r. 1838. iLEYDSCHÊ iV 3«C ÏOÜ R A N Tc WOENSDAG» NEDERLANDEN. tsi any p M E I. j, Leyden den 8sten Mei. 'M®" ffle'.dt uit's Gravenhage van den 6deo dezer: Z. K. H. de Prins van Oranje, die den 3den «aar Tilburg was vertrok, .ken, is weder alhier terdggekeerd en heeft heden morgén met Hoogstdes. zelfs Zoon en Dochter, Prins Alexander en Prinses Sophia, de openbare godsdienstoefening in de Kloosterkerk bijgewoond. In de helft dezer.maand zal Z. K. H. zich naar Duitsch.land begeven, ten einde Hoogstdeszelfs be. zittingen in Silézie op te nemen. Z. M. heeft bepaald dat, even als zulks over het afgeloopen jaar keeft plaats gehad, ook weder over het loopende jaar, volgens denzelfden maat- staf en onder dezelfde voorwaarden, uit het fonds van den landDonw aan zoodanige veehouders, tegemoetkomingen zullen worden verleend, welke, ten gevolge der héèrschende longziekte onder het rundveedusdanig vee sedert den isten Januarij jl. hebben verloren of tot den laatsten December van dit jaar ingesloten zullen verliezen. t Bi] Koninglijk besluit van den ïden Mei 1838, ^Staatsblad N". 13), is de overeenkomst van deelhebberen in de Nederlandsche Kofscheepsreederij ,te Amsterdam gevestigd, om,..met wijziging van het 11de artikel der maat. schappelijke statuten, het bestuur der naamlooze vereeniging voortaan slechts aan eenen Directeur, onder toezigt van drie Commissarissen, op te dragen, goedgekeurd en bekrachtigd, en zijn mitsdien de bepalingen der onderschei, dene artikelen dezer statuten, voor zoo verre van Directeuren of een der "Directeuren, sgesproken wordt, voortaan te lezen, als of er stond de Direc- iteur of deszelfs gemagtigde. Tot Directeur is bij voortduring benoemd de heer 0. A. Schröder, en tot Commissarissen de heeren Abm. Heemskerk, D. Borski en F. Melville; blijvende overigens de verdere bepalingen der statu, ten van deze maatschappij op den voet zoo als die bij de Koninglijke beslui, .ten van den '30 September 1830, N'°. 88, en van den ,16 November 1831, ;'N°. 36, zijn goedgekeurd, van kracht en waarde, en zullen dienvolgens in allen deele moeten worden opgevolgd en nageleefd. Door Z. M. is tot Dijkgraaf van Schieiand benoemd Jonkh./tf. P. Gevers Dejnoot1, - Gisteren is in deze "Residentie overleden de heer A. F. de Vtrieulid van de Algemeene/Rekenkamer. - Omtrent de belangrijke criminele regtsgedingenwelke nog gedurende de tegenwoordige reeds geopende zitting van het Hof van Assises alhjet zul. len worden behatjdeld, verneemt men nader, dat ook voor dit Hof zal te regt staan, A. fVcinrich, wegens raoedwilligen manslagJ. IV. Bakker, wegens vier diefstallen in een bewoond huis .en drie in eene slaapstede, en Jan JVilkamp, beschuldigd van diefstal bij nacht in een bewoond huis met binnenbraak, en zulks na reeds te voren wegens misdaad te zijn veroordeeld geweest. Het getal der zaken, waarover door dit Hof vonnis zal worden geveld, bedraagt voor als nog 44. De. Staats-Courant van den 7den dezer bevat het volgende: De Minister van Financien brengt bij deze'ter kennisse van de belang, hebbenden: t°. Dat de nieuwe losrenten op de Óverzeesche Bezittingen met den sisten dezer gereed kunnende zijn, aanvankelijk op dien dag en volgende kerkdagen, ten kantorg van den Rijks-Kassier in de hoofdplaatsen der pro. vincien, waar inschrijvingen hebben plaats gevonden en te Rotterdam, zal gevaceerd worden rot de overname der fournissementen in de negotiatie tot te geldmaking van 8,500,000 losrenten, rentende 5 ten honderd ten laste van 's Rijks Óverzeesche Bezittingen in zoo verre die inschrijvingenvol- .gens de bekendmaking van heden zijn aangenomen. 2°. Dat even als bij vorige negotiatiende betaling in gereed geld te Amsterdam voor de inschrijvingen aldaar gedaan, zal moeten geschieden bij de Nederlandsche Bank, doch dat de aldaar af te geven quitaptien, binnen acht dagen na derzelver uitgifte behoorer. ingeleverd te worden ten kantore van den Referendaris speciaal belast met de uitgifte der. gezegde losrenten. 3°. Dat de quitantien van storting bij de Nederlandsche,bapk ook als gereed geld kunnen worden aan. genomen bij fournissementen, welke ten kantore van bovengemelde agen. ten van den Rijjts-Kassier zullen worden bewerkstelligd. l Met den igden dezer zal Zr. Majs, transportschip Prins IVillem Frederik Hendrik, onlangs uit de West-Indië teruggekeerd, en thans liggende te Hel- ievoetsluis, worden opgelegd en buiten dienst gesteld. De Commandant ter zee C. van der Hartzal, met de verdere daarop dienende officieren, alsdan ■gebragt worden op non-activitejt. In het jaar 1837 zijn te Curasao binnengekomen 553 vaartuigen, me. tende 24,424 tonnen. Van Bonaire zijn in hetzelfde jaar 67 schepen uitge. zeild, te zamen 14,500,000 Nederl. ponden zout aan boord hebbende. Uit Middelburg schrijft men van den 4 Mei het volgende Ciisteren, in den voormiddag, ontstond in de gemeente van den Vrouwen polder weder eensklaps brand in de schuur, op de hofstede bewoond en toe- behoorende aan den landman Johannes van der Vorst, welke in korten tijd zoo. danig de overhand nam, dat de geheele schuur, met het zich daarin bevin dende hooi, bouwgereedschap en paardentuig, benevens drie stuks rundvee zijnde één beest gered,) als ook het wagenhuis en varkenshok, in weinige oogenblikken eene prooi der vlammen werden; de spoedig aangesnelde brand- spuiten, van eenige naburige gemeenten, hebben slechts het nevens de schuur staande huis kunnen redden, waarin de vrouw van den bewoner ziek lag. fae man zelf was alhier ter markt, en vernam aldaar de voor hem zoo onge. jukkige tijding. Dit is in een kort tijdsbestek de derde schuur, welke in idezen omtrek is afgebrand. Naar men verneemt heeft de Justitie een haauw. keurig onderzoek naar de oorzaak van dezen brand in het werk gesteld. Deze schuur was bij de Zierikzeesche Brandwaarborg-Maatschappij verzekerd. .Het Algemeen Handelsblad van den 7den dezer bevat de volgende correspondentie uit Brussel: j Ik kan u stellig verzekeren, dat onze Regering door het Kabinet van J-onden is bekend gemaakt met het onwrikbaar besluit, doordat Kabinet genomen, van niet te dulden, dat Belgie, onder welk voorwendsel ook, zich thans onttrekke aan het vervullen der verpligtingen waartoe dat land zich bij het teekenen van het tractaat der 24 artikelen verbonden heeft, en welke de hoofdvoorwaarden uitmaken van deszelfs erkenning als onafhan. kelijken Staat. 1 Geen onzer dagbladen draagt hiervan kennis, doch eenige leden der Kamer hebben dit vernomenen daarop is terstond het besluit genomen om de ge- moederen in Luxemburg en Limburg in gisting te brengen, omdat men hoop; daardoor aan de Mogendheden vrees in te boezemen; en, door Fraokrijk ondersteund, datgeen te verkrijgen, waarop men regtens geeue aanspraak kan maken. Intusschen inoet Holland zich met opzigt tot het ware doel van al dit mis. baar niet laten misleiden. Men weet bier, in het algemeen, maar al te wel, dat er aan geene verandering in de 24 artikelen te denken valt, vooral ten aanzien van het territoir; maar men stelt thans dit punt vooruit, om, 11a. derhand, jvanneer men daarop zal hebben toegegeven, dit als eene groote opoffering en concessie te doen voorkomen, en dit te doen gelden, tot on. derstéüning van de vordering die men in petto houdt, met opzigt tot den te betalen achterstand der schuldof en in hoeverre deze afgesleten taktiek aan eene spoedige afdoening onzer zaken zal bevorderlijk wezen, kan ikniec beoordeelen, maar zoo veel Is zeker, dat Leopold persoonlijk ze niet goed keurt, zoo als ook zijn koel en ontwijkend antwoord op het adres ge. noegzaam doet zien, hoe zeer hij over dien onberaden stap van onze afge vaardigden ontevreden is. T U R K Y E. Uit Konstantiuopel schrijft men van den iïden April, dat het zich beves» rtigtdat .W»"»;«M-Pacha in Syrië over de Drusen eene gewigtige overwin* ning behaald heeft. Men gelooft, vervolgt dat berigt, dat Ibrahim-Pacha thans het plan, om Bagdad schatpligtig te maken, zal doorzetten. Hij moec in die rijke en sterkbevolkte stad met onderscheidene personen verstandhou. ding hebben, die bereid zijn, om hem te ondersteunen. Waartoe de stoute veroveringsgeest des Aegyptischen veldheers, na het in bezit nemen van Bagdad, zich zou kunnen laten vervoeren, is geheel onberekenbaar. Voor de Porte zou die gebeurtenis de doodsteek zijn. Groot is de hier heerschende spanning, de bezorgdheid neemt toe; men schijnt eene krisis te naderen. Onder zulke omstandigheden moet men wel de nieuwe regeling van hec staatsbeheer als een misslag beschouwen, en zulks vooral omdat de nieuw heid der zaak den loop van het raderwerk des staatsbeheers verlammen, ja zelfs stremmen moet. Hoe veel voortreffelijke eigenschappen men ook aan den Sultan moet toekennen, draagt toch niemand meer tot de toenemende verlegenheid, waarin tnj zich bevindt, bij, dan hij zelf. Hij werpt met ge weld omver., maar bouwt langzaam, en met zwakke handen op. De oprig- ting van den nieuwen Staatsraad heeft maar al te zeer bewezen, dat hij de ware kunst van regeren, noch op Oostersche, noch op Europesche manier, verstaat. r. •»- s. Van de Servische grenzen wordt van den 16 April hef volgende gemeld: i Volgens de laatste uit Bitoglia ontvangen berigten, heeft Rumely IValessj een bevel uitgevaardigd, waardoor aan alle kooplieden, op straffe van vers beurtverklaring der goederen,wordt verboden, dezelve langs eenen anderen weg dan over dien van Durazzo in te voeren, waardoor hij aan de Servische! Regering eene niet onbeduidende tol-opbrengst ontrooft, daar tot heden bijna alle goederen over Belgrado binnengevoerd werden, en Vorst Milosch, als pachter van dat tolkantoor, jaarlijks aan de Porte eene som van52,000duka. ten betaalt. De Turksche kooplieden in Oostenrijk, die den groocsten handel op deze gewesten drijven, gouden daardoor genoodzaakt zijn hunne goede ren over Triest te verzenden waardoor de kosten van vervoer zeer verhoogd worden. Mén gelooft alzoodat deze maatregel niet lang in kracht zal blij ven daar zoowel de-.Öostenrijksche als Servische Regering tegen denzelven zullen protesteren. Volgens uit goede bronnen van Jamna ontvangen berig ten, zouden de onlusten in Thessalie slechts bestaan in eenige rooverijen van de bergbewoners, welke steeds in het voor- of najaar in meer of min groo- tere mate aldaar plaats vinden. RUSLAND. Petersburg den 25 April. Z, M. heeft tot buitengewoon Gezant te Lon° den, bij gelegenheid van de aanstaande kroonirig der Koningin van Engeland benoemd den graaf van Stroganojf, Opperschenker van Z. M. Op den ijzeren spoorweg naar Zarskojeseloop welken gisteren een lustrid der Keizerlijke familie zoude plaats grijpen, openbaarde zich eergis. teren, bij'de toebereiding daartoe, een betreurenswaardig voorval. De wa gen, op: welken zich het Keizerlijke tafelzilver bevend, geraakte door de a uit den schoorsteen der loeomotieve opstijgende en door den wind voortge jaagde vonken in brand; de Ingenieur was niet in staat nog in tijds den wagentrein te doen ophouden; de geheele wagen verbrandde, vijftien men- schen werden, deels door het van den wagen afspringen, deels onder de po gingen ter blusscliing van het vuur, meer of minder gekwetst en gebrand. Het verlies aan zilverwerk wordt geschat op 30,000 roebels. Uic Odessa wordt van den 2osten April geschreven, dot aldaar een we tenschappelijk genootschap zou worden opgerigt ter bevordering van bescha ving en verlichting onder de behoeftige klasse; hetzelve zou bestaan uit de voornaamste geleerden des lands. Er is een verzoekschrift aan Z. M. den Keizer aangeboden om voornoemd genootschap te mogen oprigten. SPANJE. Berigten over Parijs van den 6 Mei. Zooals de telegraphische depêche, (zie ons vorig Nommer) had medege deeld, melden ook thans alle berigten uit Bayonne, dat de bende van Negri door de vereenigde leger-afdeelingeti van Iriarte en Espartero in de omstre. ken van Potes is geslagen geworden, ten gevolge waarvan dat Carlistische corps tot op 100Ó mail zoude zijn gesmolten. De gemaakte gevangenen zijn naar Santander opgezonden. Munagorri wordt gezegd den moed nog niet te hebben opgegeven; hij bevindt zich thans in het uiterste Fransche grensdorp Sare en werft/vrijwilligers met drie piasters handgeld en vier realen soldij. Te Estellawaar Don Carlos zich bevindt, zijn onderscheiden Baski- sche en Navarresche officieren gevangen genomenomdat men uir sommige ip beslag genomen papleren ontdekt had, dat zij de partij van Don Carlos wilden veriateh. De voornaamste redenen van' die handelwijs zou wezen, cmdat zij eenen onvérzoenbarèn haat aan vreemde officieren toedragen. De Generaal Alaix heeft alle leveranciers van het leger in .Navarre ge. vangen genomen en naar Pampeluna doen brengen, om daar voor eenen krijgs raad te regt te staanzij zijn beschuldigd van ten hunnen voordeele rations te hebben achter gehötiden. r 5 Uit Madrid wordt van den 27 April gemeld, dat in die hoofdstad de verjaardag van H. M. feestelijk was gevierd geworden,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1