A k\ 1838, LEYDSCHE WOENSDAG, KENNISGEVING. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden, brengen bij deze ter kennis $eï belanghebbenden-, dat, door Hun Ed. Gr. Achtb. de II. H.Gedeputeerde Staten van Üuid-Holland bij dispositie van den 15..dezer maand, N°. 9, is goedgekeurd het door 'den Edel Achtbaren Raad dezer Stad, op den 9. April bevorens, gearresteerd Reglement op de algemeene Stedelijke begraafplaatsen binnen deze Staden,, op .het begraven der lijken binnen dezelve vallendemet autorisatie 'om voorloopig in tê vorderen het verhoogde Ta rief der begfafenisregtenbehoudens Zijner Majesteits nadere goedkeuring van hetzelve alsmede dat genoemd Reglement óp den eersten Junij aanstaande Zal worden in werking gebragt en hetzelve voor de belanghebbenden, tegen betaling van dertig centsbij-den Opziener der Stedelijke begraafplaatsen zal te verkrijgen zijn. Aldus gedaan en gepubliceerd, bij H. H. Burgemeester 'en Wethouders der Stad Leyden, op den 25. Mei 1838. J. G. de Mey. Ter ordonnantie van dezelve, P. A. du Put. IV*. 63. iVUU» r J NEDERLANDEN. Leyden den 29sten Mei. De laatst aangebragte berigten uit Indië hangen een zeer gunstig tafereel op van de uitbreiding der kuituur op het eiland Java. Ten bewijze hiervan kan onder anderen de residentie Pekkalongang verstrekken. Onderstaande opgave van de opbrengst der voornaamste voorcbrengglen in deze residentie voor vijf jaren en in liet jaar 1837 doet bij vergelijking den snellen vooruit, ■gang der kuituur ten duidelijkste uitkomen: 1832. Ï837. Koffij 18,000 pikols. 27,000 pikols. Indigo 10,000 ponden, 140,000 ponden, Suiker 1500 pikols. 10,000 pikols. Uit deze opgave, welke ook voor de meeste andere residentieh van toe passing is, laat zich gemakkelijk opmaken, in welk eene hooge mate de belangrijkheid der koloniè voor liet Moederland van jaar tot jaar toeneemt en welk eene aanzienlijke verbetering de land? inkomsten aldaar in den laat. sten tijd hebben ondergaan. Zulks blijkt ook inzonderheid uit de verhoog'ng, welke men in de verpachting van het vöor den inlander helaas! zoo verder felijk gebruik der amtioeh bespeurt. Dezelve heeft in de afdeelingen Sama Tang en Sonrabajja voor het jaar 1837 een hooger bedrag van f 1,200,000 opgeleverd, dan in het vorige jaar. He: ware zekerlijk te wenschen, dat deze verhoogde inkomsten alleen de vruchten waren van nijverheid en land. bouw, voor wier uitbreiding ook in onze overige Oost-Indische Bezittingen buiten Java een zoo ruim veld geopend is en nog zoo veel gedaan kan wor. den, en niertevens aan het toenemend gebruik van een artikeldat, door het ondermijnen van de zedelijkheid der inlandsche bevolking, maar al te dikwijls het geluk der huisgezinnen verstoort en de schromelijkste gevolgen Ui zich sleept. Eenige dagbladen deeien de benoeming mede vaA den Amsterdamschen Hoogleeraar Rooijens, tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan onze Hoo. .geschool. Wij vernemen van goederhand, dat Z. M. de Koning concessie heeft verleend aan het verzoek van J. Pfytenburg de fries, om prolongatie van zijn vorig octrooi, om eene stoomboot over liet Haarlemmermeer naar Amsterdam aan te leggen. Men schrijft uit 's GravenhagedatZ. M. dezer dagen een besluit beeft genomen, hetwelk Hoogstdeszelfs belangstelling wederom aan den dag legt 'voor den bloei onzer zeemagtdie bron van onze voormalige grootheid en voorspoed; een besluit, hetwelk ongetwijfeld de vermeerdering van onze matrozen zal te weeg brengen. Z. M. beeft namelijk bepaald, dat aan de miliciens, d>e zich in de zeedienst of bii het corps mariniers op den gewonen voet en. wijze willen verbinden, gelijke premicn zullen worden uitbetaald, 'als bp het tijdstip van hun engagement aan de niet miiitiepligtigen wordt verstrekt. De Prins Do/goroukidie sedert zeven jaren bij het Russische Gezant schap te 's Gravenhage geattacheerd was als eerste Secretaris, is in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar Napels. Gedurende eenen geruimen tijd, en wel toen de onderhandelingen tusschen ons Kabinet en de Lonriensche Con ferentie op het levendigst waren, heeft de Prins Dolgorouki te's Gravenhage het ambt van Charge d'Affaire waargenomen. Hij wordt algemeen erkend als een man van kunde en smaak en van een' zeer aangenamen omgang. Ai de- genen, welke in de gelegenheid waren hem te leeren kennen, weten hem raar waarde te schatten, koesteren vriendschap voor hem en zien hem met leedwezen van hier vertrekken. Naar het zich laat aanzien Zal het ophanden zijnde bad-saizoen aan het naburig dorp Scheveningen weder eene bijzondere levendigheid bijzetten en voor die van vroegere jaren niet behoeven onder te doen. Immers onder, scheidene woningen en vele vertrekken zijn er aldaar, zoo op het badhuis en de logementen, als in bijzondere huizen, gehuurd en besteld; terwijl vele ■aanzienlijke personen aldaar binnen kort verwacht worden. Volgens in omloop zijnde geruchten zou het sints eenigen tijd bij de hooge Regering een punt van naauwgezet onderzoek uitmakenin hoeverre het nuttig en noodzakelijk zou kunnen worden geacht om te Scheveningen eene haven aan te leggen. Men spreekt er van, dat er, in den loop der maand Junij aanstaande, In de Residentie eene bijeenkomst van hoofd-amb- tenaren van den waterstaat zou worden gehouden, waarin dit belangrijk vraagstuk, hetwelk in het bijzonder voor Scheveningen, en ook voor de Residentie, van veel gewigt te beschouwen is, met de vereischte zorg zou worden overwogen. Uit Utrecht meldt men van den 25 Met: Gisteren na den middag 5 ure had alhier het ongeluk plaats, dat een hoetsje, bij het overrijden van de brug buiten de Catbrijne poort, op de tegter afbelling te veel op zijde geraakte, waardoor de schamelbout, waar. snede de voorste wielen aan het rijtuig vast zit, er uit schoot, het paard voort reed, en het koetsje de helling af in het water storte. In hetzelve bevonden zich mej. de wed. Slangen met hare twee dochters, een zoon en «ene nicht uit Amsterdam. Door den schuinschen val in het water, hetwelk aldaar zoo diep is, dat het koetsje slechts een klein gedeelte er boven uit stak, waren deze vijf menschen spoedig van zich zelve en buiten staat om zich te redden. Alle waren een gewissen dood nabij, zoo niet eenige men. 'scbenvrienden waren toegeschoten, en, met gevaar van hun leven, dat van ongefukkigen hadden gered. Drie onder anderen, de heeren G. Rozenberg, L. Eijmaal en H. J. Mareschnl sprongen in het water, en bragten de koets in eene regte rigting, waarop de heer L, Eijmaal onder dook, en niet dan met veel moeite het portier opende. Hier vond hij vijf menschen door elkan. der in eeneo levenloozen toestand. Hij greep den een na den andere, en C O U R A N T. 30 M E I. bragt hen met behulp van den heer Marechal naar boven, waarna de dren kelingen op eene schuit werden gelegd en m een nabij gelegen huis gebragt, alwaar aan hen dadelijk de middelen werden aangewend, om, zoo mogelijk, de levensgeesten weder op ie wekken, en wel met dat gelukkig gevolg, dat de vier vrouwen weder bijkwamen; doch de zoon van de weduwe, een jongeling van 15 jaren, had reeds den geest gegeven. De toestand van de moeder, bij het verlies van haar kind en het doorgestaan lijden, is zeer hachelijk. Heden mergen 5 ure is mej. Stangen aan de gevolgen van het haar over. komen ongeluk overleden, zoo dat hare overgeblevene kinderen eene zorg. dragende moeder en een geliefden broeder te betreuren hebben. SPANJE. Berigten over Parijs van den 27 Mei. Eenige nadere bijzonderheden worden thans uit het hoofdkwartier van Dort Carlos omtrent de troepen onder Ba.ilio Garcia en Negri en de door hen onlangs geledene nederlagen medegedeeld. Dezelve schijnen van minder be- lang te zijn geweest, dan door de Christinos was opgeven. Meestal waren nieuw geligte troepen aangevallen, verslagen of gevangen genomen. Het overschot van de bende van Negri had zich bij Cabrera in Arragon gevoegd, die thans over 20,000 man beschikken kon. De Christinos-Generaa! Oraa is door Narvaez in Arragon vervangen ge. worden in het opperbevel der troepen. Den i5den Mei is Garcia den weg naar Carascal ingeslagen; tegen hem is Ribera, door 4 bataljons van het leger van Espartero versterkt, opgerukt. De colonne van Garcia zal door die van Sar.z, welke uit 3 bacaljons en 2 escadrons bestaat, versterkt worden. Guergué heeft zijn hoofdkwartier in de vadei van Ega gevestigd. Espartero heeft op den regter oever van den Ebro post gevat. Den 8 Mei heeft Oraa aan Cabrera het beleg van Alcaniz doen opbreken. Mij heeft zijn geschut naar Morelta gevoerd, alwaar Negri zich bevindt. Den I7<len was Merino te Chelva, en werd Segorbia door Forcadell berend. De Meer is tegen Solsona opgerukt. Den 22Sten hebben 3000 Carlisten Gallïesa aangetast: de Generaal Breton rukt tegen hen op. De Generaal Ayerbe heeft in de vlakte van Tarragona de bende opstandelingen van Llarch verslagen, die 100 man en 83 gevan. Den verloren heeft. Eenige officieren, die door de Carlisten in 1837 met 1000 man waren krijgsgevangen gemaakt, doch onlangs zijn vrijgekomen, hangen een treurig tafereel op van de ellende en het gebrek, dat zij gedurende hun krijgsgevan. genschap geleden hebbeD. Meer dan 600 man waren van de 1000 gestorven, de meesten letterlijk van den honger. ZWITSERLAND. Hét voorzittend kanton te Luzern had eene nieuwe circulaire aan de overige kantons over de zaken in Schwyz gezonden. Eenige districten van Sckwyz hadden aan Luzern hun voornemen te kénnen gegeven, om zich van - het overige kanton geheel af te scheiden. Ondercusscben was bij het Bewind ontvangen eene door den Land-Ammann en raad van het kanton Schwyz op dën 15-den geteeker.de protestatie tegen de door het voorzittend kanton geno men maatregelen (het zenden van Commissarissen en het uitnoodigen der na. burige kantons om op Schwyz een wakend oog te honden), op grond, dat het Bewind tot het nemen van zoodanige besluiten alléén bevoegd was, op aanvrage van de wettige Overheid des kantons, in welks zaken eene tus- schenkomst noodig zou kunnen zijn. Door deze procesiatie had evenwel het Bewind zich niet genoopt gevonden, oin van de genomen besluiten af te gaan, te minder daar, door het gebeotde in de Lands-vergadering van den öden Mei, er geene verkiezing van de kantons-overheden had kunnen plaats hebbenterwijl de bevoegdheid der tegenwoordige regerings-leden dien dag had opgehoudenen er derhalve thans eigenlijk geene wettige regering in Schwyz bestond. De Eedgenootschappelijke Commissarissen hadden dan ook in last ontvangen, om overeenkomstig hunne instruccien te handelen en hunne pogingen tot herstel der orde voort te zetten, DUITSCHLAND. Onder de officieren van het Nederlandsche leger, die zich te Berlijn bevin. den worden de Generaal-Majoor Bagelaar en de Kapitein van den generalett scaf de Normandie s.Jacob genoemd. Den 20Sten is te Kassei aangekomen Z. K. H. Prins van Oranjehjj heeft zijnen intrek bij den Keurvorst genomen en zou den s3sten naar Ber. lijn vertrekken. Uit Koppenhagen wordt van 21 Mei gemeld, dat den ipden aldaar de feestelijke verloving van de Prinses PVilhehnina Maria, met den Hertog Karei van Sleeswijk-Holstein Sonderberg Glucksburg heeft plaats gehad. De Hertog is bij die gelegenheid door Z. |M. met den Elefants-orde be giftigd geworden. De Keizer van Rusland heeft Z. K. H. den Erfprins van Oranje, die reeds vroeger tot Chef van een regiment Russische ruiterij benoemd was, thans den titel van Generaal gegeven. Ook heeft voornoemde Vorst eene belasting gelegd op den tabak, zoowel die in het binnenland gekweekt, als die van buitenslands aangevoerd wordt. GROOT-BRIT ANNIE, Londen den 25 Mei. Het Ministerie heeft in de zitting van het Lager- Huis van den 24scen wederom eene nederlaag geledendaar, op voorstel van den heer Creswell met 115 tegen 81 stemmen werd aangenomen, om H. M. een adres aan te bieden ter zake van de bekende geldvordering op Denemarken. In het Hooger-Huis heeft de Bisschop van Exeter wederotfl uitgevaren op het stelsel van opvoeding, dat tegenwoordig in Ierland gevolgd werd en eene wet daaromtrent willen voordragen. Lord lVellington heeft echter een amendement voorgesteld, waarbij de zorg van dat onderwijs aan de Ministers werd overgelatenhetgeen is doorgegaan. Het grootste schip ter wereld, een stoomboot, lang 275 en 64 voer breed, van 500 paarden kracht, is den 24sten, te water gelaten. Het draagt den naam van Engelands Koningin en is op de boeg met een levensgroot stand, beeld van H. M. versierd. Het is bestemd voor de vaart op Amerika. Berigten van de Kaap de Goede Hoop deeien mede, dat 275 Holland, sche kolonisten te Port Natal door Kaffers overvallen eu vermoord zouden geworden zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1