Nieuwe 1835 85 5pCt.2i Jan J Ditoonbep.st...a Dito passivea Dito uitgesta Coupons 1 Nov.a Oostenrijk. Obi.C«//& C°. 5 pCt. a Certificaten.2!a Neg. Metaliek 2,a Idem5 I02jaio3 Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.. 3 a Napels. Certificaten... 5 pCt. 91J1 92 Dito in Napels. 5 a Gebl. 9'a KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE CIRCUS van J. BAPTISTE L O I S S ET. buitengewoon schouwspel op deRuine, op Heden iVoensdag den 30 Mei, Aanvang ten drie ure precies. DE GROOTE WEDREN, der romeinen en grieken nagevolgd, door al de Rijders en Rijderessen van J. baptiste loisset. Deze navolging van de Spelen der Ouden, zal niet alleen door de waar- beid en fraaiheid der kostumen, welke op nieuw gemonteerd zijn, maar ook door de onverschrokkenheid, behendigheid en wederzijdsche grootmoedigheid der mededingers en mededingeressen, eene afbeelding geven van de groot- scbe Wedrennen, gelijk die in het schoone Amphitheater vau Verona plaats hadden, bij welke twintig duizend en meer aanschouwers tegenwoordig waren. LEYDSCHE SCHOUWBURG. Directeuren van den Koninklijken Nederduitschen Schouwburg in Zuid-Holland, hebben de eer, het Kunstminnend Publiek der Stad Leyden, te berigten, dat zij, gedurende de tegenwoordige JaarmarktDRIE BUITENGEWONE TOONEEL-VOORSTELLINGEN, der meest nieuw en nooit alhier ter Stede vertoonde Tooneel-, Blij- en Zangspelen zullen geven, in welken, ten gevolge eener getroffene overeenkomst, de Meer Peters en Mejufvr. Narf.t-Koning, geb. majofski, beide zeer verdienstelijke Leden van den Amsterdamschm Stads-Schouwburgonderscheidene GAST-ROLLEN zullen vervullen. EERSTE VOORSTELLING, Op Donderdag den 31 Mei 1838, DE NEVEN, oorspronkelijk Blijspel, in 4 Bedrijven; nooit alhier, maar zoo te vimsterdam ais te 's Gravenhage, met den meesten bijval, zeer on langs, opgevoerd. Het stuk speelt te Leyden. Gevolgd door: KOM HIER, Blijspel, in één Bedrijf, naar het Hoogduitsch, door den Heer T. J. van Kerkhoven. Mede nooit alhier vertoond. De lanvang ten Zeven Ure.) Verwacht: AsschepoesterGroot Toover-ZangspelMuzijk van den ver. maarden Nicolo-Isouard De Dochter van Dominique, Blijspel met Zang. Dc Huwbare Dochter, Blijspel met Zang. Euz. enz. enz. THÉ AT RE DES FU<N AMBULES. Onder Directie van PRICE,' LEHMAN en WINTHER, Russisch-Keizerlijke Pantomimisten uit St, Petersburg. Staande op de Rnine. Heden Dingsdag den 29 Mei: DE GOUDEN PIJL, of de MAGT dek TOOVERKUNST, Groote koddige Pantomime met Ballet en Metamorpho. sen, in 2 Bedrijven. Aanving ten half Negen Vre. Getrouwd: Leyden den 25 Mei 1838. Eenige Kennisgeving. L. J. T. R A M A E R M. V. G. SLUYTERMAN. Rotterdam den 27 Mei 1838. Heden overleed alhier, in het acht en zestigste jaar hares levens, JOHANNA VIS, Echtgenoot van CO Ra NEUS GERBRAND ÉLOfCHUVZEN. Al degenen, welke iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Boedel en Nalatenschap van den Heer ZACHARIAS ABRAHAM ROZENDAAL, in leven Dekenfabrikeur, gewoond hebbende en overleden te Leyden, gelieven daarvan vóór den 15 Junij aanstaande, opgave of be taling te doen, ten Kantore van den Notaris J. A. PRYN, te Leyden. Al degenen, welke iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Boedel en Nalatenschap van den Heer JEAN LAGAS, in leveh Tababverkooper, gewoond hebbende en overleden te Leyden, gelieven daar. van vóór den 15 Junij aanstaande, opgave of Betaling te doen, ten Kantore vat) de Notarissen P. MULLER of J. A. PRYN, te Leyden. E ENIG, DÉ PóT van GOMMA enz. Is voor deze Stad gevestigd bij de Boekhandelaars J. J. THIJSSEPÏS en ZOON, in de Maarsmanssteeg. Dit middel voor de zwakste, zwaar hoestende, zelfs teringzieke lijders, zoowel als voedings- en geneesmiddel, steeas met-de beste gevolgen werkzaam, boeit thans meer en meer de »an. dacht van vroegere Antagonisten. Als ouk Professor HOFFMANN's bg. roemde SLIJM- en MAAGPILLEN. Men verlangt tegen primo Angnstns: Eene bekwame TWEEDE MEID, van de Protestantsche Godsdienst, en vooral van goede Getuigschriften voorzien. Adres bij Mejufvr. H. H. SCHREU- DER, in het Papier-Magazijnop de Botermarkt te Leyden. OPTISCH KABINET met GEDAANTE- en TOONEEL-VERWISSELINGEN. Dit Kabinet, eenig in deszelfs zamenstelling, is geplaatst in de Nieywe daarvoor gebouwde Tent, staande op de Ruine, en kan bezigtigd worden van des morgens ten 11 ure tot des avonds ten 11 nre. Daar dit bestek niet toelaat van hetzelve eene omstandige beschrijving te geven, zoo wordt een gedlstingueerd Publiek beleefdelijk verzocht, hieroml- trent de Affiches te willen leezen, welke niets dan de onopgesmukte waar- heid bevatten. De Entrée is 25 Cents de persoon. MAGAZIJN van Geslepen en Gegraveerd KRISTAL- en GLASWERK, van .7. II. PALME, Kristal- en Glas-Eabrijkant uit Parchen in Rohcmsn. De Ondergeteekende heeft de eer, het geachte Publiek hiermede te berig. ten, dat hij met zijn MAGAZIJN van Frankfort aan den MainiVisbaden en Rotterdam, voor de eerste maal te Leyden is aangekomen en staat met eene Kraam op de Hooigracht, over het huis van den Wei-Edel. Heer P. du Rieu, tVethouderen aldaar heeft geopend een uitgezocht elegant gesorteerd MA GAZIJN van eigen vervaardigd KRISTAL- en GLASWERK, met verschel', dene Bokalen, Bekers, Tuimelaars, Flacons voor Tafel- en Toileigebrulkj, onderscheidene Zak-Flacons; diverse smaakvolle Ornamenten op Schoorsteè'. nenop Étagères enz.; Porte-Byoux, Platina-VuurmachinenPorte-de- VilibusAromatische ParfumeerlampenBloemvazen, Likeurstellen, Thee. doozen, .Melkkannen, Suikerpotten, Suikermandjes, Theekistjes, 'Zoutvaat. jes, Mostertpotjes, Botervlootjes, EijerschaaltjesOlie- en Azijnstellen, Caraffen voor fijne Likeuren en Kersenwater, Roomschnlpn, Kompotten, Pyramiden op het midden der Tafels, voor Vruchten, Confituren en Ananas sen, Vruchtschalen 'Confituurschalen, Desertborden, Tafel-Kandelaars, Kin der-Speelgoed enz. Genoemde voorwerpen zijn in alle kleuren, als: Rosé, Goud, Compositie, Amatisc, Topase, Opaal, Chrysalitte, Hyaliih en Ly. thijalin, Cornalin enz. Ook belast hij zich met het leveren van Lusters, Lampen, Tafel-, Drink- en Desert-Serviezennaar den laatsten smaak; verzekert eene accurate bediening en zeer billijke prijzen. J. H. PALM E. NB. Het Algemeen Magazijn is gevestigd in het West-Nieuwland, D. N*. 79, te Rotterdam. De Ondergeteekende heeft de eer, het geëerde Publiek te berigten, da; hij alhier op de Kermis gearriveerd is met zijne ECHTE BRABAND- SCHEN KANTEN-KRAAM, gesorteerd in Fondemalien, Vallencienes appli. qué, enz. enz.; ook gesorteerd in alle soorten van PAKIJSSCHE MODE ARTIKELEN voor de Dames, als Pelisans, Canesoux; alle soorten van Nieuwe Modellen van Kragen, HandmanchettenKindermutsen enz, enz. Dnrft zich vleijen van zijn Assortiment tegen Magazijns-Prijzen te ver- koopen, verzoekt minnelijke gunst en recommandatie. E. avn A K E R L E Y N. Staande op de Hooigracht, over den Heer van Praag, Wijk 7 N° 763. W. MARTO, woont op het Koningsplijn, op den hoek van het Singel te Amsterdam, heeft uitmuntende SCHEERRiEMEN, aan beide zijden geprepareerd, de eene om Scherp te maken en de andere om zacht te Scheeren, waarvan niemand in ons Koningriik is, om dezelve na te ma- ken, en indien er iemand is, die Messen van 10 per stuk heeft, kan zich buiten zijne Specie niet na genoegen scheeren, De Prijs is 60 Cents, de Specie om de Riemen te bereiden 30 Cents, breede en smalle Scheermes, sen 1. 30 Cents, Pennenmessen 70 Cents. Staat met zijne Kraam op de Hooigracht. Blijft niet langer dan tot Zaturdag aanstaande. Bij den verantwoordeliiken Uitgever A. J. van TETROODE, Vla. mingstraat, V. N°. 117 te 's Hage, is van de Pers gekomen en te Leyden te bekomen bij J. W. BROUWER, Boek- en Papierhandelaarop de Visch. markt, alwaar Heeren Boekbandelaren zich mede kunnen vervoegen: WIJSGEERIGE KERMISWANDELING, dienende mede tot GIDS op de TEGENWOORDIGE LEYDSCHE KERMIS, Luimig en Afwisselend Gelegenheids-Schriftje, waarin al de bijzonderheden, welke op deze Volks feesten in 1838 voorkomen, doormengd met Gedichtjes en Anecdoten dezef dagen, Vaderlandsche Herinneringen enz., gevonden worden. Prijs 50Cents. Zullende een laatste Stukje, inhoudende: De Koningiijke Schouwburg in Zuid- Hollzrd; Dialogue entre un Mirliflor et un tmbicllle; StatistiekDe Brand in het Bosch of de Kosnmissaris van PolitieBrandmeesterenLAKMI, Frag ment rf'ALPHONSE de LAMARTINE. h 20 Cents, «an Heeren Inteeke- naren worden afgeleverd; zijnde aldus de Prijs van dit Werkje compleet, van circa 50 bladz., met Kérmis-Titelplaat, 70 Cents. Bij bovengemelde enz. is ook te bekomen: Een omstandige Tekst vanMIQUELYN van FRA- BOSA. of de APENNIJNSCHE ROOVERS, h 10 Cenis, en de VERO- VERING van CONSTANTINE, 10 Cents. Te zamen 15 Cents. By dc Wed. ANTHONY de KLOPPER ex ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2