c. g. Lisman van Linga bekroond geworden door eene nadere overeenkomst met denzei - ven, waarbij iiij zich coc eene meer krachtige medewerking, voorzoo veel zijne onderhoorige betreft, verbonden heeft. Reeds van eene vroegere over eenkomst zijn, in verband met de verrigtingen van 's lands zeemagc, voor namelijk langs de noordkust van Java, goede gevolgen ondervonden, en het is te verwachten dat dezelve thans, in den vervolge nog gunstiger zullen wezen, waartoe te meer waarschijnlijkheid bestaat, uit hoofde der ruime on dersteuning, welke de Sultan van het Gouvernement ondervindt om zijne belofte te kunnen nakomen ,ien vermits de Nederlandsch-Indische en Britsch- Indische Besturengemeenschappelijk besloten hebben om het kfuissen op de zeeroovers-vaartuigenmet klem voort te zetten, en dé góedezaak over eenstemmend te bevorderen. Met den Sulcan van Linga is onder anderen bepaald: dat alle inlandsche vaatttiigen van zijne onderhoorigenbemand met tien of meer opvarenden, de passagiers daaronder begrepen, voortaan V2n passen voorzien zulien wezen en dat dezelve geene borstweringen zullen mogen voeren terwijl de zooda- nigen, welke gedurende de kwade of westmoesson met sterker equipagien varen dan gedurende de goede of oostmoesson 9 van nieuwe passen zullen worden vóórzien. Dat alle vaartuigen voor aggar-aggar, triepang en karetvangst bestemd steeds zullen voeren de gewone zwarte vlag, met een* witten boek boven aan den stok; dat de genoemde vaartuigen steeds zullen zijn vergezeld van afzonderlijke praauwen met vertrouwde lieden van den Sultan, tot herken, ningsteeken voerende eene vlag van den top met zwart veldrondom voorzien van eenen witten rand, ter breedte van ongeveer vier duimen, en dat die vaartuigen alzoo kunnen stevenen werwaarts zij verkiezen, met uitzondering echter, vooreerst, van Boessong-Assam bij Parfkal-Pinang, op Banka en de kust van Billiton; mits zich onderwerpende a in vertoon der passen eri de vereischte visitatie; wanneer zij door Gouvernements-krulssers wórden orit- moet of eenige plaats binnen vallen, waar of waar nabij een kantoor ge vestigd is. SPANJE. Berigten over Parijs van den 20 Maart. In onze vorige deelden wij een berigt mede omtrent eene proclamatie door Espartero uitgevaardigdin 'eenen brief uic Madrid wordt hieromtrent het volgende geschreven: Hetgeen bij de Regering niet alleen verbazing, maar ook verontwaardiging verwekt heeft, is de buitengewone gemakkelijkheid, waardoor Espartero zich heeft laten verleiden, otn aan de ingevingen der Exalcados geboorte geven, die hem hebben doen gelooven, dat de Regering er ernstig op bedachc was, otn hem zijn bevelhebberschap te ontnemen. Hij heeft daarvan ongelukkig, iijk partij getrokken, en zicii gehaast, aan het Ministerie nieuwe moeijelijk- heden in den weg te leggen. De dagorder van den Graaf van Luchana aan zijne soldaten zou inderdaad onrustbarend zijn., indien men onder de schijn, baar gegronde verwijten niet eene geheime verbittering, een geheel personele wrok zag doorstralen. De opperbevelhebber beschuldigt de Regering van hem zonder hulpmiddelen te hebben gelaten, terwijl het onbeevvistbaar is, dat deze 'zich uitput om in de behoefte van het Noorder-ieger te voorzien; hij dreigt verder om zich op de Kamers te beroepen en daar eene gemoti veerde aanklagte in te leveren maar dit kan het Ministerie geene vrees aan. jagen, wane het is genoegzaam bekend: i°. dat hetzelve, weinige dagen „eledeneene som van drie en een half millioen realeo naar hec leger heeft opgezonden; 20. dat daarbij gevoegd zijn geworden 60,000 paar schoenen, waarvan Madrid er 20,000, Victoria 10,000 en Saragossa 30,000 geleverd heb ben-; 30. dat in de maanden Januarij en Februarij 17,000 paar broeken en 30,000 bembden bij het leger zijn ontvangen, en 40. dat ten gevolge van zeer voordeelige overeenkomsten, ten behoeve der troepen eene dageiijk. sche-uitkeering van 75,000 fations is verzekerd geworden. Deze daadzaken wederleggen op de stelligste wijze de onbestemde beschuldigingen van Es. paitero, welke niemand anders dan hem zeiven zullen benadeelen. Volgens de door de dagbladen in de laatste maand bekend gemaakte nederlagen der Carlisten, zouden zij door dezelve 4,000 man verloren hebben. Bacilio Garcia en PaÜllos zetten hunnen weg op de linie van la Man. cha en Estramadura voort. Espartero was den pden te Logrono. De nieuwe Carlistische expeditie, die in Navarre gereed wordt ge. maakt, is naar Opper-Arragon bestemd en bestaat uit 12 bataljons, benevens eenige escadrons ruiterijonder bevel van Guergut en Sepelana. Er wor den vaatjes vervaardigd, om op dezelve bruggen te leggen en alzoo den Ebro over te trekken. Logrono den 13 Maart. Een renbode van Lodoza brengt ons .berigtdat de Carlisten, voordeel trekkende van de verwijdering van Leon clConde, den Ebro zijn overgetrokken; hunne magt bestaat uit 20 bataljons infanterie en 9 escadrons cavalerie. De twee afdeelingen van Logrono en van Haro mar. scheren op het oogenblik irt de rigting van Tortullia QCastilie), om de Car. listen voor te komen en te verhinderen, om in de bergen van Torca en inde provincie van Burgos in te dringen. Espartero zal het bevel van deze afdee. lingen op zich nemen. In het vooruitzigt dat Don Carlos van deze beweging partij zal trekken om de Asturien binnen te rukken, heeft de Generaal Latre bevel ontvangen om op Villarcayo te manoeuvreren. Deze operatie der Carlisten is het gevolg der wanhoop; want de provin. cien konden hun geene levensmiddelen meer leveren en waarschijnlijk zul. len zij slechts een klein garnisoen te Estella achterlaten. Ongelukkig we. ten onze Generaals geen partij te trekken van bet vuur der troepen, die vragen om te vechten en izij vermoeijen hen nutteloos met marschen en contramarschenonlangs heeft men hen 19 mijlen in 24 uren zonder oog. merk en zonder gevolg doen maken. yillareal is, zege men, in gunst bij Don Carlos hersteld. DUITSCHLAND. Bij de doorbraak te Rees heeft de Erfprins Alfred von Salm-Salm ge. wigtige diensten aan de ongelukkige bewoners der overstroomde 'landen be. wezen. Hij heefc zich, zoodra hij de ramp had vernomen, naar de plaats der doorbraak begeven, en toen hij zag, dat er geene schuilen voorhanden waren, om de landlieden, die op hunne zolders en daken gevlugt waren, te redden, schuiten op wagens doen aanbrengen, waarmede hij, in eigen per. soonnaar de onder water staande woningen gevaren is en de ongelukkigen in veiligheid gebragt heeft. Op deze wijs werd ook veel vee behouden. Bovendien heefc genoemde Vorst dagelijks levensmiddelen onder de van al les ontbloote landlieden doen uitdeelen. Er is nn reeds in de midden en bovenstreken van het Groothertogdom Badengzulk eene levendige aanvraag naar Wol, dat' reeds talrijke scheerin- gen op de schapen verkocht zijn. In het Groothertogdom' was dé ylas 1. 1. jaar gedeeltelijk goed uitgevallen, zoodat dit op de fabrikatio "Yanjijnwa. den nadeelig werkt. FRANKRIJK, Parijs den 20 Maart. Hec Journal des Débats bevat eén'artikel, waarin het alle andere voorgestelde ijzeren spoorwegen afkeurende, byzonder ech ter aandringt op dien van Parijs naar Brussel,' omdat als dë afstand van die beide plaatsen op 8 ure en die van Parijs riaar Londen op 14 ure verkort worde, eerst de onafhankelijkheid van het innig met Frankrijk vereenigd Belgie verzekerd zal wezen: „dan eerst zullen de Maas en de fthijn in onze hand Zijn, zonder dat de verdragen verscheurd worden en zullen wij voor het oog der wereld de honding weder aannèWn, die wij sedert de'tegen spoeden van Waterloo verloren hadden; eindelijk dan eerst zal het verbond tusschen Frankrijk en Engeland onverbrcekb&ar worden en ten noorden van ons geen Vorst te vinden zijn, die, hoe magtig hij ook. wezen,moge en., welk Onbepaald gezag hij uicoefene, naar willekeur de wereld zal kunnen beroeren." - 1 In Tessel binnen gek omen H. J. Klein, van Batavia, R. van der Meyvan Snrinamen', M, R. Simeijer, van Londen, 'nog 2 schepen de namen onbekend. Ujrgezèdd Visser en j. P. Carst, naar Havana, K. B. Tippema en d. j. Bies,naar Londen, J. fentiing, naar Rotterdam. In het Vlie en Tersch. niets gepasseerd. Volgens eén brief van Zoltkamp, van den 17 Maart, was het Friesc.be gat en het Rijd- diep tot aan Groningen geheel vrij.van-ijs. De op liet Pampus gestrande,ligter met ko'flij uit het Schip de Koningin der. Nederlan den, Kapt. P. Sipkes, van Batavia nair-Dordrechtte I-lel Voet bTnncn "fsvolgens eeii brief vandaar van den 16 Maart met den vloed weder vlot geworden en op de haven gekomen. Het schip igathaKapt. D. G. Schuur, van Rotterdam naar Belfast, is den 14 Maart wegens tegenwind ter reede van Deal binnengeloopen. Het schip, de 2.GebroedersKapt. H. J. Potter, van Rotterdam naar Newzy, is den I4dên en hét-schip AmaliaKapt. D. Bringemèiu, sv&n JPcjrt au Prince naar Bremen den 16 Maart Deal gepasseerd. De sclfepen le liouennatsKapt. J. M. Troude, van Buenos-Ayres naar Amsterdam; 'en the TriumphKapt. Hammatt, van Havana. Matanzas en St. Jago de Cuba, om order; beide te Cowes binnenwaren den 16 Maart aldaar nog liggendehet eerste steeds wach tende op de terugkomst van den Kapt. van Dieppe ^bevorens gemeld}, en het laatste bezig met repareren. - - rr rr M Be schepen Bato, Kapt. J. Reyzer, van Batavia 'naaT DördrëchV, le PhénomètieKapt; F. P. Hoedt, van Batavia naar Rotterdam, beide te Plymouth binnen, hebben denJ3 Maart derzelveP reizen voortgezet. - H'et schip de Jonge JVelhelminaKapt. L. Maasdyk vaiï Rouep, naat RDt'tfcrdanC, jsdert 14 Maart te Honfletir binnengeloopen. Het schip IlesperusKapt. P. Scljaekelvan'Smyrna naar Amstcrda^; is den 11 Febr. titssrheii Cerigo en Kaap Matapan'gepraaid door Kapt. L.'du Brdetn's "van Rötterd&h te Smyrna gearriveerd, hetzelve is den volgende dag-te: Syra binnengeloopen. PRIJS-COURANT der EFFË'CtjN. Amsterdam den 2 U Maart 1838b. i Nederlanden» Werkel. Schuld 2,JpCt. 55 a 55! Dico 5 ioiJaio2 Uitg. a iTV Kans-Biljetten.,,.*-.. 25 a 25} Anr0rt.Syndic.4i 95U 95' 3Ï 79ta 79? Hand.-Maats. 4}184*3185* Nieuwe dito.. 4Iióoiaiooj Aandl.H.Spoorvy, a - Rotterd, Dito - a Frankrijk. Inséhr. Grb. 3 pCt. éoja 80J Rusland. Gb,//.&C°.i798 5pCt.io5 aiosi I8t® 5 105- aiosi Ins. en Certif. 6Ö9{a 69' ,8ït 597 1 971 Gebl. 55r7e lol j l 2 5 re 9Ss 79\ '845 100. Spanje. Nieuwe i835£8s5p€t.-19 Ditoonbep.st...a— Dito passive...,. Dito uitgest Coupons 1 Nov 80: tö5f l°5( 69/1 97* PRU15.sen. Geldl. te Lond. 4pCt, a 1-, Aandeelen van dito <-■- a uisvuoO iaab isb 9 a 1 ft tji Gèblj k' 4l» 5, Oostenrijk. Obl. GollC°. 5 pCt. a Certificateb. „ai f Neg. Metaliek 2' Idem ......5 Dito in Lond. 5 Bank-Aktien.3 -102 aio2j r a. -M Napels. Certificaten.5 pCt,y» Dito in Napels. 5 a «9iV 102 A LEYDSCHE SCHOUWBURG. Op Maandag den 20 Maart 1838. GASTON van FRANKRIJK, of de MAN met het IJZEREN MASKER, Geschiedkundig Tooneelspel, in vijf Bedrijven, vrij gevolgd naar het Fransch van de Heeren Arnould en Founier, door den Heer C. Alex van Ray. Ver- sierd met hiertoe bijzonder vervaardigde nieuwe Kleédingen en verderen Tooneelmatigen Toestel. De gewone Pauze zal plaats hebben tusschen het Pierde en Vijfde Bedrijf. Uithoofde der grootte van dit Tooneelspelkan geen Nastuk worden gegeven. HALVE LOTEN worden eerst na half Negen Ure afgegeven. (_Dc Aanvang ten Zes Ure.) Ondertrouwd: Leiden en den 22 Maart 1838. H. M. T Y DiE MAN. Strekkende deze, uithoofde der veelvuldige Betrekkingen en Kennissen, zoowel tot bijiondere als algemeene Kennisgeving. Getrouwds j. P. KOPPESCHAAK. Leyderdorp en den 22 Maart 1838. 1 A. E. P I E R O T. Familie en Bekenden gelieven deze algemeene teveos als eene bijzon, dere Kennisgeving aan te merken. 4.* Heden overleed tot mijne bittere droefheid, mijn geliefde Echtge noot Z. A. ROZENDAAL, in den ouderdom van bijna Vdertig Jarenmij nalatende Vijf Kinderin, nog te jong om hun verlies te beseffen. leyden, a, j. veefkind, den 18 Maart 1838. Wed. Z. a. Rozendaal. Heden nacht ten half een ure, overleed'; na eene ziekte van drid weken, mijne hartelijk geliefde Echtgenoot CATHARINA, JOHAI^NA, LUDEN, in den ouderdom van ruim drie en veertig jaren. Oegstgeest den Maart 1838. J, C, NÖQRDENDORP. Eenige Kennisgeving, De Deelhebbers in dé Sociëteit jt Grofsmederij te Leyden, worden üitgenoodigd, om op Donderdag den 29 Maart- 1838, des namiddags ten één ure, te compareren in het Stads-L'ocaal aldaar, ten einde", ingevolge Art. 17 der Statuten, aan te hooren het VEllSLAG van hei Bestuur en kennik te nemen van den Staat van het Fonds,.welke Staat van heden af ter visie ligt aan het Bureau d'èf Sociefgit,. yan des"morgens 9 tot des namiddags 3 uura Jeyden, 1,5 Maart 1838. Namens het Bestuur, A. LIBRECHT LEZWYN, Secretaris Aan de Houders der Aandeelén in het Fonds van den Katwjjkschen Straatweg, wordt kêrtjiis gegeven, dat fn de Vergadering yan Deelhebbers, gehouden den 21 Maïrt 1838t.ua opneming en goedkeuring der Rekening over den Jare 1837, 4s UITGELOOT .het Aandeel N°. 69; en voorts dat de UITDEÈLING op ieder Coupon, verschenen deh iSteri April 1838, Zal worden gedaan met Tien Gulden; zullende de betaling der Aflossing met-Prémie van Vijf 'PerCent en de gezegde Uitdeeling, na genoemde ver- scliijntijd, geschieden ten Kantóre van den Penmrignreester A. LIBRECH!4 LEZWYN, te LeyÜeb. De Ondergeteekende heeft de eer te berigten, d»t hare WINKEL op -heden den 22 Maart is gerfpend en wel voorzien is van ailgr. hande soorten van ZIJDE en STROOHÓEDÉN;'beioovende eèné prompte en zeer civiele bediening. yX E N, Bij de Wed. ANTIIÖNY de KLOPPER en ZOON, te Leydea.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2