91 'Volgens berigteh nit -Madrid van den 30 Maart had men de tijding'onr. van-gen, u.r de in de Cortes voorgestelde leaning met eene groote meerder, heid van stemmen was aangenomen-.... - Men ineki. daarover uic Parijs, dat de bankiershuizen van Agi/ajo en cardo', die thans het sluiten ec-ner geldleening van 500 millioen realen (62J mil- lioen guldens) ten behoeve der Madridsche Regering op zich genomen moe. ten hebben, vroeger hebben willen bedingen, dat Engeland en Frankrijk He aflossing en rentebetaling van de schuldbrieven uit die nieuwe leening ver. waarborgden. Toen de twee genoemde Kabinetten, den rampzaligen toestand der Spaansche geldmiddelen kennendezich daaromtrent weigerachtig be toonden, hadden de bankiers voorstellen van eenen anderen aard gedaan, en thans zouden zijnaar men beweerdezich ntec tot het leenen der 500 mil. linen realen hebben verstaan, dan onder voorwaarde da: de jonge Koningin Isabella met den Prins van Astuiie, oudsten zoon van Don Carlos, huwde, en dat er onder bemiddeling van Frankrijk en Engeland eene schikking cus- schen de beide strijdende partijen in Spanje getroffen ivierd. „De heer Agtiado vleit zich, zegt het berigt, dat ten gevolge van zoodanig eene schikking Spanje weder een weinig rusc za! kunnen genieten, en zich in staat zal be- vindenom de in zijne geldmiddelen heerschende wanorde een weinig te herstellen. De heer Lajjitte had met den heer Aguado medegedongen, om aan Spanje de gelden, waaraan het behoefte heeft te verschaffen; maar zijne aanbiedingen zijn verworpen." Het kasteel Vera, hetgeen slechts een versterkt klooster is en door een honderdtal Carlisten bezet was, is door de Christinos onder O'Donnell na drie vergeefsche aanvallen roet eene magc van 3000 man ondernomen, bezet ge. worden nadat de Carlisten hetzelve ir.et al wat voerbaar was verlaten had den. Dit klooster zal thans worden afgebrand. O'Donnell zal oiet zijne troe pen naar Irun marscheren. Men heeft berigten uit Madrid van den 3oscenwelke melden, dat Espartero steeds re Palencia stond, en dat Generaal Iriartedie den bij een gevecht met de Carlisten onder Negri gekwetsten Generaal Latre heeft ver. vangen, zich te Burgos ophield. De Carliscische colonne van Negri was intusschen reeds rot Covarruoias vooregeruke, zoodat deze bevelhebber, wel verre van door de troepen van Iriarte in zijnen tnarsch gestuit te worden, reeds verre bezuiden Burgos was aangekomen en zelfs de Duero naderde. Omtrent Don Basi/io Garcia en zijne Carlisten zeggen deze berigten, dat hij, na door zijne jongste bewegingen de Christinos in het denkbeeld te hebben gebragt, dat hij naar het noorden van den Taag wilde trekken, en dus de geheele magt zijner vervolgers naar die rivier te hebben gelokt, onverwacht op zijne schreden is terug gekeerd en voor Ciudad Realde hoofdstad van la Mancha, is aangekomen. Hij had door zijnen geveinsden marsch 27 uren op zijnen voornaamscen tegenstander, Generaal Flintergewonnen. Men schreef hem liet oogmerk toe, om Cindad Real te belegeren, doch men twijfelde, of hij zich van deze stad, die door 700 man linietroepen en een goed aantal nationale gardes verdedigd werd, wel zou kunnen meester ma. ken, alvorens Flinter tot haar ontzet was opgerukt. DUITSCHLAND. Uit Weenen schrijft men van 30 Maart: Tot heden heeft de stad Weenen, de giften van het Keizerlijk Hof mede gerekend eene som van 300,000 fl. C. M. voor de Pesthers en verdere on. gelukkigen ingezameld; De jaarboeken der stad Pesth wijzen alleen in het jaar 1775 eene dergelnke waterhoogte van 24 voet aan; maar ongehoord was in de iaatste jammerdagen de hoogte van 29 voet 9 duim. Zoo even ver. neemr men, dat de hooge 2del van den Keizer verlof bekomen heeft om ge durende de Aprildagen in het park van het kasteel Schönbrunn eenen bazar te houden, en aldaar, in de hoedanigheid van winkeliersverscheidene voor. werpen van weelde en behoefte, natuurlijkerwijze tot tamelijk hooge prijzen aan her publiek, zonder onderscheid van stand, ten voordeeleder Pesthers re Koop te bieden. De Koning van Pruissen heeft aan de door den watersnood in ongeluk gestorte bevolking 40,000 thalers uit zijn pnvé-kast geschonken. De regtbanken in Pruissen hebben een aantal van 3291 echtscheidingen het vorige jaar bekrachcigd. Er waren 3888 echtscheidingen aangevraagd, Uit Beriijn schrijft men van den 4 April, dat digt bij de stad een molen en drie daaraan bciendene buizen verorand zijn, waardoor 15 menschen eene prooi der vlammen geworden zijn. Uit Frankfort schrijft men van 7 April, dat de sedert eenige dagen al- daar begonnen Paaschmis niet aan de verwachting beantwoordt. Er waren zeer weinig kooplieden aangekomen, hetgeen men daaruit afleidt,dat de han- delreizigers thans de kooplieden en fabrijkanten afloopen. Het kies-kollegie te Göitingen heeft eindelijk na vele vergeefsche po- pingen eener Afgevaardigde voor de Hanoversche Stenden gekozen de ver gadering bestond slechts uit 6 leden; de Juscitie-Raad Conradi is benoemd geworden. In plaats van den dezer dagen overleden Minister van Bnicenlandsche Zeken, Winterin het Koningrijk Beijerenis thans door den Koning de Staatsraad von élhel benoemd. Uit Rome meldt men van 29 Maart: Het vertrek van den heer von Bunsen is thans, naar men verneemt, regen Paschen bepaald, zullende die Staatsman alsdan eene wetenschappelijke reis naar Parijs en Londen doen en daarna eerst naar Berlijn terugkeeren. V»n het onlangs verschenen Romeinsche Staatsgeschrift zal eerscdaags eene tweede, verbeterde oplage worden uitgegeven. De AUgemeine Zeitung, die bovenstaand berigt mededeelt, meldt ook nog, dat de Prnissische Regering aan hare Gezanten buitenslands den last had gegeven, om omtrent de verhouding van Kerk en Staat in de landen, waar zij zich bevinden naauwkeurige berigten te verzamelen en die naar Berlijn op te zenden. Uit dezen maatregel maakt men op, dat de Pruissische Re. gering voornemens z'011 zijn in de betrekking van den Prilissischen Staat en de Roomsche Kerk eenige wijzigingen te maken, zelfs wilden sommigen, dat er eene nationale Kerk zou worden opgerigt, die van Rome geheel on afhankelijk zou zijn. De aanwervingen voor het Turksche leger in Azië werden, omstreeks de helft der vorige maand, te Konstantinopel en in de omstreken nog onaf. gebroken voortgezet. De nieuwe soldaten waren echter grootendeels zeer jonge en ongeoefende lieden. Uic Syrië vernam men, dat ook Ibrahim- Pacha onvermoeid in het versterken van zijn leger voortging, en dat de verliezen, hein door de Drusen toegebragthem geenszins den moed tot voortzetting zijner krijgszuchtige plannen hebben benomen. Men geloofc nog altijd dat zijn doel is de Aziatische provinciën geheel afvallig van de Porte te maken, die daarom alle middelen in het werk stelt, en hare krach- ten bijna uitput, om dit oogmerk ce verijdelen. F R A N K R IJ K, Parijs den 10 April. Het bronzen voetstuk voor de Julij-zuil is op zijne plaats aangekomen; liet weegt 25,000 pond en is in de gieterij bij de Bas. tille gegoten. Dezelve za! in de Ju lij -do gen worden ingewijd. Op de spits der kolom zal het beeld der vrijheid geplaatst worden. Uic Digne meldt men van den 27 Maart: I11 de buurtschap de la Colle ziin onlangs-drie huizen door eenen sneeuw, val bedolven. Een derzelve was echter niet geheel ingestort. Voorleden Zaturdag, toen er reeds drie en twintig dagen na die gebeurtenis vcrloopeii waren, is men weder met de opruiming der bouwvallen begonnen, welke werkzaamheid men vroeger als nier dringend had gestaakt. Nadat men een gedeelte van het dak had weggenomen, heeft men tot groote verwondering van elkeen een man en eene vrouw gevonden^ welke beiden In genen vol maakten siaat van gezondheid veriteerden. -Dóór een gelukkig toeval, be vonden zich deze personen, op het oogenblik der schrikkelijke gebeurtenis bij elkander in het vertrek, dac alle hunne provisiën bevatte met eene koe en eer.e geit. Deze beesten hebben zij met aardappelen en brood gevoed, en van derzelver melk een spaarzaam gebruik gemaakt, waardoor dezelve toereikende was, om hen in deze verschrikkelijke gevangens, in hot leven te behouden. r k De Minister van Financien heeft in de Kamer der Afgevaardigden eene wet aangeboden, om aan de Hertogin van Lipanoweduwe van den voor- maligen Koning van Napels, Joachim Murateene jaarwedde van 100,00a francs toe te scaan. Deze vrouw, zusier van Napoléon, heefc ten gevolge der staatkundige gebeurtenissen alle hare bezittingen verloren. Het Fransch Gouvernement had te voren haren wensch afgeslagen, om de teruggave van die bezittingen te erlangen, maar meende toch, dat het billijk was, dat zij een jaargeld geëvenredigd aan haren voormaligen standontving. Den 9den April is de Kamer-beginnen te beraadslagen over eene aan* vraag van 4 millioen op de dienst van 1A36, voor het Departement van Oorlog. In de maand Maart zijn uit Algiers naar Frankrijk wedergekeerd 1064 man en daarheen gevoerd 5723. Z E E - T IJ D I N G. lil Tessel binnengekomen B. C. Jaski, van PassarouangO. H. Wildson, van Smirna en Gibivinr. R. Whitevan Yarmouth, D. Ovweband van Hull, H. B. Engelsman 4 mede v:-ii iloll, bvnsigcmelde heelt de reis 111 24 ure afgelegd. 111 ne: Vlic binnengekomen M, N. Lindegaard, van New-Castle. Te Thrsch. niets gepasseerd. Kapt. G. de Jong, van Batayjain Tessel binnen, heeft den 26 Febr, op 7- 20' NV hreedte29s -fl' VV. lengte, gepraaid het schip de 4 Gebroeders, Kapt. B, C, Jasltl ,'vair Batavia naar Amsterdam. '1 Kapt. van der Meyden, van Messina, te Helvoet binnen, heeft deil xsten April op 48= 30' Nbreedte, 6° 43' VV. lengte van Greenwich, gezien Zr. Ms. Oorlogs-Frcgat de Maas, Kapt. van der Maren, uit Tessel naar Batavia. De Tesselsche loodsboot N°. 7in den isten April te Rye binnengeloopen. Het sttiip Jcrojo.tKapt. P. Romyn, van Rotterdam naar Batavia, was den isten April, aan boord alles wel zijnde, op de hoogte van Lézard. Het schip CatarinciKapt. Ballehr, den eersten Febr. van Triest naar Rotterdam of Bremen vertrokken, Is 'den 16 dito met schade aan de zeilen, verschansingen enz., te Alicante mmiengeloopen. ArriveinenrenAan de Kaap de Goede Hoop Kapt. C. Brandligt, van Batavia naar Amsterdam, te Havana J. T. Visser, van Amsterdam, K. D. de Jong, van Harlingen ,- A. Smoor, en te Duinkerken L. Rozier, beide van Rotterdam; te Liverpool H. H. Bora ker, van Dordrecht, A. Sluit en P. P. Dykstra, van Harlingen; te New-York J. K, Bolhuis en G. E. Hoveling, van Amsterdam, PRiJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den n. April 1838. Nederlanden. Werkel. Schuld 2 JpCc, Dico 5 Uitg. Kans-Biljetren Am0rc.Syndic.4I 3i Hand.-Maats. 4I Nieuwe dito4}- Aandl.H.Spoorw. - Rotterd. Dico 54t3 S4i ioijaioif I 5 3 I I TB a 'TB 2Sta 25s 95ia 9S\ 79>a 8° 185IH86J I23jai23j Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCc. 1 Rusland. Gb.//.&C°.i798 5pCt.io5iaio5| 185-I 5 105^106 Ins. en Certif. .669^ 695 18JJ 597 2a 9 Gebl. 54! 101 r! 25|96 95,) 79'd •«Si 123} i05ü 1051 Ö9r) 97t Pruissen. Geld!, te Lond, 4 pCt. 1 Aandeelen van dito.. 114 aii4j Spanje. Nieuwe 1835 85 5pCc. i8Jai9{ Ditoonbep.st...a Dito passive5 Dito nitgesc5ja 6 Coupons 1 Nov...a Oostenrijk, Obl.GoWC. 5 pCc. a Certificacen.2}a Neg. Metaliek 2} 584a 59 Idem.5 ioajaioaj Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.3 a Napels. Certificaten.5 pCt., 91 }a 91J Dito in Napels. 5 93 a 93 J. Gebl, 1I4J '9i'r s\ 58* loa7^ 93 Na een langdurig lijden en toegenomene verzwakking, ontsliep heden morgen zacht en in de hope de» beteren levens, toi bittere droetheid van mij, mijne Kinderen en Kindskinderen, mijne hartelijk geliefde Echtgenoote CORNELIA JAKOBA BROUWER, in den ouderdom van omtrent 82 jaren. Dankbaar voor het voorregt van meer dan 50 jaren met haar door eenen allergelukkigsten Echt te zijn vereenigd geweest, wensch ik gelaten en on derworpen, in den wil des Allerhoogste te berusten, mij troostende, haar eens in zaliger oorden te zullen wedervinden. Leiden 8 April 1838. C. v. d. NOORDAA. Algemeene en bijzondere Kennisgeving. Heden overleed, na een langdurig en smartelijk lijden, mijne ge liefde Echcgenooce WILHELMINA SCHRIJVER, in den ouderdom van 61 jaren en na eene gelukkige Echtvereeniging van ruim 27 jaren. Ley den, 9 April 1838. W. G O N Z A A L. Het behaagde den Vrijmagtigen God, onzen teedergeliefden tweeden' Zoon JEGIDIUS CORNELIUS GILLISSEN LISMAN, in den ouderdom van ruim 23 jaren, na eene ziekte van slechts weinige dagen, door den dood aan ons ouderhart te ontrukken. Wij en de onzen treuren met haar,- met welke hij dezer dagen in den Echt hoopte verbonden te worden, en met hare Ouders en Betrekkingen; doch wij wenschen Gode te zwijgen. Leiden den 9 April 1838. Mr. J. H. LISMAN, iE. C. LISMAN, geb. Gillissen. Zaturdag den 5 Mei 1838, zal men binnen Leyden, in het Logement aan den Burg, yRJJIVILLIG in liet openbaar VerkoopenEene hechte, sterke, bijzonder wel ingerigte en goed onderhoudene BOUMANS-WO» NING, met Kelder, Kaarnmolen, Stalling voor 3d stuks Koebeesten en 2 Paarden, Zomerhuis, Schuur, VarkenshokkenWagenhuisVijf Roeden Hooiberg, Vier Roeden Kaagberg en verder Getimmerte, geteekend mee N°. 139; alsmede BOOMGAARD, TUIN en ERF, mitsgaders onderschei- dene Partijen góede WEI- en HOOILANDEN; alles te zamen groot, vol- ger.s het Kadaster, 32 Bunders, 11 Roeden, 70 Ellen; waarvan twee Par. tijen Land, te zamfen groot 2 Borders, 41 Roeden en 90 Ellen, 'zijn gele» gen in den Broekdijker Polder, onder Oegstgeescen de Woning en verdere Landen, te zamen ter grootte van 29 Bunders, 6g Roeden, 80 Ellen, ge legen bij her Warmonder Hek, in hec Westeincte van Warmond, in den Hoogenweidschen Veer- en Sijmentjes- of Broekdijker polder. Alles bree der bij Billetten omschreven. Zijnde de Woning en Landen verhuurd, te w ten: de Landen tot Kersmisdagen f839, en de Woning, Gebouwen of Getimmerten tot den lgatsten April 1840, voor de somme van fiooo's jaws; zullende de helft der Kooppenningen, op aannemelijke Conditiën, op de voormelde Woning en Landen gevestigd kunnen blijven. Nadere Informaiiën zijn inmiddels te bekomen bij de Notarissen valt KLINKENBERG DOZY te Leyden, en KONING te Warmond. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, ce Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2