De lieïr iv7» Dam van hielt heeft' zich te dezer gelegenheid verpligt ge- oordee'u openlijk te verklarendat de weg, welke de Regering tegen over de Kalfier bewandelt, weinig geschikt is tot bevordering van het gemeen over i)eg tusscheti de ondetscheldene deelen der wetgeving. Het spreekwoord 'zégt, dat zij, die ziende blind en hoorejide doof zijnvoor de gemakkelijkste 'laenlcK'en bunnen worden gehouden. Naar het schijnt neemt de Regering 'dat spreekwoord ten opzigte der Kamer in acht. Er werd .toch bij het on derzoek der begrootings-wetten voor 1838 van w.ege de Regering stellig verzekerd, dat er eene vermindering van opcenten op de acc-ijnsen der brand 'stoffen, zonder den minsten schroom, kon worden toegestemd, en thafis 'reeds, zeer kort daarna, komt zij reeds op hare,woorden terug, en zou, bij eene aanneming van het door haar gedane voorsteldie -vermindering van las ten slechts schijnbaar tyorden. Hij acht zich gedrongemdie,strijdige handel- I, 'wijze der Regering',a*aU het licht te brengen, omdat er zijn, die henwelke op de invoering van bezuinigingen en vermindering van lasten bij aanhoudend heid aandringen, beschuldigen, dat zij onze toekomst te duister inzien. Hij weidt, verder uit over de goede uitwefltihg der graanwet-. Niet, dat hij een löjbepaald voorstander van beschermende regien isdit bewijst hij door de 'verwerping van het inkomende regt op de steenkolen. Maar hij heeft de 'graanwet aangenomen als een noodzakelijk kwaad, "en in de hoop, dat de lomstandighedenin vervttlg van tijd, de intrekking dier uiczonderings-wec zouden mogelijk maken. Hare goede uitwerking, zoo wel óp den prijs fier Igrahén, als QP hen stemming onzer landprovinciën,,is echter.niet te looche nen, Indien het voorgedragen regt op de steenkolen aileen moest strekken [tot bescherming der la-ge veenen, dan zou hij alleen uit dien hoofde, het lontwerp afkéuren. Eindelijk'geeft, hij de hoop te kennen, dat bij het voor dragen van het sedert lang te gethoet'gezien wordend nieuwe tarief, de Re gering 'een milder stelsel zal aan den dag leggen, dan dit bij het aanhangige ontwerp het géval is. Alleen de heer Kniphorst heeft het ontwerp ondersteund en het op de steepkoleh te heffen,regt. verdedigd en aangeprezen. .Hij geloofde"', dat het jalgemeen welzijn daardoor zou wordep bevorderd,: het inlandsch product, Ude turfi daardoor zou worden beschermcl, en de heffing van den accijns ge- l'nkkelijk gemaakt. 1 Het vervolg der beraadslagingen is aan de orde van den dag'gesteld op mor gen ochtend ten tien ure. De Tweede Kamer zal morgen ten twee Ure eetie Sitting met gesloten ijeuren houtjenwelke door Z. Exc. den Minister van Buiteniandsche Zaken 'zal worden bijge'wóbn'd. Nog meldt men uit 's Grav.enhage van heden den 13 Maart: In de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van heden, zjjn jde beraadslagingen voortgezet over het ontwerp van wet, houdende veran Ideringen, in.het tarief der regten op dén in-^ uit- en doorvoer. Onder de 'bestrijders der wet heeft zich'gerangschikt de heer Op den Hoof, die zich |beklaagt heeft, dat in dit ontwerp, welks aanbieding hij nierzoo veej be» nngsreilmg vernomen en tegemoet gezieTl had, geêriè'erikeTe bej aiing voor. somt, waardoor de-groothandel in het'minste wordt bevoordeeld, of dtefas belangen worden op he. oog gehouden. Zijné Exc. de Minister van 'Financiën heeft het ontwerp breedvoerig ver- iedigd, en, onder .anderenbeto gd, dat het tarief door de aanneming van ét oniw'erp" eene'aanmerkelijke verbetering zal ondergaan, de belangen van andel en'scheepvaart zullen worden bevorderd, en de nijverheid geenszins ai worden benadeeld. r - tv- Wat het hoofdpunt, het inkomende regt op. de stëenkolgnbetreftvoerde e Minister aan, dat m'èn zich op het regie standpunt der.z'aak behoorde te taatsen en in aafinierking nemen moest, dat er wel degejijk een inkomend egt van f 2 50 op den invoer van steenkolen bestond, hetwelk thans ver hinderd, zal worden. Men beoogt dan ook nu geen voordeel voor de schat kist, maar. trachtalleen zorg te dragen, dat dezelve geen verligs lijde. (lijders„gaf hij de verzekering, dac, uit het oogpunt der staatkunde, de set zonder dg minste ongerustheid kon worden aangenomen, en die aanne- taing geene den minsten schadelijken invloed op hét toekomstige sluiten van handelsverdragen zon'uitoefenen. Hij deed verder het belang zien, hetwelk onze veenderijen hadden in het pp de steenkolen leggen van eenig inkomend regt. Eindelijk herinnerde l. Exc-,, dht op'dit:Inkomend regt op de steenkolen bij de raming der mid. delen was. gerekend. Tot de stemming ovéfgegaan zijnde is het ontwerp mét eerie meerderheid san 33 tegen 16 stemmen verworpen. Zoodac Z. M. eerbiedig zal worden rerzocht dit ontwerp in nader overweging te nemen. ,-V<?or hebben gestemd de heeren: QuinttisBinkesvan der Star Busman, tan Swinderen, van Hoorn van Burgh, van iVeidereu Rengers, Bodddert, Luyhtnd' FscuryVander Grinden, Kniphorst, Cats, Lemker, Beelaerts tockinga en yan Sijtzaina. Waarna de vergadering eene zitting met gesloten deuren heeft gehouden, Veine door Z. Exc. -den Minister van Buiteniandsche Zaken Ts bijgewoond. Tot Rector Magnificus van de Hoogeschool te Utrech't, voor het Aka. éemiejaar 1838—1839, is door Z. M. benoemd de Hoogleer'aar R. van Rees, tnlangs aangesteld, in plaats van den 'overleden Hoogleeraar G. Mol, Tot Nederlandschen Consul te CiVita-Vecchia, itl deo Kerkdijken Staat it benoemd de heer L. Arata. De Staats-Courant van gisteren beVat het volgende over den toestand Her rivieren, ónder dagteekening 's Gravenhagg den 11 Maart:, Volgens de gisteren en heden alhier ingekoménè berigten is het water op onzeNederlandsche rivieren sterk vallende, hetgeen ook het gelukkig gevolg keeft, dat het inundatie-water van de doorbraken te Rees, hetwelk een ge deelte van Gelderland; en Overijssel, aah den regter-oever van den IJssel, leeft overstroomd, reeds den loden sterk verminderd was. De overlaat van den Snippelingsdijk- bij Deventer, door het overloopen waarvan oók alle de hoderijen rondom Zwolle onder water zijn gezet, heeft seJert den 8sten des middags ten een ure opgehouden te wérken, en waakte den pderi weder 37 iuim. Ook de Kahonsdijk bij Zutphen was den 8stën weder wakende ge worden, doch is bevonden vrij sterk beschadigd te zijn. Ten gevolge van den lagen stand der rivieren en den heerschenden oostenwind, vleide men lich den loden "aan den beneden-IJssel, "dat men zich daar van het inunda. lie—Waterdoor de bestaande weteringen zou kunnen ontdoen, zonder dat ■en tot andere hulpmiddelen zijne toevlugt zon behoeven te nemen. Te Zotphen is den pden de schipbrug weder gelegd. Dienzelfden dag is de Itoomboocvaart titsschen 's Hertogenbosch en Gorinchem hervat. Uit Amsterdam schrijft men, dat de werkzaamheden aan den spoorweg Mar Haarlem, die door den strengen vorst gestaakt waren, weder eerdaags lallen worden voortgezet. PORTUGAL Lissabon den 27 Fehruarij. Tijdingen van deze dagteekening melden, dat In de Cortes de leening van 2400 contos de reis was aangenomen; zoo als gemeld is, was deze som door dé Bank aan het Gouvernement aangeboden. Tot onderpand voor die leening zullen de achterstallige inkomsten tot laatst, leden December en de loopende tot den 3osten Junij gesteld worden. Men pgr, dat de handelstand in Lissabon met deze schikking te vreden is; men dacht echter niet, dat de handel-associatie het vereischte bedrag zóu opleveren. Der, %den Maart. De berigten van deze dagteekening meidendat het Ministerieuitgezonderd alleen de Minister J. de Oliveirawas afgetreden en pt de Koningin het' ontslag had aangenomen. Zij had daarop den Baron de Riheira dn Salrtzo met de zamer,stelling van een fliettW Ministerie he. last, wiens, pogingen echter vruchteloos geweest waren, zoo als ook ihter die door den heer Dewamodo aangewend. De Koningin had daarop de afttedetide Ministers verzocht zoo lang hnnne fnr.ctien te blijven waarnemen, tot de tegenwoordige zitting der Cortes zou geëindigd zijn. Aan de Cortes was het ontwerp van de nieuwe wet op de scheep, vaarc voorgelegd. SPAN J E. Berigten over Parijs van den 11 Maart, Uit Madrid wordt van den 28 Febrnarij het volgende géschreven: Men heeft bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken ambtsberigrtn tiic "la Mancha ontvangen, inhoudende dat de bende opstandelingen van Basilio ■Garcia van uit Las Navas de San Juan, 4000 rantsoenen levensmiddelen ge- 'vraagd heeftdie den 23Stefl, ten vier ure dés namiddags, te ia Cafoline moeten geleverd worden. Den 24sten is hij te Santa Cruz de Mudela aan. gekomen. Eeriè talrijke bende ruiterij, Zijne voorhoede uitmakende, was tot halverweg Valdepenas voortgerukt. Het convooidac eenigen tijd geleden van uit Madrid naar Andalusie is, vertrokken, was té Manzanares. Die plaats is volkomen goed versterkt. Een ander berigt meldt,, dat de door den Brigadier Flinter krijgsgevangen gemaakte Cariisten niet naar de hoofdstad £ulien komen, zoo als eerst ge meld was, maar naar Catalonie znlle'ri worden overgebragt, om aldaar onder "de troepen van den Baron de Meer gestoken te worden. Telegraphische Depeche.- Bayonnë, 9 Maart. Een buitengewone renbode berigt, dat den -4 Maart, vóór het aanbreken Van den dag, de factie van Cabaneres in Saiagossa is binnengerukt en de on. derscheidenpunten heeft bezet maar de nationale garde heeft zich verza. hield en de Carliscen weder verjaagd 9 die 120 dooden en 700 gevangenen Lebben verlóren. GROOT-BRIT ANN IE. Londen den to Maart. Zoo als in onze voorgaande berigt is, had, in de zitting van laatstleden Dingsdag in het Lager-Hujs, Lord Sandon een amen dement op de motie van Sir IV. MolesWorth, omtrgtit liet slecht beheer der koloniën door den Minister der koloniën, voorgesteld, inhoudende om aan H. M. een adres aan te,bieden, waarin zich de leden van her Lager-Huis, over oat bestuur beklagen zouden. De Minister Palmerston had daarop te kénnen gegeven, dat, wanneer een lid van het Ministerie aldus in het onge lijk werd gesteld, alle de Ministers zich genoodzaakt zouden zién hun ontslag te nemen. Nadat tot laat in den nacht over het een en ander beraadslaagd was, is er tpt de stemming overgegaan, en zoo wel hec voorstel als het amendement, is met 316 tegen 287 en dus me: eene meerderheid van 29stem men verworpen. Men merkt echter hierbij opdat verscheiden Radikalen, tot welke partij Sir Moleswqrth behoort en die anders gewoonlijk de partij der Ministers, kiezen, thans, om zich gelijk te blijven, aan de stemming geen deel hebti'en genomenen dat daarenboven 13 Torys wegens ziekte als ander zins afwezig warén; zooaac alles bij elkander genomen, de partij der Minis- ters gebleken is zeer zwak en die der der Torys zeer toegenomen te zijn. In de zitting van hec Huis der Lords van laatstleden Donderdag, zou de parlementaire verkiezings—bill voor de tweede maal .gelezen worden. De bill echter werd door Lord PVellington bestredén, die aanvoerde, dat dezelve slechts strekte om de magt des volks meer te doen toehemen, daar ook zij, die in geen 6 maanden, belasting hadden betaald, tot de scemming werden toe- gèlatéh. Door voornoemden Lord werd dan voorgesteld, om de tweede le. zing 6 maanden uit te stellen, hetgeen met 147 tegen 82 en dus met eene meerderheid van 65 stemmen., aangenomen is. De aardappelen zijn in Engeland, wegens het bevriezen van een groot gedeelte derzelven, tot groot nadeel der geringe klasse, van 36 stuivers per zak lót 60 i 70 stuivers gerezen, FRANKR IJ K, Parijs den n Maart. In de Zitting van de Kamer van Afgevaardigden van den 9den werd over het ontwerp van wet beraadslaagd, onjtrenc het pensioen voorde weduwe van den Generaal Dantrémoblin welk ontwerp door de Afgevaardigdeh reeds aangenomen, door de Pairs een Amen'demenc was ingelascht, namelijk, dat de Soóq fr. ook op de kinderen dér weduwe zouden verblijven. Dit gewijzigd ontwerp is met 160 tegen 137 stemmen aangenomen. r In de zitcing'Jvan den volgenden dag werd beraadslaagd over het verleenen van een pensioen aan de weduwe van Colonel des Combes. Het voorstel daartoe is echter mee de meerderheid van ééne stemiiamenlijk' van 160 ce gen 159 afgewezen. MENGELINGEN. GEESTELIJK-MILITAIRE. ORDE& n Malthezer- en St. Lazarus-ridders en TSmpèl-heeren. In I099 scheiilde Zich Gerard de Martigueseerste broeder van een gast huis, eenige jaren vroeger te Jeruzalem gesticht, het huis, dac hij bestuurde, door de milde giften van Godefroi de Bouillon en andere edelen verrijkt ziende, van de geestelijken van St. Marie Ratine ai', om eene afzonderlijke orde, onder den naam van Frères de rhopitdl de Saint Jean de Jirusalem, op te rigren. Zijn opvolger', Raimond Dupuy,. ontwaarde, dat de inkomsten van het gasthuis, verre weg de noodige uitgave tot onderhoud der zieken en wee zen, overtroffen, en vatte het denkbeeld op, om het overtollige tot bescrij- ding der ongeloovigen te bezigen. Hij verdeelde ten dien einde zijne gees- te-lijken in drie klassen; de edelen, welke hij tot dgn oorlog bestemde en 1 om de pelgrims te beschermen, de priesters, die met de kerkelijke dienst belast bleven, en de dienende broeders. Deze laatscen waren niet van adel en waren alleen den ridders als- helpers toegevoegd. Na het verlies van Jeruzalem, trokken zij naar Sc. Jean d'Acre af, dat zij met vee! dapperheid tot in 1230 verdedigden. Toen gingen zij zich opj hét eiland Cyprus vestigen, en maakten zich van het eiland Rhpdtts mees ter, alwaar zij zich, trots de Muzelmannen, lang wisten staande te houden;" eindelijk werd dit eiland door So/inian ingenomen, die het aan het Itoo/d van een leger van drie maal honderd duizend man aanviel, waartegen de ridw ders zich gedurende zes maanden verdedigden. Overwonnen zijnde:, dwaal den zij gedurende eenigen tijd. Eindelijk gaf Karei V hun het eiland Mal tha, waaraan zij hunnen naam ontleenden en dat zij tot op het einde der achttiende eènw bezaten. Om in deze o;de te worden toegelaten, moest men den eed van fcuisch- beid afieggen en vier kwartieren adel, zoowel van moeders- als van vaders zijde, bewijzen. De ridders droegeq een kruis mee vier takken, acht sera. len faitmakeride, mei wit geëmailleerd en op den rok gehecht. Het oudé gewaad der orde bescond in eene soort van tunica, en eenen grooten man tel, wharop een wit kruis prijkte. Het regt van eerstgeboorte, dat alle kinderen van één huisgezin aan het oudste opofferde, noodzaakte de meesteu der jongere in de orden te treden; die van Maltha, wier voorschriften zeer streng in den" beginne waren, doch later bijna niet meer werden in acht genomen, stond aan de ridders coe, de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 3