rische verklaring oves, dat de^ Koning In geen geval den Aartsbisschop tan Keulen zal vergunnen in zijn kerspel terug te keeren. Voorts wordt bü eeb ander geschrift de bevreemdende Ancona-nota in alle opzigten afgekeurd, aangezien zij volmaakt strijdig is met de instrttctien van den Gekant. Ter zelfder tijd wordt de heer von Bunsen gelast, om met deze beide brieven de tot dusverre onbegruipelijkerwijze teruggehouden brieven -van het Keul tche Dom-Kapittelvan 19 December 1837 (yvaarbij de Keuze van den heer Hüsgen tot Aartsbisdom-beheerder wordt kennelijk gemaakt,) als ook di'e van 20 February 1838 (waarbij het Kapittel met waardige taal het breve van 26 December 1837 beantwoordt,) terstond te overhandigen. Na het vervullen van dezen last zal de heer von Bunsen van het begeerde verlof' van drie maanden gebruik maken, om, wegens familiezaken, êene reis naar Engeland te doen. De Gezantschaps-Secretaris von buch blijft gedurende dien tijd als Zaakgelastigde te Rome. Z. M. de Koning van Pmissen heeft eene som van 100,000 gulden ver leend tot het oprigten van een Akademie te Neuchhtel. Prinses Albert van Pruissen zal de géiden van de haar ten deel ge vallen erfenis van hare Moeder, wijle de Koningin der Nederlanden, nage- noeg 500^000 bedragende, besteden tot het aankoopen van grondbezit in de oostelijke provinciën van Pruissen. "In het Keulsch Handelsblad vindt men de volgende opgaaf van het aan. komen en vertrek van schepen uit Keulen naar Holland en Belgte: In 1837 zijn aangekomen: Stoombooten uit Holland 311, met 167,768 ets.'; zeilschepen, uit Holland 142, niet 520^27 cis.; uit Antwerpen 6, met 10,951 ets., en zijn gedurende hetzelfde jaar van daar vertrokken: Stoom- booten naar Holland 265, met 82,095 ets.-; zeilschepen naar Holland 92 met 138,020 ets., en zeilschepen naar Antwerpen 7, met 21,299 c"- De paarden, die de Prinsen August en Adalbert, gedurende huntie reis voorleden jaar, van den Sultan ten geschenke hebben gekregenzijn te Berlijn aangekomen; zij zijn klein, mager en hebben niets bijzonders. Z. M. de Koning van Beijeren heeft de gewezen Minister van Grie kenland, von Rudhart, welke zooals gemeld is te Triest was aangekomen, tot buitengewoon Gezant en Minister-Plenipotentiaris te Rome benoemd.— De ziekte van von Rudhart was ten goede veranderd. De Turksche Gezanten voor Weenen en Berlijn, zijn in eerstgenoemde stad aangekomen. FRANK R IJ K. Parijs den 22 April. Op het einde van de zitting der Kamer van Afgevaar. digden van den 20Stenheeft de gewezen Minister van Financien Duchatel voorgeslagen, ómde algemeene beraadslagingen over de wet ter conversie der 5-pCt. renten te sluiten en tot de bijzondere beraadslagingen der artikelen over te gaan. Het Ministeriehetwelk men dacht dat zich geheel tegen de wet zou verzetten, heeft bij monde van den Minister Moli verklaard, dat hetzel ve, hoewel de conversie als ontijdig beschouwende, echter met de meerder heid der Kamer zou werkzaam zijnen dus van al de ontwerpen van wet ter conversie, welke waren aangebodendatgeen zou ondersteunen, wat aan het Ministerie het geschikste toescheen. Hij verzocht echter eenige dagen uitstel, om tot de beraadslagingen Over te gaan, daar de Minister van Financien ziek was. De Kamer heeft zich den 2isten met zaken van geen algemeen belang bezig gehouden. Eene aangeboden petitie om eene faculteit van Protestant- sche Godgeleerdheid te Parijs op te rigten, is naar den Minister van openbaar onderwijs gezonden. De Minister, in de vergadering tegenwoordig, heeft gezegd, dat hij aan den Koning de noodzakelijkheid van de daarstelling dier faculteit aangetoond had. ZEE-TIJDING. In Tessel binnengekomen B. Taylor en P. Meijer, van Charleston, G. P. Rouland, van Smyrna en Samos, J. A. de Boervan GenuaG. Roskampvan BordeauxE. Eliers van Larwich. In het Vlie binnengekomen D, K. de Groot, van ChristiaansandE. G. Jonker, van Xvismar. j. G. Oyenvan Dronthelm, N. Stiansen, van Drammen, B. H. Plukker, ft. II. buitens en K. D. de Groot, van Christiaansand. R. K. Visser, van Larwich, Te Tersch. binnengekomen B. H. Smith, van Genua. Te Liverpool hebben den 14 April een aanvang gemaakt met ladende schepen de 3 Gezusters, K-pt. P. P. Dyksfra, voor Amsterdamen JulieKapt. E.- Meulenbroek voor Bremen, en den 16 dito liet schip Ja PersMrence Kapt. A. MonnotvoorOstende. Te Cardiff waren den 13 April bezig met laden de schepen Gezina UarminaKapt. J. II. lonker, voor Amsterdam, Wülemina LotirentiaKapt. J. j. Swart, en die 2 'Ge- 'traderKapt. I. Abrahams, beide voor Rotterdam. liet sjhip F.llettKapt. Bro'wmvoor Kapt. J.youwas deu Ï6 April te Londen nog bezig met laden voor Amsterdam. ArrivetnerticnTe Hamburg Kapt. G. Detmers, van Rotterdam, J. H. Savert en S. Harkes, van Amsterdam; te Traveilrunde J. A. Meijer, van Schiermonikoog;te Wisinar M. VVybes, van Rendsburg; dezelve is den 15 dito naar Amsterdam vertrokken. PR IJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 23. April 1838. Nederlanden, Werkel. Schuld cJpCt. 54! a 545 Dito 5 loijaioif Uitg. ts a 1 Kans-Bjljetren25 a 25, Amort.Syndic. 4J 95 a 95^ 3ï 79> 8°, Hand.-Maats. 4I -l85|ai85| Nieitwediiö..4ja Aandl.H.Spoorw. a Frankrijk. Grb, 3 pCt. 80 Ja 81 Inschr. Rusland, Gb.//.&C°.I79Ü 5pCt.lo5|alo5f 18?3 5105^106 Ins. en Certif. 669 ja 69; l8ji 597la 98 GebIJ 54-lJ lol T', i1t 95i3« 7 9 r I >85i 80Ï 105I1 105J 69': 97t Pruissen, Geldl. te Lond. 4pCt. a Aandeden van dito.. 113^114', Spanje. Nieuwe 1835 85 5pCt. 18 a 18 Ditoonbep.st.,.7iai7i Dito passivea Dito uitgesta [Coupons 1 Nov...a— Oostenrijk. Obl. Goll C°. 5 pCt. a Certificaten.2 i a Neg. Metaliek 2, a Idem5 io2jaio3 Dito in Lond. '5 "- a Bank-Aktien.3 a Napels. Certificaten.5 pCt. 1 Dito in Napels. 5 a GebU 114 181 m 102I 174ste Koninglijke Nederlandsche Loterij. Trekking der Eerste Klasse. N°. 1943Ó een' preraie van iooo. N°. 11915 een prijs van ioco. N°. 23920, 22427, 8374 en 724» ,eder een prijs van f 1000. N<\ 18265 een prijs van f 1500. N?. 3466 een prijs van 1000. N°. 2571 een prijs van ƒ2500. N°. 134096611 prijs van ƒ1500. N°. 21979 en 18095, ieder eén prijs van f 1000. jste Lijst. ade 3de 4de LEYDSCHE SCHOUWBURG. BUITENGEWONE TOO NE ELKO O R STEL LING Ten voordeden van den Tooneelltunstenaar ROSENVELDT, Eerste Komieks Op Morgen Donderdag den 26 April 1838. Eene Éer«te Voorstelliivg van JEUGD en VERLEIDING, of de BOER te PARIJS, Toomelspelin 3 Tijdvakken; spelende het Eerste Tijdvak in 1823, het Tweede in 1831, en het Derde in 1838. Na hetzelve: De HOFNAR van diM-PRINS. Blijspel, met Zang, ia 2 Bedrijven, door den Heer de Bruin. Beide Stukken nooit alhier veitoond Na het Voorstuk zal door Mejufvr. Rosenveldt worden voorgedragen: De SNEEUWVAL, Fragment uit He/mers Gedicht, getiteld: Zwitserland; en door Mej. Vink gezongen worden, de Romance: De Z1NNELOOZE. Om de grootte dezer Voorstelling zal men piecies ten zes ure beginnen, Geene Halve Loten zulleh'dien avond worden uitgegeven. Getrouwd: Leyden den 23 April 1838. P. A. A. B U C A I L L E, Ritmeester der O. I. Hussar en, en L. GEVERS LEUVEN. o. v Héden beviel voorspoedig van eenen ZOON, W. G. MULLER', S .W C. H. BERTItAND. Heden overleed ons jongste Kind en eenigst Dochtertje, MARIA JOHANNA, na een smahélijk lijden van drie weken, slechts bijna vier maSndén oud zijnde. "Leyden, 20 April 1838. C. T I E L E-, M. J. T I E L E, Eenige Kennisgeving. geb. van Kampen. Heden overleed, na eene kortstondige ziekte, onze geliefde Zoon ANDREAS, in den ouderdom van 32 jaren, in leven Distelateur en Hart. delaar in Buitenlandsch Gedistelcerd. De Affaire zal provisioneel, onder toèzigt van den eersten Onaergeteekende, worden gecontinueerd. leyden, 22 April 1838. A. ROUSCHER, R. ROUSCHER, Eenige Kennisgeving. geb. de Leu. Ons Ouderhart weid op niéuw bedroefd, daar het God behaagde oris oudste eenig overgebleven Kind ISAAC, bp heden, den ouderdom van 3 jaren bereikt hebbende, wedeiom tot zich te nemen. Leyden A. MONTAGNE Jz., •den 24 April 1838. 'G. J. MONTAGNE, geb, LI oogeboom. Wij Ondergeteekenden, Commissarissen der Onderlinge brandwaarborg. Maatschappijonder Directie van de Heeren De JONG en Crp gevestigd binnen Amsterdam, hebben het genoegen aan alle daarbij Belanghebbenden te berigten: dat Heden aan on», in tegenwoordigheid van eenige Correspnnden ten en Deelgenooten, door genoemde Heeren is gedaan: REKENING en VERANTWOORDING hunner géhoudene Administratie, over hei Jaar 1837, en daarbij 'tevens overgelegd, een allezins naauwltewrig Overzigt van den gunstigen staït, 'en steeds toeneraenden bloei dezer Maatschappij al hetwelk weder in de meest mogelijke orde en juistheid bevonden zijnde, met onze vol. komene goedkeuring is bekrachtigd geworden, en daarbij ons op nieuw geble ken, dat deze Inrigiing, het algemeen vertrouwen, hetwelk dezelve, sedert zoo vele jaren, in steeds klimmende mate genieten riiag, ten voïle waardig is. Amsterdam20 April 1838. W. LI. J. Baron van WESTREE. Mr. M. C. van HALL, NËN van TIELLANDT, Mr. P. J. van NAAMEN van Jonkhr. Mr. H. M. A. J. van ASCH SCHERPENZEEL, van WljCIC, Commissarissen binnen Amsterdam. Commissarissen buiten' Amsterdam. Zijnde de Hnogwelgeb. Heer jonkhf. H. W. Bakon van AiJLVA van FALLANDT van WAARDENBÜRG en NEKRIJNEN, door ongesteld held verhinderd, deze Vergadering bij te wonen. Mejufvrouw A. M. RÓSE HEYNE heeft de eer aan de Dames bekend te maken, dat zij binnen deze Stad eene FABRIEK van STROO HOEDEN, MODES en NIEUWIGHEDEN heeft opgerigr. Zij herstelt alle Hoeden v.oor zeer gematigden prijs. Hopende dat de Dames haar haar vertrouwen willen schenken, Zat zij alle moeite aanwenden, om zich het zelve waardig te maken. Op den Nieuwen Rhijn, Leyden, 22 April 183$, nabii de Hooigracht, Wijk 7 N°. 60, Zij vraagc ook fatsoenlijke JONGE MEISJES, om de Modes te leeren. Ook is bij haar TE HUUR: Een BOVENHUIS, met Pene KEUKEN, naar verkiezing met ot zonder Meubelen. Mejufvrouw M. HEYNE heeft de eer de Dames in en buiten deze Stad te verwittigen, dat zij van Par'ys gekomen is met een fraai Assortiment van MODES, als ook een groot Assortiment STROO- HOEDEN en NIEUWIGHEDEN, tot zeer lagen prijs. Leyden, 22 April 1838. Hoogewoerd, Wijk 3 N°. 436. W. F. van EWYKBanketbakker, op de Breedestraat te Leiden; verlangt in de maand Mei aanstaandeop billijke voorwaarden: Een LEERLÏNG. Door bijzonder toeval UIT de HAND te KOOT: Eene KOOK- KAGCHEL of CUISINIÊRE, zoo goed als nieuw, fraai gewerkt; Voordeelig en gemakkelijk. Nadere In'formatiën bij den Boekhan. delaar C. C. van der HOEK, te Leiden. De Boekhandelaars de Wed. D. du SAAR en P. ENGELS te Ley. den, zullen op Vrijdag den 27 April 1838, dadelijk na den afloop der Ver. koop van de Boekeu, Prenten, Rariteiten en SchilderijenVan Wijlen den Heer H. van ROMBURGH, nog Verkoi pen: Eenige zeer wel bewaarde SCHILDERIJEN, op Paneel en Doek, waaronder van P. P. Rubens, Jan Steen, van der Werf, MölenAar. en andere. Zijnde de beredeneerde Lijst, op Franco aanvrage, bij bovengenoemden te bekomen. De Boekhandelaars S. en J. LUCHTMANS en C. C. van der HOEK zullen op Maandag, den 30 April, beginnen te verkoopen: De BIBLIOTHEEK van Wijlen den VVel-Ed. zeer Gel. Ileere G. J. D. de ROOCK, Med. Doctor en Lector re Alkmaar; benevens eenen TWEEDEN CATALOGUS van verschillende Liefhebbers der Kruidkunde, Natuurlijke Historie en Scheikunde. Bevattende, onder anderen, behalve eenige Godge- leerde Handschrift'n met Miniaturen, de beste Medische en Anatomisch' Wit. ken; kostbare geschriften van vroeger en later tijd in de Vakken van Kruid kunde en Natuurlijke Historie; verschillende fraai gebondene Griekic'ie en Latijnsche Schrijvers; zeer vele Werken in de Vakken van Engelsche, Fran- sche, Hoogduitsche en Inlandsche Dichtkunde en Fraaije Letterenverschillende over Opvoeding en Onderwijs; belangrijke Reizen, waaronder SprengeTs Bei bliothek der Reisebeschreibungen138 Deelen; vonrrs Ersch und Gruber Encyclopadie der Wissenschaften und Kunste; PRENTWERKEN van Picart Glauber, Luiken, Fokke, Spilman, de Mare; alsmede Lavaters Physiognomie- kunde, in quarto. Voorts nog eenige KAARTEN. PORTRETTEN en PLATEN; eene BUSTE van Boerhave; opgezette KAPELLEN en IN. SECTEN, ERTSEN en MINERALEN; eenige PENNINGEN en MUN- TEN; alsmede RARITEITEN en PHYSISCHE INSTRUMENTEN; laat stelijk eenige BOEKENKASTEN. Zijnde alles op Vrijdag en Zaturdag, den 27scen en e8sten dezer, ten huize des laatstgenoemden te zien. Bij den Boekhandelaar C. C. van der HOEK te Leyden, ziin op den 27sten en 28?ten dezer te zien: De BOEK- en PLAATWERKEN, in onderscheidene Talen en Vakken van Wetenschappen; benevens eenige RARITEITEN, welke na den afloop der Verkooping van 30 April, dus den 7 Mei en volgende dagen mede ten zijnen huize zullen verkocht worden. B« de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2