lijke wegen. Derzelver rapport was ailezins ten voordéele van de aanlegging van dusdanige wegen in ons Rijk. De Regering trachtte dan ook door.het voorstellen van het aanhangige wetsontwerp het algemeene verlangen, toe wezenlijkheid te brengen. Hij wijst op Belgie, dat sterk bezig is de ge ineenschap met Duitscliland tot stand te brengen. Verliezen wij a i zoo het tegenwoordige oogenblik, dan is liet welligt voor ons onherroepelijk te laat en dan zal men zich bitter beklagen, dat deze gelegenheid voorbijgegaan is. Zwarigheden van ondergeschikt belang moeten voor het algemeene zwichten; moeten worden opgeofferd, voor het ontzettende denkbeeld, dac Belgie zich van den Rijnhandel zou hebben meester gemaakt, en dac door onze schuld'. Wat aangaat de droogmaking van het Haarlemmermeer, verklaart de Minister, dat het gevaar, hetwelk die waterplas oplevert, dagelijks dringender wordt; dat aller belangen in het voorgedragen ontwerp zijn vereenigd; dac de tijden voorbij zijn, dat bijzondere belangen de uitvoering van nuttige ondernemin gen kunnen tegenhouden; dat, indien her waar moge zijn, hetg-Cen de Mi nister niet betwijfelt, dac het Haarlemmermeer, of liever de gronden van hetzelve, aan de stad Leiden behoort, de eigenaar zijne regten slechts be hoeft te doen gelden, om aanspraak te kunnen maken op die billijke scha devergoeding, welke de onteigening van zijn goed moge noodzakelijk maken; dac de noodzakelijkheid van de droogmaking reeds sincs lang bestond, en da gelijks dringender worde; dac elk uitstel de kosten van het uit ie voeren werk vermeerdert; .dat men eene goede opbrengst der drooggemaakte landen mag verwachten; dac men van de droogmaking bovendien de heerlijkste gevolgen voor het welzijn des volks en de nijverheid kan te gemoec zien; dat dezelve weldadig op -de publieke schatkist zal kunnen terug werken, en dac dus voor deze droogmaking, naar hij hoopt, door de dankbare nakomelingschap eene eerezuil voor het tegenwoordig bewind zal worden opgerigc, beter dan van metaal of arduin. Wat de overige werken aangaat, bij het ontwerp voorgesteld, tot het aanleggen van straatwegen enz., derzelver nuttigheid en noodzakelijkheid is allezins gebleken. Om de eenheid van het doel van alle deze aan te var,gene werken, is ook slechts één financiële maatregel voorgesteld. Die maatregel is niec ingewikkeld, is niet bezwaarlijk, noch gevaarlijk. Een bij de wee daargesteld fonds, hetwelk thans nog onbeschik baar ligt, wordt aangewezen, om daaruit voorschatten te putten, tot bet ondernemen van eenige nuttige werken. Geen hec minste bezwaar worde daardoor aan de Natie opgelegd. De rente-laste wordt niet in het minste verdoofd. Uit te schrijven tiegotiatiën zouden die goeden uitkomsten niec hebben. „Zoo geloove ik dan, zegt de Minister ten slotte, den inhoud van het wecs-oncwerp goed te hebben voorgesteld, hetzelve voldoende te heb ben ontwikkeld en verdedigd. Ik meene de bedoelingen der Regering in het helderste daglicht geplaatst te hebben. Die bedoeling is slechts het behoud van een der belangrijkste takken van onzen handel, namelijk die op den Rijn; is te voorkomen hec bederf en den ondergang varf een aanzienlijk deel des Vaderlands; is hec voorkomen van grootte en welligt onherstelbare rampen; is de voortzetting en hec voltooijen van nuttige en noodzakelijke communicatienis te trachten dit al te verkrijgen en te verwerven door eenen algemeenen financiëlen maatregel, waardoor geen bezwaar, geen last voor de Natie ontstaan zal, waardoor de belangen der schuldeischers van den Staat niet in hec minste worden gekwetst. Zou dan de Regering moe ten aarzelen, hare bedoelingen openlijk bloot te leggen? Zou zij moeten aarzelen, hare bedoelingen voor het oog der Natie te verdedigen? O! moge ik mij vleijen, dac de vooringenomenheid, waarmede dit ontwerp wordt be handeld, ophoude! Moge ik mij vleijen, dat ik hec nuc en de doelmatigheid van de voordrage met duidelijkheid en klaarheid hadde ontwikkeld. Doch welke de uitkomst dezer beraadslaging ook mogt wezen, de Regering is verantwoord; zij heeft het goede gewild; de verwezenlijking daarvan heefc van haar niet afgehangen De beraadslagingen zijn daarna gesloten. Het ontwerp wordt in omvrage gebragt: 46 leden verklaren zich tegen en slechts 2 voor het ontwerp, het? welk derhalve niet is aangenomen. Z. M. zal eerbiedig worden verzocht* het ontwerp in nadere overweging te nemen. Voor hec ontwerp hebben ge stemd de heeren Beclaerts en JVeerts De vergadering is vervolgens tot nadere bijeenroeping gescheiden. U't Amsterdam meldt men van den isten April: Wij hebben tot dus verre geen gewag gemaakt van den tijd, tegen wan neer men zich zoude mogen vleijen, Zijne Majesteit Hoogscdeszelfs jaar- lijsch bezoek aan de hoofdstad te zien brengen, daar alles wat hieromcrenc gezegd werd, ons zeer onzeker voorkwam; maar thans vermeenen wij, met eenige zekerheid te kunnen melden, dac hetzelve omstreeks den 24 April bepaald zou zijn. BUITENLAND SC HE BERIGTËN. Uit Syrië wordt van den 14 Maart geschreven, dat de inwoners in de om. streken van Damaskus en in de provincie Siras tegen het Aegyptisch Bestuur waren opgestaan en de wapenen hadden opgevat. De Minister van Oorlog van Mehemed-Ali was dadelijk met versterking' naar Syrië gezonden. Het berigt van den dood van Ibrahim-Pacha, zoon van Mehemed-Aliis onwaar geweest. De berigten uit Lissabon, tot den 20 Maarc ioopende, meiden, dat de rust in die stad was hersteld geworden. Het Ministerie, dat zijn ont. slag gevraagd had, zal gedeeltelijk aanblijven. Den 20 Maart zou de nieu we Staatsregeling door de Cortes uitgevaardigd en door de Koningin afgekon. digd worden. Berigten uit San-Sebastian van den 25 Maarc deelen de tijding mede, dat de Chriscinos-Generaal Latre den Carlistischen Bevelheb. ber Negri, die onlangs den Ebro is overgetrokken, geslagen zou hebben; deze tijding moet echter nog nader bevestigd worden. De Minister van Eerdienst en Onderwijs in Hanover heeft een besluit van Z. M. bekend ge maakt, waarbij aan Hanoveranen verboden wordt aan de Hoogeschool van Leipzig te studeren; zij die zich thans aan dezelve bevinden, moeten on. verwijld dezelve verlaten. De Badensche Minister L. Winter is den 2/sten aan eene beroerte overleden; den vorigen dag had hij nog de zitting van de Stenden vergadering gesloten. Uit Londen wordt van 1 April berigt, dat de motie van Lord Elliot, om H. M. te verzoeken, dat geen verder verlof zou gegeven worden, om manschappen voor de Spaansche dienst aan te werven, met 70 tegen 62 stemmen, in het Lager-Huis verworpen is. PRIJS-COURANT Amsterdam den Nederlanden. Gebi. Werkel.Schuld 2^pCt. 54!a 55 Dito 5 iot|aio2 Uitg. fss a iT' Kans-Biljetren25 a 25 Am0n.Syndic.4J 95 J a 95 3j79 80 Hand.-Maats. 4J 183 J a 184J Nieuwe dito4Jioojaiot Aandl.H.Spoorw. l2oJ-ai21-J Rotterd. Dito a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCr. a Rusland. Gb.//.&C°.I798 SpCt.ió5|ai05| 18J! 5 ïo.sjaiosf Ins. en Cenif. 6 69 a 69J. i8f 597 ja 98 54ïi lOlTÏ I 25i 95 A 79 ré 183! loi| 121 105 ij loc' (i u der EFFECTEN. 2. April 1838. Pruissen. Geldl. te Lond, 4pCt, a Aandeelen van dito.. 114 ai 14J Spanje. Nieuwe 1835 85 5pCt. 19 ai9j- Ditoonbep.st...i8jni9 Dito passive4?» 5J Dito uicgest5aa 6J Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obl.C»// C°. 5 pCt. a Certificaten.2Ja Neg. Metaliek 2 ja idem 5"102 Ja 102 J- Dito in Lmd. 5 a Bank-Akcieu.3 a Napels. Certificaten..5 pCt. 91 a 91J Dito in Napels. 5 a Gcbl. 114J '9tV >81 5 6 91* 7. F, F. - T I J 11 I N G, In Teseel binnengekomen J. SorensenN4 wv fleck, Van Areadahi. ;LJitgezeild G. Smith, naaf Londen 'lOTiet VJie en Tersch. niets gepasseerd. /Hec,schip II. Z.Kapt. S. tè. de Vries, heefc den 24 Maarc te Liverpool een aanvang -gemaakt met laden voor Amsterdam. Te llanlbufc fa, aangekomen Kapt. J. H. Savert en J. Schuldt, van Amsterdam. LI Heden beviel zee'r"VocJrspoedrtj van ee'h -welgeschapen Jl'OON, ELIZABETH COÜVEEgeliefde Echtgenoot van Leiden, i April 1838. B. van der HORN Jz. Eenige Kennisgeving. 1i -- - Ons gelièfd jongste Kind, bijna zes maanden bereikt hebbendé, werd ons heden tot onze grievende smart, onverwacht door den dood ontnomen» Leyden dén 31 Maart 1838. W. C. de MO L, D. C. de MO L, Eenige Kennisgeving. geb. Snoeckx. Heden overleed alhier Mejufvrouw ANNA MARIA ËEUNINK, Weduwe van Pieter Douw, in den ouderdom van 87 jaren-, Leyden, 31 Maart 1838, J. ZAND IJ K, B. EIGEMAN, Executeuren Testamentair Heden overleed, na eene langdurige ziekte, in den ouderdom vati 54 jaren, onze waarde Vader ANTHONY BERNARDUS BARKEY, in leven Procureur bij de Regtbank van Eersten Aanleg te Leyden. Leyden, 2 April 1838, Uit alter Naam, A. BARKEY. De Ondergeceekende betuigt bij deze, mede uit naam zijner Écht» genoote, zijnen harcelijken dank voor de veelvuldige bewijzen van deelne. nting, en voor de mondelinge en schriftelijke Christelijke toespraak, die hij in en buiten zijne Gemeente ondervonden heefc, bij het vernieuwd gé- mis van eene zijner dierbaarste Betrekkingen, Leyden, 4 April 1838. W. N, MUNTING. J. BUSÉ, te Leyden, heefc aangekregen: Extra mooije versché gespeende TEXELSCHE OESTERS, i/i, BERGSCHE, k 1.20 en ƒ1.50 de 100, KOR-OESTERS, b f 2.50; vele soorten van vefsche MINERALE WATEREN, KURAgAOSCHE LIMOENSAP; eene groote Partij zoete wicte MALLAGASCHE DRUIVEN. Brieven FrancOk UIT de HAND te KOOP: Ëen HUIS en ERVE, gelegen op dé BreedestrartWijk 4 N°. 303, tegen over het Stadhuis te Leyden, voor. zien van verscheidene Behangen Boven- en Beneden-Kamerszeer groote Kelder en verdere gemakken. Te bevragen bij Til. MOLKENBOER, op den Ouden Rhijn, te Leyden, Op Vrijdag den 6 April 1838, des voormiddags ten 11 ure, OPEN. BARE VERKOOPING, krachtens REGTERUJKE aUTHORISATIEin de Herberg Rome, te Warmond, van: Eene hechce, sterke en weldoortimmerde BOUWMANSWONING, met Koeijen- en Paardenscalling, Kelders, Kaarn. molen, Schuren, Hooibergen en verder Getimmerte, met ERF, TUIN en BOOMGAARD; mitsgaders onderscheidene Parcijen extra goed en weltoe. gemaakt WEI- of HOOILAND en eenig HOUTLAND, te zamen groot 15 Bunders, 19 Roeden en 73 ellen; alles staande en gelegen in den Hel. legats- of Jan-Korsen-Polder, te weten: de Woning en 11 Bunders, 42 Roe. den en 23 Ellen Land, onder Warmond, en de overige 3 Bunders, 77 Roe den en 50 Ellen Land, onderSassenheijmvoorts nog deHELFT in 9Roe. den en 60 Ellen BOSCHLAND aan den Kogjes-Polder, onder Warmond. Zijnde alles onverhnurd en nadere Informacie te bekomen teil Kantore van Notaris KONING; te Warmond. De Hoofd-Administratie van de Af deeling Kurassiers N°. 3, in garni, soen te Leyden, als daartoe geautoriseerd, is van meening, op Zacurdag den 7 April 1838, des middags ten 12 ure, in de Stads Doelen, binnen voorsZ, Stad, publiek aan de meestbiedende, oin Contant Geldte Verkoopen: 20 Stuks op reforme gestelde RIJKS PAARDEN, aan opgemelde Afdeeling behoorende, 1 welke een half uur vóór de Verkooping, ter gemelde plaatse, voor een ieder zullen te zien zijn. De Luitenant-Kolonel Commanderende het Depót van voorsz, Afdeelin-g, VAN SCHA EC K. VRIJWILLIGE VERKOOPING. Op Zaturdag den 7 April 1838, des avonds ten zes ure, zal men in hef Heeren-Logement aan den Burg, binnen Leyden, publiek Veilen en Verkoo pen: Een hecht, sterk en zeer weldoortimmerd HUIS en ER VEvoorzien van diverse Behangen Kamers, Keuken, Kelder, Binnenplaats, Droog- en Turfzolder en verdere Commodiceitenstaande en gelegen binnen Leyden, aan den Ouden Singel, tusschen de Oostdwersgrachc en de Zaftdstraac Wijk 5 N°. 394. Zullende het voormelde Huis op Dingsdag en Donderdag van iedere week, van 11 tot 2 uren, kunnen worden bezigtigd, mits. vóóraf belet vragende Zijnde inmiddels nadere Informatie te bekomen ten Kantore van den No caris H. ROSKES, te Leyden. jOp Zaturdag den 7 April 1838, des avonds ten zes uren, zal men in het Heeren-Logemcnt aan den Burg binnen Leyden, op REGTERL1JKÉ AUTHORISATIE, publiek Veilen en Verkoopen: De navolgende Perceelen allen staande en gelegen binnen Leyden, als: N°. I. Een DERDE AANDEEL in een Gebouw, genaamd: De Leydschi Schouwburgwaarin sedert den jare 1808 Tooneelvooistellingen zijl en nog worden gegeven, met een DERDE PART in al deszelii Decoratiën en verdere Tooneelmatige Toestel; staande en gelegei op de Oude Vest; benevens een DERDE PART in een Huis, naas hec voorgaande Perceel, thans ingerigc toe Kojfjkamer. 2°. Een groot, ruim, liechc, sterk en zeer wel doortimmerd HUIS ei ERVE, voorzien van diverse Behangen en onbehangen Kamers, Keft ken, Keider, twee Binnenplaatsjes, Droog- en Turfzolder en verder! Commodiceiten, met eenen grooten TUIN daarachter; staande en gele. gen op de Vliet, Wijk 2 N°. 21 bh, 24, 25, 27, 27 rood en 281 alsmede de OPSTAND van een Tuinhuis of Koepel, gebouwd cf een hoek grond der opene Plaats, genaamd de Ruine, Wijk 2 N".23. 30. Een hecht, sterk en zeer weldoortimmerd HUIS en ERVE, voor zien van diverse Behangen Kamers, Keuken, Kelder, twee Binneti plaatsjes. Droog- en Turfzolder, en verdere Commodiceiten; staanJf en gelegen op de Vliet, uitgang hebbende in zekere Poort, daarno vens gelegen, Wijk 1 N°. 537. 40. Een HUIS op de Vliet, Wijk 1 N°. 536. 50. En een PAKHUIS in zekere Poort op de Vliet, Wijk 1 N°. 537 rood Mitsgaders: Eene welbepooce en beplante SPEELTUIN, gelegen aai den Singel, tusschen de Koe- en Witte-Poorten der Stad Leyden, omtrer.' de Witte Roozenlaan, onder Soeterwoude. Zullende de voorschreven Percelen op Dingsdag van iedere week vó( en op den dag van de Verkooping, des namiddags van 3 tot 6 urz kunnen worden bezigtigd, mits ten opzigte van de vier eerstgemelci Parciien belet vragende. Alles breeder bij Billetten gespecificeerd, en zijn nadere Informatie te bekomen ten Kancore van den Notaris H. ROSKËS, te Leydei By de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2