.lingen der Tlgtiug van 1838 vooreerst in reserve zullen blijven, tot afwach ting van nadere bevelen. Uit Brussel meldt men in de Commerce Beige, van den 28 Maart, het navolgende Gisteren morgen is de Kabinets-renbode IVittocks, naar men verneemtmet zeer gewigtige depeches naar Londen vertrokken. Men beweertdat dezelve de wijzigingen bevatten, welke het Belgische Gouvernement in de 24 artike- len verlangt; deze wijzigingen betreffen de schuld, bet grondgebied en de 1 vrije vaart op de Schelde. Ten aanzien van de verloopen rentebetalingen der schuld, ten laste van j ;Belgie, vraagt men eene vergoeding voor de oorlogskosten, waartoe Neder- j, land Belgie zou gedwongen hebbensedert het tijdstip, dat de Mogendheden, die het tractaat van Londen onderteekend hebben, de onzijdigheid van Belgie hebben gewaarborgd; wat betreft het door de 24 artikelen afgestaan grond, gebied, zoo merkt men aan, dat, daar de Koning der Nederlanden zeven jaren gewacht heeft met de aanneming der voorwaarden, waartoe hij zich thans geneigd betoont, hét niet billijk zou zijn hem het lot der bevolkingen joe te vertrpuwen, die, door het aanvaarden van openbare bedieningen, door het uitoefenen van staatkundige regten in de verschillende verkiezingen en door het nakomen der Belgische wetten op de militie en de belastingen, een min of meer groot aandeel aan de omwenteling en derzelver gevolgen geno men hebben. De stad .Venlo is in dien zin ook het onderwerp eener geheel bijzondere vordering. De verlangde wijzigingen zijn ons niet letterlijk be kend; maar wij kunnen verzekeren, dat dezelve op het gemelde nederkomen, en dat zij aldus zijn opgesteld, ten gevolge van de .wenken, dpor de Kabi netten van Parijs, en Londen gegeven, en waarop de onlangs uit die beide hoofdsteden vertrokken renboden betrekking hadden. AMERIKA, Men heeft over Engeland wederom berigten uit Kanada van den 3 Maart ontvangen, welke melden, dat de partij der beweging nog niet tot rust was gekomen. Op het grondgebied der Vereenigde Staten geweken, had zij eenige arsenalen van die Staten .geplunderd en de wapenen in bezit genomen; de troepen der Vereenigde Staten hadden zich hiertegen niet kunnen of willen verzetten. Het getal der aan die partij tóegedanen nam steeds toe, zelfs werd gemeld, dat derzelver troepen eenen inval in Kanada gedaan en eene over. winning op de troepen der Engelschen behaald hadden. Óok Neder-Kanada verkeerde weder in eenen onrustigen toestand. Aan de Lloyds te Londen was eene officiële mededeeling gedaan van het Gouvernement van Peru (Bolivia), houdende, dat aan alle vreemde schepen verboden is, in zekere havens der Republiek binnen te loopen op straffe van verbeurdverklaring; en de eenige havens, in, welke vreemde of ter wafyischvangst varende schepen wettiglijk mogen binnenloopeu, zijn CallaoBisanchoes en Paya. SPANJE. Berigten over Parijs van den 30 Vjr.art. De dagbladen van de beweging melden, dat de Ayuntamiento vén Madrid, den i/den eene buitengewone bijeenkomst heeft gehouden waarin besloten is, het adres, vroeger aan het Gouvernement ingediend, en waarin gevraagd wordt, otn de hoofdstad met levensmiddelen en krijgsbehoeften te voorzien, te hernieuwen, en, ingeval de Ministers geene maatregelen mogten nemen, een.manifest aan het publiek.bekend te maken,,om den ijver van den Ayun tamiento en de onverschilligheid van het Gouvernement, betrekkelijk eene zoo belangrijke zaak, te doen kennen. De Cacete ai Madrid bevat eene uitvoerige opgave van de opbrengst der gedurende de maand Februarij verkochte nationale eigendommen; daaruit blijkt, dat dezelve op 6,910,345 realen waren geschat, en 12,266,331 realen hebben opgebragt; indien men deze som bij de opbrengst van de reeds vroe ger verkochte domeinen telt, dan bedraagt de geheele som 525,381,515 rea len, welke 7,212 verkoopingen opleverden. Men zegt, dat Merino Zabala en Lopez del Port cm der het bevel van Négri dienen. Volgens tijdingen uit Manreza, is de Kapitein-GeneraalBaron de Meer, met de Carlisten te Biosca slaags geweest, waarbij laatstgemelden eene nederlaag hebben geleden. Men zegt, dat onder de Carlisten het ge rucht loopt, dat Cabrera ernstig ziek zou zün, zoo dat men zelfs voor zijn leven vreest, en in verschillende kerken gebeden voor hem worden gehouden. De Generaal Espartero heeft den ïöden Logrono verlaten, en zich in allerijl naar Haro begeven'; volgens brieven uit Estella, den 18 Maart,heeft Don Carlos besloten, aldaar te blijven. Hij schijnt voor het oogenblik den aanval van de troepen van H. M. niet te vreezen. De Carlistische Brigadier Tarragual bevond zich den ïöden in Opper-Arragonin de, nabijheid van Sos en Verdun. De divisie van Abecia is den iyden van Daroca naar Monforie vertrokken. Grenada den 17 Maart. Heden namiddag zijn alhier 1,500 krijgsgevange nen, behoorende tot de Carlisten van Taliada, binnengekomen onder dezelve bevindt zich de zoon van Taliada met 50 andere opperhoofden en officie, ren, welke in het fort van Alhambra zijn gebragtde soldaten zijn in een groot kloostergebouw opgesloten. De Christinos Brigadier Pardinas heeft een rapport uitgegeven, om. trent het gevecht van Castril; hij meldt daarin, dat 400 man van zijne troe pen eene geheele Carlistische divisie, die Andalusie wilde overmeesteren; geslagen en op dezelve jodo man benevens al.het geschut, paarden en wa. gens genomen hebben. Die 400 man waren nog wel eerst bij zeer ongun- stig weer 13 mijlen komen marcheren. De Generaal-Majoor Narvaez, die bevel heeft om het indringen der Car. gisten in Andalusie te verhinderen,heeft zijne krijgsmagt in twee colónnen Verdeeld, die reeds aan de Carlisten afbreuk gedaan hebben. DUITSCHLAND. 1 In Berlijn werd sedert eenige dagen het gerucht verspreid, dat de Ge. beimraad Bunsen door Z. M. den Koning uit Rome was teruggeroepen. Uit Frankfort schrijft men van 26 Maart, dat op het grondgebied dier stad in 1837 geboren waren 27,372 kinderen, als 14,1100 van het mannelijke en 13,262 van het vrouwelijke geslacht. Er waren 17,801 personen overle- <ien, zoodat de bevolking met 9,571 zielen was toegenomen. Onder de ge boorten wifen 328 tweelingen-en 7 drieling-geboorten. Er hadden 6,322 huwe lijken plaats gehad. De bevolking van Frankfort beliep in 1837, 725,77ozielen. Uit Aken berigt men van den 16 Maart, dat aldaar een circulaire uit Rome ontvangen was, waarbij de verkiezing van den heer Hüsgen tot waar. nemer van het Keulsche Bisdom voor nietig verklaard werd, en alle de door hem uitgegeven dispensatien enz. vernietigd worden. jjn, een Dnitsch dagblad treft men eenen hopgstgewigtigen brief aan, door liet Kenlsch Aartsbisschoppelijk Kapittel, onder dagteekening van den 22 November 1837, aan den Paus gerigt, waarin het gedrag van den Aarts- bisschop van Keulen' stellig wordt afgekeurd. GROOT-BRITANNIE. r, LonBen den 28 Maart. Aan het Lager-Hnis is. den 26sten kennis ge geven, dat de betwiste verkiezingen tot Pariements-leden van O'Conncll en Hutton, volgens regt geschied waren. In die zelfde zitting is eene motie van den Kapitein Bolderoom het straf, fen van soldaten met stokslagen af te schaffen, met 169 tegen 76 stem men verworpen. In de zitting van gisteren heeft Lord Elliot een voorstel gedaan, om aan de Koningin een adres aan te bieden, waarin haar betuigd werd, dac het aanwerven van soldaten voor de dienst in Spanje noch aan dat land, noch aan Engeland eenig vooro'eel had aangefcragten dat II. M. v;i:c:h: tvcr.l, om de orde in Rade, waarbij eene zoodanige aanwerving wordt toegestaan, niet te hernieuwen.. Over dit voorstel zal natfer beraadslaagd worden. De Globe van den 29 Maart meldt, dat de Ministers der vijf .Mogend he. den, leden der Conferentie over het Hoilandsch-Belgiscüe vraagstuk, tegen woordig aan liet Foreign-Office bijeenkomsten houden. F R A N K R IJ K. Parijs den 30 Maart. Door den Koning is in plaats van den Franschen Gezant te Madrid, den Graaf is Latour-Maubourg, naar Rome verplaatst, benoemd de Hertog de Fesenac, De Moniteur van den 29Sten dezer bevat het volgende; H. K. H. Mevrouw de Hertogin van Orleans is de vijfde maand van hare zwangerschap ingetreden. De gezondheid van II. K. 11. is bij voortduring zser voldoende. 1 De Kamer der Afgevaardigden heefc de wet ter verkrijging van fee crediet roe voorschot van de interest der Grieksche leening, met euie mevr. derheid van 259 tegen 30 stemmen aangenomen. Het tractaat, met Haïti gemaakt, worde thans door de dagbladen me. degedeeld; het kent aan Haïti en Frankrijk onderlinge regten toe in elkan. ders landen. Door het Koninglijk Geregtshof is het arrest in de zaak van Hubi t uitgebragt. In hetzelve worden Hubert, Stenble en jufvrouw Grouvc.e beschuldigd van zamenzwering tegen het leven des Kooings, en AnnatKt. lentin, Girard, Leprouse-en Devanquelin als medepligtigen van het complot Zij zullen voor her Hof val) Assises te regt staan. MENGELINGEN. DE HOF-NARREN. De Hof-narren waren geene degelijke gekken; het waren gewoonlijk dom. koppen of potsenmakers van beroep; deze laarsten vooral gaven een leven dig, bijtend en geestig antwoord; men noemde dezelve morosop'aes of wijze gekken. Een edelman van het Hof van Hendrik III, den zijnen Koning der gekken genoemd hebbende, ontving er het volgend antwoord van; „Gave God, dat ik het was, want ik zoude hopen te bevelen aan zoodanigen, die meer magc hebben dan ik; maar ik zie wel, dat ik nimmer eenen grooten heer zal worden, de plaatsen zijn allen bezet." De grootste gekken inderdaad badden geene zotskap. Er waren vele soorten van Hof-narren. Het leelijke en mismaakte was even zoo gezocht bij eenen nar, als het potsige bij eenen aap, het fraai gevederte bij eenen paauw en het geprevel bij eenen papegaai. Het af schuwelijkste gedrocht had het voorregt, vóór alle andere in de Koninglijke vertrekken te komen, naar willekeur te spreken, zonder dat men hem iets vroeg, en tegen de eerste edelen straffeloos zijne booze hekellust lucht te geve.11. De kropzieken hebben nog in Zwitserland even zulke voorregten; een ieder duldt alles van deze kwaaddoende wezens, die men geloofc door den hemel begunstigd te zijn. Men zocht dus bij voorkeur dwergen, bogchels, negers enz. uit; men weet, welk eene belangrijke rol deze personaadjen in de toover- en ridder geschiedenissen spelen: dwergen, die op den hoorn blazen, bogchels, bal laden aan den avonddisch opzeggende, negers, dienaren der tooverpaleizen. Deze slimme commensalen van het leenheerlijk slot, waren gedurig in me. dedinging met de jagthonden, de vogels tot de valkenjagt behoorende, en andere huisdieren. De welgeleerde Hof-nar zegevierde natuurlijk altoos in dezen wedstrijd. Hij sprong als een aap, speelde op den doedelzak, de trompet en de vedel met drie snaren, om het gezang des nachtegaals na te bootsen; wierp een vloed van woorden uit, om den babbelachtigen ekster niets te benijden te hebben; wist gebeden, verzen en raadsels of vrolijke sprookjes voor te dragen en te vertellen, ten einde zijne meerderheid boven de andere dier lijke lievelingen zijns meesters, aan den dag re leggen. Deze verschillende talenten van de Hof-narren, werden hun, soms met veel moeite, geleerd. De nar had eenen gouverneur, even als de honden oppassers; hij kreeg de beste stukken aan tafel, even als de sperwers en paauwen onder de vogelen; hij kreeg zelfs slagen rot straf, en ging in de keuken, dat is te zeggen, in gezelschap der knechten, boeten. Het was voldoende, dat een Hof-nar de belofte van zijnen naam hield, om regt te hebben op de insignia van meester in zotheden, te weten, de muts met lange ooren en papieren kam, de zotskap in de hand, de blaas aan den gordel, en de Ieverij met de kleuren des meesters, geheel met bel. len bezet. De Koninglijke ordonnantiën verboden aan de burgers het gebruik van zekere stoffen, welke voor den adel bestemd waren; de ridders alleen droe gen gouden sporen, de boeren bereden slechts muilezels; de woningen der edelen onderscheiden zich door torens, windwijzers, duivenhokken, grach ten en andere eigendommelijkheden, welke de hut des landbouwers en het burgerhuis zouden gevreesd hebben daar te stellen; maar iedereen had vrij heid eenen nar in zijne dienst te nemen. De kerkvergadering van Parijs in 1212, herstelde echter de misbruiken, welke in de .kerkelijke zeden waren ingeslopen, en verklaarde den oorlog aan de narren, die door de Bisschoppen werden onderhouden, om hen re doen lagchen. Hoe vernederend moest niet de toestand dier schepsels zijn, die met den mond lachten, terwijl, zij somtijds tranen in hun hart smoorden; die zich tot den toestand van honden en apen vernederd zagen, die noch huisgezin noch vrienden hadden, die onder het horend geluid hunner bellen leefden en stier ven? Voorzeker heeft meer dan eens mannenhart van verontwaardiging onder het narren-kleed geslagen; voorzeker heefc eene hand, welke, naar behoo. Ten, het gevest van eenen degen zoude hebben kunnen vatten, zich kramp, achtig om de zotskap gesloten, en heefc de nar zijne schande op den Koning zijnen Heer zoeken ie wreken; ten bewijze hiervan strekke Tribouletnar van.Frans I van Frankrijkvermaard geworden door het werk van Kictor Hugo, le Roi s'amuse. De geschiedenis welke zich wel met de kaarten van Karei KI, den hand boog van Karei Kil, de jagt van LodesvykXI, het kaatsspel van Karei Kill en andere geliefkoosde vermaken der Koningen van Frankrijk heefc willen bezig houden, heeft de feiten van'al hunne narren niet beschreven: dit is een ver zuim in de geschiedenis der grooc-officieren der Fransehe kroon, want het schijnt dac de Hof-nar, bij menige gelegenheid, onder den Koninglijken mancel verborgen was. Men kent alleen de namén van Theveninonder KareiK; van Caillette en Triboulet onder Lodewyk XII en Frans Ivan Polite en Brusquetonder Hen- drikll, Frans II en KarelIX; van Sibilot, onder Her.dtiklIIvan Maitre- Guillaume en Chitotonder Hendrik IK-, van Angoulevent en C Angelyonder Lodewyk XIII en XIK. Er zijn dus vele tusschen-regeringen in het rijk der dwaasheid, dat op eene zekere wijze met Karei den PKijze begint. Deze Vorst beminde het onderhoud der narren, „en dit veimaak nam hij zegt Catherine de Pisanszijne historieschrijfster, „opdat eene te groote „inspanning van geest, niet nadeelig voor zijne gezondheid zoude zijn." De narren van KareiK waren zijne vertrouwelingen. De nar wist zich onmisbaar te maken door zijne behendigheid om de lusten en hgrtstogten ziins meesters te voorkomen en te vleijen, door zijne horoskopen, zijne puntdich ten, zijne grappige gezegden, enz.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 3