'4' >4 ^kani 'P ij n et** nrfr vefloran hebbende schreef'arm de stad froyes o^n hffti tr eenen anderen te leveren, volgens bestaand gebruik, waaruit, biijki dat Champagne de eer had de Koningen van Frankrijk met narren te voorzien, even als later de Jesuiten zich de magc toeeigenden denzelven biechtvaders te geven. De nar, die door Karelden tVijze betreurd werd-, is in Sr.Germain-l'Auxer- rois begraven; zijn graf wordt door Sauval beschreven; het is een steen van 2cht en een halve voet lengte op vier eh een halve voet breedte, hol gebij t-eld en het afbseldsel van den dooden voorstellende. 'Theytnin ligt daar met e,en lang kleed, hij heeft een kuif-kapje op bet hoofd en eene monniks-kap op dc schoudershij houdt eene zotskaps in de hand en draagt twee beurzen op de borst-; de voet-en zijn bloot; rondom die beeld heeft men met de meeste zorg eenige kleine beeldjes in nisjes gebeeldhouwd, welke eenige tafereeleu uit Thevenins leven voorstellen. De beurzen en de zotskap waren de spre kende wapens der narren, die zuIks alleen om gereed geld waren. Z E E T IJ D I N G. ïn Tessel binnengekomen S. Reinolts en J. Holmes, van Hull, J. Midiey vail ScHWam, C. Kewvan New-Castle, A. Pietree, van Sunderland, C. Lonrltvan Rostok O. Jan sen van Arendahl. Iu het Vlie binnengekomen K. II. Plukker, van New-Castle, II. J. Pluktje, van Hamburg» Te Tersch. niets gepasseerd. Het schip Jan IsaacKapt. E. Tamtnes, van Harlingcrzyl nnnr Antwerpen, te Eniden binnen, heeft den 22 Maart de reis voortgezet. Het schip de VriendschapKant. 13. E. Apveldt, van Greifswald naar Amsterdam, te Cuxhaven binnen, heeft den 21 Maart de reis vervolgd. liet schip DebetiKapt T. Hall, van Huil naar Rotterdam, te Hull gestrandis; voT- gens 'een'brief vandaar van den 26 Maart, den 23 dito weder afgebragt en naar Rotter dam vertrokken. Het schip Johanna Kapt. A. Sluik, van Hnrlmgen naar Liverpool, is den 24Stcncn de schenen TrialRapt. G. Sterling,, van Antwerpen naar Llanelly, en Clemence, Kapt. 1. J. Stinze, van Antwerpen naar Konstantinopelden 25 Maart te llamsgate binnen. Het schip ''de MaasKapt. P. J. Bakema, 'Van Rotterdam maar Nevvzy, is den 20 Maart te Penzance bmnengeloopen. ArrivemeiTtenTe Matanzas E. Hatch, van Amsterdam; te Grnvesend T. Mall'hn W. Cousins, van Harlingen\V. Norwood en J. Boxer, en te Hull E. Maloney, beide van Rotterdam. PRIJS-COURANT DER EFFECTEN. Amsterdam den 31. Maart 1838. Nederlanden. Werkel.Schuld aJpCt. 54 Dito 5 Uiig. 101 it TB, 79 182 P 79l ■P183?, a - a a 54, jsioal Uiig. i6„a 1 Kans-Biljetten.24,2 25,- Am0rt.Syndlc.4I 95P 95 3i Hafid.-Maats. 4^ Nieuwe dito4J Aandl.H.Spoorw. Rotterd. Dito frankrijk. Inschr. Grb. 3 jpCc. a Rusland. Gb.//.&C°.i798 5pCt.xo5 8105! 18II 5 10SP105J Ins. en Certtf. 669 a 69j I83J 5a - Gebl, 54rr loif- C 3 ft 25 95 re 79s 183I 1055 i°5ï 69 Pruissen. Geldl. te Lond. 4pCt. a Aandeelen van dito.. 114 3114} Spanje. Nieuwe 1835,8 85 5pCt. 19 ai9j Dito onbep. st.a Dito passivea Dito uitgesta Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obl. Goll C. 5 pCt. a Certificaten.2'a Neg. Metaliek2'a Idem5 I02jai02j Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.3 a Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 93 a 93^ Gebl. 114* «9Ï 93 s De Prijs van de BOTER aan de Waag binnen Leyden. Zaturdag den 31. Maart 1838. Van ,30 tot 34 gulden. BROODZETTING VOOR DE STAD LETDEN, Ingaande Maandag den 2 April 1838. Maximum van den prijs, waar niet bovenmaar berieden, zal mogen Worden ver kocht, ingevolge Koninklijk besluit, van den 25 januarij 1826, Staatsblad N°. 5), én de dispositie van H. H. Gedeputeerde Staten van'Zuid-Holland, van den 5 December 1828, CProvinciaalblad N°. 161.) Het Roggebroodvan zuivere rogge gebakken, wegende 3 Ned. ponden, op Een po nel vijf oneenop Het Tarwebroodbeste soortwegende een Nederl. pond, op Vijf oneen, op Het Franschbroodvan een Nederl. pond, op Vijf oneen, op Het Huisbakwegende een Nederl. pond, op Vijf oncén, op w 12*. Het minste soort of zoogenaamd krop uit de zakvan een Ned. pond, op 20. Vijf oneen, op io£ Alles gebakken overeenkomstig art. 9 en het gealtereerde 10de artikel van het Regle ment op de Broodbakkeis-neringin dato den gden Mei 1819. Leydenden egsten Maart 1838. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden J. G. DE ME?. Ter ordonnantie van dezelve, P. A. DU Pui. 33 cents. 16» 29 29 - HOOGE PRIJZEN, getrokken ten Kantore van N. NATHANS, Op NL 1308 25,000. ii 1521 25,OOÖ. y> a 90 67 v - lo,ooo. a 1896 >9 a IIIO 3) a 1164 a 12IO if a I33<> n 1798 f j0 en Premie van - i,ooo* 3» a I835 - 1,000. ii a 24948 - 1,000. benevens een aantal mindere Prijzen en Premiën, en zijn wederom te be. komen: HEELE en GEDEELTEN van KOOPLOTEN, voor de 174ste Kon. Ned. Loterij, waarvan de Eerste Klasse begint te trekken op den B3Sten dezer, LEYDSCITE SCHOUWBURG. Op Maandag den aden April 1838. (Tot Sluiting van het Toon eet.) KATHARINA HOIVAP.DKONINGIN van ENGELAND, of de TWÉÉ SCHÏJNDOODENRomantisch Tooneelspel, in 5 Bedrijven en 8 Tafereelen, door den Heer C. Alex van Ray. (Alexander Dumas vrij gevolgd en voor het Nederlandsche Tooneel bewerkt met doelmatige bekortingen en verbete. ringen.') Versierd met alle deszelfs vereischte Tooneel-benoodigdheden, Toestel, en geheel nieuwe Costumes. De Handeling heeft plaats in Engé. land, ten jare 1542. Gevolgd van: JOZEF DE TIVEEDE, of de ON- JIEKENDE in de HERBERG, Blijspel. Me: Zang (Vaudeville), In «1» Bedrijf, naar het Fr'anscb van Duvert' cTu'lIoyvrii gevolgd en voor het Nederduitsche Tooneel bewerkt door F. A. llo.enveldt. HALVE LOTEN worden eerst na'half'Negen Ure afgegeven. (De Aanvang precies ten Zes Ure.) Mijne geliefde Echtgenoot G. M. VERMEULEN, beviel heden voorspoedig van een welgeschapen ZOON. Leiden, '27 Maart 1838.'T. HOOFTMAN Jr. Heden beviel zeer voorspoedig van een welgeschapen ZOON, •ELIZABETH COUVEE, geliefde Echtgenoot van Leiden, i April 1838. B. van der HORN Jz. •Eenige Kennisgeving, Heden overleed ons geliefd jongste Kind, ELIZABETH MARIA-, ■bijna 17 maanden oud. Leiden, 30 Maart 1838. P. G. HUBRECHT, A. A. L. HUBRECHT, geb. Steenlack. Ons geliefd jongste Kind, bijna zes maanden bereikt hebbende, werd ons heden tot onze grievende smart, onverwacht door den dood ontnomen-. Leyden den 31 Maart 1838. W. C. de M O L, D. C. DE M O L, Eenige Kennisgeving. geb. Snoeckx. Heden overleed alhier Me'jufvrouw ANNA MARIA BEUNINK, Weduwe van Pieter Douw, in den ouderdom van '87 jaren-, Leyden, 31 Maart 1838. Z A N D IJ K, 'B. EIGEMAN, Executeuren Testamentair. SCHELE HOOFDPIJN en DOOFHEID. In onderscheidene ParijssChe dagbladen leest men: j, De Heeren Apostoly „rue Thevenot, N°. 12; Drouilly, rue de Charonne, N°.32; Meinzer, Mtt. ziekmeester, rue du Caulvaire, N°. 7; Viullevoye, Directeur der Schilder. „Academie te Luik; de Postmeester te Hamburg; ■Vfeuville, te Trcux; „Poussin, Notaris te Senoches; de jonge Gamier, Kweekeling pp de School s, des Chartes te Dijon-; Martin, Regter in de Regtbank van St. Queptl'n; „allen aangetast door ztvare schele Hoofdpijn of Doofheid zijn geheel gene „zon onder de behandeling van den Doctor MÈNE MAURIGEte Parys." Zijne in het Fransch geschreven Brochure, 2de en 3de uitgaaf-, bevat zijne uitvindingen, om zich zeiven te genezen. De Prijs is 1 fr. 50 c. f75 cen(s) behalve 15 c. voor het porto. Adres Francobij den Heer MASSIGNAC, Kalverstraat, N°. 165, te Amsterdam. B. van BEEK, Horologiemakerwonende in het Noordeinde te Leyden, heeft de eer aan zijne Stadgenooten te berigten, dat hij van heden aan zijne AFFAIRE begonnen heeft; beloovende het in hem te stellen vertrouwen, zich door eene prompte en civiele bediening waardig te maken. Leyden, 4 April 1838. Eene fatsoenlijke JUFVROUW van middelbare jaren, van de Pro. testantsche Godsdienst, wensthte gaarne 'binnen de Stad Leyden tegen Au. gustus bij fatsoenlijke Lieden, voor eenen matigen Prijs, KOST, INWONING, her gebruik eener vreije Slaapkamer en gezellig verkeer. Opgave van dien onder letter M., bij de Boekhandelaren H. W. HAZENBERG COMP., óp de Breedestraat re Leyden. Op een levendigen Stand binnen Leyden wordt gezocht': Een BE NEDEN-VOORKAMER, voor eene stille Affair's, met Twee ge. meubileerde BOVEN- of BENEDEN-KAMERS. Adres met Brieven Franco, onder letters V. B., bij Mej. de Wed. POPPE, op de Pleerengracht, te Leyden. Op Woensdag den 4 April 1838, zal aan het Kerkoophuis op de Hooigracht te Leyden worden Verkocht: Eenige MEUBILAIRE en andere ÓÓEDEREN, alsmede JUWEELEN en ongemunt GOUD en ZILVER, bestaande in: Een Juweel Slot, dito Ring, Gouden Halsketting, dito Slot en Granaten Ketting, dito Oor- en Hand-Ringen; voorts eenig Zilverwerk, en hetgeen verder 'te voorschijn zal worden gebragt. Allés op Morgen jjingsdag voor een ieder te zién. NB. NB. Dê geannoceerde Veiling tegen den 7 April 1838, van het NÏ5. BUITENVERBLIJF KJJKERLUST, buiten de Rhijnfcburgsche Poort der Stad Leyden, onder Oegstgeest, ZALGEEN VOORT- GANG HEBBEN, als zijnde hetzélve Perceel UIT de HAND Verkocht. VERKOOPING op REGTERLIJKE AUTORISATIE. Op Zaturdag den 7 April 1838, des avonds ten zes ure, in het Itee,'en- Logement aan den Burg binnen Leyden, van een HUIS en ERVÈ te Lêy. den, op het Steenschuur, omtrent de Delftsche Vliet, Wijk 1 N°. 526, Kadaster Sectie F N°. 581, en een HUIS en ERVE aan de Westzijde van de Delftsche Vliet, omtrent het Steenschuur, Wijk 1 N°. 528, KadaJter Sectie F N°. 583. De voorschreve Percelen kunnen op den Verkoopdag Wórden bezigtigd. Zijnde inmiddels nadere Information te bekomen ten Kantore Vah de No tarissen J. A. PRIJN te Leyden en C. KLAVER.WIJDEN té SoeterwoU'de. VERKOOPING op REGTERLIJKE AUTORISATIE, om contant geld, 'Op Maandag en Dingsdag den pén 10 April 1838, des voormiddags tets to ure, Voor het Iluis op het. Rapenburg, nabij de Groenhazehgracht, Wijk I, N°. 234, binnen Leyden, Van eenen netten en welgeconserveerden INBOEDEL, bestaande in: MAHONIJHOUTEN en EIKENHOUTEN MEUBELEN, als: Kabinetten, Secretaire, ChiffionniêreLedikanten, Stoelen, Tafels, Spie. gels, Vloerkleeden en Carpetten, Val-, Glas- en andere Gordijnen, onder scheidene soorten van Porselein-, Glas- en AardewerkKoper-, Tin-, Blik— en Ijzerwerk, Bedden met derzelverToebehooren, Tafellakens en Servetien, eenige Geweren en hetgeen verder ter Koop zal worden aangeboden. Voorts: ONGEMUNT GOUD- en ZILVERWERKEN, bestaande IK: Twee Snoertjes Paarlen, een Boek met Gouden Sloten, een dito met Knipjes, een,Gouden Horologieketting en twee Cachetten, Zilveren Lepels en Vorken, een Schenkblad, Theekistje, Theelepeltjes, Presehteerbiikjes Sousemand, Olij- en Azijnstel, eenig Kinderspeelgoed, Zilveren Horoiogiën en verder klein Zilverwerk. Alles behoorende tot de Nalatenschap van Wijlen dén Wei-Edel Gébo ren Heer Mr. TIIEODOOR JOHAN BYLEVELD, in iévén Hoogheem raad van Rijnland, gewoond hebbende te Leyden. Het ongemunt Goud en Zilver, alsmede de Geweren, zullen verkocht worden op Maandag den 9 April 1838. De voorschreven Goud- en Zilverwerken zullen ten gemelde huize, op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag, den 5, 6 en 7 April, en de Medbe- len en verderen Inboedel niede op Vrijddg en Zaturdag, den 6 en 7 April 1838, alles des vöormiddags van 10 tot 12 ure, en des namiddags van 3 tot 5 ure, voor éen ieder te zien zijn. Die daarin gading hebben, komen ten dage, ure en plaatse voorschreven^ en doen in hét koopeh hun voordeel. ZEGT HET VOORT. Bjj de Wed. ANTHONY de KLOP PER en ZOONte Leyded*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 4