A\ 1838, LEYBSCHE Vrijdag, C 0 R A. N D E N. Maart. tot Hoogheemraad van fthijn. NEDERLAN Leyden den .sasten ï)oor Zijne Maj. den Koning is benoemd: 'hrid^ .Mr. G. P. van Outereriwoonachtig bitmeh deze stad. Men meldt uit 's Gravenhage van den 21. Maart 'het volgende men verneemt, is er bereids bij prifce.{legering uit Londen antwoord HJékómèn "op de 'van wege £ijne Maj. dezer dagen aan de leden der Londen- sche Conferentie gedane verklaring^ dat Hoogstdezelve gezind was het ver 'drag der 24 artikelen .aan te -nemen; welke verklaring door het Engeisch Gouvernement tid ihèmórandüm moet zijn aangenomen, onder verzekering, dat daarvan aan de ovèrigé ledëii 'deT :Corfféfeffcïe Onmiddellijk zal worden fcennis gegeven. -Zijne Majesteit heefttot Minister-Resident bij bet Hof van Hanover bbhóemd, den neer tV, GDedel, In "de zitting van dë Tweede Kamer der Staten-Generaal van lieden zijn ontvangen: i0.. eenej missive van. .der» Secretaris vamScaat, daarbij het Kötfingtijk besluit mededee- lende, ijihoudende, dat de beijersche Regering is toegetreden tot de daarbij vermelde bepalingen van het tusschen Nederland en Pfuissen gesloten .verdrag van scheepvaart, en^a0., eéne.-,mis^ive3'van Z. Exc. 'den Minister 'vari Bimiënlanafcliê Zaken, waarbij ajp dé Kamer ^vorden toegezongen de verslagen van fien staa't van. het school- en armwezen over den'fjaré 1836. "Plaatsing. in He boekerij; 'terwijl'dé toegezonden sfiiklïen zullen worïdjen gedrukt, en "rondgedeeld'. D« ceitrekfc aftiteling» "doet- verslag o'mfre 111 het onderwerp tot voorziening-in de volle rentebecajing. vaiude -nationale' schuld over 1838, 'alsmede bimrent dat tot voorzie hing in de buitengewone uitgaven voor de Departementen "van 1 Oorlog en van Marine over 1838. Wat het ieerste ontwerp betreftheeft eene afdeettrrg verklaard tn de tegertwoordige otti- SCaiidigheHenen nadat uit de ontVangenei mededcelingen gebleken is van de bedoelingen der Regering, 0111zoo veel dat yaivfoaar.afhangteen einde te maken aan maatregelen waarvan lief bè'zwarende door. hkïr evenzeer ais, door de vertegenwoordiging gevoeld wordt-, onbezwaard te' zijnom hare goedkeuring aan déze Wet te geven, welke ifiiïec belang, van liet algemeen vertrouwen wordi'igevorderd. Eène anaefe alÜceling-oordeelde het, op. gelijite grinden, pligtmatig aan de Regering te betuigen j dat. hare leden He bewuste, m^.cdeelingén met de grootste belangstelling had- den "ontvangenen by hert daa'rcióor zoodanig dc dioóp was opgewekt eciiêiy eiildelijke opheffing der bezwaren, waarvan het onderwerpelijke een der voornaamste is, dat zij niet aarzelen 0111 voor het jaar 1838 in den voorgedragen maatregel tde te .stemmen. Som- ïnigêit iiunner géven"echter in bëddnkïrt'góTjiet verlevendigd uitzigt op eene eindschik- king-geene atmlëiding zoo kannen géven, -brt> dien maairegel yo'orlóópig tot een halfjaar te bepalen. Doch de anderen, in aanmerking nemende, dat^„indj&n.de gewcnschte eind» schftdung zoo sp6êdïg"niogt worden tol stand gêbragtdat eene gedeeltelijke ontlasting van dit bezwaar inog^lijk* Avoerd dezelv^e alsdafi vdifrzeker dadflijkx;zoii plaats hebben, meenden geene zwarigheid te moeren makeu in de toestemming van hét geheel, opdat <3e gansche rentebetaling.in allen géval verzekerd zij. NtTg'seëiféafHeciihgV 'Welkende mededéelihgeii mét levendig'gelioegén' lihül'offtvahéen heeft een sportgcl^kqn wensch geuite dat namelijk niét de geiieeje som'In eens en geheel mogt wórden' gel eend, maar voo'rloopjg,'«deplus yoor.de helft daarvan de losrenten-brieven zouden worden uitgegeven in -dè hoopdat .bij de ëindschikking met Be.Uiede uitgifte der-andere helft oniiobdig inógt bevonden worden. Éindelijk'drongen 111 eene afdeeling de leden die in de wijze hoe de voorziening in de volle rentebetaling zoude geschitdln bezwaar hacnJcn gevonden, daarop tljans niet verdër aanhopende, dat deze inaafrêgel'de laats;e van diep aardkunde vaezeu en-de eindpaal, daardoor zoude zijn bereikt. Eenparig' is Worts'-in eene afdeeling de wensc-hgeuitdatzbodra zulks betamelijk en ïQr.dct nadeel kan geschieden, zoo wei de natie als de vertegenwoordiginghing "worden bekend gemaakt, ittimérs met de slotsom vier'gëgèvene openingen, waarbij zij zoo hoog belang heeft, of wel, datwat de slotsom betreft, de aan de .Staten-Geueraal. opgelegde geheim» hoiiStiig moge worden opgeheven. Nopens het ontwerp van wet tot voorziening in de :buirerrgewohe uitgaveii voor oorlog en van -marine, ©ver T1838wordt--in lrec centraal verslag gezegd, dat vijf leden eener afdeeling' betuigd hebtieil hurtné stèin aan hetzelve te zullen geven, na de van RegeriRgs- wege gedane mededcelingenen in de bestaande omstandigheden, zonder zich over .de. gegeven .oplossingen'iri de antwoorden.;en op zich zeiven uit te laten tèrvrijlde lecfcn eener andere, "afdeeling eveneensna decmtvangeëe openingen, tenparig verklaard héb ben 'zich bevoegd te achten het ontwerp aan t-e nemen 111 de hoopdat 'dé 'erfistige pogingen, nu laatstelijk "tót het doen eindigeh van den buitéiigewonen toestand aange-, vend—spoedig- met-ctnen getnkkirren uitstag mogen worden bekroond, en de Regering alzoo in staat gesteld, 0111 de bepaling van het 2de artikel: in werking te' brènsen. Ten opzigte yan het- tweede, artikelhad-een lid geoordeeld, dat, in overeenstemming met de ©penitigenytie atrtiVrkgV ajlceii voor het eerste halfjaar had kunnen worden gedaan; doch -de andere leden zijner afdeeling achten dat het artikel genoegzame geruststelling gaf, om. te véftroüwen dat vati de geopende crédieten geen ander dan een. wettig gebruik door dc; Regeling .zou.worden gemaakt. Eindelijk herhaalden eenigc leden eerier 'afdeeltfig lumtie vroegere aanmerking tegen het 3de artikel,, en verlangden-dat'aa^hüin bezwaa'f alsnog mogt worden te gemoet gekomen, waardoor welligt eene-eenstemmigheid te verkrijgen ~"ire, bijzonder-wenschelijk: in de tegenwoordige omstandigheden. Nog eene aiidere afideeling blefef -aanctrrngen op het door haar reèdS gèuit verlangendat de mfd'delën. 'u^idrukkelijkin de wet mogten worden aangewezen,; en zij géVoelde zich daafto'e des te meer aafigèspoordHoor bet bekomen antwoorddat dc, hulpbron hoofdza'» kelijk gevonden'werd fii de geldmiddelen der Overzeesclie Bezittingen; iets, dat het voor haar gebéel ^nZekdr ïnaaktc (vooral b$j het hoog belang der gevraagde sojnnieh)of daartoe ook andere harén van het Rijk die aan haar niet bekend zijn-, Zouden worden gebezigd. De beraaHslagingenovér;. laatstgemeld -ontwerf) Zijn'bepaald op Vrijdag '23' Maart, voorniiddag's te^ij elf ure; zullende die nopens de volle rentebetalingonmidHclijk daarna plaatshebben. 't V. l l De beer Coryer lid' Hér Kimëf,'legt één w.erkje over van den lieer Gordon over de ijzeren spoorwegénÉét welk zijns inziens; in de tegenwoordige oo.genblikkën daar de stoonnvegen in de beschaafde wereld aan de orde van deii dag zijn allezins dc overweging verdient Tot dusver, zegt despreker, lieten de ijzeren spoorwegen nog veel ce wensclten over, en moet men veel srcromkracht gebfüiken, waar men met onein dig minder kracht ^de^elfde werking zou kunnen doen. De schrijver van gemeld werkje» heeft eene .verbetering uitgevonden, wélke van onberekenbare gevolgen zou kunnen we- feni, daar mén bij dejtoepassing van dezelv'e, de snoorwegen niet riieef zoii 'behoeven en de stoomwagens 'op gewone wegen zou kunnen doen Wetfcerii De schrijver verlangt in een opzettely'k verzoekschrift hieromtrent dat de Kamer niet tot het toestaan van sommen voor het aanleggen van spoorwegen zóu overgaan, zoo lapg het deugdelijke van de bedoelde verbetering niet uit eene te neriien proeve zou zijn gebleken. De spreker veirueemt^ zoo wel om het belang der zaak, als uit höofdë vah de êdeïmóe'dig'e openlvif- j lip beid des schrijvers dat hét wetkje de aandacht der Kamer allezins'verdient en h'ct j Wediend request in overweging behoort te wördën genomen. Het werkje zal in de boe-. Üterij worden geplaatst het request wordt aan de 'Commissie Verzonden.T Evenzeer wor- iden drie andere geschriften in He boekerij der, Kamer geplaatst. T\ve.e derzeive zijnbro- ch'ures van den heef van Ébutcn. Het eene heeft betrekking tot dp Nederlandsche Han- der-^Iaarachaf>pij. Het: andere betreft d'e Handel-crisis in 1837.^ Het derrie behelst een jprogr-fftnma van de Soifde Mnéftiorecheniquewelke door den'jongen heer Bassté zoo vel te Amsterdam als in deze Residentie gehouden is. Dat prografhma bevat 20,000 vra gen;, over aljerlci onderwerpenwaarop door denzelve.n geantwoord; wordt. Éenige ingekomen verzoekschriften zullen aan de daarbij bestemde Com missie worden verzonden. Dezelve zijn: i°. van apothekers te Dordrecht en Viarren, Téclamerende tegen de voordrage van wet op. de geneeskunde a°, yan geneesheeren en verloskundigen te Amsterdam, dergelijke bezwaren voordragende; en j6. van de heerén SleeHgr-actit van Duivenvoorde en ande- Jen, tegen de droogmaking van het Haarlemmermeer. De Commissie tot de verzoekschriften doet verslag: Bij monde van den heer-van ïVelderen Rengers: i°. op een adres, waarbij Vigten worden aangeheven, dat er in het Deparcemenc van Oorlog geene Wuinigingen worden ingevoerd, Ongeteekend zijnde. Wordt hetzelve ter 'tfe gelegd, a°, Oj> eea van schippers der pakschuiten van Utrecht op '38. ,ey- 1 dé bij 10, teh en corfc ire, ten aat root .oe- RF oep aan ché teö :3 MAART. Amsterdaih, aan de Kamer de nadeelen voordragende, welke uit de san leg ging van den voorgestelden spoorweg voor hen zullen ontstaan. 30. Op eèn van een landbouwer te Heinehoord, prov. ZuidrHolland, die zicin belilaagc over zijnen te hoog en aanslag in de belasting van de dienstbodenwanneer dezelve uitsluitend voor den landbouw bestemd zijn. Hij verlangt eene spe ciale wet, tot het beter klassificeren dier belasting, 4°.-;.Op een van een nledicinae-doctór te Hèusde'n,, die zijne bedenkingen voordraagt regen hex aangeboden ontwerp, omtrent de geneeskunde en zijne bezwaren doet.ken» nen over het vereen'igd mogen uitoefenen der verschillende takken van genees- •en hèelktinde, Alle deze petitiën zullen ter griffie worden nedergelegd. Bij monde van den heer Frets: op een adres v^n 21 verveeners in de pro vincie Drenthe, die zich beklagen over de klassjficacie hunner veenderijen tén-opzigte van den verschuldigdeh accijns, wegens den op dezelve.geveen- den curt. Huns bedunkens, moesten hunne veenderijen niet onder de lage, maar onder de hooge veenderijen worden begrepen. Daar zij bij hunne par tij, de Regering en de Ambténaren, geen gehoor hebben gevondenwenden zij 'zich tot de Kamer, met dringende bede, dat de turf-accijns, zoo nadee- lig voor de nijverheid*, 'Worde'afgeschaft of de dienaangaande bestaande wet zoodanig moge worden gewijzigd, dac de ontstane moeijelijkheden worden opgeheven. Tér'griffie. -T Bij monde van den heer Vijfhuis: i°. op een adres van inwoners uit Zuid- Beveland, die eene verandering' verlangen van de indeeling des Rijks in reg- terlijke arrondissementen en ksfbrons. Ter griffie. 20. Op een van eèii onderwijzer, die zich beklaagc "over de moeijelijkheden, welke hij in de op rigting van-een Instituut voor jonge lieden te Prinsenhage, prov. Noord-Bra. band«, ondervindt, Orde vaivden dag. 30. Op een van het geiijeence-B.e- stuur van Ravenstein, arrondissement 's Bosch, dac het behoud van hec kan. ton Ravenstein verzoekt, Tér griffie. Bij monde" van den heer van'der Star Busman: 'op een verzoekschrift vaii zes apothekers in de provincie Drenthe, die bedenkingen aanvoeren tegen liet ontwerp van wet ten aanzfem der geneeskunde. Ter griffie. De heer IVarin heeft -doen opmerken, dac het v'a'n belang is, dat alle de verslagen nopens requesten betrekkelijk de regterTijke organisatie en de aan* bangige wet' op de geneeskunde-, worden gedrukt en aan de leden rondge deeld. Dien overeenkomstig wórdt besloten. De vergadering wordt'tot overmorgen ten 11 ure gescheiden. Zr. Msi fregac de Maas, zal met de eerste gelegenheid naar deOosc-Indiè Vertrekken, om den Kapitein tér zee E. Lucas over te brengen, en hec fre gat Diana af ce lossen; met welk laatste schip de tegenwoordige Comman dant ad interim ovér Zr. Ms. zèemagc in de Oosc-Iüdie, J. C. Koopman zal terugkeereiv Naar mén verneemc, is van Regeringswege aan den heer J. AHogen- doren alhier, de goedkeuring verleend ter oprigting eener naamlooze maat schappij 1, "ten doel hebbende, het geven van voorschot aan aannemers van publieke werken, 's Rijks ambtenaren en gepênsiöneerdèn.' Dezelve zal den titel voeren van Voorschoten Administratie Maatschappij en ce dezer stede gevestigd worden. Hét-kapitaal-dier maatschappij is bepaald op 400,000, verdeeld in 400 accren of aandeélen, reder f ioo.ö. Reeds is, een aantal aandeelen geplaatst, terwijl, ter plaatsing van de nog overige, cle inschrij ving voorloopig is opengesteld aan hec C0fnmissie-kan;oor dér heeren J. A Hogendoren en Comp. alhier, en bij de heereii Kerkhoven en Compeffecten makelaars te Amsterdam, bijwien exemplaren der statuten voorhanden en verkrijgbaar gesteld zijn. - Voorts meldt mén nog Uit 's Gravenhage van heden den 22 Maart: Morgén zal de Tweede Kamer der Staten-Genéraal beraadslagen over de ontwerpen van wee, cot voorziening in de volle rentebetaling en tot hec toesraan der buitengewone behoefcen voor Oorlog gn Marine voor het loo pende jaar. Na de gewigtige mededeelingenwelke de vergadering laatste» lijk van Regeringswege heeft bekomen, mededeelingen, welke door de Jeden mee de gróótste belangstelling en het grootste genoegen zijn ontvangen, verwachc men, dat deze beide ortwefpen genoegzaam mét eenparige stem men zullen worden aangenomen en de vergadering alzoo een bewijs za.l ge- ven, -dat zij de Zoo krachtdadige pogingen, welke door ónze Regering toe beskC'hting der geschillen met Belgie zijn aangewend, weet te vvaardeeren. Na-de behandeling dezer beide 'ontwerpenzkl ook de voordrage van ivec, nopens de geueeskundè, bij de Kamers in overweging worden genomen. Naar men Vertieemc zijn bereids de antwoorden der Regering op de gemaakte bedenkingen, ten aanzien van dié voordiagt, "bij de Kamers ingekomen, en ziec men de beraadslagingen daarover in de volgende, week te gemoec. Wac hec lot van de aanhtm-ghgè vvèt Tiópens de spoorwegen, enz., wezen zal, 'is nog onzeker. Sommfgë Spreiden Ier. van, dat het ontwerp in onderschei dene deekn zpu worden gesplitst, en de Kamer alzoo elk der daarin ver vatte 'onderwérpen, afzondèriijk zou kunnen behandelen. Behalve deze ontwerpeniriin er o.p dit oogenblik bij dë Kamer geere andere voordragten aanhangig. Qe vrriag doet zic-h alzoo op, of, na de afwerking derzélve, de .zittingen der Kamer zullen gorden geschorst of gesloten. Hec schijnt Intnsschèn, dat in den tegenwoordigen stand der politieke aangelegenheden; ten .gevolge waarvan de medewerking der Staten-Generaal zou kunnen- ge- vordë'r'd worden, tot het eerste zal worden besloten en de Kamers later we der zullen bijeenkomen. Met zekerheid is echter dienaangaande cot dus verre nog niets bekend. Te Amsterdam is den 20 Maart met het beste gevolg van den scheeps timmerwerf de Walvisch, in de gróoce Bikkersiraacte water gebragc, het nieuw gebouwd koopvaardij-bsrk-»schipCherihon, voo'r rekening van den heer N. M, Kleinbestemd voor de vaart op de Oosc-Indië. LJit Tiel meldt men van den 18 Maart: Men had zich gevleid, dat hec zoo véél belovend te veld staande kool gewas slechts voor een gedeelte zoude zijn bevrozen; doch deze hoop is, ónder dë laatste nachtvorsten, ten eenemale vervlogen, vermits, bij nader onderzoek, duidelijk ïs geblekendat de plant omtrent geheel weg is, waar door een voornaam product voor den landman verloren ging. Hei is opmer kelijk, dat bij,den zeer strengen winter van 1823 d,e koolplanc, voor hec grootste gedeelde is behouden géworden. Het schijnt alsnu een algemeené ramp te Zullen'wezen, daar van alle zijden uic ons Vaderland niet alleen; maar oók de buitenlandsche berigten hiermede overeenstemmen; O O S T - I N D I E. &ATAVÏA dén 11 November. De. aanhoudende pogingen van het Gouverne* ment tot wÉring dér'zéerbovetijzijn 'naar wij vernemen bij den Sultan

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1