oevers getreden waren. Alle Jaag gelegen straten in de stad stonden onder water, en de schamele klasse moest door de Overheid van levensmiddelen voorzien worden, dewijl zij anders door gebrek zou omkomen. De omstre ken buiten de stad stonden ook geheel onder water en men meende, dat veel zaad verloren zou wezen, zoodat de uitzigten voor den landbouwer niet voor deeüg stonden. De Pans had openbare gebeden bevolen om dit regenachtig weder te doen ophouden en aflaat toegezegd aan elk, die deze openlijke gebeden bijwoonde. Den 7 Maart. De acten-stukkenwier uitgaaf van de zijde des Pau. selijken Hols,(als tegenhangers van de Prnissische staatschriftenbevolen was, hebben gisteren de drukpers van de drukkerij des Staats- Secretariats verlaten. Dadelijk werden er exemplaren van medegedeeld aan de gezamenlijke vreemde Diplomaten vooratuéne respective Doven. Het aantal der documenten, welke op eene beknopte openlegging der daadzaak volgen, en van welke reeds eenige vroeger publiciteit verkregen hebben, Beloopt 23. Wat ook de Diplomatiek, welke misschien nooit zoo open, als in dit gevalte werk is gegaan, over de openbaarmaking van dergelijke acten-stukken moge oordeelett, zoo is toch zoo veel zeker, dat dit voor het publiek de eenige weg is, om tot eene juiste beoordeeling der zaak te geraken. Onderwijl dat deze godsdienstig-staatkundige vraag volgens de opgegeven Wijze aan de lang gering geachte regtbank der openlijke meening is voorge legd, hebben zich vragen van zuiver godsdienstigen aard bij den II. Stoel weder van nieuws af aangeknoopt. De Ilermesianennamelijk de Professoren Br aim en Elvenichwelke hier op Lamennais en Lacordaire volgenzijn nu door Professor Bautain en zijnen leerling, den Abt, De Bonne Chose uit Straatsburg, vervangen gewor den. Deze hebben nantenlijk den strijd welken zij sedert vele jaren met hunnen Bisschop voeren, en die meermalen gelukkig geëindigd sctteen, nu evenwel bij den Paus aanhangig gemaakt, en men is op den afloop zooveel te meer gespannen, daar, zooals men zegt, de leer van den geescigen Abt Bautainhoewel in derzelver grondstellingen van de Hermesiaansche onder scheiden, echter in indirecte betrekking tot dezelve staat. De heeren Braun en Elvenich zuilen Rome binnen kort verlaten, waar zijzooals vooruit te zien was, weinig uitrigteden. GROOT-BRITANNIE. Londen den 17 Maart. In de zitting van het Hooger-Huis van den i5den heefede Hertog van Wellington «ene petitienamens eene vergadering van Dissenters, ingeleverd, voor de afschaffing van het leerlingschap der Negers. In het Lager-Huis is over de betrekking van Engeland en Persie ge sprokenwelke sommige leden meenden, dat niet goed in orde was. Lord Palmerston heeft de ongegrondheid van die meening aangetoond, doch tevens berigt, dat een beambte van het Engelsch gezantschap zefcr mishandeld was geworden, waarvoor voldoening was gevorderd. Van een nieuw gebouwd stoomschip, Victoria, is de ketel bij eenen proeftogt gesprong, waardoor twee menschen gedood en verscheiden zwaar gewond zijn. Z E E - T IJ D I N G. an New-Castle. - naar Hellevoetsluis. In het Vlie binnengekomen J. Eilcrs, van St. Davids. Uitgezeild A. Sluik, naar Liverpool, T. Muller en W. II. Mulder, naar Noorwegen. Te'Tersch. binnengekomen J. Eilersvan St. Davids. Het schip OrlandoKapt. Welsonden 2 Febr. van Smyrna naar Amsterdam vertrok-"* ken, is, volgens een brief van Smyrna van den 9 dito bij liet kasteel gestranddoch met hulp van liet Engelsch oorlogsschip Sapphire, zonder schade weder afgebragt en heeft dadelijk de reis voortgezet. Het schip de Vrouw MariaKapt. P. Kley, voor wijlen Kapt. A. M. Noorbeckvan Batavia haar Rotterdam, is, den 4 Dcc. gepraaid op 15'0 Z. breedte 83° O-, lengte-, hebbende de voorsteng der kluiverboom enz. verloren. ZEE-TIJDING. In Tessel binnengekomen T. Jagtman, van Genua, J. Johnsen, van Ne Uitgezeild Kapt.-Luit. van Frank. 'ie. Ms. stoomschip Ceiberus K:.,.,e,„r,„l-rtm«>n I Rilcr*. Villi St. Davids. PRIJS-COURANT DER EFFECTEN. Amsterdam den 19. Maart 1838. Nederlanden. Werkel. Schuld nJpCt. 55 a 58 J Dito 5 102 aio2} Uitg. t§ a 11'. Kans-Biljetten25 a 26; Amort.Syndic. 4} 95 a 98 J 3' 79<a 81 Hand.-Maats. 4^ 184^187 Nieuwe dito..4}too aiooj Aandl.H.Spoorw. a Rotterd. Dito a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. 805» 8o| Rusland. Gb.tf.&C°.i798 spCt.io5iaio5 i8|J 5to5jaio5Ï Ins. en Certif. 669}a 70 i8|y 597ja 98 Gebl, 55re I 02 X 6 3 e» »5f 95 M 1855 8o! 105S1 l°5s 69'i 971 Pruissen. Geldl. te hond. 4pCt. a Aandeèien van dito.. a Spanje. Nieuwe 1835*1 85 5pCt. i9ja2oJ Ditoonbep.st...a Dito passive5 a 5 J Dito uitgest6 1 6j [Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. ObiGoli C". 5 pCt. a Certificaten.a Neg. Metaliek 2J58 Ja 59J Idem5 102 aio2| Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.3 a Napels. [Certificaten..5 pCt. a |Dito in Napels. 5 a Gebl. 19 s 5s 59 102J LEYDSCHE SCHOUWBURG. Op Donderdag den 22 Maart 1838. (Geene Vrij- Billet ten gangbaar MARIA TUD OR, KONINGIN van GROOT-BRITTANJE, Geschiedkundig Tooneelspelin Vier Bedrijven en in Drie Dagenvrij ge volgd naar het Fransch van den Heer Victor Hugo, en voor het Nederland, sche Tooneel bearbeid door den Heer C. Alex, van Ray. Versierd met twee Nieuwe Decoratiën, (voorstellende twee Gezigten op de Stad Londen; het eerste, den Oever der Theems, bij het vallen van den Avondhet tweede, eene Illuminatie in evengemelde Stad), Costumen, Optogten, en verderen Too- neelmatigen Toestel. Nooit alhier vertoond. De Handeling heeft plaats te Londen, in den jare 1553. Uithoofde der grootte van deze Voorstelling zal men geen Nastuk gevetl. De gewone Pause zal tusschen het Derde en Vierde Bedrijf zijn. HALVE LOTEN worden eerst na half Negen Ure afgegeven. [De Aanvang precies ten Zes Ure.) Mijne geliefde Echtgenoot S. M. W. van BENTEN, beviel hedên zeer voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER. Leiden, 18 Maart 1838. A. STOKHUIJZEN. Eenige Kennisgeving. Heden overleed tot mijne bittere droefheid, mijn geliefde Echtge noot Z. A. ROZENDAAL, in den ouderdom van bijna Veertig Jaren, mij nalatende Vijf Kinderen, nog te jong om hun verlies te beseffen. eyden, A. J. VEEFÜIND, den 18 Maart 1838. Wed. Z. A. Rozendaal. Heden nacht ten half een ure, overleed, na eene ziekte van drie weken, mijne hartelijk geliefde Echtgenoot CATHARINA, JOHANNA, LUDEN, in den ouderdom van ruim drie en veertig jaren. Oegstgeest den 19 Maart 1838. J. C. NOORDENDORP. Eenige Kennisgeving. De Rentmeester van Rijnland «zal op Donderdag den twee en twin, tigsten Maart 1838. op den Hui2e Zwanenburgte halfwege den Spaant- vdamschen Dijk, BETALING doen van al de gemaakte Aard- en Dijkwer ken, bestede Materialen, enz.; die zoodanige Penningen te goed hebben, komen, zender eenig verzuim, ten dage en plaatse voornoemd, des mor. gens ten tien ure. J. BUSÉ, te Leyden, heeft aangekregen: Extra mooije versch ge speende TESSELSCHE ÖESTERS, k t. 20, BERGSQHE i f 1. 50, KOR-OESTERS if 2. 80 de 100 Stuks; WINTER-ZALM 50 Cents het ons; ENGELSCHE BOKKEM, 3, 4 en 5 Cents; groote Bergsche ANS. JOVIS, Zoete CINA's APPELEN, en groote Witte Malagasche DRUIVEN. Men verlangt tegen primo Mei aanstaande: Een bekwamen HUIS KNECHT, van de R. C. Godsdienst'?n'van goede Getuigschriften voorzien, zoo omtrent eerlijkheid en onbesproken gedrag, tevens met Paarden kun. tiende omgaan. Adres in persoon of met gefrankeerde Brieven onder Iettér h./Bij D. du MORTIER en ZOON, Boekhandelaars te Leyden. In HUUR wordt gevraagd: Een goed BURGERHUIS ofWONING, van 3 i 4 Vertrekken en gemakken, gelegen op eenen'fatsoenlijken Stand, of even buiten eene der Stads Poorten, te aanvaarden met primo Mei. Opgave met vermelding van'Huurprijs, ondër letter P.bjj de Boekhande laars J. J. THIJSSENS en ZOON, te Leyden. Er worden gevraagd, binnen Leyden: Twee ÓNGEMEUBILEER- DE, liefst BENEDEN-KAMERS. Adres met gesloten Brieveit Franco, onder letter A, bij P. J. TRAP, BoekveikOopCr, op tfe Botermarkt, te Leyden. VERKOOPING OP REGTERLIJK GEZAG. Op Zatnrdag den 24 Maart 1838, des voormiddags ten tien ure, zal men aan het gewoon Boedelhuis, op de Hooglandsche Kerkgracht, binnen dezfe Stad in het openbaar en om Contant Geld, Verkoopen S Eenige MEUBILAIRE GOEDEREN, bestaande in een Nootenboora— Kabinet, IJke Ladetafels, Glasen Kast, Hoekbank en Stellingen voor Vaaf. werk. Tafels, Stoelen en Spiegels, mitsgaders Glaj-, Koper-, Blik-, Tin- én Ijzerwerk. ffemand gading hebbende, kome ter plaatse én ure voorschreven, hooreit de voorwaarden en doen hun voordeel. ZEGT HET VOORT. Op Zaturdag den 24 Maart 1838, des avonds te zes ure, zal men in het Heeren-Logement aan den Burg binnen Leyden, op REGTERMJKE AUTHORISATIE, publiek Veilen en Verkoopen: Tweè hechte, sterke en weldoortimmerde HUIZEN en ERVEN, staande en gelegen binnen Leyden, het eene op de Nieuwstraat, omtrent de Beschuitsteeg, Wijk 7 N°. 925, en bet andere in de Vrouwensteeg, omtrent de Apothecarsdijk, Wijk 7 N°.4<S. Zullende dezelve Percelen op den dag der Verkooping kannen worden be. zigtlgd en is nadere Informatie te bekomen ten Kantore van den Notaris H. ROSKES, te Leyden. Op Zatnfdag den 24 Maart 1838, 'dés avonds ten fcês ure, zal in het Heeren-Logement aan den Burg binnen de Stad Leyden, óp bekomen autorisatie van de Edele Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, publiek worden geveild en Verkocht: N°. 1. Een groot en zeer ruim GEBOUW, zijnde de voormalige Roomsch-Catholijke Kerk, be kend geweest Onder den naam van de Kuipersteeg, waartoe hetzelve tot in het afgeloopen jaar 1837 heeft gediend, met het WOONHUIS of PASTO- RIE daartoe behoorende; staande en gelegen binnen de Stad Leyden, aan de Zuidzijde van het Marendorp of Haarlemstraat, op den hoek der Kui. persteeg, en strekkende langs en uitgang hebbende aan de Oostzijde van dezelve Steeg, bevorens geweest zijnde onderscheidene Percelen, doch thans aan elkander verheeld, geteekend Wijk 6 N3s. 280 en 280 rood; bij het Kadaster bekend Sectie H N°. 558. N°. 2. Een HUIS en ERVE staande en gelegen binnen de Stad Leyden, aan de Oostzijde van de Kui. persteeg, omtrent het Marendorp of Haarlemstraat, géteekend Wijk 6 N°. 99; bij het Kadaster bekend Sectie H N3. 559. N°. 1 kan dadelijk worden aanvaard; N°. 2 is verhuurd tot primo Mei aanstaande, en zullen de Partijen, N3. 1 eiken Vrijdag van iedere weck en ook op den dag der Verkooping, en de Partij N3. 2 daags vöór en op den dag der Verkooping, telken dage des voormiddags van 10 tot des namid dags ten 2 ure, dobr een ieder kunnen worden bezigtigd. Zijnde inmiddels nadere Informaiiën te bekomen ten Kantore van de No tarissen H.ROSKES te Leyden en C. KLAVERWVDEN, te Soéterwoude. ;VRI| WILLIGE VERKOOPING. Op Zatitrdag deb 24 Maart 1838, des avonds ten zes ure, zal men In het Heeren-Logement aan den Burg, binnen Leyden, publiek doen Veilen en Verkoopen: Een hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE, waarin vier Beneden- en vijf Boven-Kamérs, gedeeltelijk Behangen en met Stookplaatsen voorzien, Keuken, met Put- en Regenwaterspomp, Kelder, Binnenplaats, Droog- en Turfzolder, en verdere Comnioditeitenstaande en gelegen binnen de Stad Leyden, aan de Oostzijde der Papengracht, tus. schen het plein van 's Gravenstein en de Langebrug, Wijk 4 N°. 573, eó bij het Kadaster bekend op Sectie G N°. 926. Hetwelk zal kunnen wor. den bezigtigd op den dag der Verkooping, des voormiddags van io tot 12* en des namiddags van 2 tot 4 uren. Zijnde inmiddels nadere Informatie te bekomen ten Kantore van den No taris A. ZUURDEEG, te Leyden voornoemd. VRIJWILLIGE VERKOOPING op Zatürdag den 24 Maart 1838, des avonds ten 6 ure, in het Heeren-Logement adn den Burg binnen Ley den, van Drie Partijen ALLERBEST WaRMOESLAND, gelegen in dé Waatd, op het Broederspad, buiten de Hoogewoerdspoort dér Stad Leyden, onder Leyderdorp, genaamd: De Groote en Kleine Berrije 'en hel Wegjebij het Kadaster bekend in Sectie A, N°s. 1003, 1004, 1004^11, 1009, 1010, 10111046, 1052, 1053, 1054, IÖ$$, 1055en 1057; ter grootte vin 2 Bun- des, 19 Roeden, 8^ Ellen; belend téh Westen de Heer D. 'van Loon, teri Zuiden de Heer C. fa» der Post C.S., ten Noorden de Heer Bronsgeest, en ten Oosten de Zijlburgsloot. Zijndë Verhuurd tot Kersmis 1838, tegen f 200. 's jaars, eh inmiddels nadere Informatiën té bekomen ten Kantorfe van den Notaris A. B. BARKEY Nz., te Leyden. Op Dingsdag den 27 Ma'rt 1838, des voormiddags ten jj ure, OPENBARE VÉRKOOPING, op REGTERLI/KE AUTHORISATIE, ten Huize van H. DiUuSsen, tê Oegstgeest, van HUIZEN en LANDEN onder Oegstgeest, als: N°.-t. Eehe Partij WEILAND, aan den Leyder- ofStraat- weg, groot a Bunders, 19 Roeden en 30 E'len, verhuurd tot Kersmis 1838s voor f 90 's jaars. N°. 2. Eene Partij TEELLAND, bii de Kerk, groot i Bunder, 21 Roeden en 70 Ellen, verhuurd tot Kersmis 1838, voor ƒ71. 25 •s jaars. N3. 3. Eene Partij WEI- of HOOILAND, in den Broek-Polder, aan deD Broekdnk, groot 1 Bunder en 67 Roedeh, verhuurd tot Kersmi» 1840, vour ƒ45 's jaars. N°. 4. Eene Partij WEt- of HOOILAND, mede in den Broek-Polder, aan den Broekdijk, groot 1 Bunder, 23 Roe den en 50 Ellen, verhuurd tot Kersmis 1838, vdor ƒ36 's' jaars. N°. 3. Een HUIS in de Kerkbuurt, bewoond Wordende in twee Partijen, met ÊRF en TUIN, en een GEBOUW, thans tot Broodbakkerij ingerigt, tvelk beroep daarin met goed gevolg wordt uitgeoefend, verhuurd tot 29 December 1838; te zanten voor 113 's jaars. N°. 6. Een HUIS, ERVE en TUIN, aan de Laan, ih de Kerkbuurt, zijnde onverhuurd. En N°. 7. Een HUIS* bewoond wordende in vier gedeelten, met ERF en TUIN, in dè Leydsché Buurt, aan den Straatweg. Breeder bij Billetten omschreven en nadere Informatiën te bekomen teö Kantore van den Notaris KONING, te Warmond. By de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON* teLeydê* for ffcél set 'dra Go dat !1cer töft lend bep: en^i del 0 vei wèri di renti •de b Wat stam •der waaf word beldi fis te be den" ophe niet migê king- te be schfê van meen ganse N<3 heeVc mo'gt zouai der-a leden bezw laats| is Vt nadee gemai heeft boiKSf No) en vs afdeel wege gegev eener ben pogin wend- alzoo opzig openn de ani te vel Regee vroegi mogt ware, Noj de ml daaèto kei ijk haar daarto Maart daarna De over e daar overw veel t dig nv heeft a tenH tn de in edi urnime ie be» veiruee jiiglieie! !inf,-edi< |iedj v den dr ch'urcs •iel-Ml pro graf |\vel te t«":» Jvei misère en Vi a°. ys voord len1 De Bij lltgte «tuit «|le

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2