'In Sen'teargïn van den 2 Maart had het' vloedwater Warnsveld reeds be- reikt. Om e!t' ure liep het over den Br.altschen dijit. De ingezetenen heh ben-zich tijdig kussen redden. De Voorsterdijk is in den namiddag van den 3den overgeloopen, en de Kanunsdijk is mede voor een gedeelte overstroomd. De straatweg naar Deventer is bij den laatsten stuiver overgeleopen. 'Van on- gelukken, aan taenschen of vee overgekomen, is niets bekend geworden. Op Zondag den 25 Februarij begaf zich tVaandcr Beumerknecht bij den logementhouder Naejf te Velp, over.het ijs van tten'IJssel, naar La. thum, ten einde zijne beminde, Mietje Pink, aldaar te bezoeken, biet deze,'op zijne terugreis, aan den oever der rivier genaderd, begeeft Beumir zich weder op het ijs van den IJssel. Dan, naauweltiks heeft hij eynt'ge treden daarop gezet, of het ijs bezwijkt en hij valt in het water. 'Zijne 'beminde dit ziende, ijlt op het ijs, om hem te redden, doch ook haar tref: het ongeluk, om-in diet water t'e vallen. Op het noodgeschrei, sneit Ih'ri IFillcm'.eeen jongeling van 18 jaren, zoon van den veerbaas vanden'Steen waard aldaar, toe, en, ofschoon hij wist, dat de rivier daar ter plaatse ciréa 6 el diep was, aarzelc hij geen oogenblik, om zich ter redding dezer twee ongelukkigenop liet broze ijs te wagen, met dat gelukkige gevolg, dat -hij de streelende zelfvoldoening beeft,'ofti deze twee menschen, die zonder zijne hulp eene wisse prooi de? golven geweest waren, te redden. O O S T - I N D I E. Batavia den 4 November 1837. Behalve onderscheiden civiele en mili- 1 (aire benoemingen door Z. Exc. den Gouverneur-Generaal gedaanbevatten de Javasche courant de volgende berigten: Door Z. Exc. den Gouverneur-Generaal Zijn de ontvangers der in--én uit. gaande regten te BataviaSamarang en Soerabaya getnagtigd geworden, om, gedurende tién jaar, na het in werking brengen van de bij publicatie van dén 25 September jl. gearresteerde tarieven van inkomende regten op Java én Madura, als bewijzen van Nederlandschen oorsprong voor zoodanige voort brengselen van den nationalen grond en nijverheid, voor welke die bewijzen vroeger niet gevorderd werden, aan te nemen, oorspronkelijke factuur- en comntercie-brieven of andere stukkenmits ontwijfelbare bewijzen van echt heid dragende, terwijl in geval van twijfel, daaromtrent de beslissing zal worden ingeroepen, te Batavia, van den Directeur der middelen en domei, nen, en te Samarang en te Soerabaya, van de respectieve residenten aldaar. Door Z. Exc. den Gouverneur-Generaal is ook nog bepaalddatbij tene dienst van tien of meer jaren, het pensioen voor de Cltristen-Leerareh der eerste klasse zal worden gebragt, voor gehuwden of wedttwenaars met onverzorgde kinderen, op 120 guldens, voor ieder in Indië doorgebragt dienst- jaar, en voor de ongehuwden of weduwenaars, geene kinderen tot Itunneh last hebbende, op 100 guldens, zoodat voortaan de pensioenen der Christen. Leeraren aan het daarbij vastgestelde maximum van f 3,000 's'jaars niet meer zullen gebonden zijn, Verder is door Z. Exc. den Gouverneur-Generaal eene publicatie uitge. vaardigdhoudende bepalingen omtrent de verpachting van 's lands middeleh op Java en Madura voor het jaar 1838. In October was te Banjoemas, wegens aanhoudende zware regen.de rivier Serayoe buiten hare oevers gegaan en had veel schade aangerigt. - Aan den Opper-stuurman H. B. Kasch, van de koloniale marine, die zich bij het stranden van de stoomboot fVillemi zeer verdienstelijk gemaakt hadis het Broederschap van de Orde van den Nederlandschen Leeuw ge schonken. SPANJE. Berigten ever Parijs van den 6 Maart, 1 In Valencia zon de Ohristinos-Generaal Borso wederom eene overwinning op de Carlisten behaald hebben. Verder meldt men, dat te Manresa stukken geschut zijn aangekomdd, en dat de divisie van de Christinos, welke zich te Lerida bevond, Solsona heeft bezet. De Kapitein-Generaal van Catalonie heeft aan de Carlisten 14 dagen tijds'; verleend, om in onderwerping te komen en naar hunne haard- steden terug te keeren. De Junta van die provincie is naar Borrada verplaatst de troepen van Tristany en van Bepidel Oli verdedigen bij voortduring Berga, terwijl de overige Carlistische krijgsmagt zich naar Pobla de Lillet heefc begeven. Men weet thans zeker, dat die door 'Flinter op de Carlisten behaalde overwinning niet zoo veel te beduiden gehad heeft, als hij in zijn snorkend legerberigt heeft opgegeven. In het geheel heeft hij slecht 360 gevangenen gemaakt, (hij had van 1340 gemeld) welke allen nieuw aangeworven solda. ten waren, die zelfs nog niet eens wapenen ontvangen hadden. Garcia bevond zich niet ver van Murcia, welke stad in staat van bes leg was gesteld. Cabrera was van bijna geheel Arragon meester. Don Carlos is te Estella den 24Sten aangekomen. Het gerucht begint meer en meer veld te winnen, dat de Bourmont voormalig Maarschalk en Generaal in Fransche dienst, in het hoofdkwartier van Don Carlos aangekomen isen hem door dezen het opperbevel over de r.ieuwe expeditie, die in het voorjaar tegen Castilie op moet rukken, is opgedragen. Uit Bavonne wordt van den aden gemeld, dat de Opperbevelhebber der Christinos, 'Esparteroden 2osten naar de Incartaciones gemarcheerd was; eenige bataljons Carlisten sloegen zijne beweging gade, het overige van hunne krijgsmagt is rondom Éstella vereenigd. Men zegt, dat de troepen van Don Carhs voor de expeditie van dit jaar niet zeer gunstig gestemd zijn. ITALIË. Uit Napcis wordt van den 15 Febr. berigt, dat in den nacht van den ijden op den t4den een hevige orkaan gewoed had, welke eenige honderdduizendé guldens schade alleen aan de haven te Napels veroorzaakt had. De golven werden met zulk een verschrikkelijk geweld over de kaden geslagen, dat het laag gedeelte der stad overstroomde, en in sommige gebouwen het water hooger dan de eerste verdieping stond. Zoo als men van Messina schrijft, zou een Napelsch schip met 20Ó man recruten met man en muis vergaan zijn. Er loopen geruchten, die zich meer en meer schijnen te bevestigen, dat er op het eiiand Sicilië staatkundige onlusten waren uitgebarsten. Zoó als men zegt, zou Prins Kareidie thans óp Maltha zich bevindt, de hand io dezelve hebben, en daardoor willen bewerken, dat Sicilië van Napels af gescheiden zou worden, en hij, ondéf eenp Constitutie, tot Koning van Sicilië zou worden verklaard. Officieel is echter hiervan nog niets bekehd gemaakt. DUITSCHLAND. In onderscheiden Duitsche dagbladen wordt een uittreksel medegedeeld vkri de nieuwe Hanoversche grondwet. Uit dat stuk blijkt, dat de Stenden-ver gadering dezelfde inrigting heeft, als die bij de grondwet van i8ip bepaald war. Om de drie jaren worden de Stenden door den Konihg bijeen geroeped en mogen niet langer dan 3 maanden zitting honden. Alleen ivoiden aan hurt de belastings-wetten voorgedragenhoewel zij geen regt hebben om alle be lastingen geheel te weigeren. Omtrent alle andere wetten worden zij slechts geraadpleegd. De aangenomen belasting-wetten hebben 3 jaren krachtzod de nieuw voorgedragen belastingen niet goedgekeurd worden, blijft het bij het heffen der oude. De Koning bepaalt de benoodigde sommen voor het civiel beheer. liet beheer der domeinen hangt alleen van den Koning af; eed gedeelie van de inkomsten detzclvg znjlen duor den Koning voor de alg-e. meene staatsbehoeften worden afgczaniïffd; die som zal voor het tegenwoor. dige 2,300,000 Rksd. bedragen. 'Wanneer deze nieuwe grondwet door de Stenden-vergadering niet mogt worden aangenomenzullen toch de v'óordee- lige bepalingen van dezelve bevolen worden. Den 27 Februarij is de beroemde Leipziger Professor Karei Uenrich Ludwig Fölitz overleden. 'E R A N*K R IJ K. Parijs den 6 Maart. Den 3den heeft de Akademie van zede- en staatkun dige wetenschappen te Parijs eene openbare vetgadering gehoudenwaarin de 84jarige Prins Talleyrand eene redevoering gehouden heeft, die alle aan- wezenden verbaasd deed staan over z§ne levendigheid van geest en het fijne vernuft, dat er in doorstraalde. Er was eene groote menigte zaamgekomeh om hem te hoDren. 'In de Kamer der Afgevaardigden van den sden heeft de Commissie rap port uitgebragt over de wet, betreffende de geheime fondsen. Zij heeft ée aanneming voorgesteldomdat de republikijnsche partij nog niet is uitgeroeid <n er alle opmerkzaamheid en ijver noodig is, om hkfe misdadige plannen re fnuiken. Onderscheiden gevangennemingen zijn wederom te 'Parijs bewerkstel ligd; onder de personen, die gevangen genomen zijn, behooren-de twee Ad. vocaten van de April-beschuldigden. Men zegt, dat er 176 mandaten tot huis. •zoeking door de hooge Policie zijn uitgegeven. ZEE-TI| DI NO. In Tcsscl binnengekomen E. Molenhuizenvan Neiv-Orlcans, E. Valk, van Odes- ra, A. Schilfienhout, van LissabonN. Stevenscn én E. C. tilers, van Bordeaux J. ilull, van Londen, N. M. Lindegaard, van New-Castlk. Met schip Catharine. JdiutntiaKapt. J.' E. Sclineebelie, Van Batavia naar Amsterdam, in Tesscl binnen en in liet Nieuwe Diep liggende, beeft aldaar den isten Maart, doi'r ijsgang liet roer gebroken. 1 Volgens een brief van Térscli. van den 2 Maart, stróomde het ijs, ten gevolge v:n bet ingevallen dooi weder, naar zee; den vorigen dag was de eersten postscunit als oök eene schuit van Harlingenaangekomenwelke buiten 0111 naar liet Nieuwe Diep wediz was vertrokken. •De brik l'Avcnture Kapt. J. Lams, van Havana naar Rotterdam, te Ostcndebinnen zou den 4 Maart de reis voortzetten. Van Yarmouth wordt'vim den 1 stéil Maart gemeld, dat aldaar liet te Vlisslngen t'huls behoorende. vaartuig Hopedien ochtend door "de tolbeambten in beslag genomen was ge worden, uit hoofde 87 balen gefabriceerde tabak en een half anker jenever iu verdachte fust aan boord gevonden waren; ook waren reeds vroeger nog 110 diergelijke half ankers geuever door de kustbewaarders in beslag, eli drie personen, zijnde geene Kngefschein verzekerde bewaring genomen. Met schip 'HannahKapt. Burrell-, van Buenos-Ayrcs naar Rotterdamis den 1. Maart te Marwieh biunengcloopcn. Het schip West-Indien, Kapt. J. J. Boon, van Surinameri naar Amsterdam, is den 27 -Febr. te Douvres binnengeloopcn. De bark Tiberius, Kapt. Sears, Van Baltimore naar Rotterdam, is den 27 Febr. té, Cowe's binnengeloopen. PRIJS-COURANT der EFFEGTEN. ■Amsterdam din .7. Maart 1838. Nederlanden. Wèrkel. Schuld 2 JpCc. 53{a 531 Dito 5 ïoijaioaj Uitg. 1 a Kans-Biljettenoaia aaj Amort.Syndic. 4J 945a 95 3t 77 la 78{ Hand.-Maats. 4! 179^180} Nieuwedito..4|a Aandl.H.Spoorw. a - Rotterd. Dito a Frankrijk. Irtschr. Grb. 3 pCt. a Rusland. Gb.//.&C°.I798 JpCt.iosiaio5f i8J! 5 loJJaioS Ins. en Certif. 66g\i 69J 5a Gebl. 53t« 102 it'A 78 I79l t'o% si 69 r, Pruissen. Geld!, te Lond.^pCs. a Aandeelen van dito.. a Spanje» 1 Nieuwe 1835^85 spCt. f8 J a 18 J Ditoonbep.st...l7|al7T Dito passive^"a 4' Dito uitgest. a Coupons 1 Nov.a Oostenrijk. Obi.C»//&C°.5,pCt. i- a Certificaten...al-a t Neg. Metaliek2;-a Idem5 ;oa at'óaf Dito in Lond. 5 - a Bank-Akcien.,3 a Napels. Certificaten.5 pCr. a Dito in Napets. J a GebT. >8iV ,-ii. 7lJ 4* 102, 173ste KONINGLIJKE NEÖERLANDSCHE LOTERIJ. Trekking der 'Vijfde Klasse. aiSte Lijst. N°. 22229, 12372, 3742, 1210 cn 1164, ieder een prijs van 1000'. 22ste IS°. 10292 een prijs van f 1000. 23ste N°. I1340, 3793 en 2657, ieder een prijs, van ƒ1000. 24ste - N°. 20883 een prijs van f ico,ooo. N° 3926 en 11311, ieder eene pre- mie van 2000. N°. 10511 een prijs van 1000. f>l0. 18612 eene pre mie van f 3000. IU.r v,,i LEYDSCHE SCHOUWBURG. Op Maandag de'n 12 Maart 1838. LEUGEN en WAARHEID, Teonee/spel, in 4 Bedrijven, tiaar het Doeg. duitsch, van Mevrouw de Prinses Amaua van Saxen. Nooit alhier vertoond. Na hetzelve: De HONDERDJARIGE MAN, Blijspel met Zang (Kaude. viiiejin één B'édrijf, naar het Fransch van Francis, Thiaitioh en üartois door J. R. GraYe. HALVE LOtEN worden eerst 'na half Negen Ure afgégë'ven. (De Aanvang ten Half Zeven Ure.) -t—- Heden overleed mijne geliefde Echtgenoote SUZAÏVNA VLIEG, na eene ziekte van weinige dagen; tot bittere droefheid van mij en rnjjue Rinderen. LeydEn den 5 Maart 183&. J. H. de SWAAN. Door geheele Kwitering, wordt UIT de HAND te KOOP aihgéi boden: Een AFFAIRE van HANDELAAR in het GROOT, van Binnén- en Buiter.iandsch Gedisteleerd, gelegen in een voorname en volkrijke Stad irt Zuid-Holland, welke sedert 30 jaren heeft bestaan, en nög met goed suc ces wordt gecontinueerd, en dat een zeer fatsoenlijk Bestaan oplevert. Kunnende een groot gedeelte der Kooppenningen onder behoorlijke en sufi ficante Böjgtogt blijven staan, tegen een alsdan te bepalen redelijken In. trest. Iemand hierop reflecterende, gelieve zicH met gefrankeerde Brie ven, onder lener A, of in Persoon te adresseren bij de Boekverkoopera J. J. TH1JSSENS en ZOON, in de Maarsmansteeg, te Leyden. VERKOOPING in de Stads Bank van Leening te Leyden, op Dings-- dag den 13 Maart 1838, des voormiddags teil 10 ure, van VERSTANE PANDEN, zoo van Juweelen, Goud, Zilver en Horologiën, als van Woli len, Linnen en andere, zoo gemaakte als ongemaakte GOEDEREN, be leend in de maand November 1836. Zijnde daags vóór den Verkoopdag, des voormiddags van 10, tot des n». middags ten 2 ure, voor een ieder te zien. ■- Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER ex ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2