A". 1838. letdsche OUR] N T* WOENSDAG, NEDERLANDEN. 50. is APRIL. SPANJE. ÖütTSCHLAND. Leyden den 24sten April. Men berigt uit 's Gravenhage, dat HH. KK. HM. de Prins van Oranje 'met Hoogstdeszelfs twee öudste Zonen, en Prins Frederikheden morgén 'uit de-Residentie naar Amsterdam zijn vertrokken. H. D. H. de Hertogin van Saksen-lVeïmargemalin van den Hertog Bernard, Luitenant-Generaal in dienst van Z. M. den Koning der Neder landen, is den 9 April te Rome aangekomen. Men meldt uit Amsterdam van den jasten dezer: Bij eenen der helderste en 'aangenaamste ochtenden, jvelke dit zoo gure jourjaar nog had opgeleverd, was heden reeds vroeg de stad feestelijk op- gesierd en in vrolijke verwachting op de aangekondigde Komst van Z. iVI. en de Prinsen. Ten half zes ure namiddags is de Koning, vergezeld door den Generaal Fagelop het paleis aangekomen. Z. M. terstond op 'net bal kon verschenen zijnde, is, zoo wel aldaar als reeds bil het doorrijden der $i;ad, door de talrijk zaamgevloeide menigte met onbeschrijfelijke geestdritt en luid gejuich begroet, welke liefde- en vreugde blijken Iloogstdezelve minzaam beantwoord heeft. Z. K. H. de Kroonprins benevens deszelfs twee oudste Zonen, als ook Prins Fr.ed_etik.de.' Nederlanden, worden.te.gen morgen omstreeks 2 ure verwacht. Naar wij vernemen zal er aanstaanden Woensdag ten Tlove een diner van io h '70 couverts wezen. Volgens berigt is Z. K. H. de Erfprins voornemens aanstaanden Woensdag, ërzeld door den lieer Generaal Beigelaarde reize naar Duitschland te aanvaarden. Zónde overigen® de medegekomene personen van het hof, de volgende: Huis det Konings: Z Exc. cfe Opper-MaarschalkGraaf van Hèer'dtfZ.i Exc. de Opper --Sta l meesterBaron FageJ; Z. Exc. de Hol-Maarschalk-, IBaron van KatterdskeZ. Exc. de OpperschenkerBaron Snoukart ;Z. Exc. He Opper-Jagenn'eèsier. Graaf Dudaatel; Z. Exc. GföpcmeescerGraaf van der Duytr, Kamerheeren: Baron van Nagel!Baron Rengers en Baron Snoukart. Adjudanten: Baron van öinphul en Majoor Spengler. Kabinet: Directeur HofmSecretaris van St alen. Huis van Z. K. Hden Prins van Oranje, Adjudanten: Baron van Tuyll en Baron Snoukart. Huis 'van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden, Adjudant: Colonel van den Bosch, Huis van Z. K. H. den Erfprins, Generaal Bagelaar. Huis van Z, K. H. Prins Alexander Majoor Rigot de Beguine. Door den Directeur-Generaal voor de Marine fs ter kennisse van de daarbij belanghebbenden gebragt, dat naar aanleiding van de door Z. M.,bij Hoogstdeszelfs besluit van den i3den dezer, op het Departement van Marine verleerde magtiging is bepaald: a dat voortaan in de uitrusting en kleeding, der te plaatsen adelborsten, op het Koninglijk instituut voor dien, door den raad van administratie van dat instituut, volgens nader vast te stellen bepa lingen en prijzen, voor rekening van de ouders of voogden der adelborsten, zal worden voorzien, staande hét echter-aan cfe adelborsten vrij, om zoo Hanig linnen en schoeisel, als zij in voorraad zouden hebben, bij hunne komst aan het instituut mede te brengen, om eerst te kunnen worden afge diragen, en in mindering te worden gebragt, op de eerste uitrusting, voor het instituut te verstrekken, terwijl later alles daarvan door de administratie zal verstiekt worden; zullende de jaarliiksche contributie, ad ƒ375, voor de- eene helft bij de aankomst op het instituut voor of op den 15 October en de andere helft, voor of op den isren April, vooruit betaald moeten worden, en voor de volgende jnren, op 'dezelfde tijdstippen, terwijl de be ia lin'g van de eerste kleeding-uitrustingmet i°. Januarij na de plaatsing, ei.i voor het verder onderhoud, te gelijk met de gewone halfjaarlyksche contributie zal moeten geschieden; 'b dat, te rekenen met de admissie na 1838, van de adelborsten op het instituut, de jaren van die admissie zullen j.ijn van dertien tot zestien jaren, en zulks in stéde van 13 tot 18 jaren,ge J.ijk tot dus verre het geval is; cdat, te rekenen van het gemelde tijdstip bij het verzoekschrift, om admissie van eenen jongeling als adelborst op het ïnsrifuur, niet meer zal behoeven te wórden overgelegd een certificaat van eenen Geneesheer, dat de aspirant van eene goede pbysieke gesteldheid .is, zonder eenige lichaamsgebreken te hebben, welke hem voor de d<enst on geschikt makenals zullende de adspirant, vóór zijné toelating tot het ëxè- men, door den Chirtirgiin-Majoor bij het ins itiiut een geneeskundig onder zoek ondergaan; zullende echter hjj voorschreven verzoek moeten worden gevoegd eene geneeskundige v.erklafihg, dat de adspirant gevaccineerd is, of 'de kinderpokken gehad heeft; en <fdat ook nog als een verei elite tot de ad missie, bepaald wordt, de kennis der allereerste beginselen van de Engelsche taal, en eenige oefening in het handreekepenzullende de bepaling, ad-a vermeld, reeds voor de, in dit loopende jaarop het gezegde instituut, 'ïiieuwlings te plaarsen adelborsten, in werking worden gebragt, en de ouders of voogden dier jongelingen na hunne benoeming, deswege van den raad vart administratie van dat instituut de noodige inlichtingen bekomenterwijl de 'overige in de hierboven genoemde bepalingen met opzigr tot de jaren van admissie, en het bekend zijn met de kennis der allereerste beginselen der Engelsche taal, en van het handreekenen, eerst re rekenen met de admissie 'na 1838 van adelborsten op het instituut zullen worden toegepast en in acht genomen. Zijner Majs. korvet AmphitriteKapitein-Luitenant Tengb er genwelke Teeds vroeger was uitgelooptn, maar door storm bad moeten terugkeeren, is den 2osten dezer, gesleept wordende door Zijner Maj$. stoomboot Curagao Luitenant der iste klasse Coertsenuit Texel naar de Maas vertrokken, om zich met de aldaar liggende schepen, voor de expeditie naar de kust van 'Guinéa bestemd, te vereenigen, en bij de eerste gunstige gelegenheid zee te kiezen. Uit Middelburg'wordt van 20 April liet volgende gemeld: Het Hof van Assises in deze provincie heeft deszelfs zittingen voor het 'eerste kwartaal van den loopenden jareop den i4den dezer maand, gesloten. De meestbelangriike voor hetzelve behandelde zaak was eene wegens brandstichting, in welke de debatten op den i2den dezer werden gehouden. De beschuldigde, een I9jarig meisje, stond voor het Hof te regt ter zake van op twee achtereenvolgende dagen in de maand December 1837 willig brand te hebben gesticht in eene schuur, aan hare ouders toebehoo- rende, welke tusschen twee andere schuren, die het eigendom vvaFen van haar vreemde personenin stond. Zij erkende voor het Hof, gelijk zij ook 3^3^ reeds vroeger gedaan had, dat zij den brand op den eersten dag, moed willig en met boos opzet, uit haat tegen hare moedergesticht had, door liet wer pen van eene test met vuur over of tusscnen eenig stroo en stoppels; dóch beweerde dat de brand op den tweeden dag, bij ongeluk of toeval ontstaan was, bij gelegenheid dat zij met eene teel met asch, waarin zich nog eeuig vuur bevond, en hetwelk er was uitgewaaid, dpor de schuur ging. om die teel in eenèn aschbak te ledigen. Nadat de beschuldiging door den heer Procureur-crimineel geadstrueerd, en de doodstraf tegen haar geëischc was, en nacat vervolgens door haren raadsman al het mogelijke in haar belang was bijgebragt, werd de uitspraak door het Hof geremitteerd tot den volgenden m jrgen, als wanneer zij door hetzelve', conform nee resumé der acte vaii beschuldiging, werd scnTildig verklaard: i°. aan het moedwillig in brand streken van brandbare stoffen, derwijze geplaatsc om den brand mede te deeen aan een gebouw; en 20. aan liet moedwillig in brand steken van hec. ze've gebouw, en dien ten gevolge gecondemneerd tot de doodstraf met de stropdoor het verworgen aan eene paal. Na deze uitspraak, werd de veroordeelde, door den Voorzitter de wel- ed. gestr. heer Mr. E, R. van Nes van Meerkerkop eene zoo gepaste als gemoedelijke wijze toegesproKen, en raar wij vernemen zoude er voor haar een rekwest om gratie aan Z. M. worden ingediend. AMERIKA. CuRApAo.den 4 Maart. Door het overlijden van den heer F, IV, Grd- venhorst, Commandeur van liet eiland Aruba, is die post tijdelijk opgedragen aan .tien jscen Luitenant van het bataljon jagers G. J, van Spall, die den 25 November jl. mei Z. M. brik de Falk, gecommandeerd door den Kapitein ter zee van Lenntp Coster Jr., van hier naar Aruba is vertrokken. Den 29 December is de Spaansclie brik Maria, Kapitein Seballosvan Kadix., laatst van A.uba, te Curapao aangekomen, aan boord hebbende den heer C. Lobedoor Z. M. onzen Koning bestemd, om in deze kolonie de aankweeking van de cociiimlle ,en de veredeling van de wol ce bestieren. De brik was door mistig weder op den 8sten dit eiland voorbij gezeild. Er waren op de brik no merinos schapen, een aantal kisten met nopal planten met de insekten en eenige kisten olijfzaden ingescheept; doch eens lange reis, veroorzaakt door stormachtig weder en stilte, heefc het verlies van een aantal schapen en nopalplanteti ten gevolge gehad. Er zijn 78 scha pen te Aruba aangelandom bij gedeelten op kleine vaartuigen herwaarts te worden overgebragt. Welhaast wordt ieder ingezeten, die werkzaam wil zijn ter bevordering der weivaart' van deze kolonie in de gelegenheid gesteld, om de middelen, welke ons daartoe van hooger hand aangeboden worden, te beproeven. Wij twijfelen geenzins, of een ieder zal zich beijveren om de onvermoeide pogin* gen vati onzen 'gezaghebber, ter bereiking van dit heilzaam doel te onder« steunen-. In'de laatste dagen van December jl. zijn twee vaartuigen óp een der Rocas gestrand: liet Noord Amerikaansche driemast-sclïi'p John Sergeant Kapitein C. van Dij'cken de Deensche brik Mack, Kapitein Chase, Het is toch onverklaarbaarhoe de ondervindig de zeevaarders in deze zeeën niet voorzigriger gemaakt heeft. Intnsschen, bewijzen deze ongeluk ken de dringende noodzakelijkheid van het daarstellen van torens en baken op de eilanden Bonaire en Klein Curasao; en toch hoe weinig hebben de meest- belanghebbenden, de zeevarenden, tot het bouwen van den toren te Bonaire bijgedragen? Mogen zij, door de ondervinding geleerd, aangespoord worden om met meerdere belangstelling bij te dragen tot het bouwen van een toren óp het eiland Klein Cura9ao, dan zij gedaan hebben tot het bouwen van dien te Bonaire. Het Gouvernement der Vereenigde Staten beeft een belangrijk berigt medegedeeld, onitrenr de opbrengst der Amenkaansche goudmijnen: Uit dezelve blijktdat de hop.g$te oplirengsc in goud was in 1834, namen- lijk 898,000 dn'lars; voorleden jaar leverden de mijnen der Vereenigde Staten slechts voor 282000 dollars. De niynen van Georgia, Noord- en Zuid- Carolina 'en Virginie hebben het meest opgeleverd. De geheelé' hoeveelheid goud in he'zellbe tijdperk verkregen, is voor 5,126.500 dollars. He; officiële rapport zegt: De oplvrengsr der mijnen vermeerderde steeds van 1824 in welk jaar liét eerste goud in Carolina gewonnqri werd, tot in 1834, wan neer de opbrengst deszelfs. maximum had bereikt, namelijk 898,000 dollars. Van dien tiid af isdezelve voortdurend afgenomen, zoódat zij verladen jaar tot op 282,000 gedaald was. Deze daadzhak schijnt te bewijzen, dat de hoop, vroeger gekoesterd, nopens liet groot gewigr der Amerikaansche mij nen, en,de vermeerdering van de nationale welvaart door dezelve, geheel bedriegelijk is geweest. Berigten ov-r Parijs van den 20 April. Telegraphische Depeche. Bayonne, Ï9 rlpril. De Fransche Ambassadeur aan het Spaa^sche Hof schrijft mij dat, volgen; een rapport van den Generaal CaroucteletNegri Hen tsden voor Valladolid was aanseknmen en door het garnizoen kracntdadigliik teruggeslagen. Van Basi io had men. sedert het uiteenjagen zijner %endegeene berigten. De Senaat'heeft het leeuinasonttverp met 8(> tegen j stemmen aangenomen. Te Segovie, alwaar de Carlistische bevelhebber Negri zes dagen ver toefd heeft, is Goor hem eene brandschatting van 50.coo gulden uitgeschre ven, welke terstond betaald is. De Christinos-Generaai Iriarte is na hem Segovie binnengekomen. De hoofdstad is in rep en roer geweest, daar de Carlisten slechts 14 ure van dezelve verwijderd waren en het Koninglijk lustslot la Granja wederom bezet hadden. Aan de versterking der hoofdstad wordt ijverig gewerkt. De Koningin heeft alle weerbare mannen van 17So jaren doen oproepen. Don Carlos heeft in Navarre eene dergelijke oproeping gedaan, doch die zicli slechts tot den ouderdom van '50 jaren uitstrekt. Het gerucht liep den üden te Madrid, dat Espartero zijn ontslag geno men haS, omdat hem door het Ministerie niet was toegezonden, hetgeen hij voor 'het leger verlangd had, Berlijn den 17 April Weinige dagen geleden is een renbode met ge. wigtige depêches naar Rome vertrokken. Hij brengt vooreerst de.kategó-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1