4 Têlegraphischs Depeches. Bi tonne 4 Mei. Den 27 April hééft Espartero, tusschen Burgos en Briviesca, de expedi. tie van Negri bereikt, en haar geheel verslagen; 2000 gevangenen, onder welke meer dan 200 officieren, de bagacdjen en al het geschut der Cards, ten zijn den Generaal-en-Chef in handen gevallen. NarEon'ne, 4 Mei. Twee :Carlistische compagnieh, ifc het kasteel van Orista, nabij Vicli, door de troepen van den Baron de Meer omsingeld, hebben den 30 April gecapituleerd. DUITSCHLAND. "Uit Hanover wotdt van 4 IVÏei berigt, dat de tweede Kamer der Stenden thans in genoegzaam getal bijeen was gekomen, om te kunnen beraadslagen^ Uit Triest wordt van 25 April gemeld, dat de ziekte van den heer vtfn Rudhart, gewezen Griekschen Minister, welke aan het afnemen scheen te ■zijn, wederom in lievigheid was toegenomen, zoodat men aan deszelfs be. hond wanhoopte. Te Rome is den 2osten April het 2587ste jaarfeest van de stichting der stad door verscheidene geleerde genootschappen plegtig gevierd. GROOT-BRITANNIE. Londen den 3 Mei. De Koningin heeft den 3den een groot cour gehóii den bij welke gelegenheid de Nederlandsche Zaakgelastigde, Baron Bentinck en de echtgenoot van den Nederlandschen Gezant, Dedel, aan II. M. zijn voorgesteld. In de zitting van Woensdag hebben in het Hooger-Hms onderscheiden leden klagten daartegen ingeleverd, dat in Ierland eenige Roomsch-Katho- lijke Priesters den titel van Aartsbisschop en Bisschop hadden aangenomen, hoewel zij dit volgens de wet niet doen mogten. De Minister Melbourne heeft echter aangemerkt, dat er redenen bestonden, om hierop geen bijzon, der acht te geven. Donderdag is in het Lager-Huis, op voorstel van den Minister Russell beraadslaagd over het benoemen van eene Commissie tot onderzoek naar de beste wijze om de landerijen'en overige eigendommen der geestelijkenka. pittels en andere kerkelijke ligchamen, in Engeland en Wales, op nieuw te verpachten, en naar het waarschijnlijk bedrag der verhoogde waarde, welke die eigendommen door een verbeterd bestuur zouden kunnen verkrijgen. Na langdurige debatten is, met tweehonderd zeven en zeventig tegen twee- honderd een en veertig stemmen, tot het benoememeener zoodanige Com. missie besloten, waarna de heer Liddell de motie deed, deze Commissie in last te geven, om onder het oog te honden, dat alle vermeerdering van op. brengst alleen tot bevordering van het godsdienstig onderrigt der bevolking moest strekken. De Minister Russell bestreed deze motie, die door Sir R. Peel verdedigd en eindelijk met de geringe meerderheid van elf stemmen ver. worpen werd. Door eene talrijke vereeniging van kooplieden der hoofdstad zal een verzoekschrift aan H. M. worden aangeboden, om de krooning met allen pracht en luister te doen plaats hebben. Het Engeisch Gouvernement heeft aan de mariniers, welke het naar Spanje gezonden heeft, sedert 1 September 1834 de aanzienlijke som van 554,454 ten koste gelegd. FRANKRITK. Parijs den 6 Mei. De Ministers, die bij de beraadslagingen van eenige af- tikels van de conversie-wet der renten, in overeenstemmende gevoelens met de meerderheid oer leden van de Kanier der Afgevaardigden geweest waren, hebben die houding eensklaps verlaten, toen over het 7de artikel, moest be. raadslaagd worden, hetgeen van dezen inhoud is: De Minister van Finantien zal binnen twee maanden na de opening van de aanstaande zitting der Kamers, een uitgewerkt verslag wegens de uitvoe. ring der tegenwoordige wet doen." De Minister van Finantien meende in eene rede, welke hij bij deze gelegenheid hield, dat het aan het Bestuur moest overgelaten worden om den tijd te bepalen, op welken dat verslag zou medegedeeld worden; de overige Ministers Ondersteunden zijne woorden; sommige Afgevaardigden lieten zich tegen hen hevig uit, daar het volgens hen bleek, dat de Ministers, door zich aan geene tijdsbepaling te willen houden, openlijk te kennen gaven, dat zij den geheelen maatregel op de lange baan zouden willen schuiven. Toen het tot eene openlijke stemming kwam, heeft het Ministerie eene nederlaag geleden en is het artikel door de Kamer aangenomen. Men dacht, dat de Ministers dadelijk hun ontslag zouden inzenden, doch dit is tot verwondering van velen niet gebeurd; en nu meent men, dat de Ministers hoop hebben, dat de geheele wet in de Kamer der Pairs zal ver. worpen worden. Heden is de verjaring van den dood van Napoleon door velen in gedach tenis gehouden; reeds in den vroegen morgen merkte men vele bloemen en kroonen opwaarmede de kolom van de Place Eendóme was omhangen. Z E E - T IJ D I N G. In Tessel binnengekomen K. J. Klaasstn, van Oleron, J. Wood en W. Cierby, vin New-Castle", C. Hertz, van Stökliolm. In het Vlie binnengekomen B. E. Boll, van New-Castle, J. Helmers en P Y. Jobs, van Sunderland, M. N. Lindegaafdvan Hull, G. W. Stuit, van WarmerordW. E. Boswyltvan Ostrisoer. Te Tersch. binnengekomen P. Y. Jobs, van Sunderland, M. N. Lindegaardvan Hull, W. E. Boswylt, van Ostrisoer, G. W. Stuit, van Warmerord. liet schip lie WynhanielKapt. M. M. Versluys, van Batavia, SourahayaTylatjok en Banjoewangle naar Rotterdamis den 27 April te Plymouth binnengeloopen. Het schip ElevoKapt. H. T. Anisberg van Amsterdam naar Ratavia was den 28sren, het schip Johanna JuliuiKant. M. P. C. Toosbliy, van Altona naar St. Thomas, den 27 April on de hoogte van Plymouth. Het Nederiandsch driemastsdiip TobetKapt. Scharper, van Batavia komende, en aan boord alles wel zijnde Cvermoedeliilc de bark,Bantam, Kapt. C. Schoewert, van Batavia naar Rotterdam}was den 26 April op de hoogte van Falmouth. Het schip Jgenorta,Kant. W. van der KoliF, van Surinamen naar Rotterdam, is den in April gepraaid op 46n N. breedte. 20° W. lengte. Het schip Jeannétte, Kapt. T. Bodeman IJ7.11.van'Amsterdam naar Rio di fanairo, is, volgens een Brief vandaar van den 22 Febr.den 12 dito bij Campos verongelukt, doch een gedeelte der lading geborgen. ArrivementenOp de Rivier van Nantes Kapt. J. K..de Wend. van Amsterdam; te Duinkerken E. Perrete Dublin Kapt. Allison, te Belfast J. H. Uil, en te Clyde R. Thompson allen van Rotterdam te Newport W. Crawfortvan Amsterdam I. Sears te Guernsey P. Ie Page, te Rridfrtrt M. Karren te Hastings C. Picltnéllte Graverend t. Major, en te Maldos H. Dreyer, allen van Rotterdam; te Hull J. DrewesH. i. Tid- 'dens, A. Rozema C H. Boomgaard, D. D. de Tonge.cn Kapt. Vos, van Groningen T. H. Swart, van Zwolle, II. A. Wagenaar, van Termunterzylte Sunderland J. Rown- 'tfee, van Amsterdam. 174ste Koninolijke Nederlandsche Loterij. Trekking der Twees Klasse. rste Lijst. N°. 5596 een premie'van rooof N°. 8692 een prijs van 2500. N°. '442 een prijs van icoo. 2de N°. 19100 een prijs van f 1500. N°. 24374, 16470 en 16200, ieder een prijs van f icoo 5de N=. 22447 a 1767a en '1678?.ieder' een. prijs van 1000, 4de 'hf'. 2510, een prijs van f lóoo. PRjS-COURANT dsb VE F FECT E N. Amsterdam dén 7, Mei 1838. Neder landin. Werkel. Schuld 2jpCt. 54 a 54I Dito 5 101 woij Uirg, a 1 Kans-Biljetren545a 25 An10rt.Syndic.4i 94^1 95 3i79ia 79\ Hand.-Maats. 4I 18312184^ Nieuwe dito.. 4} Aandl.II.Spoorw. i YR ANKRIJK. Inschr. Grb. 3 pCc. a Gebl 54tV 101J c 3 24; 941,6 79,\ >84i Rusland. Gb.H.tkC°.i79& 5pCc.io5{aio5j i8j5 5 105 a 105} Ins. en Certif. 669 a 69J 118JJ 5— 97Ja 98 105 i°5i öPn 97: Pruissen. leldl. te Lond. 4pCt. a Vandeelen van dito.. 113V» 114- Spanje, Nieuwe 1835 85 5pCt.2oja2of Ditoonbep.se.,..a Dito passive4|a 5 Dito nicgesc. a Coupons 1 MvA.a Oostenrijk. Obl.C«//&C°.5pCt. a Certificaten.2!a Neg. Me»Iiek2|--a Idem5 J02jaio3 Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.3 i Napels. Certificaten.5 pCt. 92 Ja 93 Dito in Napels. 5 93 Ja 94J Gebl, "3' 20 ff 102J 94 94 Zwolle eten istèn Mei. Dour het' overlijden van den YVel-Eervv. Zeer .Geleerde lieer C. Fortuynen de daardoor ontstane vacature bij de Nederduitsche Hervormde G'êriieenfc alhier, is op lieden door-den Breeden Iicrkerafid, het volgende Twaalftal gemaakt: ,ÜD. J. J. Sluiterte Voorschoten; T. Jf. G,. van Itersonte YVeespJ. D. SUtfè- roggeté Ziérikzee; G. van IVarmelote Gouda; H. Bibente EduuJ. RlVcrnin!:t te Vlanrdingcn; J. IV. IVunderte Thamen aan den Amstel; H. L. Uortte Hoorn; R. Posthumus Meyeste Rhenen; G. Doedeste Medemblik A. van Marletc lieerde, «11 C, Krabbete.'s Heerenberg. VOCAAL- en INSTRUM ENTAAL-CONCERT, eer Beneficie van Mejufvr. de Wed. Lechleitner, in den Schouwburg op Heden PFoensdag den 9 Mei% des avonds ten 7 ure hetwelk gegeven zal worden door de Muziekmeesters dezer Stad', onder Directie van N. J. WETRENS Jr., ondersteund door de voornaamste Leden der Koninglijke Kapel. P R O G R A EERSTE AFDEELING. Ouverture vwoLindpaintner. (deVampyr), Phantasie voor YValdhoorn van Blumenthal voorgedragen door den Heer Dahmkn. Concertscène (Ah! p'erfido) van L. van Beethovengezongen door Mej, LMorel. Concertino voor Viool, gecomponeerd en uitgev. door den lieer Concertm. Lubeck. Air Varié voor Fluit van Furstènauvoor-, gedragen door den Heer Fröschart. M M A. TWEEDE AFDEELING. Ouverture van C.M. von lVeber. Oberon)'. Aria uit den Freischutz van C. M. vón IVebergezongen door Mej. Morel. Air Varlé voor Viool van Ernstuitge voerd door den Heer Concertmeester Lu beck. Romanceuit de Opera Zemire en Azor van L. Spohrgezongen door Mej. Morel. OÜv'erture van7èojj//«(GuiLLAUMETELL). Prijzen der Plaatsen zijn: Loge f 2.00, Parterre f 1.50, Galerij 75Cents. Toegang-Billetten zijn verkrijgbaar bij den Heer H. M. de GRAAF, ten huize van den Heer de Grijs, op de Botermarkt ceLeyden, en des avonds aan den Schouwburg. Leïdén 4 Mei 1838. Heden verloste voorspoedig van eenen wel. geschapen ZOON Vrouwe A. A. SMISSAERT, geliefde Echrgenoote van C. J. T E M M I N C K. Eenige Kennisgeving, Heden beviel zeer voorspoedig van een welgeschapen ZOON; C. M. van RESTEREN, geliefde Echtgenooce van Leyden, 7 Mei 1838. j. J, Z U B R. Heden verloste zeer voorspoedig van eene welgeschapene DOCH. TER, JOHANNA MARIA VEEFKIND, geliefde Echtgenbot van Leyden, 7 Mei 1838. A. T I E L E M A N. Familie en Vrienden buiten de Stad wórden verzocht, deze alge. meene voor bijzondere Kennisgeving aan te nemen. Aan mijne geëerde Begunstigers neem ik dë vrijheid te berigten, dat mijne Affaire in HOUT en STEENKOLEN, met primo Mei dezes Jaars, is overgegaan aan den Heer J. JONGENEEL alhier; bij deze Hun Ed. bedankende voor de gunst en het vertrouwen, hetwelk ik gedurende eene reeks van jaren héb mogen ondervinden, mijn Opvolger in dezelfde gunst en vertrouwen aanbevelende, noem ik mij met achting, Leyden, 7 Mei 1838. Dk. W IJ S M A N. Naar aanleiding der bovenstaande Advertentie, heb ik Ondergeteé. kende, Handelaar in Turf, Hout en Steenkolen, de eer UEd. te berigten, dat ik bij mijne Affaire, de Affaire in HOUT en STEENKOLEN, van den Heer Dk.WIJSMAN, heb overgenomen; bevelende mij op nieuw in UEds. gunstig aandenken, UEd. Dicriaar, Leyden, 7 Mei 1838. J. JONGENEEL. De Ondergeteekende; zijne Affaire in TABAK, SIGAREN, SNUIF, THEE, KOFFIJ en alle soorten van KRUIDENIERSWAREN, overge daan hebbende aan den Heer B. A. POPPÉE, bedankt zijne Edele Begun- stigers voor liet vertrouwen, dat hij zoo ruimschoots heeft mogen onder vinden, en beveelt zijn Opvolger in het vertrouwen aan. Leyden, 8 Mei 1838. P. B R U N T. De Ondergeteekende, de Affaire van den Heer P. BRUNT, In TABAK, SIGAREN, SNUIF, THEE, KOFFIJ en alle KRUIDENIERS WAREN overgenomen hebbende, zal niets onbeproefd laten, zoo door goede sorteering, als door beste kwaliteiten, de achting en het vertrouwen van de vorige Begunstigers zich waardig te maken, en beveelt zich in ié ders gunst en recommandatie. Leyden, 8 Mei 1838. B. A. POPPÉE. H. W. HAZENBERG COMP., Boekhandelaars te Leyden, zul len op den 14 Mei Verkoopen: Eene fraaije Verzameling van BOEKEN, voornamelijk betrekking hebbende toe de Geneees-, Ontleed-, Heel-, Eerlos-, Schei-, Artzenijmeng- en Plantenkunde, Natuurlijke Historie, JVijsbegeerie Natuur-, $terre- en Wiskunstige WetenschappenRegtsgclcerdhcii en Staat- kunde, Oude en Hedendaagsche Letteren; benevens eene fraaije en net gecon serveerde Verzameling van HOORNS en SCHELPEN, MINERALEN enz., waarvan de Catalogus bij bovengemelden verkrijgbaar en alom verzonden is. Door gemelde Boekhandelaars is aan Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden ter vertaling in het Nederduitsch vertoond: DAS HAUPX FERDINANDS von SCHILL, Braunschweig 1838. J.WESSELING, H. WESSELING, G. W. WESSELING en j. WES- SELING Hz., Makelaars, zullen op Woensdag den 3osten Mei 1838, te Amsterdam, in de Witte Zwaan, op den Nieuwendijk, presenteren te Ver. koopen: Eene extra mooije nieuw aangekomene Partij Rigasche en Peters, burger MASTEN en MÓLENROEDEN, van diverse lengte en dikte; Spieren en Bootsmasten, Riga en Dantziger Balken, en andere HOUTWA REN. Liggende ais bij Notitiën wordt aangewezen, die aan hec Kantoor van ,BONTEKONING en AUKES te verkrijgen zijn, r Bg de Wed, ANTHONY de KLOP PER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2