H.fvan Vtffl» van ftertteaux, G. Pastema, K. K. rta«edooni e« "ft. L. Vos, van Jjvtrpool. M. J. de Jong, van Gloucester, K. W. van der Sluis, a. P. Schoonhoven, van TondenH. J. Dick, van New-Castle, M. F. Bunting, van Emden, C. II. Haze- winkel en D. Botje, van Memel, T. O. Hazewinkel en E. A. Bakker, van Rollings- ■bergen, H. H. Jongensen eh A. van Ekenburgvan Drammen j. Mulder van Rostofc. lïi het Vlie binnengekomen J. Manning 'en S. H. Finch, van Londen, G. G. Bakker en J. T. MellcnraVan Koningsbergen, H. H. Kop, van Dantzig, E. 11. ZoutmanVan StokholmR. K. Visser, van Ostrisoer, T, Breckwold van Tonningen, J. H. Savert en J. Houtzager, van Hamburg, H. Brandt, van Itsehoc, P. Rahn en H. Kuhl, van Wa'veroord. Te Tersch. bfnnengekomen T. Visser, van Hull. Kapt. J. C. Topper, van Su'rinamen, in Tessel binnen, rapporteert, 'den 22 Mei óp de hoogte van Lézard gezien te hebben een groot Hollandsch schip, met witte gangen, hoogst vermoedelijk het schip het ■Goede VertrouwenKapt, B. Bakker, Gzn.van Am sterdam naar Batavia. Kapt. D. H. de Boer, van Bataviate Helvoet binnen, heeft den 4 April, op 30 26' N. breedte, 20° ,7' W. lengte gepraaid het Engelsch schip tammerlan, van Dublin naar Calcutta, cn deft 4 Mei op 35® 28' N. breedte, 20° 4' W. lengte, het schip de Stad ÏDordrccht Kapt. J. van Nassau, den 4 Jan. van Passarouang naar Dordrecht vertrokken. PR IJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den ré. Mei 1838. Nederlanden. Verkel.Schuld nJpCt. 54!» 54; Dico 5 ioibioil Uitga a. a a a t Kans-Biljetren245» 25 Amort.Syndic. 4^ 95 a 95 J Hand.-Maats. 4! 187J21875 Nieuwe dito.. 4 jloojaiolj Aandl.H.Spoorw. a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 -pCt. Rusland. Gb.M C°. 1798 spC t104 J a 105 i8|| 5 104^2105 Ins. en Certif. 6a ,8J> 5a - Gebl, 54,1 '°'A H'ti 95% '871 101 104? >°4» Pruissen. Góldk tfe Lond. 4 pCt, i ■*- Aandeelen van dito.. Spanje* Nieuwe 183585 5pCt.2i{a2i J Ditoonbep.se....a Dito passivea— Dito uitgesta Coupons 1 Nov..,a-*» Oostenrijk. Obk Goll C°. 5 pCt. a Certificaten.2^a Neg. Metaliek2j-— a Idem5 a Dito in Lond5 a Banlc-Aktien.. 3 a Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Gebl aii De Prijs van de BOTER aan de Waag binnen Leyden. Zaturdag den 26. Mei 1838. Gras Boter. Van 31 tot 35 i 36 gulden. BROODZETTING voor de STAD LET DEN, Ingaande Maandag' den 28 Mei 1838. Maximum van den prijs, waar niet bovenmaar wel benedenzal mogen worden ver docht, ingevolge Koninklijk besluit, van den 25 Jamiarij 1826, Staatsblad n°. 5), en de dispositie van If. H. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, van den 5 December •1828, Provinciaalblad N°. 161.) Het Roggebrood, van zuivere rogge gebakken, wegende 3 Ned. poflden, op 37 cents. Een pond vijf oneen, opi8£ Het Tarwebroodbeste soOrt, wegende een Nederl. pond, op .31 Vijf oneenop15^ Het Frcnschbroodvan een Nederl. pond, op31 Vijf oneen, op15* 'Het Huisbakwegende een Nederl. pond, op 27 Vijf oneen, op. ij.J. Het minste soort of zoogenaamd krop uit de zakvan een Ned. pond, op 22 Vijf oneen, op. .11 Alles gebakken overeenkomstig art. 9 en het gealtereerde 10de artikel van het Regle ment op de Broodbakkeis-nering, in dato den 3den Mei 1819. Leyden, den 25Sten Mei 1838. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden J. G. DE ME V. Ter ordonnantie van dezelve, P. A. du Pui. TENTOONSTELLING Van voortbrengselen Van Schilder-Teehen- Graveer- en Beeldhouwkunstdoor Nederlandsche levende Meesters te Amsterdamvoor den Jare 1838. r Heert\\-'Burgemeester en Wethouders dezer Stadondersteund door Heeren Leden der Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letteren en Kunsten, alsmede door den Raad van Bestuur der Koninklijke Akademie van Beel dende Kunsten, hebben besloten, dat dit jaar alhier eene zestiende openbare Tentoonstel ling der Kunstwerken van Nederlandsche levende Meesters zal plaats hebben. De Ondergeteekenden, als de vereenigde Commissie dezer Stad, der gemelde Klasse en van den Raad voornoemd, brengen de volgende bepalingen ter kennis van alle Be sturen, Maatschappijen, Beoefenaars, Liefhebbers. Verzamelaars en Aanmoedigers der Beeldende Kunsten, met één woord, van hen, die den bloei der Vaderlandsche Kunst cenegen en bevorderlijk zyn kunnen. I. De Tentoonstelling voor Kunstwerken van Schilder-, Teeken-, Graveer-, Bouw en Beeldhouwkunde door Nedarlandsche levende Meesters, of in dit Rijk met er woon gevestigd, zal plaats hebben in het Lokaal van de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten. II. Deze Tentoonstelling zal geopend woeden op Maandag den 10 September en uiter lijk gesloten op Zaturdag den 6 October aanstaandenzonder verdere verlenging. III. Alle Schilderijen, Teckcningen, Prenten en Beeldwerk, zullen moeten bezorgd worden, van Maandag den 20 Augustus tot uiterlijk op Dingsdag den 4 Septem ber, aan het gemelde Lokaal, mits vrachtvrij, en de Schilderijen, Teckcningen en Prenten met behoorlijke Lijsten voorzienen zullen dezelve^ geadresseerd zijn aan de Commissie, met eenen Brief, houdende den Naam en juiste Woonplaats van den Vervaardiger, IV. Alle de toegezonden en toegelaten Stukken z\jn en blijven geheel, tot de sluiting der Tentoonstelling, onder het opzigt der Commissie, die, zoo veel mogelijk, zal zorgen voor de volkotnene bewaring. V. Men zal niet toelaten Stukken, die bevorens op Tentoonstellingen alhier geweest zijn, noch die, welke, volgens het gevoelen der Commissie, met genoegzaam^ge schikt zijn, en houdt de Commissie het oordeel deswege ganschelijk aan zich, kunnende men in geval van teruggave, van de behoorlijke geheimhouding en be scheidenheid verzekerd zijn. VI. Geene Stukken die door anderen dan door de Kunstenaars zelve worden ingezon den,, zullen toegelaten worden, dan met bijvoeging van een schriftelijke toestem ming der Kunstenaars, door wie dezelve vervaardigd zijn. VII. Eene gedrukte Lijst der Stukken zal de namen en woonsteden der Kunstenaren doen kennen. VIII. Gedurende de weekwelke op de sluiting der Tentoonstelling volgen zalzullen de Stukken weder afgegeven worden, en de zoodanige, waarvan dit verlang wordt, dadelijk en met den meesten spoed kosteloos terug gezonden worden. De Commissie noodigt ieder uit, deze welgemeende poging ten beste der Kunst, tot Mister der Hoofdstad, en tot roem van het Vaderland, met hartelyke belangstelling te bevorderen. Amsterdam, den 26 April 183$. De vereenigde Commissie lot voornoemde Tentoonstelling Van wege Heeren Burgemeester en Wethouderen der Stad Amsterdam, TER O NI MO de VRIES. Van wege de Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Weten schappen Letteren en KunstenA. BRONDGEEST, H. H. KLIJN, H. SIX van Hillegom. Van wege den Raad van Bestuur van de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, L, HAMERSTER AMESHOFF, C. APOSTOOL, J» de VOS* vvillems2» LEYDSCÏÏE SCHOUWBURG. Directeuren van den Koninklijken Nederduitichen Schouwburg in ZiiiS-tiollanA, hebben de eer, het Kunstminnend Publiek der Stad Leyden, te bérigten, dat zij, gedurende de tegenwoordige jaannarucDRIE BUITENGEWONE TOONEEL-VOORSTELLINGEN, der meest nieuw en nooit alhier ter Stede vertoonde Taoneel-, Blij- en Zangspelen zullen geven, in welken, ten gevolge èener getroffene overeenkomst, de Heer Peters en MejuFvr. Naret-Koninc, geb. jiajoFski, beide zeer verdienstelijke Leden van den Amsterdamschtu Stads - Schouwburgonderscheidene GAST-ROLLEN zullen vervullen. EERSTE VOORSTELLING, Op Donderdag den 31 Mei 1838, DE NEVEN, oorspronkelijk Bijspel, in 4 Bedrijven 5 nooit alhier, maar zoo te Amsterdam als te '5 Gravenhage, met den meesten bijval, zeer on langs, opgevoerd. Het stuk speelt te Leyden. Gevolgd door: KOM HIER, Blijspel, in één Bedrijf, naar hec Hoogduitsch, door den Heer T. J, van Kerkhoven, Mede nooit atnier vertoond. (_De Aanvang ten Zeven Ure.) Verwacht: Asschepoester, Groot Toover-ZangspelMuzijk van den ver. maarden Nicolo-Isouard. Üe Dochter van DominiqueBlijspel met Zang, De Huwbare Dochter, Blijspel mee Zang. Enz. enz. enz. -»• NEDERLANDSCHE, FRANSCHE en INDIAANSCIIE VERMAKELIJKHEDEN. SCHOUWBURG Van PHYSISCHE, OPTISCHE, MECHANISCHE en FANTASMA- G0R1SCHE VOORSTELLINGEN, TOURS D'ADRESSE enz. D. L. BAMBERG, Mechanicus aast het Hof van Z, 31. den Koning der Nederlanden, heefc de eer, zijne oude Stadgenooten te verwittigen, dat hij alhier weder gearriveerd is en op nieuw met zijne fraai gedecoreerde Schouwburg-Tent geplaatst is op de Ruine. Aanvang der Eerste Representatie, op vereerend verzoek, op Dingsdag den 29 Mei, des avonds ten half negen uren, en op RJaandag den 28 Mei, des avonds van 8 tot 10 uren, zal Zijn Kabinet van Mechanische Kunststukken, bij volle verlichting. Gratis te bezigtigen zijn. De menigvuldige blijken van goedkeuring en toeloop, welke hem de ge* passeerde Haagsche Kermis zijn te beurt gevallen, alsmede de particuliere bezoeken van H. K. II. Prinses Alben van Pruissen en H. K. H. Prins Alexan. sder en Prinses Sophia, welke hem twee achtereenvolgende dagen, Zondag 13 en Maandag 14 Mei 1. 1, zijn te beurt gevallen (zie HandelsbladHaag. sche Courant, Avond-Bode, Haarlemmer Courant en Journal de la Hayejwaarin de lof, hem door gemelde doorluchtige personnages toegezwaaid, vermeld staat, doen hem de hoop voeden dat hij alhier, de plaats waar hij zijne op voeding genoten en de eerste grondslag tot zijne kunst gelegen heeft, ook met een talrijk bezoek zal vereerd worden, te meer door de vermeerdering en gedurige uitbreiding van zijn allezins uitmuntend en rijk versierd Mecha nisch Kabinet, hetwelk zoo in luister als in smaak en élégance, met het schoonste in Frankrijk, ja zelfs in geheel Europa mag wedijveren, gepaard bij een schitterend versierd prachtig Chineesch geschilderd décoratief, bene vens een geheel nieuw met smaak gedecoreerde en wsterdigce Schouwburg- Tenc, niets te wenschen zullen over laten, terwijl de voorstelling eenerbril- lante FANTASMAGORIE of geestverschijning, in navolging van Robertson te Parijs, goede verlichting en wel bezet Orchesc, het geheel zoodanig zul len volmaken, dat de aanschouwer genoeglijke en aangename oogenblikken zal doorbrengen. PRIJZEN der PLAATSEN: Eerste Rang 90 Cents, Tweede Rang 60 Cents, Derde40 Cts.Vierde 25 Cts. De plaatsen kunnen dagelijks besproken worden van des morgens 10 ure tot des namiddags 4 ure, mies 10 Cents extra voor het bespseken. r HÈ AT ER FUN A MB U L. Staande op de Rnine. De Gebroeders PRICE, LEHMAN en WINTHER, Russisch-Keizerlijke Pantomimisten uit St. Petersburg zullen op Heden Zondag den 27 Mei, de eer hebben ais Eerste Voorstelling te geven: DE GOUDEN DROOM, groot Toover-Pantomime, in 2 Bedrij. ven, met vele veranderingen. Gedurende de Kermis zullen dagelijks Voorstellingen met veranderingen plaats hebben, welke de Aanplakbilletten nader zullen bekend maken. PRICE en LEHMAN. SCHOUWBURG van N. L. le DÜC. Staande op de Bloemmarkt, mee het front naar de Vrouwensteeg, Heden Maandag den 28 Mei 1838: GESNER of het ZWITZERSCHE HUISGEZIN, Tooneelspel, in 3 Bedrijven, door Wijle den Heer Zubli. Na hetzelve: De KLEINE SAVOJAARD, Blijspel met Zang. Aanvang ten Acht Ure. Verwacht, in den loop der Kermis: Aballino, de Groote Bandiet, en Waar is de Bruid, of het Huis blijft in het Bosch, in 2 Bedrijven, waarin de Rol van den Burgemeester Rommelkruid en die van den Landeigenaar Grondvast, door de Heeren Le DüC en Oosterhof zullen vervuld worden. KOFPIJHUIS DE TWEE COLO MMEN. Gedurende de Kermis, SOIREE MUSICAL E, op hetwelk zich mede de Heeren Gebroeders REGGI en POCHINTESTA Mandolinisten Honorair, van Hare Maj. Marie Louise, Prinses van Parma enz., bij afwisseling zullen laten hooren. MET TOESTEMMING, tn het KOFFIJHUIS ZOMÊRZORG, even buiten de Rijnsburgersche Poort, zal op Heden, Morgen, en ook op de Pinkscerdagen, des voormid- dags van 12 tot 2 uren, HARMONIE nitgevoerd worden, door den Heer REINHARD, met deszelfs Twaalf CONSORTEN; zullende er in gemeld Lokaal op Dingsdag avond ten 9 uren VAUXHAL zijn, waartoe de Emrée bepaald is: voor een Heer met of zonder Dame f i., en voor elke Dame meer 50 Cents. "SOIREE MUSICAL E. Gedurende de Kermis zal alle avonden, na het eindigen van het Cirque, van den Heer J. B. Loisset, MUZIJK worden gemaakt, in het Koffijhuis DE BEURS VAN AMSTERDAM, door den Heer REINHARD en Twaalf CONSORTEN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 3