A*. 1838. LEYDSCHE Nederlanden. mr' vrijdag, .1 m v-?' 1 -lijf 'hl '1 /s courant. a; april. Leyden den 20sten April. Men meldt uit 's Gravenhage, dat door Zijne Majesteit zijn aangesteld: Tot ontvangers van 's Rijks belastingen: te Brielle, P. Hoijer; te Goede, 'veede c. a., J. H. van den Bosch; te Hoornaar, Giessen-Nieuwkerk, Noor. deloos, Peursum en Neder-Slingelandhoofdplaats Giessen-Nieuwkerk/7. H. van den Bosch; te Molenaarsgraaf c. a., IF. A. Kluit; te Nieuwkoop c. a.J. A. van Hoogenhouck Tulleken; te Streefkerk P. J. Gijsberti lioden pyl; te Bergambacht c. a., P. L. Mulder; te VoltgensplaatN. J. van der Taken te Warmond, A. Balen van Andel. Tot Surnumerairen bij het vak der posterijen in Zuid-Holland, G. J. Bos- schart en J, van IVest Naar men verneemt heeft het groote diner, hetwelk laatstleden Vrijdag den aosten dezer, ten Hove gehouden is, tn waarop, onder anderen, alle de leden van het Corps Diplomatique genoodigd geweest zijn, plaats gehad ter gelegenheid van het eindigen op dien dag, van het dragen, van den rouw voor wijle H. M. de Koningin, welke den 26 October 1837 een aan- vang genomen heeft en gedurende 25 weken is gedragen. Thans zal de middelbare ot halve rouw gedurende zes weken, en de kleine of of ligte rouw gedurende drie weken gedragen worden. Van wege de administratie voor de nationale nijverheid, is aan zooda nige belanghebbenden hier te lande, welke zich op de zijdeteelt zouden wil. len toeleggen, kennis gegeven, dat zij ter bekoming van jong plantsoen van witte moerbezienboomen, zich kunnen aanmelden aan de adminissratie voor de nationale nijverheid alhier, met opgave van naam en woonplaats, mits. gaders van het verlangde getal boomen en de plaats, waar de aanplanting zal geschieden; mits dit onverwijld doende, ingeval zij mogten verlangen, nog in dit voorjaar eenige aanplantingen te bewerkstelligen; terwijl voor het tegenovergestelde geval, de aanvragen voor het aanstaande najaar later, ter gelegener tijd, zullen, kunnen worden ingezonden. Door de directie van het Kóninglijk kabinet van schilderijen, alhier, is bekend gemaakt, dat hetzelve, ten gevolge van aldaar verrigt wordende werkzaamheden, tot nadere bekendmaking gesloten is. Naar men verneemt, bestaan die werkzaamheden in het overbrengen van de schilderijen der levende meesters naar het paveljoen te Haarlem, hetwelk door Z. M. bestemd is tot eene verzamelplaats van voortbrengselen der hedendaagsche schilderkunst. Naar men verneemt, zal de Raad van gratie, bestaande uit den Pro. cureur-Generaal en de Kamer-Presidenten van het Hoog-Geregtshof, deze week bijeenkomen, ten einde, naar men verzekert, ook het verzoek tot gratie, door J. A. Holtus gedaan, in overweging te nemen. Uit Haarlem wordt van den 24 April gemeld; Heden op den middag heeft Z. K. H. de Kroonprins, vergezeld van des. zelfs Zonen den Erfprins en Prins Alexander, bij Hoogstderzelver doorreis door Haarlem, de gezamenlijke fabrijken der heeren Poelman Ftls enFervaecke, en der heeren Couvreur, HartogZoon en Comp, met een bezoek vereerd. De Koninglijke Prinsen zijn door de heeren Morel, Couvreur en Hartog ontvangen, en in dit fraai etablissement rondgeleid, alwaar nagenoeg zeven honderd menschen in de verschillende afdeelingen der kaarderij, spinnerij en weverij aan het werk zijn. HH. KK. HH. hebben onderscheiden getouwen zien weven in 4000 en 4,500 draden, welke aldaar vervaardigd worden. Bij deze gelegenheid behaagde het Z. K. H. den Erfprins, om een blij. vend gedenkteeken van dit hoogst vereerend bezoek achter te laten, door het leggen van den eersten steen aan een groot gebouw, hetwelk, onder directie van den heer stads architect C. M, de Geus, door den aannemer den heer Dijzerinck aldaar, wordt opgerigt, tot eene nieuwe spinnerij en weverij. Z. K. ÏI. heeft aan de werklieden der fahrijk bij Hoogstdeszelfs vertrek een blijk zijner tevredenheid en grootmoedigheid achter gelaten. Men meldt uit Amsterdam van den 24 April: De audiëntie is heden wederom zoo luisterijk als talrijk geweest. Tegen drie lire in den namiddag is Z. K. H. de Prins van Oranje, met Hoogstdes. zelfs beide oudste Zonen alhier aangekomen, zijnde derzelver aankomst, zoo men verneemt, eenigzins vertraagd geworden, door een oponthoud te Ilaar. lem, tot bezigtiging van eene der groote katoenfabrijken aldaar. Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden is omstreeks half vijf ure aangekomen. Zoo men weet, vereeren Zijne Majesteit en de Prinsen dezen avond den' stads schouwburg met Hoogstderzelver tegenwoordigheid en is er morgen (Woensdag) groot diner ten Hove. Voorts wordt van den 25sten dezer uit Amsterdam nog gemeld Gisteren is de stads schouwburg, gelijk reeds vroeger was aangekondigd, met de tegenwoordigheid van Z. M. den Koning, van Z. K. H. den Kroon prins, vergezeld door deszelfs twee oudste Zonen, en van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden vereerd geworden. De zaal was, gelijk trouwens van zelve spreekt, geheel vol, en de hulde des publieks aan den beminden Landsvader, en HH. KK. HH. zoo hartelijk als luide en herhaald. De uit voering van het iste en 3de bedrijf van het treurspel: de Inspraak van het Hoed, welke zeer goed gespeeld werden, is door de verheven bezoekers met groote belangstelling aanschouwd, en bij het vallen des gordijns met zigtbare teekenen van voldoening bekroond geworden. Ook het ballet Aladyn heeft blijkbaar goedkeuring mogen verwerven. Omstreeks 10 ure was de repre sentatie afgeloopen. Men hoopt zich te mogen vleijen, dat het verblijf van Z. M. alhier nog tot in de volgende week zal voortduren; zoo men zegt wordt 's Konings terugreis tegen Maandag aanstaande verwacht. Heden morgen is Z. K. H. de Prins van Oranje uitgereden, om incognito het een en ander merkwaardige binnen deze stad te gaan bezigtigen. Men verneemt dat Z. K. H. onder andere het magazijn van den heer Oppenheim bezocht heeft. Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden heeft zich naar de Rijks werf begeven. Hunne Koninglijke Hoogh. de jonge Prinsen zijn mede eenige merkwaar digheden gaan bezigtigen, waaronder de rijtuig-fabrijk van den heer Fisscher genoemd wordt. Z. K. II. de Erfprins vertrekt heden avond, gelijk men verwacht had, om de reize naar Duitschland te aanvaarden. Z. K. H. begeeft zich in de eerste plaats, over Kassei en Weimar, naar Berlijn, en van daar naar Wee- nen. De Prins wordt vergezeld door den Generaal Bagelaar en den Kapitein van den generalen staf de Normandi's Jacob. De afwezigheid van Z. K. H. zal waarschijnlijk drie k vier maanden duren. Heden is er een diner van 60 couverts ten Hove. Morgen avond begeefc zich het Plof naar den Franschen schouwburg en Vrijdag waarschijnlijk naar den Duitschen. Te Amsterdam heeft den 25 April, in de Zniderkerk, het openbaar examen plaats gehad van de kinderen, die op de Nederduitsche Gerefor. meerde Diakonie scholen onderwezen worden. Het schip Neptunus, Kapitein Grant, stevenende van Liverpool naar Rotterdam, is den i/den dezer maand met man en muis vergaan op de kust van St. Ives. chin a. Sedert 1799 was de invoer van Opium in het Chinesche Rijk door strenge wetten verboden geweest, doch is thans wederom, volgens de jongste berig- ten uit Canton geheel vrijgesteld geworden, onder eene belasting bij invoer van bijna 4 gulden per pikol. De handel zal alleen bij ruiling tegen andere köopmans goederen mogen geschieden; de koopen die met zilver of andere munt geschiedenzullen ten strengste worden gestraft. De Chinesche Regering, daaromtrent zijn besluit bekend makende, heeft als reden tot zijne handelwijs aangevoerd: dat, in weerwil van het verbod en van de dienvolgens plaats gehad hebbende menigvuldige verbeurdverklaringen, boeten en lijfstraffen, de invoer door smokkelarijaangemoedigd door de groote daarmede behaald wordende voordeelensteeds toegenomenen de opium thans voor de be. volking van het hemelsche rijk eene onweerstaanbare behoefte geworden is; dat alzoo het verbod slechts gediend heeft om allerlei soort van onzedelijk heid te bevorderen, den prijs van den opium te verdubbelen, en,uit hoofde der onmogelijkheid om dat artikel openlijk tegen andere koopwaren (te ver* ruilen, het schoone zilver, waarmede men de ingesmokkelde opium betalen moest, uit te voeren, en zich alzoo al den rijkdom des lands dagelijks te zien uitstorten in de diepten van den vreemden oceaan. t u r k y e. Konstantinopel den 4 April, De Sultan'heeft een bevelschrift uitgevaar, digd waarbij de post van Groot-Vizier die tot nu toe de hoogste en be- langrijkste post in het Ottomannische Rijk was, wordt afgeschaft. De gezondheid van den jongen zoon des Sultans verbeterde. Hoewel hem dooreen Christen geneeskundige hulp werd verstrekt, meende men.dac men zijn herstel nog meer zou verschuldigd zijnaan de zorgvuldige oppas- sing van eene Non, die tevens, door de Armenisch-Kathoiijke Priesters 011. dersteundhare gebeden tot behoud van dat kind ten Hemel opzond. Het is eene bijzonderheid in de geschiedenisdat eene Christin voor eenen Ma. liomedaanschen Prins bidt. portugal. Lissabon den 12 April. Daar, zoo als gemeld is geworden, de Koningin eene amnestie heeft uitgevaardigd, denkt men dat de hoofden derChartisten, als de Hertogen van Palmella, Terceira en de Marqnis van Saldanha, die naar Engeland uitgeweken zijn, wederom in Portugal zullen terug keeren. Bij het besluit van amnestie heeft de Koningin nog het voigend besluit afge vaardigd: Van de amnestie zullen uitgesloten worden allen, die van oproer of pogin. gen tot oproer, ten voordeele van Don Miguel of zijne medestanders, zijn beschuldigdterwijl aan de goedertierenheid van H. M. de zoodanigen blij. ven overgelaten, die thans nog in de gevangenis zijn, of vonnis hebben be komen, en voldoende borgstelling voor hun gedrag in het toekomende kun nen geven. Later zal hun eene algemeene amnestie kunnen worden toege staan; echter dan eerst, wanneer zich geen enkele guerilla op eenig punt van het Koningrijk meer bevindt. De Burggraaf Canera zou als Gezant te Parijs en de Baron van Mors corvo tot Gezant te Londen benoemd worden. SPANJE. Berigten over Parijs van den 24 April. Het gerucht, dat 2ich verspreid heeft, dat Espartero zijn ontslag bij de Koningin gevraagd had, is geheel en al onwaar; hij zal in geen geval het leger verlaten. Hij zal zijn leger tusschen Viana en Vittoria bvjeentrekken en door de valleijen van Mena en Solana op Estella, dat door Don Carlos bezet is, aanrukken. Don Carlos heeft thans te Estella 15,000 wel gewapende en uitgeruste manschappen vereenigdzoodat hij voor eenen aanval van de gesmaldeerde magt van Espartero niet behoeft bevreesd te zijn. De ligting die door hem is uitgeschreven schijnt vele hindernissen te ontmoeten. De zee-officieren van de Christinos hebben het beklagenwaardigste lot, omdat zij het meeste gebrek lijden; gedurende acht en dertig maanden heb. ben zij geen tractement ontvangen en zijn dus bijna tot den bedelstaf gebragt. Het Journal des Dlbats bevestigt het, dat de leening, -welke de Spaan, sche Regering met het Parijssche huis Aguado dacht te sluiten, en waartoe het de toestemming van de Cortes verkregen had, door bezwaren, welke de heer Aguado in dezelve gezien had, geheel is afgesprongen. Uit Bayonne meldt men van 20 April: AI de Carlistische bataljons, welke de grenzen genaderd waren, zijn ver trokken, om zich in de vlakte van Vittoria te begeven. De een zegt, dac Don Carlos hen daar aan zich zal trekken, om (zich aan hun hoofd te stellen en de passage door de encartaciones te forceren; anderen meenen, dat hec eene valsche demonstratie isen dat de Pretendent naar Opper-Arragon zal vertrekken langs denzelfden weg, als voorleden jaar. Telegraphische Dêpeche. Bayonne, 23 April. Een partij, die zich aan Don Carlos tegenstelt, vertoont zich in de Bas. kische provinciën; hare leus is: vrede en voorreglenl Murragaray is aan haar hoofd in de omstreken van Tolosa. Carlistische troepen van Andoaiu zijn zonder gevolg tegen haar opgemarscheerd. zwitserland. De kantons-Raad in het Zwitsersch kanton Schwyz, heeft een besluit ge nomen, hetgeen de Groote-Raad goedgekeurd heeft, dat namenlijk voortaan geene vermengde huwlijken, tusschen Protestanten,en Katholijken of omge* keerdmeer zullen mogen plaats hebben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1