f838; eydsche vrijdag» 25 mei. duitschland, A v PUBLICATIE. "»-i Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden, waarschuwen bij deze een Jeder, wien het zoude inogen -aangaandat, ingevolge de bestaande wettenop de aan staande Kermis, geene IioroskooptrskkersPlaneetlezersDobbelaarsRij tela, ars, Draai- bordenof diergelijke schadelijke spelen zullen worden toegelaten, en dat onder voor- wendsel of schijn van iets te vertoonen als anderzins, geene bedelaarsverminkte of ge- .brekkige personen alhier zullen worden gedoogd, maar dadelijk door de Agenten der Po licie opgevat, ten einde omtrent dezelve naar bevind van zaken zoude kunnen'worden gehandeld. Terwijl wijders aan allen, die in de termen der wet op het Patentregt vallen, uy deze nadrukkelijk wordt herinnerd, dat zij-niet zulle».worden toegelaten, ten zij van een behoorlijk Patent voorzien, waaruit tevens blijkt, dat liet diensvolgens door hun verschuldigde regt is betaald. Dat eindelijk, niemand, gedurende'deze Kermis, met iets zal mogen voorstaan, op de straten vertoonen, of daarmede rondgaanponder daartoe niet alleen het vereischte consent verkregen te hebbenmaar ook liet deswegens ver schuldigde marktveld aan den Marktmeester te hebben betaald. Wordende den Heer Di recteur Commissarissen van Policie bij deze gequalilLeerdom voor de executie dezer te zorgen. Aldus gedaan en gepubliceerd', bij H. H. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden, op den 11 Mei 1838. J. G. DE MEY. r- Ter ordonnantie van dezelve, P. A. dü Pui. NEDERLANDEN. Leyden den 24sten Mei. D'e Staats-Courant van heden bevat de volgende bekendmaking; De Minister van Bimienlandscbe Zaken verwittigt de belanghebbendendat de biljetten van inschrijving tot de aanneming der geldleening teil behoeve van den ijzeren spoorweg van Amsterdam naar den Rhijn, gearresteerd bij Ko. ninglijk besluit van den 30 April 1838, N°. 13, zullen moeten worden ge schreven op gezegeld papier van vijftien centen, en dat van zoodanige bil. jecten van inschrijving,, een gedrukt formulier, zonder echter bepaald ver- pligtend te zijn, te bekomen is ten kantore van den heer ReferendarisCom missaris tot de Conversie der Nationale SchuldJonkheer J. van Idiekinge te Amsterdam, - Uit 's Gravenhage wordt van den 23sten dezer gemeld, dat de buiten gewone Gezant van Denemarken aan ons Hof, Baron de Selbydie onlangs eene dochter verloren heeft, in het begin der aanstaande maand, met ver. lof, voor den tijd van een jaar, zich naar Denemarken zal begeven. De Groot-Hertog van Baden wordt óp het badhuis te Scheveningen verwacht, om aldaar de zee-baden te gebruiken. Door de Directie van het Koninglijk kabinet van schilderijen te 's Gra venhage, is bekend gemaakt, dat hetgemeld kabinet weder als te voren, op de gewone dagen en uren kan worden bezigtigd. In den afgeloopen nacht as, in den ouderdbm van 76 jaren, in de Resi dentie overleden Jonkh. ,7. IV. Jansens, Kanselier en Grootmeester der Militaire Willems-ordeGeneraal der infanterie, waarnemende de functien van Kanse lier der orde van den Nederlandschen Leeuw. .Hij was een ijverig dienaar des Konings, een trouw behartiger der belangen des Vaderlands. [In ons vol gend tiommer zullen wij een nader verslag van den overledene mededeelen.] Ook is in den afgeloopen nacht in de Residentie overleden de wei-eer waarde heer Do. J. Schultz, sints 1803 Leeraar bij de Evangelisch-Luther- «Ohe Gemeente te dezer stede, buitengewoon lid van de Algerneene Synode dier gemeentete Amsterdam, en lid der Synode van die kerk te 's Gravenhage. Den .12 Maart II. is door Lord Elphinstcne te Madras een luisterrijk feest aan Z. K. H. Prins Frederik Hendrik gegeven. Z. K. H. heeft zich den I3deq dier maand aan bootd van het Nederlandsche fregat Bellona in. gescheept, om naar Europa terug te keeren. Uit Haarlem meldt men van den 20 Mei:. De-Hollandsche maatschappij van wetenschappen athier heeft op gisteren» den itjcien dezer, onder voorzitting van haren oudsten Directeur, Jonkheer Mr. ÏV. P. Barnaarthare 86ste algerneene vergadering gehouden. De Pre sident 'deed bij de opening der vergadering hulde aan de verdiensten van wij len den beroemden natuurkundige |Af. van Marumdie gedurende eene reeks van jaren de maatschappij aTs Secretaris tot luister is geweest, en gaf tevens kennis, dat tot dien post thaBs. dè„ Leidsche Hoogleeraar van Breda is be noemd geworden, over het aannemen waarvan de nadere beslissing wordt te gemoet gezien. Van de ingekomen antwoorden op vier prijsvragen, te weten; N°. V. over de fossile overblijfselen; N*. 1, over den groei van het hout en de boomen; IJ8. "VI over het onderzoek der dampkringslucht, en eindelijk op de "Histo rische vraag over de vereeniging van menscbelijkheid met regtvaardigheid bij de Romeinenis geen den uitgeloofden eereprijs waardig gekeurd. Een tiental nieuwe prijsstoffen, niet allen van hetzelfde belang, ziin we der ter mededinging opengesteld. Tot Directeur is benoemd Z. Exc. de Minister van Binnenlandsche Zaken, Baron 77. M. de Koeken tot bui'en- iandsche leden: de Hoogleeraren Eckwald te Wilna, C. H. Schuin te Eerlijn, ,en de Servaz te Mompellier; terwijl geen' inlandsche geleerden voor ditmaal die onderscheiding is te beurt gevallen.- Uit Dordrecht wordt van den 22 Mei gemeld: Gis:eren had te Zwijndrecht, tegen over deze stad, op den grond van het voormalige Zorglust, eene voor eiken voorstander der Nationale Nijverheid hoogst belangrijke ptegtigheid plaats. Voor eene aldaar door de heeren S. E. Swercin en Comp. op te rigten en daar te stellen Glasfabriek werd tprwjjl een aantal met goederen voor die daar te stellen fabriek beladen schepen, voor de plaats liggende, de nationale vlig heschen, de eerste steen gelegd door den heer S. E. Swercin in persoon, die de aanwezigen, jsij deze plegtigheid, op eene gepaste wijze toesprak, en daarbij niet vergat te gedenken aan de Nationale Nijverheid, en bijzonder aan den beschermer derzelve, onzen geëerbiedigden Koning; Welke toespraak beantwoord werd Biet een hartelijk leve de Koning! leve de Nijverheid! leven de ondernemers! Des avonds is door de ondernemers een onthaal aan de werklieden gegeven, i Te wenschen is het, dat deze onderneming, de eerste en tot nog toe de eenige van dien aard in ons vaderland, met zegen bekroond worde en bij- dragen moge tot verdere uitbreiding der Nederlandsche Nijverheid. Leopold heeft op het adres, hem door den Belgischen Senaac aangebo- den, het volgend wederom eenigzins uitwijkend antwoord, even als op dat van de Kamer der Vertegenwoordigers, gegeven: De gevoelens en de wenschendöor den Senaat uitgedruktziin ook de mijne, en ik heb reeds de gelegenheid gehad otft te verklaren, dat alle inwo ners des lands aanspraak op mijne meeste belangstelling hebben verkregen. En .zoo het waar is, mijne heeren, dat de omstandigheden mij veroorloofd ■hebben, cm den vrede van Europa grööte diensten te bewijzenhoop en - -I 'C ous 1 verlang ik, das mij zulks in het belang van Belgie zal ter, goede gehouden worden." Het Algemeen Handelsblad bevat den volgenden brief uit Brussel, ge- dagteekend den 21 Mei: Dadelijk nadat Leopold de mededeeiing had ontvangen van het Engelsche Gouvernement, welke ik u in mijn vorigen heb kenbaar gemaakt, is er Kabinetsraad gehouden, waarvan het resultaat is geweest eene diplomatieke nota van onze Regering aan Lodewyk Philippus, houdende kennisgeving, dat de openbare meening in Belgie zoo sterk was vooringenomen tegen de uit voering de 24 artikelen, dat, indien Leopold genoodzaakt was tot de teeke. ning daarvan, met Holland, over te gaan, gelijk dit ook door het Engelsche Kabinet scheen te worden verlangd, het onmogelijk voor hem zoude zijn, langer te regeren, en dat hij, in dat geval, genoodzaakt zoude wezen af stand te doen van den troon. Op de echtheid van hetgeen ik u hier meld, kunt gij rekenen. Het antwoord uit Parijs is nog niet bekend, en ofschoon het wel niet waarschijnlijk is, dat Frankrijk zich door die bedreiging zal laten terug houden, om in deze zaak, waar dit Rijk nu eens zal kunnen toonen of het ernstig den vrede van Europa wil, eene lijn met deszelfs bondgenooten te trekken, zoo kan men er toch zeker van zijn, dat de be hendige Franschen zullen trachten van deze omstandigheid meesterlijk partij te trekken en hunnen invloed zoo wel in Beigie als bij de overige Hoven te versterken. De Belgen zullen zij voor de gevolgen eener mogelijke abdi. catie van Leopold zoo bevreesd maken, dat deze blijde genoeg zullen zijn, voor den afstand van het Limburgsche en Luxemburgsche en de hoop op het niet betalen van den achterstand der schuld, aan het bedreigde gevaar te ontsnappen; terwijl Frankrijk het bij de conferentie hoog zal doen gelden, dat het de Belgen omtrent het punt der verdeeling van grondgebied tot be ginselen van billijkheid en gematigdheid heeft teruggebragr. Sommigen wil. len zelfs, dat het op heimelijk aanzoek van Frankrijk zou geweest zijn, dat Leopold geen gebruik heeft gemaakt van zijn invloed, zoo al niet om dc adressen der Kamers te voorkomen, dan toch, ten minste, om te zorgen, dat zich alle die leden op wie de Regering alhier invloed uitoefent daarte gen verklaarden; hetgeen voorzeker niet moeijelijk zou zijn gevallen indien men het gewild had. Het zou dus wel mogelijk kunnen zijn, dat die ge. heeie bedreiging Leopoldsvan te zullen ophouden te regeren, een onderge. stoken spel is, om Frankrijk gelegenheid te verschaffen van in deze zaak de rol te kunnen spelen, die dat land voor deszelfs belangen en voortdurenden invloed op de zaken van Europa dienstig acht. Het protocol der Bondsvergadering, waarbij het gedrag door den Generaal Dumoulin in de zaak van Strassen gehouden, volkomen wordt goedgekeurd, is reeds officieus aan Leopold medegedeeld geworden, en heeft natuurlijk weinig genoegen gebaard. Bij de beraadslagingendie in de vergadering te Frankfort zijn gebonden, en waaruit dat protokol is voortgevloeid, is alleen de aan. merking gemaakt, en door alie de leden beaamd, dat de Generaal Dumoulin verkeerdelijk had gesproken van de schending van het status quovermits de tnsschen Holland, Frankrijk en Engeland gesloten wapenstilstand van geene verbindende kracht voor de Duitsche conferentie is, en deze alzoo niets daarmede te maken heeft. SPANJE. Berigten over Parijs van den 22 Mei Een Fransch dagblad, dat de partij van Don Carlos is toegedaan, bevat de verschillende onderstaande berigten: Onze brieven uit Madrid, gedagteekend den 13 Mei, houden in, dat de bij het Bestuur ontvangen rapporten, voor zoo verre die betreffen het Koning, rijk Valenciazeer verontrustende voor de revolutie zijn. Zes en twintig meerder of minder sterke guerillas hebben zich bij Cabrera gevoegd. Om op Valencia en Madrid aan te rukken, wacht die Generaal nog op de Cata- lonische troepen van Tristany en nog eenige andete, die zich te Tortosa mee hem moeten vereenigen. Merino heeft den nden, aan het hoofd van 3000 man, te Calotnarde over. nacht, en is den iaden te Morella moeten aankomen. Door Laguna trek kende, heeft die Generaal 65 man van het bataljon van Afrika, dat den brie. venpost tot daar begeleid had, krijgsgevangen gemaakt. Bashio Garcia was den nden te Albuin, op vier mijlen van Albarrazen in Neder-Arragonhij is stellig voornemens, zich met Cabrera te vereeni- geb, over wiens voorhoede hij het bevel zal voeren. Palillos heeft zijne togten in la Manche hervat. Den 7den heeft hij de be zetting van Yebenes doen verwittigen, dat een groot aantal Carlisten geneigd was zich te onderwerpen, indien eenige troepen der Koningin hun een voor wendsel konden opleveren, om zich over te geven. De bezetting liet zich in den sttik vangen; zij verliet de stad, vergezeld van 36 nationale gardes, en op eene halve mijl van Yebenes waren 300 man, zijnde het getal der Chtistinos, dat was komen opdagen, krijgsgevangen van Palillos. Een liberale brief van Saragossa houdt in, dat het geheele leger van het centrum zal bijeen trekken om de stad en sterkte Morella te hernemen. Hec is bijna onmogelijk, dat de Generaal Oraa in die onderneming slage; hec ge. ring getal troepen dat hij onder zijne bevelen heeft, veroorlooft hem niet, aanvsllenderwijs te handelen. De twee sleutels van het Koningrijk Arragon, Morella en Cantavieja, zullen in handen van Cabrera blijven, en elke poging op deze, reeds op zich zelve sterke plaatsen, kan aan de Carlisten slechts eene grootere veiligheid geven, om andere operatien te ondernemen. De Groothertogen en Hertoginnen van Mecklenburg Swerin, Mecklenburg Strelitzen van Anhalt Dessauzijn den ipden te Berlijn aangekomen. De groote voorjaars-oefeningen des legers hebben den lyden eenen aan vang genomen met eene groote wapenschouwing; de meesten der in Berlijn aanwezige Vorstelijke personen zijn bij dezelve tegenwoordig geweest. Te Vaels bij .Aken is door beraoeijing van eenige Belgische heethoof den ook een Belgisch vaandel op den been gebragt, die zich met hetzelve zelfs op Duitsch grondgebied hebben begeven, doch spoedig zijn afgetrok ken. Eenige inwoners van Aken, die aan dien oploop hadden deel genomen, zijn in verzekerde bewaring gebragt. Uit Tilsit meldt men van 14 Mei, dat de Keizerin van Rusland, bene vens H. IC. H. de Grootvorstin Alexandra Nicolajewnaop hunne reis naar Berlijn, aldaar dien avond waren aangekomen. De Grootvorsten Nikolaas en Michaël zijn aldaar gisteren reeds doorgekomen. De voormaligen Minister van Griekenland, von Rudhartdie, zoo als wij vroeger gemeld hebben, te Triest ziek is geworden, is den nden dezer- sa eene lange slepende ziekte, te Triest overleden. Deze bekwame Staats-,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1