nitgegevene, verklaring [forme?! te laten reekenen, houdende, dat! „de „Vicaris-Generaal iïiet bevoegd is getveest, de vasten-regeling uit te vaar- „digen; dat de Paus dezelve voor aangematigd en nietig verklaart; geen Priester en geen geloovige vernjogt dezelve m acht te nemen-; men moest „zich aan de vasten-regeling voor 1837 van den Aartsbisschop houden." De gevolgen van dezen stap zijn niet te berekenen; van de beproefde karakter-vastheid des Konings, die reeds -grooiere hindernissen overwonnen heeft,-liegen wij echter, vol v'ertröuwen,''verwachten, dat hij onwrikbaar in het aangenomen, wijselijk overwogen stelsel, zal volharden Uit Frankfort worde van den 22 Maart, omtrent de in omloop ziinde geruchten, nopens het door Zijne Maj. den Koning der Nederlanden toetre» den toe het verdrag der 34 artikelen, het volgende gemeld: Naar men verneemt, moet oók alhier het officiële berigt reeds ontvangen zijn, dat Zijne Maj. de Koning der Nederlanden geneigd is dé onderhande lingen over de zaak van Luxemburg te hervatten. Men twijfelt er niet aan-, of de Bonds-vergadering zal het aan Belgie toegekende deel van Luxemburg, tegen territoriale schadeloosstelling in Limburg, willen afstaan, indien Bel gie zich onderwerpt aan de om krijgskundige redenen gestelde voorwaarden. Voorts houdt men het thans ook voor waarschijnlijk, dat aan de Agnaten van het Huis van Nassau geene schadeloosstelling in geld gegeven zal Wor den, maar dat derzelver eventuele regten op Luxemburg zullen worden over- gedragen op het aan Nederland verblijvende gedeelte van Limburg. Indien deze schikkingen tot stand komen, zullen dus de beide aan Nederland ver blijvende gedeelten van Luxemburg en Limburg, in plaats van het geheeie Groothertogdom Luxemburg, een bestanddeel van Duitschland uitmaken, en Zijne Majesteit de Koning als te voren lid van bet■Diiitsch-Verbond biijveo. Belgie daarentegen komt met dat Verbond in geene nadere betrekking, da:i dat het door hetzelve erkend zal worden en zijn vertegenwoordiger te Frank fort hebben zal. Intnsschen moet men afwachten, welken uitslag de onder handelingen zullen opleveren, die thans, ten gevolge van de verklaring der Nederlamlscbe Regering, dat zij bereid is tot het weder aanknoopen van dezelve op den grondslag der 24 artikelen, naar het schijnt, hervat zijn, of zullen worden. Men meldt uit Heidelberg,'dat, gelijk als op alle andere Duitsche Akademien, het getal Studenten aldaar zeer verminderd is. Vroeger waren aan genoemde Hoogeschooi 800 tot 1000 Studenten ingeschreven, hun getal beloopt dezen winter slechts ruim 450. GROOT-BRITA NNI E. Brieven uit Cairo melden, dat de vaarc op Indië, door de Roode zee thans geheel georganiseerd is. Eene aanzienlijke hoeveelheid steenkolen is -uit Engeland te Alexandria aangebragt "en door ae woestijn naar Suez ver. voerd. Deze, in vergelijking met de kostbare en lange vaart langs de Kaap de Goede IIoópkorte en goedkoope wegis thans "zoo veilig als onze groote wegen in Europadank zij der zorgvuldigheid van het bestuur des Ónder-Konings van Aegypte. Reeds maakt een aantal reizigers van denzel. ven gebruik. De Atalanteden 5 Januarij van Bombay vertrokken, is den 23sten met passagiers en brieven te Suez aangekomen. Den isten February is zij weder van Suez verirokken, en heeft de machines voor de Berenice medegevoerd. De liug'i Lindsay, dén ipden te Suez aangekomen, moest den 2isten van daar vertrekken. Deze waarlijk nuttige dienst zal dus weldra in volle werking'wezenen Aegypte zou op deze wijze weder den grooten weg r.aar Indi'ë kunnen wordenna sedert eeuwen als zoodanig 'in onbruik ;e zijn geraakt. FRANKRIJK, Parijs den 27 Maart. De Messagen bevat! De Generaal Fagel, Gezant van den Koning der Nederlanden bij het Hof i der Tuilerienwordt eerstdaags te Parijs verwacht. Zoo men verzekert zal h;j opening komen doen van de juiste bedoelingen van zijnen Vorst, omtrent het IJe!„iil;he' vraagstuk. De conferentien kunnen niet met vrucht hervat worden, zoo lang de Kabinetten van Parijs en van Londen geene verzekering ontvangen zullen hebben, omtrent hetgeen Z. M. de Koning der Nederlan den, ten behoeve van Belgie, op den achterstand wil laten vallen. De nieuwe keer, die de Belgische zaak sedert eenigen tijd genomen heeft, ver klaart thans de reden van de verwijdering van den heer Fagel, terwijl onze Gezant, de Baron Mortier, sceeds te 's Gravenhage verbleven is. Nadat gemeld was geworden, dat de schepen, die met tie Fransche tommissaiissen aan boord naar Haïti bestemd waren, om over het door de Regering van dien Staat verschuldigd geld te onderhandelen, aldaar waren aangekomenzoo maakt de Moniteur hieromtrent de volgende celegraphische depeche beltend: Brest, 25 Maart, ij ure des ochtends; De maritime Prefect aan den Minister van Marine, De Nisus is in 32 dagen van Haïti hier aangekomen. De Commissarissen schrijven mij niets, maar de Kapitein der brik verhaalt mij, dat Haïti zich aan openbare vreugdebetooningen overgeeftdat twee tractaten met Frankrijk zijn onderteekend, dat dezelve bevatten de definitieve erkenning, vrede, vriendschap reciprociteit, schadeloosstelling van 60,00o.ooó fr., betaalbaar van 1838 tot 1867, en dat omtrent 3,000,000 reeds aanboord van de Nèreide waren gebragt. Gisteren beb ik u per renbode de depêches der Commissarissen toegezonden. De schuldbrieven op Haïti zijn daarop ter beurze van 400 tot 650 geklom men, docli later weder tot 500 gedaald, omdat men meende, dat de inwo ners van Haïti evenmin als vroeger aan hunne beloften zouden beantwoorden. Berigten uit Constantine tot 5 Maart luiden gunstig. Eene uit C011. s:antine afgezondene colonne heeft in den loop van Februarij op nieuw vele streken der provincie doorkruist en is door de Arabische stammen zeer goed ontvangen. De hoofden dier stammen hebben de Fransche soldaten van levens, middelen voorzien, en verséheidenen hunner hebber zich niet sleiht aan hec gezag van Frankrijk onderworpen, maar ook beloofd voortaan aan dat Rijk dezelfde schatting te zullen betalen die zij vroeger aan Achmed-Eey opbrag. ten, Men roemt den rijkdom in vee dien men bij vele der bezochte tent dorpen van Arabieren of Bedouïnen gevonden heeft. Een stam, die ziéh aan het berooven van vrienden der Franschen had schuldig gemaakt, is door de uit Constantine uitgezondene troepen overvallen, en men heeft daaraan 29 ka- meelcn, 177 ossen en 6300 schapen ontnomen. Bij Bugia|hebben de Ka. baïlen, welke stam zich steeds door woestheid onderscheidt, vijartde. iijkheden gepleegddoch zij zijn met verlies terug gedreven. Desniettemin heefc men eenige Fransche troepen tot versterking der bezetting van Bugia afgezonden. Z E E - T IJ D I N G. In Tessel binnengekomen T. Spanjersbergvan Lissabon, J. D. Bos (naar Triest), Luit. ter zee CoertsenZr. Ms. stoomboot Curef00, terug uit zee. Uitgezeild H. IC. Hillefs, naar Surinamen, P. Feyn, naar Marseille, T. Bos, naar Triest, A. Ipswicht, R. W. Mellema en H. van Veen, naar Bordeaux, W. Cumminas, naar Londen, A. Hazewinkel en J. J. de Jonge, naar Cardiff, T. G. Waijer en J. R. Bolhuis, naar Huil, TL J. Boll, naaf Netv-Castle, O. G. Bakkernaar Newport, ji Tyl- ler, naar GotthenbuïgR. f. Muntendam, op avontuur. Zr. Ms. Fregat de Maas, aart boord hebbende dén Schout bij Nacht Lucas, Til"bet Vlie binnengekomen A. de Boer, van Rostok. De Engelschc bril; JanusHapt. George Longridge, met steenkolen, van Sunderland naar Charente, is in den nacht van den' 19 Maart op de hoogte van Bevezier door een ander schip overzeild geworden en dadelijk gezonken: de geheeie Equipagie, ten getale van 10 mail, zelfs met achterlating van alles, zich naanwelijks in de boot hebbende kun nen redden, is, na een uur rond gedreven te hebben door een sloeti van het schip Asia, Kapt. S. Doodenliuis voor wijlen Kant. A. Rietschie, van Batavia, op.bet roepen der schipbreukelingen dadelijk bijgedraaid, met groote moeite in de zware duisternis opge spoord eu door genoemd schip te Middelburg aangebragt. Aangaande liet Knipliaustr schip Onrust4;ipt, j, AMeer,, niet lood. kopor, spv- kers, zink, gegoten ijzer, klompen. luanglhctilrgnboeken, enz., van Cuxhnvcn naar Amsterdamzwaar lek ter ret-de van Rainintkeus aangekomen (bevorens gemeld) wordt vail Vlissiilgeil van den 23 Maart gemeld, dat hetzelve in den avond van den 19 dito reeds zinkende zijnde, met hulp van vier man van het Recherche vaartuig als pompers is lens gepomptmen vreesde zeer voor rwnre schade aan de lading. Het schip. Velen, Kapt. T. Hull, te Huil liggende, naar Rotterdam bestemd, is, vol gens een brief van I lull van dep at Maart, den vorigen dag van deszelfs ankers, geslagen v«u tegen den wal gedreven, doeii lieert geenp scliade bekbincu. !PR IJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 28. Maart 1838. Nederlanden. Werkel, Schuld2jpCt. <4?a Dito 5'— .oT^ioe Ó'tg. 1 a jg Kans-Biljetren25|a 25J Amort.Sy11dic.4i 95 ja 95 3ï a Hand-Maats. 4J 184L184? Niéutve dito ,.4J- iooiaioo'i •Aandl.H.Spoonk. -L- a Rotterd. Dito a Frankrijk. örb. 3 ,PCt. a L- 54; loij t T5s 25 s 951' Inschr. Rusland. Gb.//.&C°.i798 5pCt.ioyJaio55 18ï-| 5105 Jat 06 69 a 69' 9711 97\ Ins. en Gertif. 6 ,8J5 s 184' '100; Gebl. Pruissen. 1 n Ti r. •-/ Geidl. te LohJ. 4 pCr. t Aandeelen van dito.. 114 1114} Spanje. Nieuwe 1835 f.85 5pCt. I9iai9| Pjtóbnbep.st.;.'. 18 Ja 19' Dito passive....,4^ 5; Dito ukgest. a Coupons 1 Nov... —a Oostenrijk. Obi. Coll C°. 5 pCt. V— Certificaten.2}a Neg. Metaiiek 2! -L- a Idem s 102M102J Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.. 3 s - 105! 1 105? Napels, 69! Certificaten.5 pCt. g.' 97 JjDito in Napels. 5 h Gebl, •9 IJ I8J 5 ipaj De Provinciale'^Commissie yati Ondcrytij* in_Zuid-Holland z$J in Het Provinciaal Gouvernementshuis te *s Gravenhage vergaderen mee Pasclxen, wanneer allen die ver langen eculg exanïcn af te leggenzich voor 3e Comjhissie, met hunne geboorte-attesten en'reeds verkregen acttn van algemeene toelating, behoeften cc vértoonenna vooraf net doornemen daartoe, ieder aan den Schoolopziener van. zijn Êïstrict-, te hebben te kennen gegeven, en hier 'voldoende.getuigschriften van goed gedrag in alle betrek k ineen te.heb ben bijgevoegd. Zidkcn, die alleen naar den derden of vierden schoolonderwijzers ran-r staan, worden genoodigd tegen I)onderdag den negentiendenalle finderen tegen IPoens'dasr 'den achttienden 'April 1838, 's ïhórgens te negen ure, a. BLUSSE, de tonge, "Lid en Secr, der Comm. voord, LE YD SC HE SCHOUWBURG. Op Maandag den iden April 1838. (Tot Sluitingvan het Toon eel?) KATfJAKINA HOrVARDKONINGIN van ENGELAND', ofoKTWEË SCHIJNDOODEN, Romantisch Tooneelspél, in 5 Bedrijven en 8 Tafereelen, door den Heer C. Alex van Ray. f Alexander Dumas vrij gevolgd en voor het Nederlandsche Tooneei bewerkt met doelmatige bekortingen en ver béte- ringen,j Versierd met alle deszelfs veteischte Tooneeli-benoodigdheden, Toestel, én geheel nieuwe Costumes. De Handeling heeft plaats in Enge', land, ten jare 1542. Gevolgd van! JOZEF DE TIVEEDE, of de ON BEKENDE in de HERBERG, Blijspel, met Zang (_Faudevillejin één Bedrijf, naar het Franseh van Duvert du Roy, vrij gevolgd en voor het Nederauitsche Tooneei bewerkt door F. A. Rosenveldt. HALVE LOTEN worden eerst na half Negen Ure afgegeven. (De Aanvang precies ten Zes Ure.) 1 I, -i Ondertrouwd: i v JE. c. G. LISMAN Leiden en den 22 Maart 1838. H. M. TYDEMAN. Strekkende deze, uithoofde der veelvuldige Betrekkingen en Kennissen^ zoowel tot bijzondere als algemeene Kennisgeving. Mijne geliefde Echtgenoot G. M, VERMEULEN, beviel heden voorspoedig van een welgeschapen ZOON. Leiden, 27 Maart 1838. T. HOOFTMAN Jr. Onze tfederbeminde Dochter, DIDERICA, CAROLINA, is heden avond, naar Gods vrijmagtig en liefderijk bestel, zachteiijk en in de hope des beteren levens ontslapen, den ouderdom van even 21 jaren bereikt hebbende. Levden den 25 Maart 1838. ,W. N. MÜNTING. J, M. de JONG. Dienende deze ook tot Kennisgeving kan Vrienden én Bekenden bul. ten de Stad, Gevoelig voor de menigvuldige, bewijzen van deelneming, bij hét afsterven miiner geliefde Echtgenoot, betuig ik bij deze, mede uit naam mijner Familie, den oprechten dank, Leyden, 28 Maart 1838. A. J. VEEFKIND, Wed. Z. A. Rozendaal. Op een levendigen Stand binnen Leyden wordt gezocht: Een BE NEDEN-VOORKAMER voor eene stille Affaire, met Twee ge meubileerde BOVEN- of BENEDEN-KAMÉRS. Adres met Brieven Franco, onder letters V. B., bij Mej. dé Wed. POPPE, pp de Heerengracht, te Leyden. Op Vrijdag den 6 April 1838, des, voormiddags ten ii nré. OPEN BARE VERKOOPING, krachtens RËC.TERLJJKE AUtHORÏSATlEin de Herberg Rome, te Warmond, van: Eenë hechte, sterke eri w'éldoortimmerde BOUWMANSWONING, met Koeijen- en Paardenstalling, kelders, Kaarn. molen. Schuren, hooibergen en verder Getimmerte, met ERF, TÜIliJ en BOOMGAARD; mitsgaders onderscheidene Partijen extra goed en weltoé- gemaakt WEI- of HOOILAND en eenig HOUTLAND, t'è zamert groot 15 Bunders, 19 Roeden en 73 ellen; alles staande en gelegen in den Hél. legats- of Jan-Korsen-Polder, te weten: de Woning en 11 bunders, 42 koe. den en 23 Ellen band, onder Warmond, en de overige 3 Bunders, 77 Roe den en 50 Ellen Land, onder Sassenheijmvoorts nog de HELFT in tjRoe- den en 60 Ellen BOSÓHLAND aan den Kogjés-Polder, onder Warmond. Zijnde alles onverhuurd en nadere Informatie te bekomen ten Kantore van Notaris KONING, te Warmond., De Hoofd-Administratie van de Af deeling kurassiers N°. 3, in garni, soen te Leyden, als daartoe geautoriseerd, is,van meening, op Zaturdag dén 7 April 1838, des middags ten u; ure, in de Stads boelen, binnen voorsz. Stad, publiek aan de meestbiedende, om Contant Geld, te Verkoopen: 20 Stuks op reforme gestelde RIJKS PAARDEN, aan opgemel'de Afdeeling behoorende, welke een half uur vóór de Verkooplng, ter gemelde plaatse, voor een ieder zullen te zien zijn. De Luitenant-Kolonel, commanderende het Dépót van voorsz, Afdeelingj VAN SCHAECK. Bij de Wed. ANTHONY dï KLOPPER e# ZOON» teLeydeai

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2