vereerde het gezelschip met Hoejstdeszelfs tegenwoordigheid. z. k. !i.ha.od niet alleen zijne gelukwensc-hen aan de jonggehuwden aan, maar dronk ook eer. glas wijn op derzelver gezondheid. De Prinses heeft de uitnoodiging, uit hoofde van den romv, weike zij over eene waardige Moeder'draagtni.et aangenomenmaar schreef uit Hanover een eigenhandigen brief aan de jöngë vrouw, vergezeld van eene kostbare gedachtenis, bestaande'in gouden hals. en oorsieraden. 'Die brief luidde aldus: Naar mijne woning terugkeerende hebben-mijn echtgenoot en ik geene aangenamer ontmoeting dan die van een gelukkig paar kunnen hebben. Als de uitdrukking der vurige wenschen welke ik voor uw huiselijk geluk voede, een geluk, waarvan ijt de waarde ken en hoogschat, verzoek ik u, dit geringe geschenk wel te willen aanne men, als eene gedachtenis aan den vreugdevollen uag van uw huwelijk. Hanover, 7 Febrnarij 1838. (gef.) Marianne, Prinses Albert van Pruissen." Thans wordt wederom In de Illgemeine-Zcitung de inneming door de Circassicrs van de door de Russen bezette vesting, Gcler.schik in twijfel getrokken, omdat latere tijdingen uit'Konstaniinopel daarvan niets meiden. Zoowel uit Ofen, als Pesth en eenige streken van Silezie en Nenmark, wordt over de verwoesting geklaagd, welke de ijsgang bij het losgaan der rivieren veroorzaakt heeft. De dijken waren tegen de hevigheid van den ijsgang niet bestand geweest, maar waren bezweken, waardoor behaive bon- derde huizen, die ingestort, en duizende stukken rundvee, die verdron. ken waren, ook zeer vele menschen hun graf in het water hadtien ge vonden. Vooral wordt uit Pesth een droevig tafereel opgehangen van de verwoesting en schade, wtlke in die stad den 43 Maart bij het losgaan va.i het ijs waren voorgevallen, en den isden nog voortduurden, daar het water van 46 voet hoog in de stad stond, en nog gedurig Waste. Volgens officiële staten, bevatte het'Regerings district Keulen, op het einde dos jaars 1837, 418,050 ingezetenen, namelijk 102,4*7 in de steden en 316,223 op hec platte land, van welke 357,843 tot Je Roomsch-Katho- lijke, 56,215 tot Evangelische, 4576 tot de Joodsche, 15 tot de Doops gezinde en i tot de Grieltsche kerkgemeenschap behoorden. Er zijn in den loop van gemeld jaar 141 gemengde huwelijken gesloten, te weten 107 van Evangelische mannen met Roomsch-Katholijkeen 33 van Kachoiijke man. neu met Evangelische vrouwen. GROOT-BRIT ANNIE. Londf.n den 24 Maart. De krooning van Hare Maj. z*l, tiaar algemeen verzekerd wordt, in de aanstaande maand Junij plaats hebben, Den 22scen is m het Hooger-Hnis wederom over het lot der slaven in de Bricsche koloniën gesproken en heeft Lord Glenelg voorgesteld, dat de slaven des Vrijdags om 12 ure zouden uitscheiden voor hunne heeren te werken, wanneer zij hun eigen land konden bearbeiden. Door een ander lid is voorgesteld, dat zoowel door de Engelsche, als Fransche, Ameri kaansche en Nederlandsche vloten stipt tegen den slavenhandel zou gewaakt worden. In hetLager-Huis is.jnet eene meerderheid van 72 stemmen.de tweede lezing geschied van de wet op het beter vieren van den Zondag. Uit Amerika heeft men berigten, dat tusschen Peru en Chili, die in oorlog waren de vrede gesloten is. FRANKRIJK, Partjs den 25 Maart. Men weet uit de van Parijs over eenige dagen Ont. vangen berigten, dat de Commissie, die naar Hai'ci gezonden was, om over de uitvoering van het met dien Staat en Frankrijk geteekend tractaat te onder- handelen, aldaar aangekomen was. Men heefc thans berigten tor den 4 Fe. bruarij, deze doen een spoedigen en gelukkigen afloop der onderhandelin, gen, die tusschen den Voorzitter der Negerrepubliek en de daarheen gezon dene Fransche Commissarissen, aan wier hoofd de heer Las Cases staat., voorzien. Men verwachtte elk oogenblik de onderteekening van een ver» drag, waarbij de aanhangige geschillen wierden afgedaan, en de wijze be paald wierd, op welke de republiek de als prijs harer onafhankelijkheid en uic anderen hoofde aan Frankrijk verschuldigde geldsommen zou afbetalen. De heer Las Cases en zijne ambtgenooten zijn in de hoofdstad van Haïti zoo goed ontvangendat zij dadelijk eene brik hebben afgezondenom de sche. pen van het smaldeel onderden vlootvoogd la Brctonnièrchetwelk de vor deringen der Fransche Regering ondersteunen moest te verwittigen, dat het niet voor het eiland verschijnen moest. Slechts een Fransch fregat en twee brikken bleven voor Port-au-Prince liggen. Op Corsica is onlangs in plaats van den heer Sebastians een nieuw lid voor de Kamer van Afgevaardigden verkozen, en is die keus, beiagchelijk genoeg, op den beroemden Paoli gevallen, die reeds in 1807 overleden is. Dit is echter niet anders dan een kunstgreep, om voor de verkiezing tijd te winnen en hec ondertusschen met elkander over de keus eens te worden. Z E E - T I( D I N G. In Tessel binnengekomen E. Hoeksma, van Fernambuck, S. Finch en J. Manning» van Londen, T. Moorsjon, j- Wood, VV. Cierbey en j. Dunbar, van New Casclc. In liet Vlie niets binnengekomen. Uitgezeild J. H. Cappen en H. H. Kok, op avontuur. Te 'Tersch. niets gepasseerd. ArrivementenTe Calais Kapt. J. Thomas, te Gravesend J. E. Kwakenbürg en J. Majnf en te Northshiclds Kapt. Watson, allen van Rotterdam; te Bremerhaven A. A. Wolkam mer van Delfzyl. PRIJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 26. Maart 1838. Nederlanden. Werkel.Schuld2}pCt. 54^ 554 Dico 5 101 Jai02J Uitg. y| a lT's Kans-Biljetren25'a 26 Am0rt.Syndic.4i 95H 96 3t 79ja 80 Hand.-Maats. 4!- 184 ai844 Nieuwe dito44looJaioo| Aandl.H.Spoorw. a - Rotterd. Dito - a Frankrijk. Inschr. 'Grb. 3 ;pCt. a Rusland. Gb.//.&C°.1798 5pCt.105^105! 18JÏ 5 10558105' Ins. en Certif. 669 a 69 18597ja 80 Gebl 54f 102 I 45! 95-! 79! I84Ï ioo| i°5 105! 691 97\ Pruissen. Geldl. te Lond. 4 pCt. a Aandeelen van dito.. 113!»! 14! Spanje. Nieuwe 1835 85 spClt. 18 Ja 19 Ditoonbep.st...18 ai84 Dito passive4|a 5 Dico uitgest. - a Coupons 1 Nov...a— Oostenrijk. Obl.Cs«&C°.5pCt. a Certificaten.s|a Neg. Metaliek2ja - Idem5 102 aio2j Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.3 a Napels. Certificaten... 5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Gebl. "4t !SÏ i8I 4U Mijn geliefde Echtgenoote E. S. SMITS verloste heden zeer voor. ipoedig van een ZOON. Leyden, 25 Maart 1838. J. II. SCHMIER. Heden nvhfieed alhi.erin denupiujerdoiu van drie «gi veertig Jaréii, inijo geliefde Echtgenoot de Heer JACOBUS SCUEt,TEMA Jansz. Leyden R. W. H. van BULDEREN, den 22 M«»rc 1838. Wed. J. Sciieltema (ansz. Onze teederbeminde Dochter, DIDERICACAROLINA, is heden avond, naar Gods vrijmagtig en liefderijk bestel, zachielijk en 111 de hope des beteren levens ontslapen, den ouderdom van even 24- -jaren-,-bereikc hebbende. Leyden den 25 Maart 1838. W. N. MUNTÏNg. Dienende deze ook tot Kennisgeving aan Vrienden en Bekenden bui. ten de Stad. Heden overleed 011s eenig Zoontje, WYBRANDUS PAULUS PE. TRUS HUBERTUS, drie maanden ódd. Leyden P. G. HEMELRIJK, den ;y Maarc 4838. C. H. J. HEMELRIJK, geb. Smedding. SCHELE HOOFDPIJN eN DOOFHEID. Men leest in onderscheiden Dagbladen van Parijs; De Heeren Merat, oud-Colonel, in de straac Godot de Mauröy, 38 Trampé, Fabrijkant in Brons, te Villette (Parijs); Apostoly, straat Theve not, 12; Drouilly, straat de Charonne, 32; Mesnzer, Muzijkmeester, straat du Caivaire te Parijs; Hiuilevoye, Directeur van de Teeken-Akademie te Litjk; de Postmeester van Hamburg; Fieuvilic, te.Treur; Soussin, Notaris teSenoches; de jonge Gamier, Kweekeiing bij de École des Chartes te Dyon; Martin, Regeer te Sc. Quentin; Brunei, ond Eigenaar van het Hotel de ïa Providence te Bordeaux; allen behept, met de veroudetdste doofheidzijn HOLKOMEN van die kwaal GENEZEN, door de aeoustike behandeling van Doctor mène maurice. Zie zijne Brochure, die zijne ontdek, kingen bevat, om zich zeiven re genezen van SCHELE HOOFDPIJN. Prijs ƒ1.50. Dépóc bij den Heer MASSIGNAC, Kalverstraac, N°. 165, te Amsterdam. PLAATDRUKKER IJ. F. L. dony, Muzijkhandelaarop het Rapenburg alhier, beveelt de door hem ten zijne huize opgerigte DRUKKERIJ zijnen Stadgenooten aan, tot het DRUKKEN vin alle soorten van GEGRAVEERDE, KOPEREN <en TINNEN PLATEN. Op een levendigen Stand binnen Leyden wordt gezocht: Een BÉ* NEDEN-VOORKAMER, voor eene stille Affaire, met Twee ge. meuoileerde BOVEN- of BENEDEN-KAMERS. Adres met Brieven Franco, onder letters V. B., bij Mej. de Wed, POPPE. op de Heerengracht, te Leyden. Op Maandag den 2 Apri! 1838, des morgens te 9 ure, BOEDEL HUIS, ten Huize van HUIG van DAM, in de Poelgeester Buurt, ge- meente Oegstgeest en Poelgeest, van 13 Stuks beste KALF-KOEIJEN, 7 VARE-KOEIJEN, 1 GUISTE VAARS, 2 Zwarte MERRIE-PAAR. DEN, waarvan een met Veulen, onderscheidene BOUWGEREEDSCHAP. PEN, eenige Duizende Ponden welgewonnen HOOI, en eenige MEUBt. LAIRE GOEDEREN. Op Zaturdag den 7 April 1838, des avonds ten zes uren, zal men in het Heeren-Logement aan den Burg binnen Leyden, op REGTERLJJK.E AUTHORISATIE, publiek Veilen en Verkoopen: De navolgende Perceelen, allen staande en gelegen binnen Leyden, als: N°. 1. Een DERDE AANDEEL in een Gebouw, genaamd: De Leydschè Schouwburgwaarin sedert den jare 1808 Tooneelvootatellingen zijn en nog worden gegeven, met een DERDE PART in al deszelfs Decoratiën en verdere Tooneelmatige Toestel; slaande en gelegen op de Oude Vest; benevens een DERDE PART in een Huis, naast het voorgaande Perceel, thans ingerigt totKoffijkamer. a°. Een groot, ruim, hecht, sterk en zeer wel doortimmerd HUIS en ERVE, voorzien van diverse Behangen en onbehangen Kamers, Keu. ken, Kelder, twee Binnenplaatsjes, Droog- en Turfzolder en verdere Commoditeiten, met eenen grooten TUIN daarachter; staande en gele. gen op de Vliet, Wijk a N°. ai bis24, 25, 27, 27 rood en 28; alsmede de OPSTAND van een Tuinhui» of Koepel, gebouwd op 5 een hoek grond der opene Plaats, genaamd de Ruine, Wijk 2 N°. 23. 3°. Een hecht, sterk en zeer weldoortimmerd HUIS en ERVE, voor zien van diverse Behangen Kamers, Keuken, Kelder, twee Binnen, plaatsjes, Droog- en Turfzolder, en verdere Commoditeiten; staande en gelegen op de Vliet, uitgang hebbende in zekere Poort, daarne- yens gelegen, Wijk 1 N°, 537. 4°. Een HUIS op de Vliet, Wijk 1 N°. 536. 5°. En een PAKHUIS in zekere Poort op de Vliet, Wijk 1 N°.537rood. Mitsgaders: Eene welbepoote en beplante SPEELTUIN, gelegen aan den Singel, tusschen de Koe- en Witte-Poorten der Stad Leyden, omtrent de Witte Roozcnlaan, onder Soecerwoude; Zullende de voorschreven Peréeltn Op Dingsdag van iedere week vóór en op den dag van de Verkooping; des namiddags van 3 tot 6 ure, kunnen worden bezigtigd, mits ten opzigte van de vier eerstgemelde Partijen belet vragende. Alles breeder bij Billetten gespecificeerd, én ziin nadere Information te bekomen ten Kantore van den Notaria H. ROSKES; te Leyden. VRIJWILLIGE VERKOOPING. Op Zaturdag den j April 1838, ejes avonds ten zes Ure; zal men in het Heeren-Logement aan pen Burg, binnen Leyden, publiek Veilen eri Verkoó. pen: Een hechc, sterk en zeer weldoortimmerd HUIS en ÊrVe, voorzien van diverse Behangen Kamers, Keuken, Kelder, Binnenplaats, Droog- en Turfzolder en verdere Commoditeiten; staande en gelegen binnên Leydett, aan den Ouden Singel, tusschen de Oostdwersgracht en dé Zandstraat, Wijk 5 N°. 394. Zullende het voormelde Huis op Dingsdag en Donderdag,van iedere week, van ji tot 2 nren, kunnen worden bezigtigd, mits vooraf belet vragende. Zijnde inmiddels nadere Informatie te bekomen ten Kantore van den No taris H. llÖSKËS, te Leyden. VRIJWILLIGE VERKOOPING op Zaturdag den 7 April 1838, des avonds ten 6 ure, in het Heeren-Logement aan den Burg binnen Ley- den. van een alleraangenaamst BUITENVERBLIJF, gebaamd: VJJFER- LUST, waarin sedert velé jaren de Koffijhuis-Afaire met goed succes is uitgeoefend en nog wordt gecontinueerd, zijnde bijzonder geschikt tot eehé Collegie-Tuin, hebbende eene ruime Huizing en eene sedert weinige jaren geheel nieuw getimnierde Groote Zaal, Volk-én Billard-Kamer, Kolfbaan, Kegelbaan, Loots er. verder getimmerte5; voorts groote TUIN met VIJVER en Partij WARMOESLAND; alles staéndé en gelegen aan dén Straatweg van Leyden op Haarlem, even buiten de Rhijnsburgsche Poort der Stad Leyden, onder de gemeente van Oegstgeest; bij het Kadaster bekend Séc- tie C. N°. 350 en 35!; ter groote van 60 Roeden, 50 Ellen< Kunnende worden bezigtigd dagelijki vóór de Verkooping, en iflet defl isten Mei 1838 worden aanvaard. Zijnde inmiddels nadere Informatiën te bekomen ten Kantore tin deJ Notaris A. B. BARKEY Nz., te Leyden. Bjj de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON* teLejrdeik

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2