Ondertrouwd; 'Levden, 25 Mei 1838. Benige Kennisgeving. H. F. SCIILEÏTE en A. R I E N K S. SCHELE HOOFDPIJN en DO OE E ID. !n onderscheidene ParijssChe tiagbladen 'eest men: „De Hoeren Apostoly, „rue Thevenot, N". 12; Drouiiiyrue dejCharonne, N°.'3dMeinzer, Mu. ziekmeester, rue du Caiilvaire, N0p riulievoyeDirecteur der Schilder. „Academie te Luik; .de,«Postmeester reHamburg; 'Vieuvt'Ue, te Treux; „Poussin, Notaris te Se11nch.es; de jonge,Gamier, Kiveekeling op de School „des Chartes te Dijon; MartinRegter in de Reitbank van St. Quemin; .„allen aangetast door zware schele Hoofdpijn af Duo f hei tl ziitii geheePgene- „zen onder de behandeling van den Doctor MÈNE MAURICEte Parys." Zijne in het Fransch geschreven Brochureede eu 3de uitgaaf, bevat zijne uitvindingen, om zich zeiven te genezen..De Prijs is 1 fr. 50 c. (7.5-cems) behalve 15 c. voor het porto. Adres Franco, hij den Heer iViASSiGNAC, Kaiverstraac,-N°. 165, te Amsterdam. Mij houdende aan mijne vorige Aankondiging, advertepr ilt bij deze dat ik van lieden af, mijne WINKÉLGOEDEREN UfjVF.RKOOP tot en benden inkoopsprijs. j. F. BOUDR IT, Leyden den 28 Mei 1838. Wed. j. Büys. W. PROCTOR, Lokhorsstraat, Wijk 4 NL 626. berigt net geëerde Publiek, dat bij hem te besomen is, gedurende het Zomer-saizoen, zun gerenomeerde GEMBER-BIER, ft 20 Cents per halve Kruik-ais..ook alle andere soorten van BIEREN, ordinaire en lijne WIJNEN, enkele en dub. bele LIKEUREN, STERKE DRANKEN en MINERALE WATEREN. Men vraagt binnen deze Stad: Een HOROLOGIEMAKERS LEER LING, welke dadelijk kan worden geplaast. Informal ie deswegens bij de Boekhandelaars j. J. THIJSSENS en ZOON, 111 de Maaismaii. steeg, te Leyden. JJlet permissie van tie Edele zichtbare IJeeren Burgemeester en Wethouders dezer Stad. M. BLANUS, Directeur van het kleine Paardenspel, staande met zijne weinig,erigte Teut op de Beestenmarkt, heeft de eer liet geachte Publiek dezer Stad bekend te mak.11, tiat hij alhier is aangekomen met zijne Familie en nieuwe Kweekeiingen, alle KUNSTRIJDERS en RIJDERESSEN van de eerste verdiensten, waarin bijzonder zullen uitmunten de Heereti L. Dassie, de jonge Hagenaar C. Jozepii, van der. Nille, Jons, de beroemde jonge Jufvrouwen Eleonore Bi.anusAnp.if.tte, Caroline èn Mimie, welke dagelijks proeven zullen geven van hunne ongeloofelijke Kunstverrigtiugen te Paard. Er zullen dagelijks drie Voorstellingen worden gegeven, des na middags ten vier, en des avonds ten zes en negen lire. De eerste Voorstel ling heeft plaats op Zondag den 27 Mei en zullen verders alle avonden ge durende de Kermis Herhaald worden. De Directeur, den hoogsten prijs stellende op de algemeene goedkeuring, welke hij in alle voorname plaatsen van Holland heeft mogen oncvangetii en nog laatstelijk op de IRagsche Kennis zijne Voorstellingen door een ;öe. zoek der Koningrijke Familie vereerd te zie, 11 en Hoogstderzelver tevreden, heid vervorveu heeft, zoo vleit hij zich insgelijks de algemeene welwillend, heid van het kunsttninuejid Publiek dezer Stad, door de wetkzaamhedeu van zijn Gezelschap, te zullen inoogsten. THEATRE van GEDRESSEERDE APEN, van HE IN RICH SCHREJJER, Staande niet zijne nieuwe groote Schouwburg-Tent op de Rnine. De Directeur heeft de eer het geachte Publiek dezer Stad te öërigpeö, dat hii gedurende deze Kermis, Voorstellingen geven zal met Zijne Gedres. seerde Viervoetige Acteurs, bestaande uit KUNSTRIJDERS, «KOORDDAN SERS en PANTOMIMISTEN. Hij vleit zich', dat men alhier nog mets van diert aard gezien heeft, daar de Kunstuitoefeningen dezer Dieren alle denkbeelden overtreffen; dezelve vertoonen geheeie voor hen'vervaardigde stukken, met toepasselijke Costumes, Decoratiën, Changemebs a Vue en Metamorphosen. De Voorstellingen zullen alle avonden afgewisseld worden. Aangaande 11e uitvoering der in de Programma's vermelde en nog een grooc aantal ineer andere verwouderingswaardige Stukken,.laat «Je Ondernemer het aan het oordeel van het geachte Publiek ovèr, maaf 'hij heeft de vaste over. tuiging, dat niemand ontevreden ziine Voorsteilingeii verlaten zijn. De Prijzen der Plaatsen zijn: Eerste Rang ƒ1.25; Tweede Rd'tlg 75Cents; Derde Rang 50 Cents; Kierde Rang 25 Cents. Heden Zondagavond wordt liet Théatre geupeud. De Hartvang des avonds ten half negen ure precies. De OndergeteekendeEigenaar van het beroemde KABINET van MECHANIEKE VOORWERPEN, BEWEEGBARE en andere WASSEN BEELDEN, staande met zijne welingerigte Tent op de Rnine, heeft de eer aan zijne geëerde Begunstigers bekend te maken, dat hij, aangemoedigd door het gunstig onthaal, .hetwelk hein gedurende eene reeks van jaren in Holland heeft mogen te beurt vallen, ook dezen Zomer weder zijne gewone rondreize zal doen, en alhier is aangekomen. Onder vele nieuwe Voorwer pen en Groepen zal bijzonder opmerkzaamheid verdienen het sneuvelen van den Generaal Damrèmontbij de inneming van Cohstantine, gestoffeerd met alles wat deze Groep in belangrijkheid kan doen stijgen. Hij onthoudt zich verder van aile lofcuigingendie uit hem zeiven zouden komen, doch ver. zoekt bescheideulijk dat men zijn Kabinet met een talrijk bezoek zal ver eeren, waarin dan ook dit jaar zoo veel verscheidenheid zal gevonden wor den, dat men de oogenblikken, daar doorgebragt, niet als verloren zal kun nen beschouwen. P. MARTIN. NB. Het Kabinet is gedurende de Kermis van des morgens ten 10 tot des avonds 11 ure te bezigtigen. De Entré is 25 Cents. OPTISCH KABINET met GEDAANTE- en TOONEEL-VERWISSELINGEN. Dit Kabinet, eenig in deszelfs zaïnenstelling, is geplaatst in de Nieuwe daarvoor gebonwde Tent, staande op de Ruine, en kan bezigtigd worden van des morgens ten 11 ure tot des avonds ten 11 ure. Daar dit bestek niet toelaat van hetzelve eene omstandige beschrijving te geven, zoo wordt een gedistingueerd Publiek beleefdelijk verzocht, hierom, trent de Affiches te willen leezen, welke niets dan de onopgesmukte waar heid bevatten. De Entrée is 25 Cents de persoon. De OLIPHANT KAB4, beroemd door zijne bnitengewoone gedres- seerdheid, zal gedurende de Kermis, in een daartoe ingerigte Tent, staande op de Beestenmarkt, de Eerste van:de Rhijnsburgsche Poort, van des mor. gens 10 tot des avonds 10 ure, telkens te zien zijn; zullende de.Pantomi mische Voorstellingen, uitgevoerd door Madam L. CERF en dén Oliphant, alle avonden van 6 ure af, in iedere Representatie plaats hebben. M. L. C E R F. In de Tent waar de KUNSTKINDERTJES van Berlyn zijn, geplaatst op de Turfmarkt over het Tnrfdragers Huisje, bevindt zich ook een RUS SISCHE PÓOLSCHË DAME wier Koiosaie grootheid geë.enredigd naar haar dikte met regt den naam van REUZIN doet geven. Zij was in het jaar 1836, 7 voet 5 duim, en wierd door geheel Duiischjand, zelfs aan alle Hoven als een wonder beschouwt)thans is zii 7 voet 8' duim, haar bevalligheid als ook, dat men zich in .verscheidene Talen met haar kati onderhouden, zal aan het gccerd Publiek het bezigtigen dezer Dame stellig niet onaangenaam maken. Is van des morgeus 10 tot des avonds 10 ure, telkens te zien en te spreken. M. T. CHANTEUR. J. HEYNEN, Cetigiknndige en Hofleverancier rati Z, den Koning, berigt zijne geëerde Begunstigers, dat hi.i vul. geus gewoonte, gedurende de Leydsche Kermis, met lijm Kraam staat op den Nieuwen Riin, en voorzien is van een compleet Assortiment BRILLEN, in Goud, Zilver, Schild, pad en fijli Staal gemonteerd; zeer portative To meel- en Verrekijkers, differente Microskopen, als,mede een buitenge woon zkniengesteld Zon-Microscoop, dcor Aoams, te Loit. den-, fijne Matematische Instrumenten, Lonpefti Ihet 12 en 3 Glazen, Wan. delstokken met Kijker en Microscoop, Optikasplegels met of zónder Pren. ten, groote Miniatuur-Glazen, dito Spiegels, enz. enz. J. F.'WEGELEN, van Amsterdam, staat met zijn Kraam op de Hooigracht-, met -een groot Assortiment fraaije accurate PENDULES, welke bij hem, door eene bijzondere gelegenheid, zeer goedkoop te bè. bekomen ziin; als: Pendules mee slagwerken, loopende T4 dagen, ft 29* dito met gaande Werk, ft f 15 en f io. Pendules met Speelwerk, 4 f óp, -Schilderijen met SlagwerkA 49, enz. enz.; verders elttra fraaije Bloem, vazen. Theeserviezen. Lampen, enz. enz. Een MAGAZIJN van PELTERIJEN, bij gelegenheid der Kermis, staaft, den op de gewónen plaatst, alles vervaardigt naar den laatsten «maag-, a!s: Polonaise Mantieljes voor Dames, Weener ochtend Jassen. Worde alles verkocht op de minste Fabrijk-prijzenen neerót'ooit alle Pelte rijen in betajitig aan, j. STEPPE heeft d'e eer de Dames te berigten, dat zij alhier is gearriveerd met een Fraai Assortiment MODE-GOEDEREN, als; Hoeden, Mutsen, geborduurde Kragen en Pellerieneuuitgepakt ift eeiie Kraam, staande de laatste op de Hooigracht, tegenover dè -Koffi]- - en Tliee-Wmkel DE KOFF1JB AAL. HAND E\L S it E R G T. •S. M. RAAP, van Amsterdam, uitgepakt in eene Kraam op de Aalmarkt over het Gasthuis, alwaar gemelde naam gezien wordt, berigt het geëerde Publiek, dat hij door finale qtiitering zijne Affaire uitverkoopt, bestaande int Spiegels, Schilderijen, Kristal geslepen en ordinaire Glaswerken, «wit en vergulde Fransche Porseleinen, Mahonijhouten Goedefe'n, fijn Chineesch, Palisander en andere soorten van verlakte Goederen, G.oudZilver en Schild, pad, als Zilveren Desertmesjesper dozijn f 16, Idem Snikerlepeltje«-,-per dozijn 12, Theezeefjes fi.fs, Confuuurvorkjes, per paar ƒ2.75. Thee- Schopjes ƒ2 40, Stiikerschopjcs ft 90 cents, Sigarenpijpjes' 1. 20 en ƒ1.10, Idem Vasthouders ƒ1Zoutschopjes. per paar x.40, Naaldenkokers ƒ2.23 en 1.80, Mahonijhouten Waschiaféltjes met toebehooren ƒ7.25, Idem Bedtafehjes ƒ6.25 en 3-5P, Dames Werktafeltjes ƒ5.50 en ƒ4.50, Thee- Emmers met koperen Bakken 13.50; en 10-50, groote Dames Toiletspie gels met Laden f 6.50, Kapdoozen ƒ.2,25..en a.75, Reiscasetten ƒ9,50, STIirTjTcasetten voor Dames 5. 50 en 4. 50, Schrijflessenaars 2. 75 en 2.25, Leeslessenaars 1.80, Borduurramen en Garenwinders 1.50, Pij- penstaanders met koperen Bakken ƒ2.10, Pijpenladen en Messenbakken ƒ1.80, Laarzenknechts ft cents, Z'èiscer Flesschenbakken ft 30'en ascents, Zeis- ter Theestoofjes met koperen Testjes ii40, dito met Marmeren Steentjes- ft 70cents, dito .zonder Steentjes ft 40cents, groote Gezondheidsstoven met Marmeren Bladen en Blik beslagen ƒ3.75, dito ordinaire met Blik beslagen ft 60cents, Likeurkelders met 4 en 6 Flesschen ƒ4 en ƒ5, Horologiekastjes ƒ1.40 en 90 cents, Thee-, Tabak-en Lepeldoosjes ft po cents, Naaikistje» met Spiegels a 90, 70 en 60 cents, Zeister Breibakjes ft 25 cents, Zeister Kinderen Theestoofjes met Testjes ft 50 cents, Kinderen Trommels en Blaadjes verlakt ft 70 cents. Kinderen Werkdoosjes met werkgereedschap ft 8ocents, Werkdoosjes met Zilver ƒ7.50,'Spahoute'n. Wiestjès, Doozen met Wiestjes, p"er paar f 6. 50, Idem werkdoosjes ft '90 en 70 cents x Zijden-, Satijnen- en Haren Dassen i.c'o, 90 en'70 cents, Dominospellen,doorgeklonken 1.40 tot 25 cents, Ivoren Schaakspellen ƒ2. 752. 25180 ep j. 40, Schaak- eji Damborden jnct Schijven 3,75, 3 en ƒ2.25, Kienspellen met Dopjes ft 50 cents, Schimmelspellen. ft 25 cents, Lampenpitten, per gros ft docetlts Rolletjes Waslicht ft 10 cents., Doosjes mee Nachtpitten, per half dozijn 4 45 cents, W'nsorzeep, per dozijn ft 60 cents, Paimzeep, per half oozijn 1.40, Transparante, per half dozijn ft 60 cents, Rozenzeep, per half do zijn ft óoccnrs, Zeister Savonetten ft 15cents, Pojjes .Pouiaden a 15 cenls,* Hoornen Saiadenlepels en. Vorken als. ficbaar 1, 20, dito Palmbomen' ft 60 en 30 cents, fijne Êngelsche Snuiters, per paar ƒ1.20 en öocents, Anker- Scheermessen ft 60 en 40 cents, Pleten Flesschenstoppenper half dozijn 1. 30, 90 en 60 cents, Schildpadden Krnlkammetjes 1 en 90 cents, dito Compositie—ft-15 cents, dito Fer-de-Berlin ft 20 cents, dito Kinderen Sluit- kammen ft 45 cents, Kielriemen-met Gespen ft 4b cer.ts. Heerenpetten a 45 en 35 cents,"Parapluistaanders 2.25, Koperen Keukenlampen 1.P0, Vuil. nisblikken 1. 60, Zwavelstökbakjes 1. 60, Strijkijzer? f 1. 80, Koperen Blakers mer Snuiter en Domper 1. 40, x. 20 en 1. 10, dito Verlakte \zf 60 cents. Koperen Vuurkomfoortjes 120 en 90 cents, Tinnen Kamerpot-, xen 1.80, Verlakte Tabaksdoozen ft 90 en 80 cents, Lederen Brieveatas- schen e:i Notitieboekjes ft 30 en 25 Cents, Verguide Dompers en Profijters,' per paar ft 15 cents, Palmhouten Eijerdopjes, per half.d.ozijn ft 45 cents,, Mostardlepeltjes ft 5 cents, Kleederborstels ft 25 en 35 cents, Hoofdboritels k 25 en 35 cents, Tafelborstels ft 90 cents, Gomelesneke. Bretels aflocents,: Stoffen dito 4 25 cents, Baluster-, Tafel-eti.Desertmessenrtiet Ivoren Bet ten, per stel ƒ22, dito met Baleinen Hefcen, per stel 16.5Ó, dito per tio- zijn 3, ƒ2.50 en 2, dito Baluster mee Ebbenhouten Heften, per dozijn 2 en 1.50, dito dito Keukenmessen, per half dozijn ft 50 cents, Êngel sche Compositie Terrienlepels ft 80 cents, dito Eetlepels en Vorken, per dozijn 3 en 2, Pleten Lepeltjes, per half dozijn ft 45 cents, Patent Po;, loden a 30 cents. Patent Kurkentrekkers 2.50, Tcekendóozen met Instru menten ƒ3.50, ƒ2.75 en ƒ2.25, Tooverlamaiens met 12 Voor.vérpenƒ3.50, 2. 75, 1. 80 en 1. 40, Gebronsde Tafellampen met Kristallen Ballons 7. 50, 9 50 en 12, 50, Koperen Studeerlampjes 2.50, Vergulde en Gebronsde Nachtlampjes 1. 20, Kristal geslepen Galerijlantarens 16.50, ChineesCh Verlakte Theestoof met Ketel en Komfoor ƒ7.25, dito, Koffijkan ƒ3.25. dito Tabaltsstel 2.10, dito Kandelaars, per paar ƒ1. 50, dito Kuffij» kistjes i. 80, diio Theekistjes 1. 50, dito Broodbak i.8o> dito Thee bladen 5.754. 75, 4 en 3. 25, dito Presenteerdoozen met Blaadje, per paar 2. 50, zwart Verlakte Theestoof met Ketel en Komfoor, tnec breeden Gouden Rand ƒ3.75, dito Koffijkan ƒ2 en ƒ1.80, dito Kandelaars, per paar ft 90 cents, dito Presenteerdoozen, per paar ft 90 cents, dito Ta. baksstel 1.50, dito Flesschenblaadjes 4 40 cents, dito Broodbak 1.20 en 50 cents, Snuiterblaadjes ft 25 cents, Blik gepolijste Tafelkomforen 1. 40 en t. 10, groote Spiegels in Vergulde en Mahonijhouten Lijsten 14 tot ƒ2.50, Kerkkussens ƒ3. 50 en ƒ4.50, Haardstoffers 4 90 cents, wit Fransclx- Porselein, per dozijn ƒ4, zwarte glimmende Serviezen ƒ.1.80, Êngelsche geslepen Wijn- en Likeurgiazen ft 25 en 20 cents, Bier- en Punschgiazen ft 25, 20 en 74 cents, en meer andere Goederen, te veel om te melden; beveelt zich in ieders gunst en recommandatie; de Kraam zal uithoofde van de Feestdagen, den 30 en 31 Mei gesloten blijven. VERKOOPIN.G in de Stads Bank van Leening te Leyden, op Dings, dag den i2den Junij 1838, des voormiddags ten 10 ure, van VERSTANE PANDEN, zoo van Juweelen, Goud, Zilver en Horologiën, als van Wol. len, Linnen en andëre, zoo gemaakte' als ongemaakte GOEDEREN, be leend in de maand Februari) 1837. Zijnde daags vóór den Verkoopdag, des voormiddags van 10, tot des na middags ten 2 ure, voor een ieder te zien. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 4