wmmk A*. 1838. tEYDSCHE «S4\ w C O 1.1 R N T s 0). rsL S APRIL. VRIJDAG, NEDERLANDEN. 4"Leyden den 5den April. Mfcn meldt uit's Gravenhage van den ^den dezer'hét volgende;, Het beeft Zijne Maj. behaagd Zijne Exc. den Minister van Financien, %hr. Mr. G. Beelqerts van Blokland, te verheffen tot Commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw, Z. K. H. de Prins van Oranje is gisteren ochtend van hier naar Tilburg en Z. K. H. de Erfprins van Oranje naar Breda en Bergen-oprZcrom ver. trokken om de troepen in oogenschouw te nemen, die thans ondei Hoogst- deszelfs coihmando ais Generaal-Majoor gesteld zijn. Volgens "een Engelsch dtJghlad, zou Z. K. H. Prins Frederik Hendrik den 27 Januarij II. te Bombay zijn aangekometl. Bij zijne aankomst aldaar zou Z. K. H. met Koningl.ijke saluutschoten begroet 'ëijn geworden. Dezer dagen is d.e Prins Bo/gorouckySecretaris van het Russische Gezantschap aan ons Hof, van zijne seize naar Frankfort, in deze Resi- deiitie teruggekeerd-, Gisteren is. eë'ne vereenigde zitting der beide Kamers van de Staten- Generaal', onder het beleid van den Baron van Brienen tot de Croote landt' bij ongesteldheid van den Graaf van Reede, gehouden. 'In dezelve is voor. gelezen een Koninglijk besluit, van den 2den dezer, waarbij wordt bepaald, dat de tegenwooruige zitting der Staten-Generaal, op den 3den'dezer zal worden gesloten. Ten gevolge van dien, wordt er eene Commissie v'arl afelu leden, uit vier leden van,elke der beide Kamers zamengest'eld,benoemd-, om Zijne Exc-. te ontvangen'en uit.te leiden. De Minister, door de Com missie in de vergadering geleid zijnde, plaatst zich voor den troon en houdt de volgende aanspraak: Edel Mogende I-ïeerenI „De zitting, die ik lieden, op last van den Koniija, kóm sluiten, beeft zich niet minder dan de vorige onderscheidenzoowel door de belangrijkheid der daarin verriglè werkzaamheden-,- a's door den naanwgozetten ijver, met weiken U Ede! Mogenden heli- bfn medegewerkc tot de verstbillendé uiaairegelen van wetgeving, welke achtervolgelijk waren tot stand gehragt, Door de aanneming van de Staats-bfgrooting- en de daarmede in verband staande wetten, is in de vereisciiten van de loopende dienst voorzienhet openhaar vertrouwen op nieuw bevestigd, en weueiom eenige verjigting toegebragc aan de lasten, die op be. hoel'ten van eerste noodzakelijkheid gelegd zijn, '„Verschillende andere ontwerpen van wetten zijn mede. in deze zitting vastgesteld. „Onder dezelve bekleedt niet de minste plaats dat, betrekkelijk den overgang Van dé vroegere tot de nieuwe wetgeving, welkers aanneming der nieuwe Nederlandsche wetge ving en regterlijke instellingen nog in den loop van dit jaar beeft verzekerd. De aanneming van het buitengewoon vonr Marine en Oorlogen de eenstemmigheid, waarmede dit hij de Tweede Kamer heeft plaats gehad, stellen fle Regering ill staat, om met bedaardheid de eindclijk'e 'regeling onzer belangen te bevorderen. „Zoodanige eenstemmigheid, Edel-Mog. Tlceren! aangekweekt wordendekan niet anders strekken dan tot bevestiging van inwendige weivaart en ontzag naar buiten, gelijk 'zij ook den Koning moet ondersteunen in de verwezenlijking zijner oogmerken, die on- Veranderlijk gerigt zijn op den bloei des Vaderlands en liet geluk des Nederlandsclien.volks. 111 naam des Rollings verklaar ik deze gewone zitting der Staten-Generaal te zijn gesloten.*' Na het houden dezer aanspraak, wordt de Minister, door de daartoe bë. 'noemde Commissie weder uitgeleid en gaat'dé vergadering uiteen. De heer Mr. P. D. Baron van Sijtzamaclie in de nu afgeloopen zit ting van de Tweede KaUier der Staten-Generaal het voorzitterschap bekleed beeft, is door 'Zijne Maj. benoemd tot Staatsraad in buitengewone dienst. Sedert 'de laatst gedane bekendmaking, zijn door de belanghebbenden igeligt de navolgende door Z. M. verleende octrooijën: Een octrooi, in dato 17 September 1837, tot oen 19 Mei 1841 verleend 'aan F. L. Legras, domiciliutn gekozen hebbende bij J. von Daehne en Comp. te *s Gravenhageop de uitvoering der vervaardiging van de 'paté pectorale, bekend onder den raam van pate de Regnauid ainé. Een octrooi, in dato 3 Febrtiarij 1838, tot den 29 Junij '1844 verleend aan F. Didier en F. Droinet, te Rheims, domiciliutn gekomen hebbende hij 'J. Schouten te's Gravenhage, op de invoering van verbeteringen door hen aangebragt aan de nieuwe wijze om wbterstof-gas tot verlichting geschikt voort te brengen, en aan de toestellen tót het bereiden, vervoeren eti ge bruiken van hetzelve te vervaardigen, voor welke wijze en toestellen aan hen een octrooi is verleend iti dato 6 October 1835» voor den tijd van tien jaren, van den 29 Junij 1834 af. Een octrooi in dato 10 Febrtiarij 1838, voor den tijd van tien jare nbe'r leend aan G. Cruhtois te Seilh in Engelard, domiciliutn gekozen hebbende bij Mr. A M. C. -dan 'Hall-, Advo'daat te 's Gravenhage, 'op de invoering van een toestel tot verhitting en uitdamping van vochten, door middel van Warme lucht; - Voorts in door Z. M. Vo'ordéh tijd van vijfjaren verlengd het octrooi, Sn dato 10 April 1833 voor den tijd van vijf jaren verleend aan T, S. Benson te Londen, domicilium gekozen hebbende Bij T. Browne en Zoon, kooplieden te Rotterdam, op de invoering van een behoedmiddel tegen het vervuren, doorvreten en rotten van het scheëpstimmerü'outalsmede ter beveiliging van hetzelve tëgeh doornwormrotten en muizen, en eindelijk tot bewaring van zeildoek en touwwerk, gelijk ook van de stoffen en ijennep, vlas ka toen enz., waaruit dat zeildoek en touwwerk geheel of gedeeltelijk worden vervaardigd. Op den isten dezer bestond 's Rijks marine uit de yplgende schepen jeti Vaartuigen van oorlog: 2 van 84 stukken (de Zeemv en Neptunus); 6 van 74 Watt, looKortenaarJupiter, Trompde Ruyter en Piet Hein)1, 1 van 64 (Zeeland); 2 van 60 (de Waal en de Dogg'ersbank)1 van 54 (de,Rij-,1); 14 van 44 (Diana, de Amstel, 'de Schelde, de Sambrede Maas, BellonaRot' 'terdam, Palembang, Jason, de Zaan, Ceres, de JJsel, Je Lek en Holland'); 5 van 32 (Euridice, Kenau Hasselaar, Maria ReigersbergenJuno en Ar go)'; it van 28 (de Rupel, een geraserd frêgat, Algiersmede een geras. fregat, de Deify n, Pollux, de Triton, Atalante, Nehaïlcnnia, Hippomenes, Aja je', Boreas en Castor)a van 20 (de Eendragt en Amphitritegeraserd korvet); 10 van 18 (de Kemphaande Kalk, de Panter, Echo, Pegasusde Meermin, Merkuur. Venus, de Koerier en de Zwaluw); 4 van 14 (de Vliegende Visch, de Postillon, de Snelheid en de Arend); I van 12 (de Windhond); 3 van 8 (de Gier, de Pellekaan in de Brak); voorts het instructie-vaartuig Urania. van 12 stukken; 4 stoomschepen, 1 van 8 stukken (Cerberus), en 3 van 7 stukken (Curasao, Phoenix en de Etna); 3 transportschepen (Dordrecht, de Merwede en Prins Willem Frederik Hendrik); wijders 10 gaffel-kanonneer- booten k 1 -mortier en 3 stukkenwaarvan 5 in dienst; 33 gaffel-kanonneer- booten, groot model, k 5 snikken, waarvan 14 in dienst; 46 gaffel-kanon- neerbooten, klein model, k 3 stukken, waarvan 21 in dienst, en 15 roei- kaBoupecrfcöatet], k 2 stukken. P GEMH» t? if WW"''1v' a Van deze schepen zijn in dienst* 5 van 44 'Diatoade Amstelde Maas* Bellona en ae Zaan)2 van 32 {Euridice en Kenau Hasselaar); 8 van 28 {de RupelAlgiersde TritonAtalanteHippomenes, AjaxBoreas en Castor); I. van,'20 {Amphitrite)4 van 18 {de Kemphaande Kalk, Pegasus en Mer kuur*)1 van 14 {de Snelheid1 van 12 {de Windhond)hei instructie- vaartuig,- de 3 bovengemelde stoomschepen; alsmede de 3 transportschepen en de karonneerbooten waarvan het getal insgelijks hierboven is opgegeven* In aanbouw zijn: 3 van 74 'Trompde Ruiter en Piet Heyn)2 van 60 {de IVaal en 'de Doggersbanli)3 van 44 {de Tselde Lek en Holland)2 van 3'2 {Juno en Argt); 3 van 18 {Vends, de Koerier en de Zwaluw); 1 van 14 {de Arend); en 1 stoomschip {de Etna), Uit Amsterdam meldt men van 3 April Men verneemt dat bestuurderen van de Amsterdamsche afdeeling der Maat schappij van toonkunsc ijverige pog ngen aanwenden tot het doen uitvoeren, in bet laatst dezer maand, van het Oratorium Pan lus, van Mendelssohn Bar tholdy. Men verzekert dat het gebruik van het kerkgebouw der Remonscrant- sclie gemeente tot dat einde met welwillendheid door het kerkbestuur dier gemeente is toegezegd, en dat van wege het bestuur der afde.eling de ledeii der zangvereeniging hier ter stede beleefdelijK tot het medewerken bij die uitvoering zijn uitgenoodigd. Zoo mogen dan ook de leden 'der Amsterdam sche aftieeling zich in hec vooruitzigt van een huishoudelijk muzijkfeesc verheugen. De Amsterdamïche 'Courant van den 4den dezer meldt, dat in den Raad diér stad besloten was, dat de nieuw daar te stellen Beurs onover dekt zou wezen. Uit Rotterdam meldf men van den 4 April: Men verneemt, dat de vvel-edel zeer geleerde heer Dr. F, AIV. Miquel Lector aan de geneeskundige school alhier, voor eenige dagen benoemd ij tot lid der Leopöldinische Carolmische Akademie van wetenschappen. Naar de gewoonte dier beroemde geleerde vereeniging is zijn edel. een naam toe gevoegd geworden. Die den beroemden Fr. Nees von Esenbeckonlangs over leden, gekend hebben, en prijs op hunnen stadgenoot stellen, zullen met genoegen vernemen, dat de gemelde Akaciemie in den heer Miquel een waar- digen plaatsvervanger van /Vffj von. Esenbeck heefc gemeend te erlangen, en liem al zoo als Fr. Nees von Esenbeck in hunne vergadering heeft opgenomen. Uit Brielle meldt men van 2 April bet volgende: .Gisteren avond werd alhier, van het naburig dorp Rockanje, een grijsaard van 66 jaren gevankelijk binnen gebragt, die, naar men zegt, in eene vlaag van zinneloosheid, zijne 58j.arige vrouw met zware vuistslagen heeft van het leven beroofd. Veertig jaren waren deze personen door den echt ver- eenigd geweest, en hoewel beide zich aan den drank overgaven, had men niet opgemerkt, 'dat zij in eenigen onmin leefden. SPANJE. Berigten over Parijs van den 3 April. De berigten üic Madrid loopen toL den 24 Maart. Volgens dezelve heeft de Carliscische bevelhebber Don Basilio Garciadie zich den iSden te Yebe- nes, ten zuiden der stad Toledo, bevond, zich sedert van het stadje Orgaz, hetwelk tussclien de beide genoemde plaatsen ligc, meestergemaakt. Een groot aantal nationale gardes, die uit verschillende plaatsen der provincie Toledo tot verdediging van Orgaz waren toegesneld, zijn .door Garcia gevan gen genomen en hij moet een aanzienlijken buit aan geweren en krijgsbe hoeften hebben behaald. De Generaal Flinter en andere bevelhebbers van het leger der Konjngin waren naar Toledo in aancogtom.die stad, welke men voor bedreigd hield, te dekken. Aan den anderen kant.maakt de Car- listische colonne, die niet lang geleden onder den Generaal Merino over de Ebro is getrokkenasn de zijde van Valladolid en Leon vorderingen. Men was bezig., om die laatste scad in goeden staat van tegenweer te brengen; De Pastoor Merino, die, zoo als men weet, thans tot de colonne van Negri behoort, heeic zich, naar men verzekert, met eenige ruit.erii, in de dorpen Viiiacienzo en Remunico, op weinige,uren afscands van Madrid, vertoond. Men is, volgens latere berigten uit Madrid, aldaar zeer bezorgd over het naderen der Car'istische troepen onder Garcia. De manschappen van dat opperhoofddat thansten zuiden van Toledo staat, geven te kennen, dac zich weldra vele afzonderlijke Carlistische benden ten zuiden van den Ebro zouden vertoonen. Mpn.sprak dan ook in andere berigten weder van 9 batal jons en 5 escadrons Carlistenonder bevel van Generaal Sopelana, die tien 15 Maart bij Burgos stonden. Cabrera zou ook voornemens zijn mee zijne magc, die uit niet minder dan 24 bataljons, 10 escadrons en 30 stukken be staat, regelregt op Madrid aan te rukken. De Christinos-Genernais zoeken den Carlisten den weg af te snijden en hunne onderlinge vereeniging voor te komen. DUITSCHLAND. Uit Pesth wordt volgens de laatste tijdingen berigc dat .door de gewei, dige overstrooming van den Donau in genoemde plaats 2281 huizen inge stort en daarenboven nog 827 zoo zwaar beschadigd waren, dat dezelve met stutbalken moesten geschoord worden. Uit Weenen en elders werd veet bijgedragen om in deanood de overscroomd geweest zijnde plaatsen te voorzien. In de beide Kamers der Stenden-Vérgadering te Hanover zijn Commis- sien benoemd om hec ontwerp der nieuwe scaacsregeïing te onderzoeken. Hec' getal tegenwoordig zijnde leden is niet aanzièrtlijk indien er zich nog zeven verwijderden, zouden de vergaderingen moeten geschorst worde. De Bestuurder van het Keulsche Dom-Rapittelde Deltèn Husgen beeft eehen rondgaanden brief aan de Landdekens gezonden, waarin hij ver klaart, dat de Aarcsbisschop van Keulen op den dag zijner wegvoering heni de uitoefening van het beheer van het Aartsbisdom had toevertrouwd, ett dat deze vergunning sedert niet was ingetrokken. De dagbladen deelen thans eenen herderlijken brief mede van den Aarts» bisschop van Gcesen in Posen, Dumir.waarin hij verklaart, dac hij, opge wekt zijnde door dé allocutie van 10 December ji. van den Paus Gregorius XVI, zicli verpligt gevoelt, zijne onderhodrige geescelijken te herinneren aan de, in den jare 1748, door den Paus Bcnedictus XIV aan de Aartsbisschoppen én Bisschoppen van hét toenmalige Koningrijk Polen gerigte Bulle, waarin bevolen wordt, dat geene kerkelijke inzegening van een huwelijk van eeneii Kac'nolijken man niet eene niet Kacholijke vrouw, of omgekeerd, zal mogeii geschieden; indien niet plegtig beloofd wordci i°. Dat alle uic zoodanig hur>

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1