ILEYDSCHE ,//W5' k'. 1838. WOENSDAG. -is 'C O U E A N T. sS MAART. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden, maken bij deze bekend, dat *óp heden bij Hun Ed. Achtb. is ingekomen en aan den Ontvanger verzonden, hec sup pletoir Koliier wegens liet Patentregt van deze Stad, over bet derde kwartaal des dsenst- jaars 1837 en 38, op den 22. dezer maand, door den Heer Staatsraad, Gouverneur dezer Provincie, invorderbaar verklaard, en dat van hecfcn af de termijn van drie maanden iu- gaat, binnen welken de reclames tegen hetzelve behooren te zijn ingediend. Leyden, den 27sten Maart i&$8, j j. G. de Mey. Ter ordonnantie'van dezelve, P. A. du Pui. NEDERLANDEN. Leyden den 273tên Maart. Men meldt uit 'sGravenhage van den aösten dezer het volgende: In de zitting van de Tweede Kamer der Staten Generaal van heden, is door dezelve hulde gedaan van de vólgende werken: Geschiedenis en Beeinsèisn iler Nederland iche Wet geving door Mr. J. C. Voorduyn3e deel; 'Geschiedkundige beschouwing over het Han dels verkeer van Utrechtdoor den heer yah- Asch van JVytkVrijmoedige gedachten over het .verval van. de jiolonïe Surinameen gebreken van hét regeringsstelsel aldclardoor 'den heer llalberstadt. Dezelve zullen alle in de boekerij der K'amer worden geplaatsj:, evenzeer als het door den heer IVeerts aan de Kamer aangeboden geschrift, over de stoom wegenvervaardigd door den neer Böuricius. Dezelve heeft bij dit werkje eene memorie gevoegd, waarin de redenen worden ontvouwd, waarom hij dit jverkjewaarin de aanlegging der spoorwegen uit een.staachuishoudelijk oogpunt beschouwdbestreden worde 'eerst nu der Kamer aanbiedt. De-Commissie tot de verzoekschriften doet verslag: Bij monde van dep heer van IVelderénKengersOp een verzoekschrift van den heer G. Jr A. A. van Paliandt.% i-etrckkelijk droogmaking van het Haarlemmermeer, en waarin liet belang vun de eigenaren'der ê.r,ouden onmiddelijk aan de waterplas grenzende wordt aanbevolen. Ntderleggen ter griffie en drukken van het gedane verslag. Bij monde van den heer van den Mortel: Op een request betrekkelijk het ontwerp nopens de geneeskunde. Ter griffie. De beraadslagingen over dit ontwerp worden geopend. De heer Luybeyi jilicht vele'goe'de maatregelen toe, welke de .Regering in het onder havige wets-ontvyerp voorstelt, en wenscht haar geluk, dat 'de Redering aaii het verlan gen Van de Hoogleeraren der geneeskundige faculteiten aan oilzé Vaderlandscbe Mooge.- «cbolen gehoor gegeven heeft. Hij keurt de intrekking en buiten effect stelling der 'artikelen 1112 en 13 der wet van 12 Maart 1818 {Staatsblad-^N®. 16,*) allerdoelmatig^t en heilrijkst. Hij stemt derhalve daarmede geheel in., 1Maar hij had echter, zoo wel in het belang- der hjciendé mehschbeidal om de waardigheid der wetenschap, nog meer verlangden boven en behalve de bepalingen., in het vvets-t ntwer.p voorkómende gé- wensciitd,at aan de plattelands-Heelmeesters deuitoefening. der inwendige praktijk geheel en ai wierd verboden in gemeenten kin welke zich gen of .meer Medicinae Doctores bevin den. H;j geeft voorts gaarne toe',-dat eeh Medecinae Dotjtqr, die ook in de artsenij- mengkunde'den dnctoralen gtaaff verkre-'ën hééft'of wel door eene Provinciale Genees kundige Commissie in dat vak is geëxammeerd én toegelaten ten platten landeen in dc bij art 3 der voorgestelde wét bedoelde steden aau zijne \ijders geneesmiddelen moet kunnen .leverendoch hij zoude wenschendat zulks aan djen docroValleen .op grond van het als Geneesheer verkregen Akademisch diploma, zónder examen in dé artsenij- mengkunde, niet wierd toegestaan in plaatsen, waar e.en of meer Apothekers zijn geves tigd. Wijders zou hij art. 5 van het ontwern zoodanig willen gewijzigd hebben, dat dé aldaar bedoelde .Medecinae Doctores geneesmiddelen zullen kunnen léverenindien in de gemeente van den lijder'; of binnen ee.11 hall' uur in den ointrqk van 'dezelve, geen Apo theker gevesrigd is, en ópen apotheek houdt. Op deze wijze waren en de belangen :dcr lijders, e» die van de Apothekers eenigér mate gecpncilicerd. Tot ondersteuning van zijné gevoelens, voert de spreker order anderen sténdat hij onderscheidene plattelands Heel meesters kentdie hij.voor zeer kiiiidid en van eene beproefde eerlijkheid houdrmaar dac hem ook andere bekend zijn, die vyeinig of niets van den' inwendinaen praktijk we ten, en nogtans geneeskundige hulpmiddelen op hunne eigen hand toedienen. Hij zal zich met het -voorgestelde ontwerphetwelk, veie doeltreffende bepalingen bevat,, vereenigen. "Hij vetftroiiwrdat de veranderingen welke hij nog in 'de geneeskundige verordeningen zóu wënsehenhij latere voor te stellen wijzigingen in die verordeningen, daarin zullen worden gebragc. Naar hij-meent, besthat er, bij den zoo snel voortvarenden geest ónzer ée.uw* ook in het vak der artsenii-mengknnde eene groote over-productie. Geen oer leden meer het woord vragende, en Z. Kxc de Minister van Rinnenlandsche Zaken van hetzelve afziende, zoo worden de beraadslagingen gesloten. In omvrage ge bragt zijnde, wordt net ontwerp met eenparigheid van stemmen aangenomen. Het ontwerp van wet, zoodanig als IfétzelVe is aangenomen bevat de volgende artikelen Art; 1. Art. >21, Xil en XIII der wét van 12 Maafr 1818 {Staatsblad') N°. .16), yyorden. ingetrokken -en buiren effect gestejd. Art. 2.' De Medécinae Doctores, welke tévens of den graad vam Ij.oc,tor Chirurgifieof 'dien van Doctor Aïtis Obstetriciaeof beidé laatstgenoemde,. verkregen hebben of 'die bij eene provinciale' Commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt als Hèelffiees- ter of Vrocdmeestet- geëxmnineerd en toègelaten zijn, zullen overal rot dë vereenigdeuit oefening der genees- en heelkunde, der genees- en .verloskunde, of der genees .heel en verloskunde, alles naar gelang van den wettigen graad of der„qualificatiewelke zij tot de afzonderlijke uitoefening van elk dier vakken bekomen hebben, geregtigd zijn. De heel en vroedkunde zullen ook, hoedanig de titel tót derzelver Afzonderlijke uitoe fening luiden moge, door hem, die voor élk dier vakken eenen wettigen titel bezit, overal vereenigd kpnnen worden uitgeoefend. Art. .3. De Medicinae Doctores, dip tevens den graad vap, Doctor Arris pharmgceuti cae verkregen hebbenof als Apothekev bij eene provinciale .Commissie van Veneêskun dig onderzoek en toevoorzigt geëxamineerd èn toeselaten zijó, zi.in geregtigd om'1 ten platten lande, of in stéden, bij art. 6 der wet van den 12 Maart 1818 nier herplatteland gelijk gesteld, aan hunne patieuten .geneesmiddelen ie levérenen tevens Apothekers wiil- ;ltel te houden. Aru 4. ln de steden alwaar eene plaatselijke Commissie van geneeskundig .toevofl^zHt gevestigd is, blijft het aan de Medicinae Doctores ontzegd, zoo wel scncesmiddeléh'.gnn jiunne patjenten te leveren, als gelijktijdig nier de geneeskundige-praktijk de Artsenii- mengkunde uit te oefeneu, welken graad of quilificatie zij overigens voor hét laatsce vak zouden mogen bezitten. .Af;t>.5.: Aamdq Medicinae Doctores wordt het toegestaan om op grond van bet door hen als zoodanig verkregen akademisch diploma, beryaalcfelijk in de hieryoren bij art. 3 omschreven plaatsen, aan hunne patiënten geneesmiddelen te leverén, zonder 'evenwel bpen Apothekers wfcikel te mogen houden. Na de aanneming van het ontwerpis d.evergadering tot raderebfieenróepiiig gescheiden. In de zitting van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van hedjsn, heeft de centrale afdeeling verslag gedaan op de ontwerpen van wee, 'no. Tens de volle rentebetaling en de oorlogscredieten. Waarschijnlijk zal .de zelve morgen over deze ontwerpen beraadslagen. De afdeelingen der Tweede Kamer hebpen iich heden met het onder. ?oek dér antwoorden van de Regering op de bedenkingen, ten aanzien van het ontwerp van wet, nopens de spoorwegen, bezig gehouden. Naar men verzekert, zal de zitting van de Staten-Generaal binnen kort gorden gesloten. Na de afwerking der wet, betrekkelijk den spoorweg, ènz., zijn er op dit oogenblik geene andere werkzaamheden bij de Kamers fcinhfrngig. Men verneemt, dat de jonge heer Baakzijne tweede en laatste soirée nu^tijotechnique houden zal op Zondag aanstaande, den isten April, in de Concertzaal van Diligentia alhier. Door den Generaal-Majoor Directeur van *s Rijks stoeterij te Borculo, is ter kennis van alle belanghebbenden gebragt, binnen dit Rijk woonach- tigj en ^iie eigenaars zijn vnn merriepaarden, zqo wel,gebruikt wordende voor #eeitle# ala vtior den-landbouw* dtt genoemde atoéter^ bö *sKonings be sluit van 2 Junij 1826, N°. 115, daargesteld, onlangs eene aanzienlijke breiding bekomen heeft, door ce aankoop van eenige zeer vern.aarde echt-: Engelsciie volb!oed-he-gstendie reeds in Engeland bij oncferscneiden'e ived- loopen, belangrijke prijzen hebben behaald, en die hier te lande uitsluitend bestemd zijn, tot verbetering en veredeling van, liet paardenras. Een ieder die er belang in stelt, om hunne merrien door cjeze edele hengsten, die in onderscheidene oorden des Rijks reeds zijn verspreid, te doen beleggen, kan daarvan, ingevolge art. 242 van het reglement om niet gebruik maken-. Dezelve zuilen op onderscheidene plaatsen gedurende den dektijd van uic jaar verblijven. Nopens den Baron Hendrik Fagcl, wiens overlijden wij in onze vor; e gemeld hebben, leest men in het Dagblad van Graveahage hec volgend. Dit onverwacht en treffend sterfgeval heeft alhier eene algemeen'e belai stelling verwekt. Veel zouden wij kunnen aanvoeren tot roem van een ju staatsman, die in Engeland, in zijn Vaderland en alom, de achting en toe genegenheid van ieder die hem kende, ongedwongen verwierf. Maar hij was wars van lof én vleijerij; wij eerbiedigen ook na zijnen dood dien spre kenden trek van zijn karakter. En echter kunnen wij ons niet onthouden, alhier te gedenken aan de schoobé woorden, door den Hoogleeraar van der Palmreeds in 1816 ter nedergestelden te herinneren, dat de staatsman', 'dien wij betreuren, behoorde tot dat geslacht „der Fagelsin de jaarboeken van het staatkundig, heldhaftig en geletterd Nederland gelijkelijk beroemd. Indien trouw, door nood beproefd, aan den roem diens stams nog moge ontbroken Rebben, in de jaren van Nederlands ongeluk, heeft hij dien rij kelijk ingeöogst. Willige lotgenooten van Oranjedeelden de Fagels in zijne ballingschap en omzwerving, maar deelden niet minder in zijne edele en. groote gevoelens; snelden toe, gelijk hij, om een Vaderland te helpen ver. lossen, dat hen scheen uitgeworpen en vergeten te hebben en keerden gelpk hij, in het midden hunner medeburgeren cerug, als of hun nooit eenig leed was aangedaan (1)." (O Gedenkschrift van Nederlands herstellingbl. 147. A E G Y P T E. Uic Triest wordt van den 16 Maart hec volgende gemeld: Door brieven uic Maltha is aan onderscheiden aanzienlijke handelhuizen hier eer stede het oerigt aangebragc, dat Ibrahim-Pacha door eene beroerte zou overvallen en aan dezelve overleden zijn. Hoewel deze tijding nog; bevesciging verdient, daar langs eeneh officiëlen. weg daarover niets gemeld wordt, zoo heefc dezelve echter in dezè plaats groot opzien verwekt, daar door net plotseling overlijden van een zoo gewigtig man als Ibrahim-Pacna, ,welke den grootsten invloed op dé zaken van het Oosten uicoefende, de toestand der zaken aldaar spoedig eene andere gedaante zouden kunnen ver krijgen. SPANJE. Berigten over Parijs van den 25 Maart De aanbiedingen, welke de heeren Lafitte en Lafontomtrent eene leening Van 200,000,000 realenin 12 maanden a 50 pCc. te leveren, aan het Spaan sche Gouvernement gedaan hebben zal vermoedelijk niet worden goedgekeurd. Het Carliscisch opperhooid Talladalaatstelijk gevangen genomen, i„ doodgeschoten geworden. Uic Saragossa meldt mén van den 17 Maart: De vereenigde troepen, onder CabreraLespinasseCabanero en Garcia zijn heden avond te Nijar aangekomen. De bewoners der scad Jaca zijn 011 der de wapenen; de Carlisten bevinden zich slechts op eenen kleinen alsiand van die plaats. Overmorgen zullen aan de linietroepen en aan de nationale garde de eereteekenen, door Ilare Maj. de Koningin aan hun toegekend, worden uitgereikt. ITALIË. In een onzer vorige hommers meldden wij, dat door den Pausselijken Stoel stukken waren uitgegeven, die op de zaak van -deii gevangengenomen Aarts bisschop .van Ketllen betrekking hadden. Deze stukken nu dee'.en geene nieuwe biizondt;rli,edenals, die reeds door bekendmakingen van de Pruissi sche Regering aan her iiciic waren gekomen, mede; maar vermelden ook de wijze hoe_de PausseHjke Stoel met liet gebeurde is bekend geworden en ten dien aanzien gehandeld heeft. Men verneemt uit dezelve, dac toen den J5 November de Bisschop was gevangen genondnmen er dei 6 December te Rome berigt van Itrgeg, nadat dan nten de Prujssische Zaakgelastigde von Bock aan den Cardinaa! Staats-Secrgtaris de mogelijkheid van die gebeurtenis had ce kennen gegeven. Ta'ee dagen na de Pausseliik Allocutie, welke den loden gehouden Was, dèelde ven Bock eene nota mede, waarin hij de be weegredenen van de handelwijze de- Pmissisc-he Regering openlegde, Den eosceu daaraanvolgendedeelde van Bock de stukken mede door de Pruissi s.clie Regering aan het licht gebragt; op weiken dag tevens eene nota uit Ancona van den Pruissischen Minister von Bunsen ontvangen werd, waarin hij verklaarde, dat zoo de Allocutie gevplgd werd van een stuk .van dergelij ken inhoud, hij dezelve als eene oorlogsverklaring aan ziine Regering zou aanmerken. Den sasten, toen von Bunsen te Rome reeds aangekomen was zind hem de Scaats-Secrëtaris eene notawaarin hij over onregt.der Pausse- liike Regering aangedaan klaagde en :1e hersielhpg van den Bisschop van Keulen vorde-de. Waarop door von Hansen den 2psten géavuwpora is. dat git ZO" geschieden, zoodra, de Bisschop de noodige waarborgen én verant woording van zijn gedrag wilde geven. Toen werd dit schrijven nog door den Staats- jecreraris beantwoord met eene andere nota, waarin, mi te kennen gaf, te hüjven bij het gevorderde in de nota van 25 December; en sedert zijn er geene verdere onderhandelingen gevoerd. DUITSCHLAND. In een der Duitsche dagbladen treft men het volgende omtrent HH. KK„ HH. Prins en Prinses Albert van Pruissen aan, hetgeen den beminnelijken en goedhartfgen aard van Hoogstdezelven weder doet uitkomen. Toen HH. KK, HH. varr's Gravenhage naar Berlijn terugkeerden, vierde de Predikant Over berk, den 6 Febrnarij, zijne bruiloft met de dochter van den herbergier Mar melstein. Hoogstdezelven vertoefden te Lubecke en verwisselden er van paar den. De aanzienlijke reizigers wérden op de bruiloft genoodigd en de Prins

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1