spanje. italië. duits chland. groot-britannie. j. C. V E E F K I N D. scheept. Men wacnte te Bairut Muvapha-Pacha net peso mat). Er werd échter gemeend, dat het den Aegyptenaren moeijelijlter dan te voren zou val. len om den opstand te dempen, omdat dezelve zoo algemeen was. Berigten over Parijs van Jen ap April. Omtrent de partij der Onafhankeliiltendie zich onder Murragaray ge. vormd had, schrijft de Cazette de France het volgende: Men schrijft ons van de Spaansche grenzen, dat, volgens loopende ge- ruchten, een twintigtal soldaten en een officier der Koningsgezindendie den post van Verasteguy bij Andoain bezetteden, de Onafhankelijkheid van Gui. puscoa uitgeroepen hadden. Men beschouwde deze daad (zoo zij werkelijk^ had plaats gehadwaaraan men twijfelde) als eene razernij. Een andere brief uit Bayonne zegt, dat deze bespottelijke beweging, die haren oorsprong alleen aan het misbruik der geheime fondsen verschuldigd was, in de beginselen onderdrukt is door den Carlistischen Generaal Iturve aan wien deze handvol muiters zich terstond op genade of ongenade overga, geven hadden. Ook het Journal des Débats, dat voor een paar dagen aan dien opstand in de Baskische provinciën onder Murragaray (die thans Munagorri genoemd wordt) vrij wat gewigt gehecht had, herigt thans zelve, dat die beweging niet veel te beduiden had gehad en dat de Carlistische Bevelhebber van Noba terstond tegen de opstandelingen is uitgerukt, u gevangen genomen en de overige verstrooid heeft. Uit Bayonne wordt omtrent dien Munagorri berigt, dat bij een aannemer is van openbare wegen, dat hij onder zijne werklieden geld had uitgedeeld, om eenen opstand te beginnen, dat hij aan alle Carlistische soldaten schoone belofte gedaan had, met het Bestuur der Koningin te Madrid in geheime betrekking stond, en nu naar Frankrijk den wijk genomen heeft. Uit Rome wordt van den lyden April gemelddat er den rorigen dag een renbode uit Berlijn was aangekomen, welke de toestemming van den Koning aan den Gezanc von Bunsen overbrengtom zich naar Engeland te mogen begevende Gezantschaps-Raad von Buch zal ondertusschen de zaken van Pruissen te Rome blijven waarnemen. Te Berlijn is den 25sten de stellige tijding ontvangen, dat H. M. de Kei zerin van Rusland, met een talrijk gevolg, den 20 Mei in genoemde stad zon aankomen. De reis van Z. M. naar Pruissen was nog niet zeker; on- dertusschen werden de troepen onophoudelijk geoefend, om bij de mogelijke tegenwoordigheid des Keizers schitterende evolutien te kunnen uitvoeren. Te Berlijn wilde men weten, dat de oneenigheid tnsschen de Pruissi- sche Regering en den Aartsbisschop van Posen waren bijgelegd, daarlaatsrge- noemde' zijne verklaringen, tegen de inzigten der Regering inioopende, had ingetrokken. Prins en Prinses Alben vertrekken naarKamenz, een goed dat H. K. H. van wijle de Koningin der Nederlanden geërfd heeft; de heerlijkheden Hein- richau en Schöujobnsdjrf zijn bij erfenis aan den Prins van Oranje toe- gevallen. De hervatting van de zittingen der Hanoversche Stenden heeft den 23sten en 24sten niet kunnen plaats hebben, omdat er te weinig leden te. genwoordig waren. Men zegt, dat de Koning van voornemen zou zijn, om nieuwe verordeningen ten opzigte der kies-kollegien te maken. De te Göttingen afgezette Hoogleeraar Ev/aldis tot Hoogleeraat te Tubingen benoemd. Londen den 29 April. Er is door de Koningin II, Donderdag een ge heime raad gehouden, waarin bepaald zou zijn, dat de krooning niet den 26 Junijmaar inj'Augustus zou plaats hebben, omdat de natie er zich aan scheen te ergeren, dat die plegtigheid op den sterfdag van Koning GeorgeIV zou invallen. Er liep een gerucht dat er tusschen H. M. en Lord Melbourne oneenig. héden waren voorgevallen, wegens de keus der personen, die, bij gelegen, heid der krooning, tot het Pairschap zouden verheven worden. Er zijn den cysten depêches van den Engelschen Gezant te 's Graven- hage, Sir Disbrowe, aangekomen. Gedurende de afwezigheid van den Nederlandschen Gezant, Bedeldie wegens famielje-zaken naar 's Gravenhage vertrekt, is de Baron Bentinck eerste Secretaris bij het Nederlandsch Gezantschaptot Zaakgelastigde van Nederland benoemd geworden. Lord Durham, nieuw benoemd Gouverneur van Kanada, heeft zich aan boord begeven, om naar zijne bestemming te vertrekken. De afge. treden Gouverneur van Kanada, Sir Head, is te Londen teruggekeerd. De fabrijk van kunst-vuurwerk van den heer Cockerell, in de nabgheid der hoofdstad, is in brand geraakt. Drie zijner zonen zjjn in den'brand om. gekomen, hij zelf is aan de gevolgen zijner bekomen wonden kort daarna overleden. FRANKRITK. Parijs den 29 April. De benoeming van den Maarschalk Soulttot ver tegenwoordiger des Konings bij de krooning van de Koningin van Engeland, wordt thans door den Moniteur medegedeeld. De Hertog de Fezensacnieuw benoemd Fransch Gezant te Madrid, is naar zijne bestemming vertrokken. De Commissarissen, die naar Haïti gezonden waren, om met dat Gou vernement in onderhandelingen te treden over door hetzelve aan Frankrijk verschuldigde gelden, en in hunne zending geslaagd zijn, zijn in Frankrijk teruggekomen. De Spaansche Infant Francois de Paula heeft voor zich en zijne fa- mielje Paude hoofdplaats van het Departement der Neder Pyreneëen, tot woonplaats gekozen. Lodewijk Buonapartedien de Fransche Regering gaarn uit Zwisserland verwijderd zag, is door den Grooten Raad van het kanton Turgau tot lid verkozen. Z E E T IJ D I N G. In Tessel binnengekomen S. Finch, van Londen, M. Bong, van Drammen. De Portugeesche schooner S. José VentarosoKapt. Ferraira, van Port a Port naar Amsterdam is na op bet GÓodwinsand vastgezeten te hebben, den 11 April te Ratns- -gate zwaar lek binnengeloopen. Het schip FlevoKapt. H. T. A rosberg, van Amsterdam naar Batavia, is den 21 April ter reede van Deal binnengeloopen, doch'heeft den 28 dito de reis voortgezet De stbepen de BatavierKapt. J. F. Scharpcr, de Dankbaarheid aan deNederlandsche HandelmaatschappijKapt. P, Landsberg, beide van Rotterdam naar Batavia, de Har monie Kapt. B. J. Muller, van Rotterdam naar Padang, Charlotte Mariat Kapt. P. Salt, van Rotterdam naar Donglos, VestaKapt. T. C. Sabroë, van St. Crois naar Flens burg, Alexander BrandtKa^t. J. Kihncke, van Cette naar Bremen, PatronenKapt. A. L. Wcdin, van Cette naar Stettin, en SothiaKapt. J. Pauss, van St. Ubes naar Drammeuzijn den sasten April Deal gepasseerd. Het schip MargarethaKapt. C. Protst, van Bremen naar St. Thomas, was den 2T sten, en het schip Generaal van den Bosch e, Kapt. J. Parlevliet, van Rotterdam naar Batavia, den 23 April op dc hoogte van Donvres. Het schip Anna KathaittnaKapt. P. Bakker, van Amsterdam naar Batavia, was den 20 April op de/hoogte van Wight. Het schip Sfren% Kapt. R. Clifton, van Arasterdam naar Triest» is den 21 April te Plymouth binnengeloopen. PR IJS-COUR AKT pi» EFFECTEN. Amsterdam den 30. April 18.38. Nederlanden. Gebl. Werkel.Schuld aJpCt. 54^ 54! 54,", Dito s 101 aioij 101^ Uitg. a Kans-Biljetten25 a 25J 25/, Am0rt.Syndic.4i 95 a 95; 95 ie 3Ï 7979\ 79\ Hand.-Maats. 4}184.Ja 185 1S4 Nieuwe dito.. 4» 100J1101J 101 Aandl.H.Spoorw. a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. Rusland. Gb.a(kCt,.i798 5pCt.iosIaio5{ -18U 5 «o5pio5{ Ins. en Ceriif. 6Ö9ja 69} 5- 97ja j>S 105 ,05s <59,si 97l Pruissen. Geld!, te Lond. 4pCt. a - Aandeelen van dito.. Il3;aii4 v .Spanje. Nieuwe 1835^ 85 5pCt. 18 atSJ Ditoonbep.se....a— Dito passivea— Dito uitgest. a Coupons I Nov...—a Oostenrijk. Ob\. GoliC°. 5 pCt. a Certificaten.sia Neg. Metiliekaj 2 Idem5 I02jai02 Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.3 a Napels. Certificaten.5 pCc. a Dito in Napels. 5 a Gebl. n 3} I'i 102\ Getrouwd: Leiden den 27 April 1838. H. G. van NOUHUYS, Ber. Pred. van Bladel en Hapert, en Gevoelig voor de zoo menigvuldige bewijzen van deelneming aan mij en mijne Betrekkingen, zoo persoonlijk als schriftelijk, bij het zoo smartelijk verlits van onzen geliefden Zoon ANDREAS, bewezen,betuigen wij bij deze hiervoor onzen hartelijken dank, met toewensching aan onze Vrienden, dat zij lang voor dergelijke hartgrievende verliezen verschoond en bewaard mogen blijven, Leyden, 30 April 1838. A. ROUSCHER. 1 1 Hoog-Heemraden van Rijnland zijn voornemens op Dingsdag den 15 Mei 1838, in het openbaar, in het Gemeenlandshuis van Rijnland, te Halfwege Haarlem en Amsterdam, TE BESTEDEN: i°. Het leveren van bezaagd en onbezaagd Eiken, Greenen en Vurenhout. 2". Het leveren van gebakken Steenen. 3°. Het leveren van 970 Nederlandsche Mudden Schulpkalk. 4°. Het leveren van 730 lasten Grove en 1200 lasten zoogenaamde Slor. dige Puin. 5". Het leveren van 975 kub. ellen Zand, 550 kub. ellen Schulpen, 300 kub. ellen gebrande Schulpen en 300 kub. ellen Haarlemmer Steigeraarde. 6°. Het Aardewerk aan den Spaarndamschen Dijk, bestaande in het repa. reren van ligte Zeebraak in de buitendorcering des Dijks, onder verschil, lende lengte en breedte. Voorts het aanvullen der en onder profil brengen van Vier Vakken in de binnendorcering des Dijns, metSpitklei ofNesaarde, uit de bij ieder Perceel aangewezen Landen of Poldets. Het opmaken van de Kadijken in en om de buiten- en binnen-Heiningen. Het opschieten van 712 ellen Scheidingsloot, in de verdolven Landen en het zoogenaamde Hee- ren-Land, met het opschieten van 910 ellen Sloot, om het Land genaamd de Horns; en eindelijk het transporteren ,van de benoodigde Spitklei en Am- sterdamsche Klei. Al hetwelk in de Billetten en Bestekken breeder vzordt beschreven. De Bestekken en Conditiën zuilen zes dagen vóór het doen der Besteding ter lezing liggen ter Secretarie van Rijnland te Leyden, en in de Gemeen- landshuizen te Halfwege Haarlem en Amsterdam en te Spaarndam; en voorts zal dagelijks onderrigting en aanwijzing wotden gedaan bij de Opzieners zoo te Halfwegen als te Spaarndamzullende des voormiddags te tien ure, een aanvang worden gemaakt met het lezen der Voorwaarden van Besteding. De Ondergeteekende, Eigenaar geworden zijnde van het bekende KOFFIjHUIS VIJVERLUST, acht het noodig het geëerde Publiek te berigten, dat het voor eenige dagen gesloten zal zijn, door de Reparatiën en geheel Nieuwe Aanleg, welke daaraan zullen gemaakt worden. De Opening zal door eene nadere Annonce bekend gemaakt worden. Leyden, 30 April 1838. J. C O U V E. De Ondergeteekende verwittigt bij deze het geëerde Publiek dezer Stad, dat hij met den isten Mei zjjne AFFAIRE heeft overgedaan aan den Heer M. KUIT. D, L O N. Mij refererende aan bovenstaande Advertentie, heb ik de eer bijdeze het geëerde Publiek te berigten, dat ik door eene prompte en civiele Be diening zal trachten het vertrouwen van het geëerde Publiek waardig te worden. Tevens strekt deze tot Kennisgeving, dat ik dp nieuw gesorteerd ben vin alle soorten van ZOMER-STOFFEN, alsmede ui-muntende Zijde- Satijnen en Pikée VESTEN-STOFFEN, beste Zijde WaTERPROEF- HOEDEN, alle soorten van STROPDASSEN, HALS-BOORDEN, HALF. HEMDEN, OVERHEMDEN, gemaakte PANTALONS en VESTEN in soorten, enz. enz. Ook beste Fransche Blaauw-Zwarte NAAI-ZIJDE, h 47J Cent het Nederl. Lood. M. KUIT. Donkersteeg, Wijk 6 N°. 68, te Leyden. De Ondergeteekende heeft de eer de Dames en verdere Begunsti. gers te verwittigen, dat zjj de ZOMER-MODES ontvangen heeft; alsmede dat haar WINKEL gesorteerd ia van alle soorten van STROO-HOEDEN, naar den laatsten smaak; beloovende eene prompte en civiele Bediening M. KAARgEMAKER, geb. Vis. Heden, Woensdag, den 2 Mei, beginnen S. en J. LUCHTMANS en C. C. van der HOEK, ten huize des laatstgenoemden, hunne Ver. kooping van de WERKEN uit de Vakken van DICHTKUNDE enFRAAIJE LETTEREN, net gebondene Grieksche en Latijnsche Auteurs; GESCHIE DENIS en REIZEN, alsmede der PLATEN en andere RARITEITEN, nagelaten door Dr. G. J. D. de ROOCK en andere Liefhebbers. VRIJWILLIGE VERKOOPING op Donderdag den 17 Mei 1838, des avonds ten 6 ure, ten huize van Piktek Boer, Kastelein aan de SparT. jaardsbrug te Leyderdorp, van eene welbeklante KLEEDER-BLEKERIJ, genaamd DE KEIZERS BLEEK, met deszelfs hecht, sterk en weldoortim! merd WOON- WASCH-, SPOEL- en ZOMER-HUIS, SCHUREN. PAARDENSTAL, ERVE en BLEEKVELD; staande en gelegen even buiten de Zijlepocrt der Stad Leyden, onder Leyderdorp, geteekend mee N°. 113, bij het Kadaster bekend Sectie A, N°s. 137, 138, 139 en 140; ter grootte van 28 Roeden en 19 Ellen. Welke Kleeder-Blekerij den eer. sten Junij dezes Jaars door den Kooper in gebruik kan worden aanvaard, en bezigtigd kan worden des Dingsdags en Woensdags van elke week, dei voormiddags van 9 tot 12 ure. Zijnde inmiddels nadere Informatie te bekomen, ten Kantore van den Notaris C. KLAVERWIJDEN, te Soeterwoude. Bg de Wed. ANTHONY de KLOPPER en zqon, teLejdw.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2