79\ iveUjk soorr to spruiten kinderen-in de Kathoiijke godsdienst opgevoed zullen worden; z3. dat de Kathoiijke partij tegen alle gevaar van aftrekking van hare kerk verzekerd zal zijn; 30.dat er hoop bestaat, dat de niet-Katholijke partij in den schoot der kerk ternggebragt zal worden; dat deze leer der Katho iijke kerk bevestigd is door de in 1830 door Paus I'ius fill aan de Bisschop pen van West-Pruisen, uitgevaardigde breve; dat eene treurige ondervin ding leert, dat vele zielverzorgers op onderscheidene plaatsen deze wet ver onachtzamen, en dac hij mitsdien zich verpligt vindt, door het vaststellen van straffende zielverzorgers voor het vervolg af te schrikken van de hei ligschennende toediening- van het sacrament aan onwaardiger. Dienovereen komstig verklaart de Prelaat, dat hij van aile kerkelijke bediening en stand ontzet eiken Priester in zijn Aartsbisdomdie zich voortaan vermeet liet huwelijk van een Katholijk met een niet-Katholijke vrouw, of omgekeerd, kerkelijk in te zegenen of op eeniger wijze goed te keuren, indien niet de Kathoiijke partij vooraf ten stelligste zich hiertoe bebbe verbonden, dat alle uit het huwelijk voort te spruiten kinderen in het Kathoiijke geloof opgevoed zullen worden. Aan dezelfde straf van ontzetting zullen worden onuerwor pen de Priesters, die niet met al hun vermogen hunnen onderhoorigen in prenten, dat zoodanige huwelijken geheel ongeoorloofd en door de kerk ge- strengelijk verboden ziju. Volgens een berigt zou voornoemde Aartsbisschop ook uit zijne bediening ontzet wezen. Uit Rome wordt van den 17 Maart gemeld, dat de zoon van den Her tog van Saksen jVeimar wel van eene kwaadaardige zenuwziekte genezen is, doch evenwel zeer langzaam in beterschaap voortgaat; zijn toesiand baart echter geene ongerustheid meer. Doch daar de verpleging van den kranke den Hertog bij voortduring moeijelijk valt, had hij aan zijne echtgenoot ge* schreven om hem die zorg te helpen verligten. Het bevestigt zich, dat het Aegyptisch leger in Syrië door de opgestane Drusen eene groote nederlaag geleden hebben. GROOT-BRIT ANNIE. De Morning Chronicle bevat eenen brief uit Brussel, in welken deze bete- keningen voorkomen 1 Het Belgische leger heeft gekost, volgens de budgets, in 1832 1833 1834 1835 1836 1837 73,000,000 frs. voor 76,000*1 52,000,000 52,000 42,000,000 45,000 40,000,000 42,0001, 36,000,000 40,000 43,000,000 42,0001 286,000,000 58,000 J In tijd van vrede zou het, gedurende gemiddeld getal, deze zes jaren, gekost hebben 150,000,000 afgetr. Holland is dus aan Belgie schuldig te betalen136,000,000 Maar Belgie moet aan Holland zes jaren achterstallige rente h 18,000,000 betalen, maakt108,000,000 afgetr. Balans ten voordeeie van Belgie 28,000,000 Maar Holland kan van zijne zijde schadevergoeding vragen voor het bezet, ten van die gedeelten van Limburg en Luxemburg, welke aan Holland zijn toegewezen, en welke eene bevolking van 300,000 uitmaken, hetgeen een achtste deel is van de geheele bevolking van Holland. Holland kan dus van Belgie hier voor schadevergoeding vragen, ten bedrage van een achtste deel van Hollands jaarlijksch budgetdat is ten bedrage van 18,öóo,öoó francs jaar lijks dat is in de zes jaren108,000,000 frs. Hiervan afgetrokken wat Holland aan Belgie schuldig is, volgens bovenstaande balans, namelijk blijft er over ten voordeeie van Holland door Belgie te betalen80,000,000 De briefschrijver noemt het eene zeer ruwe schetszoo als het dan ook wel is. FRANKRIJK. Parijs den 3 April. Eergisteren heeft de eerste Minister Molé aan eene der Comtnissien van de Kamer van Afgevaardigde medegedeeld, dac de Con. ferentien omtrent de Hollandsch-Belgische zaken te Londen hervat waren. Brieven uit Brussel te Parijs ontvangen, meenden, dat Leopold van Belgie ten zijnen voordeeie niet dien bijval had ondervondenwelken hij zich had voorgesteld. Omtrent de reis, die de Prins de Joinville, na den 14 November II, uit Algiers vertrokken te zijn, ondernomen heeft, wordt in de Fransche bladen gemeld: dat Z. K. H. eerst naar een der Kaap-Verdische-eilandenGorée, gestevend was. Van daar had jmen een dier verschrikkelijk groote hoornen welke onder den naam van Baobado bekend zijnmedegenomen. Alleen den Prins heeft men het te danken, dat men dezen boom, die tot nog toe slechts bij naam in Europa bekend washeeft mogen kappendaar de Koning van Dacer, welke voorstellen men hem ook vroeger deed, er niet toe kon be. besluiten, eenen door zijne onderdanen als heilig beschouwden en aangebeden boom te laten wegvoeren. Van daar heeft genoemd schip de linie gepasseerd, en is de Prins met de gewone gebruikelijkheid gedoopt, waarna des avonds een bal aan boord is gehouden. Veertien dagen later liep hec schip de ha. ven van Rio Janeiro binnenalwaar de Prins luisterrijk is onthaalden van de Engelsche en Amerikaansche Gezanten bezoeken heefc ontvangen. Van daar zal tHercule zich naar Cayenne en de Antilles begeven. De Moniteur van den 2den en 3den, deelt de volgende telegraphische depeche mede: Toulon 1 April. Algiers 29 Maart. De Maarschalk Valëe aan den Minister van Oorlog. Coieah is den 2Ósren bezet geworden. De inwoners zijn mij te gemoec gekomen en ik heb de Overheden van de stad in de waardigheid bevestigd, waarmede zij bekleed waren. Een kamp van 4 bataljons4 kanonnen en 50 paarden is opgeslagen ten westen van de stad en verzekert ,de rust van dit gedeelte van de provincie Algiers. Den 27sten heb ik een kamp doen oprigten in het oosten van de vlakte van Métidjah; drie bataljons bezetten op de hoogte van Opper-Kamisa de engte van den Arbatach. Een bataljongeplaatst op Oned-Kaddara houdt den engen weg in het oog, welke van de vlakte op het grondgebied der Issers voert. Deze operatien hebben plaatsgehad zonder eenigen tegenstand van den kant der bevolking. Zoodra de troepen, welke ik wacht, aangekomen zijn, zal ik op Belidah marcheren, om de geheele vlakte aldus te bezetten. Dit Coléahwaarvan in de bovenstaande depeche melding wordt gemaakt, is eene stad niet ver van de zeekust, ten westen van Algiers gelegen. In het verdrag met Abdel-Kader gemaakt, was begrepen, dat deze stad, wier bezit de Franscben zeer noodzakelijk meenen, ter kolonisatie van de om- streken van Algiers, tegelijk met Belidah, aan de Franscben zou worden afgestaan. Tot hiertoe was dit niet geschied. Doch de Maarschalk Halée schijnt van de meerdere magt in troepen, waarover hij thans beschikken kan. gebruik te hebben gemaakt, om dat gedeelte van het verdrag door Abdel-Kader te doen uitvoeren. 7. E E T 1.1 D I N O, In Tessel binnengekomen M. Hucchtrison er. G. Thomas, van New Castle, J. Rovra?* tree en F. Lilly, van Sunderland, Hall en W. Charrosiri, vaft Londen. In het Vlie binnengekomen J. J. van der Wonden. Te Tersch. niets gepasseerd Het schip de 4 Gebroeders, Kapt. P. T. Teensma, van Neustadc naar Zaandajhlaawr van Ezumazylis volgens een brief van Zolckamp, van den 30 Maart, 11a te Eïuinazyi gerepareerd en de geloste lading weder ingenomen tc hebben dien dag ter rcede van Ost* mahorn geankerd"doch zou met de eerste gunstige gelegendheid de reis voortzetten. Hec schip iïepttmusKapt. W. H. Klein, van 'Einden naar Baltimore, laatst vanDclf- zylis met schade op de Eems teruggekomen. De schepen JohannaKapt. A. Sluik, van Harlingen naar LiverpoolClementine Kapt. J. J. Stinzej van Antwerpen naar Koiïstantinopelen Sans ReposKapt. Carl Clan der, van Antwerpen naar Escetcr, alle dne te Ramsgate binnen, hebben den 26 Maart dcrzelver reizen voortgezet. Het schip Het Zeepaard, Rapt. A. J. Bakker-, van-Rotterdam naar New-Yörk, was den 27 Maart op de hoogte van Portsmouth. Het schip de Prins van OranjeKapt. P. de Boer, van Batavia naar Amsterdam, vVas den 26 Maart op de hoogte van Plymouth. Het schip ConcordiaKapt. J. li. Kwakenburg, heeft den 29 Maart te Londen een aan vang gemaakt met laden voor Amsterdam. ArrivemeutenTe St. Helena Kapt. J. H. leeman, van Batavia naar^Rotterdainde zelve heeft dadelijk de reis voortgezet; te Havre J. Audibert, en bij Douvres W. Hally beide van Rotterdam; te Gravesend W. H Scui't, van Amsterdam, D. J. Bies, vart WorkumD. Dunlop en R. Major, van Rotterdam. PRIJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den -4. April 1838. Nederlanden. V/crkel.Schuld 2|pCt. 54.Ia 54® Dito 5 ioi|aio2 Uitg. a I Kans-Biljeiren24^ 25, Am0rc.Symiic.4I 95 r 95! 3t79ta 79\ Hand.-Maars. 4I 182^3183J Nieuwe dito..4J- -ioojaiot AandlJLSpoorw. I2ilai2i{ Rotterd. Dito a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. t Rusland. Gb.tf.&C°.i798 5pCt.lo5jaio5Ï i8|S 5 ïosJaiosf Ins. en Certif. 6 69ja 69, i8tï 5P7ia 98 Gebl. 54} lol} 12 1 ïiï 2SrS 95» 182; looj 12li «65Ï «05ï 69 r» 97 j Pruissen. Geldl. te Lond. 4pCt. «-t- Aandeelen van ditoa Spanje. Nieuwe 1835 f 85 5pCt. 20 a2cj Ditoonbep.st...a Dito passive4{a 5I Dito üitgest6 a ój Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obl. Goll&C. 5 pCt. r a pertificaten.2j1 Neg. MetaliekaJa Idem5 102 aio2 J Dito in Lond. 5 1 iBank-Aktien.. 3 a Napels. ICertiiicaten..5 pCt. a IDito in Napels. 5 93 a 93J Gebl* 5i r 4 102J 93 Gedurende de maand Mnart 183& zijn binnen de Stad Leyden overleden, 102 Personen, als: 23 Mans, 26 Vrouwen, 30 Zoons en 13 Dochters. In dezelfde maand zijn aldaar geboren. 158 Kinderen, nis: 81 Zoons en 77 Dochters. Vier paar Tweelingen en 8 doodgeboren Kinderen, Heden verloste zeer voorspoedig van eene DOCHTER, M. BLOEM, geliefde Echtgenoote van Leyden den 3 April 1838. J. van der MARK. Heden overleed, na eene langdurige ziekte, in den ouderdom van 54 jaren, onze waarde Vader ANTHONY BERNARDUS BARKEY, in leven Procureur bij de Regtbank van Eersten Aanleg te Leyden. Leyden, 2 April 1838. Uit aller Naam, A. BARKEY. SIROOP van JOHNSON. De Geneeskundige Dagbladen geven in een Artikel van vrij groote uit* gebreidheid, hoofdzakelijk het volgende te kennen: „De eigenschappen der Aspersie ziin eene daadzaak. De Geneesheeren „hebben door proeven en talrijke berigten, de Akademiën door bijzondere „Commissiën, de Autoriteit door Koningliike Brevetten en Ordonnantiën, „bewezen: dat de SIROOP van JOHNSON het allerkrachtigste der raidde- „len is, aangewend tegen de Hartkloppingen, Pijn voor het Hart, en vooral „tegen alle soorten van Hoest, Verkoudheden en Zinkingachtige Aandoe ningen. De ondervinding, dit zoo krachtig bewijs, heeft bewezen, dat „de weldaad van de SIROOP var, JOHNSON openbaaralles afdoende enz. „is; dat dezelve toegediend wordt zonder onaangename complicatie, omdat „zij de bewegingen van het Hart regelt, de Zenuwen bedaart en de wer. „king van de Waterlozings-organen vermeerdert." Deze Siroop is te bekomen aan de Dépóts: te Leyden bij J. F. Zuur Confiseur; in 's Hage bij Mouton en Zoon, Entrepositairen; te Rotterdam bij Losel Horstman; te Breda feij van der Goorbergh; te Utrecht bij Heuser; te 's Hertogenbosch bij IVelsch, en te Dordrecht bij van Goudoever LEIDEN. De Heer S. N. DENTZ, Dentiste van Z. M. den Koning, van HH. K. en IC. HH. dén Prins en Prinses van Oranjeen van Z. K. H. Prins Fsederik der Nederlanden enz. enz., zal aanstaanden Zondag avond den 8sten alhier arriveren, en rot Maandag middag ia uren, den 9den April, vertoeven. Gelogeerd bij Mej. de Wed. van der Aar, in liet Logement de Zon, op de Breedestraac alhier. NB. Het Dépót van zijne Tandmiddelen Is gevestigd bij den Heer W. J. HOOGENSTRAATENConfiturier; op de Botermarkt, TE KOOP: DRIE WERKPAARDEN. Te bevragen op de Deken-Volderii, buiten de Znlpoart der Stad Leyden. VERKOOPING op REGTERLIJKE AUTORISATIE. Op Zaturdag den 7 April 1838, des avonds ten zes urein het Heeren- Logement aan den Burg binnen Leyden, van een HUIS en ERVE re Ley* den, op het Steenschunr, omtrent de Delftsche Vliet, Wijk 1 N°. 526 Kadaster Sectie F N°. 581, en een HUIS en ERVE aan de Westzijde van de Delftsche Vliet, omtrent het Steenschunr, Wijk 1 N°. 428, Kadaster Sectie F N°. 583. De voorschreve Percelen kunnen op den Verkoopdag worden bezigtigd. Zijnde inmiddels nadere Informatiën te bekomen ten Kantore van de No» tarissen J. A. PRIJN te Leyden en C. KLAVERWIJDEN te Soeterwoude. VERKOOPING in de Stads Bank van Leening te Leyden, op Dings- dag den 10 April 1838, des voormiddags ten 10 ure, van VERSTANE PANDEN, zoo van Juweelen, Goud, Zilver en Horoiogiën, als van Wol. Ien, Linnen en andere, zoo gemaakte als ongemaakte GOEDEREN, b«. leend in de maand December 1836. Zijnde daags vóór den Verkoopdag, des voormiddags van 10, rot des ng. middags ten 2 ure, voor een ieder te zien. V J. WESSELING, H. WESSELING,, G. W. WESSELING en J. WES. SELING Hz., Makelaars, zullen op Woensdag den nden April 1838, det namiddags ten drie ure, te Amsterdam, in de IVitte Zwaan, op den Nieu- wendiiltpresenteeren te Verkoopen: Eene extra mooije Partij nieuwe Den- nenRondhouten en Greenen, een extra mooije Partij Eikenhout en eenigé lange Wagenschotten en andere HOUTWAREN. Liggende als bij Notitiën wordt aangewezen, die aan het Kantoor van BONTEKONING en AUKES te verkrijgen zijn. By de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2