soiree Musical e. man was in 1790 tc Weiszmate in Ópper-Frankenland geboren, en onder' scbeidde zich, vofcf dat hij in dfenst van Koning (Jt'ia trad, als een der kun digsce en welsprekendste redenaars in de Beijersche Kaïnets. Ook de oraal", beid van zijn karakter wordt ten hoogste geroemd. FRANKR IJ K. PARijs*;den 22 Mei. Ren dagblad, helgeel] onder invlcféd van de geeste lijkheid geschreven wordt, fcevat'het volgende over de laatste dagen en uren van Talleyrand's leven: Sedert langen tijd hield de Vorst zich met ernstige denkbeelden bezig. In de laatste drie maanden onderhield hij zich dikwijls met den Abt Ddpanloup en men had opgemerkt, dat hij er behagen in schiep, om met dezen over geestelijke en godsdienstige onderwerpen uit te weiden en zijne herinneringen uit den tijd, dat hij het seminarie bezocht, ter sprake te brengen. Tijdens zijne redevoering in de akanemie in het begin van Maart, had hij verklaard-, dat hem nog iets belangrijks te doen overschoot, en dat hij daarvoor niet te rug zou deinzen. Omstreeks dien tijd stelde hij eene codicil op, waarin hij 'verklaart van in den schoot der Katholijke, Apostolische Roomsche kerk te willen sterven. De Abt Dupanloup had hein zijn exemplaar van 'het wefk van Bossuet: de dag eens Christens, ten geschenke gegeven. Men heeft dit boek open vinden liggen bij het hoofdstuk omtrent de voorbereiding tot dèn dood en bij de plaats, die tot titel heeft: de Christen maakt zichalvorens te sterventot zijne laatste 'Hecht gereed. Na genoeg veertien dagen geleden, stelde de Vorst het ontwerp van twee stukken op, die hij aan den Paus wilde zenden; het eene was een brief aan den Paus'en het andere eene blootlegging zijner gevoelens. Dat ontwerp was geheel en al eigenhandig door hem geschrevenen werdtiaar het schijnt, aan den Aartsbisschop van Parijs, den heer de Qs/elen toegezonden. He. heeft tot grondslag gestrekt voor twee geschriftendie de zieke op den morgen van zijnen dood heeft onderteckend. Men heeft ze hem met luider stemme en in tegenwoordigheid van acht getuigen voorgelezen, en hij heeft onder beiden zijne handteekening en de woorden: Charles Maurice, Prince de Tal leyrand, geplaatst. Daarna heeft hij gebiecht en het laatste oliesel ontvangen. Hij heeft de door de kerk voorgeschrevene gebeden nagezegd. De Aartsbisschop was niet bij de piegtigheid tegenwoordig, maar hij heeft in den loop van den dag tweemaal naar den toestand van den heer de Talleyrand komen vernemen. De genoemde geestelijke stelde daarin het hoogste belang, en zeide nog in den ochtend van het overlijden, dat hij zeer aan den Vorst gehecht was, en zijn leven voor dezen wilde laten. Dit gezegde aan den stervende overgebragt zijnde, raapte hij alle zijne krachten bijeen, en zeide, dat de Aartsbisschop een zeer veel beter gebruik van zijn levcu kon maken. Opmerkelijk is het, dat de Vorst steeds volkomen wist wat hij deed, en tot zijnen laatsten adem. togt zijn bewustzijn heeft behouden. De brief aan den Paus en de verkla- ring zijn naar R-ome gezonden. Men hoopt, dat zij openbaar zullen worden gemaakt. Door het overlijden van Talleyrand is de waardigheid van het grnote lint van het Legioen van Eer, waaraan eene bezoldiging van 30,000 fr. ver bonden was, vacant geworden. Sedert de omwenteling is hij ook in het bezit gebleven van den titel van Groot-Kamerheer, hetgeen eene bezoldiging vaa loo.ooo fr. opbragt. Talleyrand was niet de voornaamste Europesche Ridder-orden versierd; hij was Ridder der orde van den H. (Geest; grootkruis van het Legioen van Eer, sedert de instelling der orde in 1805; Ridder van het Gulden Vlies; grootkruis der orde van Sr. Stephanus van Hongarije; van den Olifant van Denemarken; van Karei lit van Spanje; van den Verlosser van Griekenland; van de Zon van Perzie^; van de Ontvangenis van Portugal; van den Zwarten Adelaar van Pruissenvan St. Andreas van Rusland; van de Kroon 'van Sak. sen, en 'van St. jozef van Toskanen. Het is zonderling, dat hij, die een zoo levendig doe! aan de daarstelling der Belgische constitutie heeft geno. men. de Leopolds-orde nimmer heeft bekomen. Hij was lid der Akademie van inscription en fraaije letteren en van die der zedekundige 'en staatkun dige wetenschappen. Voor dit genootschap moet de heer Mignet, in zijne betrekking als Secfe. taris de lijkrede over Talleyrand uitspreken. Genoemde Mignet is de schrij ver eener geschiedenis van de Fransche omwenteling, en zegt in dat werk, gewagende van het door den Senaat vervallen verklaren van Napoleon in 1814, van den overleden staatsman: „De kuiperijen der Koningsgezinden, aan wier hoofd de Prins, van Benevento zich geplaatst had, bragten den vijand in de hoofdstad. „De Senaat voleindigde den afval van het Keizerrijk, en werd in het ver. laten van zijnen meester bestuur door den beer de Talleyrand, die sedert kört in ongenade bij den Keizer viel. Deze cooneelspeler, die bij elke krisi# der oppermagt eene rol vervuldeverklaarde zich tegen hem. Zonder aan eene partij in het bijzonder gehecht te zijnschilderde hijmet eene zonderlinge scherpzinnigheid, den val van het Gouvernement,, wist den juisten tijd om hetzelve te verlaten, en wanneer het oogenblik, om het omver te werpen, daar was, hielp hij met al zijne magt, door zijnen invloed, zijnen naam en het aanzien, dat hij wel zorg droeg nimmer geheel te verliezen. Dat was het geval met de omwenteling onder de constituerende vergadering, een be. hoeve van het directoire op den 18 Fructidor; voor het consulaat, op den 18 Brumaire; voor het Keizerrijk, in 1804, en, eindelijk, ten voordeele van de restauratie der Koningiijke famalie, in 1814. Hij scheen de Groot-ceremo. niemeester van de oppermagt, en was de man, die, gedurende dertig jaren, de verschillende Gouvernementen hun afscheid gaf en aanstelde." In ecnen bijzonderen brief uit Parijs wordt gemeld, dat de Kabinetten van Berlijn en Parijs het eens zijn, om bij de Belgische Regering de gave aanneming der 24 artikelen te bewerken. Het getuigenverhoor in de zaak van Hubert is thans afgeloopen. De Procureur-Generaal heeft zijn requisitoir ingediend; hij heeft de beschuldi- ging tegen Annat en Valentin laten varen; Hubert, Mej.Grouvelle en Steuble schuldig verklaard aan oprigters van een complot, tegen het leven des Ko. iiings, en LeprouxVauquelin en Giraud als deelnemers in hetzelve. Het Fransche observatie-leger, dat thans op de grenzen gecantonneerd is, bedraagt 25,000 man; in de grenssteden zijn nog andere 35,000 man inge kwartierd, die in den tijd van acht dagen in beweging kunnen gesteld worden. f Z K E T IJ D I N G. In Tessel binnengekomen S. van Delden, C. Kuiper en T- T. Rartlivan Raravia J, A hier*?van Surinamen, J. Visser, van Havana Kapt. Tacher, van New-Bedford, E. R. Rockers, van Fernambuck, J. N. Caste en D. Bossenvan Ccttc, M. Castelann, van Palermo, 1. v. Gibraltar, H. S. Hoveling, uit de Middelandsch zee J. Edwood, van New-Cast!e. In het Vlie binnengekomen W. A. Wykmnn, van Libau C. R. Brn-nverH, G. Rotie en W. R. Pronk, van Ribing, F. Breckwoldc, van Netifeldi, J. A. de Boer, van Hei- ligenhaven, II. Danielsvan Christiaansand f. I. Gicrsoc, van HolmsiraiidII. J. Ke telaar, van DrobakJ. Tampcke en H. S. de Veer, van Hamburg, B. Brinkman, van Br.unsbuttel. De schooner Equator, Kane. R. van der KoKF, var Rotterdam naar Ne w-Yorkis den 5 Mei door eene Tesselsche loodsboot op dc hoogte van Portland gepraaid. De schenen de Jav&ahKapt. I. P. Meiier, van Amsterdam naar Ratavia, Nicolr.cs Wit senKapt F. Lange, en de KoophandelKa^r E. E. Moeksma, beide van Amster dam naar Surinamen en New York, Ka,it. J. Waciiter, van Bremen naar New-York, waren den Mei op de hoogte v n Ldznrd. Het schip Bantam, Kapt. C. Schoewert, van Batavia naar Rotterdam, was demo Mei op de hoogte van Scilly, Het schip MadridKapt. J. Birkett, van Rotterdam naar Philadelphia, is den 2 Mei gepraaid op 4^° 77' N. breedte, j3° 21' W. lengte. Het schip de Stad Dordrecht. Kapt, J. van Nassau, 81 dagen reis hebbende, van Ba tavia naar Dordrecht, is den 26 Jlaart op de hoogte van Ascencion gepraaid. PRtjS-COUR ANT> ts %'f F JTCTE If. Amsterdam Sen 23. Mei 1838. ^der landen. Werkel.Schuld 2jpCt. 54?» 54! Dito 5 loijaïöif Uitg. Kans-Biljetten24P 25 Am0rt.Syndic.4i94?a 95 3r79P 79< Hand.-Maats. 4J 187P188 Nienwedito4i Aandl.II.Spoorw. t Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. t -»» Rusland. Gb.//.&C°.i798 5pCt.104l.a105 —18555io4|aio5| Ins. en Certif. 6685a 69 I8|i 597|a 98 Gebl I 24s 95! 79h *«7| 104J1 105 685 97 sl Pruissen. Geidl. te Lond. 4pCr. a Aandeelen van dito.. 1 SpanJe. 1 Nieuwe 1835^ 85 5pCt.2l{a2l5 Ditoonbep.st...a Dito passivea— Dito uitgesta— jCoupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obl. Goll $iC°. 5 pCt. 1 Certificaten.2 j-1 Neg. Metaliéka't Idem5 léijaiteaj] Dito in Lond. 5 a ,j— Bank-A'ktien.3 a Napels. [Certificaten.5 pCt. - 1 Dito in Napels. 5 a Gttf, 'ioa| 174STE Koninglijke Nede'rlandsche Loterij. Trekking der Derde Klasse. 5de Lijst, Ne. 8590 en 6499, ieder een prijs, van ƒ1000. 6de N°. 22610 een prijs van ƒ1500, N°. 19397 een premie van soro. KONINGLIJKE NEDERLANDSCHE ClkQUE van J. BAPTISTE L O I S S ET. Staande met zijne welingerigte Tent op de Ruine te Leyden. De Directeur, wien in de Residentie-Stad, de eer heeft mogen te beurt vallen, zoowel van de Hooge Vorstelijke Personaadjen, als van de aanzien, lijkste en verdere standen den hoogsten bijval in te oogsten, gevoelt zich uit dankbaarheid verpligt, aan deze aangename beloonihg, hulde te doft; Hij geeft zicli alzoo, met te meer vertrouwen, de eer, den AANVANp zijner VOORSTELLINGEN in deze geëerbiedigde Akademie-Siad, aan te kondigen, in welke hem, vroeger, 'mede de harteiijKste welwillendheid is verleend geworden, én waaraan hij', zoowel als zijne mede-leden, op 'nieuw, door hunne beste pogingen, hoopen te beantwoorden. EERSTE VOORSTELLING, op Zondag den 27 Mei 1838, des avonds ten half negen ure. GROOTE EXERCITIEN in de MANÉGE; zullende door de besta Rijders alle de oefeningen der Rijschool worden uitgevoerd. OLYMPISCHE SPELEN, TRAVESTISSEM ENTEN, GROEPEERlfj- GEN naar het ANTIEK, door de Eerste Rijders en Rijdeiessen, met én zonder Zadel, enz. enz. Afgewisseld door: G'ROTESK-MIMIEKE INTERMEZZO's, door de beroemde Heëren JVIansini Eerste Grotesk van der. Keizerlijken Circus 'te Stokholm, en Floor, Eerste Grotesk en Komiek; enz. enz. Besloten door: De TOOVER-PIJL 'óf HET VERBRANDE DORP, Anacreontiesch-Hcroicsch Mimo-Drtmaversierd mee fraaije Dansen, Koral. SChe Intermezzo's, en voorts treffende Militaire Tafereelen. In den Circus is de aanbouw gedaan van een doeitreffenden Toestel, ge- schikt tot het voorstelle'n van Hooge Gebergten; bij welk.er bestijging niet alleen de Sujetten der beide seksen, de hoogste stoutmoetjigheid en bedre. venheid aSn den dag leggen, maar waarbij tevfens de uitmuntende gedres» seerdheid dér Paarden alle gevaar doet verdwijnen. Zullende bij deze Eerste Voorstelling niets onbeproefd geiaten wordefi, dezelve alle luister bij te zetten. Voor het ABONNEMENT liggen Lijsten ter Inteekening in de respec. tieve Sociëteiten der Heeren Studenten, in de Twee Colommen, en voorts in de voornaamste Koffijhuizen dezer Stad, benevens op Zondag den 27Sfen dezer aan het Bureau van den Circus. PRIJZEN der PLAATSEN: Eerste Rang f149Tweede ft., Derde 60 Ces. Men zal van des mórgens 9 ure, aan het Bureau, plaatsen kunnen be. spreken, mits 10 Cents extra betalende. De Directeur heeft de eer hierbij tevens bekend te maken, dat het voor. naamste gedeelte zijn personeels (in alles 120 Personen uitmakende) en van zijne Manége (uit ongeveer 80 Paarden en twee fraaije Zebra's zamen^e. steld), Vrijdag den ijsten dezer, des voormiddags, alhier zullen aankomen. Gedurende de Kermis zal alle avondenna het eindigen van het Cirque, van den Heer J. B. Lüisset, MUZIJK warden gemaakt, in het Koffijhuis DE BEURS VAN AMSTERDAM; door den Heer REIN HARDT en Twaalf CONSORTEN. De Ondergeteekende heeft de eer te berigten, dat hij zijn Nieyiw aangelegde en opgerigte KOFFIJHUIS, thans genaamd ZOMER-ZORG, (voorheen Vijver-Lust), laatstleden Woensdag den 23 Mei, heeft geopend; en beveelt zich in de gunst van bet geëerde Publiek, welke hij zich door eene civiele en fatsoenlijke bediening zal trachten waardig te maken, Leyden den 25 Mei 1R38. J. C O U V jÊ GELEERDE, GOUDVINKEN. De Ondergeteekende maakt het geëerde Publiek bekend, dat hij, alhier is aangekomen met goed gedresseerde GOUDVINKEN, die onderscheiden Airtjes fluiten. Hij ia gelogeerd bij Wingrveld, in het Logement den Trasmolenop dep Nieuwen Rhijn. Leyden den 24 Mei 1838. TIENER. NB. Hij zal alhier slechts w,einige dagen verroeven. J. WÉSSELING, H. WESSELING, G. W. WESSELING en J. WES. SEL1NG Ilz., Makelaars, zullen op Maandag den 28sten Mei 1838, des namiddags ten half drie ure, te Amsterdam, in de iMitte Zwaan, op den Nienwendijk, presenteren te Verkoopen: Eene extra mooije geheel nieuw aangekomene Partij Greenen en Vuren, Noordsche, Riga, Scettinsche eti Dantziger Balken, Twaalf Ellens, Juffers, Kolters, en andere HOUTWA- REN. Liggende in den Binnenkant en op den Wal. NB. Na afloop dezer Veiling zal er nog geveild worden: Een mooi Partijtje STUKHQUT, VUGTEN en EIKENHOUT. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER e» ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2