ZWEDEN. StokhTi.m don 15 Mei. Uit deze stad meldt'men, dat de zee nog zoo zeer met drijfijs bezet is, dat eenige schepen, die bij Sandhamm uitgezeild waren, door de massa's ijs verhinderd, wederom zijn moeten binnenlooper. Den 14 Mei was er op nieuw sneeuw gevallen, zoodat men, daar de in de vorige dagen gevallen sneeuw nog niet gesmolten was, nog uitmuntende sie- debanen had. Men zag echter met kommer de toekomst te gemoet, daar de graanprijzen nog gedurig rezen, in de binnenlanden was de ellende onbe schrijfelijk groot; zocdac men bij gebrek aan koten, gemalen stroo met garst aanwendde, om er brood van te bakken. De ijzerverzendingen waren te Scokholm, zoowel a'.s te Gothenburg zeer belangrijk geweest. Men kon geeoe genoegzame schepen vinden, om, waa neer het water open wasover zee te verzenden; de scheepsvrachcen waren daardoor aanmerkelijk gestegen. PORTUGAL. De Regering van Portugal heeft door haren Agent te Londen een besluit van 7 Mei laten bekend maken, ten aanzien van de dividenden der Portuge. sche fondsen. Dit besluit is van den volgenden inhoud: Het Gouvernement, zich in de onmogelijkheid bevindende, om de te ver vallen coupons der Porcugesche fondsen op den isten Junij en isten Jutij aanstaande te kunnen voldoen, heeft het besluit genomen, die betaling op te schorsen, tot dat de Cortes in hunne zittingen dit belangrijk ondertveip in overweging zullen hebben gebragt, en daaromtrent een besluit genomen, hetwelk zij goed en geschikt zullen oordeelen, en waardoor de schatkist in staat zou worden gesteld, om de betaling van gezegde schuld te kunnen be werkstelligen. Indien de houders der Porcugesche fondsen hunne coupons, die op den isten Junij en isten Julij zullen vervallen, dadelijk met debentu res verlangen verwisseld te hebben, kan zulks op dezelfde wijze geschieden, als dit heeft plaats gehad bii de vorige coupon. Eene aankondiging van den heer Ad.Pacia Pareira da Silvain den Londenschen Times van den sisten, behelst, dac door hem nader zal worden bekend gesmaakt, de tijd en wijze, wanneer de coupons zullen kunnen worden ingeleverd, en wanneer de deben tures daarvoor zullen kunnen worden ontvangen. SPANJE. Berigten over Parijs vast den 25 Mei. Telegraphische Depeche. 0 r Bayonne, 20 Mei. Don Carlos heefc den ipden Estella verlaten, hij komt in Gtiipuscoa. Denzelfden dag heefc Leon eene herkenning tot aan Oteiza gedaan, en zich naar Lerin terug getrokken. Niets belangrijks uic Madrid tot den ipden. Don Carlos bevond zich volgens berigten uic Bayonne van den i8den, nog gedurig te Jisteliadoch het voornemen scheen, om daar nog slecht korten tijd zijn hoofdkwartier gevestigd te houden. Onder eenige troepen van Don Carlos in Gtiipuscoa heefc wederom mui terij plaats gehad, doch is dezelve spoedig bedwongen. Eene nieuwe junta is te Estella benoemd; de Pastoor Echeverria is aan het hoofd derzelve. Don Carlos heefc eene nieuwe leening van de rijksten gevorderd en ontvangen. De stad Estella heefc 27,000 piasters moeten op brengen; ook in andere provinciën heefc zulks plaats. Biskaye moet 506,000 fr. leveren. De kwaadwilligen, of diegenen, die met hunne concributien achter bleven zijn gearresteerd. Deze leening zal in de maand September afgelost worden, of op rekening van de regten en belastingen worden afgeschreven. Den idden hebben 200 man Cariisten van het 2de en 8ste bataljon van Gui. puscoa te Villabona gedetacheerd dekreten: dood aan de Ojalateroswij vorderen dat geen Castiliaan het bevel over de Baskiers voeren zal, doen hoo. ren. De Brigadier Hurriza, die zich in de nabijheid van Andoain bevond, rukte naar Villabona met 6 compagnien, om den opstand te bedwingen, het welk hem is gelukt; hij heeft intusschen geen der oproerigen durven straffen. Men verzekert, dat soortgelijke oproerige cooneelen in Azpetia en Azcoita hebben plaats gehad. Uic Burgos werd van den 10 Mei genieid, dat Espartero tegen Estella zou opgerukt zijn en die stad vermeesterd hebben. Dit was zeker, dac er te Estella groote gisting heerschte en men zelfs aan de deuren van het huis door Don Carlos bewoond, de bulletins van de overwinningen door'de Christinos op de Cariisten behaald, had aangeplakt. Men was er des nachts op de straten niet meer veilig. De Navarresche en Casciliaansche Cariisten waren in de straten handgemeen geworden. Don Carlos zou zich genoodzaakt gezien hebben naar Durango te vertrekken. De Christinos hadden de steden Pampeluna, Lavaga, Tafalla en Puenta voor eenigen cijd goed met levens, middelen voorzien. ITALIË. Uit Rome wordt gemeld, dat de Paus aan den Koning van Beijeren eenen eigenhandigen brief had geschreven en hem in denzeiven dank gezegd voor de goede gezindheid, die Z. M. ter gelegenheid van de Keulsche zaak, voor den Pausselijken Stoel en de Katholijke Godsdienst aan den dag heeft gelegd; maar tevens zijn leedwezen uitgedrukt, dac ongeroepene leeken zich met die zaak hebben bemoeid. Ook zou de Paus het door den heer Görres over de Keulsche zaak opgestelde geschrifchetwelk een grooten opgang gemaakt heeft, uitdrukkelijk afgekeurd hebben, als hebbende geene vredelievende maar eeue verbitterende strekking. ZWITSERLAND. Omtrent de bewegingen in Schwyz, blijkt, dac de radicalen in dat kan ton aanleiding tot den burgeroorlog hebben gegeven. Sedert een half jaar heeft de radicale drukpers de gemoederen opgeruid, wantrouwen tegen het wettig bestuur ingeprent en de inwoners tegen elkander opgezet. De Gazette féderale, het orgaan der. revolutionnaire partij der KlauenmSnnen deelde tot dat einde de oproerigste artikelen mede, welke in brodhnren ver zameld en gratis onder hec volk uitgedeeld werden; deze boekjes versche nen zonder de namen van den schrijver en van den drukker, want het is het eigenaardige van de oppositie of het radicalismus, om de wetten te schenden en anderen er van te beschuldigen. Bij de verkiezing, op den 6 Mei te Rothemhurn, hadden de opposanten pistolen en dolken bij zich verborgen, die hun afgenomen zijn; zij hielden aanspraken, om het volk op te ruijen, en indien er sprekers van de partij des bescnurs, als de heeren HoldenerHediger, Tb-Yberh, Sehmid, enz., zich wilden doen hoo. ren, werden zij door de opposanten overgeschreeuwdzoo dat zij niet kon. den voortgaan. (Zijnde het privilegie der opposanten om alleen te praten en alleen te schrijven.) Al het gebeurde is dus huu werk. Intusschen durven zij nu nog schrijven: dat het bloedbad van Rothenthurn het merk des bestuurt is, en noemen zij de leden scélérats. Nu zij hon oogmerk niet bereikt hebben, roepen zij: „scheidt u af! werpt de constitutie en het bestuur om ver!" Het bondgenootschappelijk bestuur heeft den 11 Mei eene procla. matie aan de inwoners van Schtvijz afgekondigd, waarin men zegt, dat het bestuur des kantons miskend is, ten gevolge waarvan regeringsloosheid is ontstaan; dat het bondgenoodschappelijk bescnur verantwoordelijk is voorde handhaving der orde en zekerheid, en daarom twee-afgevaardigden heefc gezonden, om den vrede te herstellen. D U I T S C H L A N p, Berlijn den at Mei. De Russisch-Kei-zeriijke femiolje is thans ook it? die stad aangekomen. De Keizer, die veel later uit Petersburg vertrokken was', is langs eenen anderen weg eerder in Duitschland aangekomen, en heefc de Keizerin aangenaam verrast, door haar op den weg naar Munchenberg te gemoet te komen. De Keizerlijke fantielje is daarop den 20sten te Berlijn onder hec gejuich der zaamgestipomde menigte binnengekomen en aan het Koninglijk paleis afgestapt, heefc-aich -de Komng'met den Kkizer, de Kei zerin en hunne kinderen op het ba Icon vertoont, hetgeen het volk in groote geestdrift zette. ,<De onderscheiden leden der Keizerlijke tamielje zijn welvarends Nog wordt uit Berlijn gescheven, dat, den Bosten; de Keizerlijke fa ntielje in eene daartoe bijzonder ingerigt^ Grjeksctje kapel godsdienst-oefening had gehouden en de Keizerin daarop «bezoeken' bij oen' Koning, haren vader; de Koningin van Hanover en de Groot-Hertogin van Saksen-Weimar had afgelegd. Des middags was er diner ten Hove van 400 couverts geweest j des avonds hadden de gezamenlijke hooge gasten den schouwburg bezocht; waar zij met veel toejuiching en vreugdebetooning werden ontvangen. Uit Maintz schrijft men van 19 Mei Gedurende dezen nacht woedde hier, bij een N. W. wind, een orkaan; die zoodanig hevig was, dat dezelve eenen korenmolen van uic deszelfs ankers ligtce, en denzeiven tegen twee andere in de nabijheid staande molens wierp; welke daardoor beschadigd zijn gewordenterwijl de korenmolen geneel ver brijzeld is, en waardoor hec zich daarin bevindende meel en^ granen geheel onbryikbaar is geworden. GROOT-BRITANNIE. Londen den 23 Mei. De volgende Gezanten der vreemde Hoven zouden bij ue krooning van H. M. de Koningin tegenwoordig zijn f 111c f rankrijk, de Maarschalk Soult; Spanje, Marquis de MirajloresOostenrijk, Prins von Scheurt zenbugBeigie, Prins de Ligne; Rusland, Graaf Stroganojf; Prüisien, Prins l'uthusZweden, Graaf G. LbwenhielmSardiniëMarquis tSrignole Sata; Nederlanden, Baron van der CapellenDenemarken, Prins C. van Holstein. De Prins van Oude, Echal Ood Oowlah, die zich sedert eenigen tijd te Lon den bevindt, zou ook de krooning bijwonen. Lord Londonderry heefc in het Hooger-Hnis den aasten een verzoek schrift voorgedragen van de officieren en manschappen van het SpaSnsche hulp-legioen, die, wegens de wanbetaling van het Spaansche Gouvernement, in kommervolle omstandigheden verkeerden. Lord Mellbourne heeft geant woord, dat, hoewel voornoemden geene betaling van het Engelsche Gou- vernemenc konden verwachten, hij echter hunne pretensien op het Spaansche Rijk zou ondersteunen. In het Lager-Huis heeft Lord Palmerston het volgend antwoord van H. M. op het adres van het Huis tot wering des slavenhandelsbekend gemaakt: „Ik heb uw trouwhartig adres ontvangen, waarin gij uwe meening, uwe wenschen en uwe hoop te kennen geeft, nopens de geschiktste maatregelen, tot eene afdoende vernietiging van den handel in slaven. Ik verzeker 11dat ik uw leedwezen deel, als ik de mate van menschelijk lijden verheme, het welk door dezen wreeder. handel veroorzaakt wordt. Ik heb onlangs met eenige vreemde Staten nadere bepalingen vastgesteld, met het doel, om aan dien handel een einde te maken, en ik voere op dit oogenblik onderhandelin gen met andere buiceniandsche Mogendheden, tot het treffen van schikkingen, gegrond op hec beginsel, hecwelk gij in uw adres hebc aangegeven. Ik heb mede bij Portugal aangedrongen op de vervulling van deszelfs verbitxnenis- sen, in dezen, door het sluiten van een verdrag tot het afschaffen van den- slavenhandelwelke titans onder Porcugesche vlag gevoerd wordt. Gij kunt berusten op mijne ernstige pogingen, ten einde aan uwe verlangens, aangaande' deze hoogst gewigtige en belang-inboezemende zaak volkomen te voldoen." In die zitting heefc hec Ministerie eene nederlaag geleden, daar het voor stel van Sir Wilmot, om de leerjaren der vrijverklaarde slaven 111 de koloniën te vervroegen, met 96 tegen 93 stemmen, tegen den zin der Ministers is doorgegaan. De Minister Russell heeft daarop den voorsteller uitgenoodigd hieromtrent een ontwerp van wet voor te dragen, doch tevens gezegd, dac hec Ministerie ai den invloed, dien hetzelve bezat, zou aanwenden, om die wet te doen afstemmen. Eenige dagen geleden zouden aan den Tower te Londen ernstige voorval len hebben kunnen plaats gehad hebben, zoo de militaire magt dezelve niec had voorgekomen. De burgers namenlijk in de nabijheid van den Tower ont vangen sedert onheugelijke tijden op den geboortedag der Koningin een con bier, benevens bossen hout en een teerton, om die tot vreugdebewijs te ont steken. Een detachement van de garde, die hun voornoemde zaken moest overbrengen, hield den ton bier voor zich; waarop het volk eerst begon za. men te schooien en daarna de militairen aanviel{die hen echter wegdre ven, doch meerdere menschen bijeenkomende, werden zij wederom aange vallen, en toen ontstond er een gevecht, dat vrij ernstig was, lang bleef voortduren en waarbij velen gekwesc werden. De Policie heeft des avond» laat eerst de rust kunnen stillen, Op derzelver reis van New-York naar St.Louis zijn in eene stoomboot, met meer dan 300 passagiers bevracht, de stoomketels gesprongen, waardoor meer dan 120 menschen gedood zijn. Er is thans met Noord-Amerika eene regtscreeksche stoomvaart-gemeen schap geopend. F R A N K R IJ K. Parijs den 25 Mei. Gisteren is het stoffelijk overblijfsel van Vorst de Talleyrand ter aarde besteld. Het lijk was in eene verlichte kapel ten toon gesteld. Twee Priesters waren bij hetzelve. Ten 11 ure heeft de stoet zich naar de kerk tAssomption begeven, alwaar het lijk in een' der kelders ge plaatst is, en aldaar zal verblijven, tot dat er zal beslist zijn, of hetzelve naar Valenfay moet worden vervoerd. De lijkkoets was bespannen met ze* rijk versierde paarden. Zeven hofkoetsen volgden dezelve. Over de hoegrootheid van het door den heer de Talleyrand nagelaten vermogen bestaat verschil van gevoelen. Sommige bladen begrooten het op 8 of 10 millioen fr. Volgens anderen laat hij veel minder na, dan men van iemand1, die tot zijn einde zulke hoogst aanzienlijke jaargelden heeft geno tenverwachten zou, en zijn zijne vaste goederen aanmerkelijk bezwaard. Het voornaamste daarvanhet landgoed Valenfaydac de Vorst in der tijd voor 2} millioen fr. gekocht heeft, en dat thans geacht wordt, 8 millioen waard te zijn, gaat over op den zoon der Hertogin de Dino. Uit Riissel meldt men van den 22Sten, dat het dragonder-regiment, hetgeen aldaar uit Arras was aangekomen, dien dag Rijsiel wederom verlaten had, om naar Arras terug te keeren. Men besloot dus te Rijssel, dat de demonstratiendoor het Fransche leger op de Belgische grenzen ge maakt, niets te beduiden hadden en even zoo stil zouden afloopen als dia ten tijde van het geschil over den houthak in liet Grünewaid. De pleitgedingen in de zaak van Hubert, cum suis, waren den 24Stetl afgeloopen. Den 25sten zou de Voorzitter zijn resume doen en de Jury mis schien haar gevoelen uitbrengen. ZEE-TIJDINC. In Tessel binnencekomen W. Landzaat, B. P. Martens en J. N. Schneider, van Bata via, H. K. Hillers en I. C. Topper, van Surinamen, L. H. Singer, van Nickerie II. Carter, van Smyrna,'P. H. Memerts en J. lammes, van Livorno, f. C. Ludders, van Cettc, A. G. Berkel, van Lissabon, J.'F. Sandetsfeidt, van Bay, W, U. Pothtn»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2