a°. 1838. lbyhschë courant. VRIJDAG, KENNISGEVING. d-Holland, gezien arr. 212 van het goedgekeurd Reglement voor 's Rijks t de voor Zuid-Holland, uit 's Rijks engsten eerlang op de plaatsen hunner w e, ter kennis der belanghebbenden, dat ui ui. iderkerk, op den 6 Maart 183^, in de gemeente .van Meerkerkop 'flen 15 Maart 1858, in de gemeente van Leerdamóp den 10 Maart ^838, en in iedere 'der gemeenten van Naaldwijk en Voorhoutóp den isten April 1838'', twee Hengsten uit de voorsz. Stoeterij zullen Worden aangebragt, en men derhalve, echter niet op Z011- en Feestdagen, de Merriën ter dekking zal kunnen aanbieden, doch zich te voren bij het plaatselijk Bestuur zal dieqen te vervoegen, ter bekoming van het bij art. 256 van voor meld Reglement voorgeschreven Certificaat, ten bewijze, dat de Merriën ip eigendom toebehooren aan diégfeuëh", door wien zij ter dekking worden aangeboden; zullende daar van door het plaatselijk Bestuur 'aanteeitening worden genomen, op eene deswege door ben te houden lijst. rs Gravenhageden 3dén Maart 1838. r 'ï)e StaatsraadGouverneur van Zuid-Holland Van der Duyn. V 'ïc e») zie Handleiding, enz.2de deel, bladz. 455. NEDERLANDEN. Leyden den 8'sten Maart. Men meldt 'uit rs Gravenhage van den 7 Maart: In de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van héden heeft de centrale afdeeling verslag gedaan op het aanhangige ontwerp van wet* 'tot wijziging der regten op den in- uit- en doorvoer. Bij dit verslag is gevoegd geworden een nieuw artikel, door de Regering In het wets-ontwerp geplaatstinhoudende dat die artikel verbindende zil zjjn op den zevenden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad, in hetwelk de wee geplaatst is. De beraadslagingen óver dit ontwerp werden Léjiaald op Maandag den iaden dezer des morgens ten elf ure. Door Z. Exc. den Secretaris van Staat werd aan de vergadering medfedeeling gedaan van de toefteding der Regering van Wurtemberg en die van het Her. togdom Nassau, tot de daarbij vermelde artikelen van het tusschen Neder, land en Pruissen gesloten tractaat van acheepvaarc. Voor kennisgeving aaii. genomen. Aan de Kamer werd vkn onderscheiden werken hulde gedaan. Onder anderen bood de heer Luzac een werk aan vin Jonkh. Mr. J. de Bosch KemperSub. «tlióut-Officier bij de Regtbank te Amsterdam, behelzende gedachten over de beoefening en toepassing der nieuwe wetgeving. De heer Luzac zeide, dat uit die Werk van den zoon kan den beroemden Ketnperdie tot den op bouw der nieuwe wetgeving zoo veel heeft bijgedragen, en die liet sieraad der Kamer heeft uitgemaakt, blijkt 'dat hij de voetstappen van zijnen waat- digen vader volgt, eh den tijd, die hém na eëne zorgvuldige betrachting van zijn pligt overblijft aan het zoo noodzakelijk onderzoek en beoefenen der tóedwe Nederlandsélie wetgeving besteedt. Plaatsing in de boekerij. Door de heeren SchimmetpennickRepelaer en van Dam van isselt is 'dan de vergadering kennis gegeven, dac zij, ten gevolge hijnner betrekking van Dijkgraven en den zorgelijken toestand onzer rivieren, niet in de vergadering tegenwoordig kunnen zijn. Aan de Kamer ft een groot aantal verzoekschriften toegezondenwelke meerendeeis betrekking hebben tot"het aanhangige ontwerp van wet nopens het tarief; 'op welks aanneming door landbouwers, eigenaars en arbeiders van veenen in verschillende gewesten wordt aangedrongen, terwijl daaren. tegen vele fabrijkanten de verwerping daarvan verzoeken. De laatste wensch werd ook geuit dóór de Kamers van Koophandel en Eabrijken te Schiedam en Leiden,- door kórenwijnstokers 'te Delfshaven enz. Ook ik ingekomen een verzoekschrift van beurtschippers van Amsterdam op Utrecht, die zich tegen de aanlegging van ijzeren spoorwegen verklaren. Deze ingekomen requesten werden aan de Commissie verzonden, welke, bij monde van de heeren Ren- gers. Vijfhuis en van de Mortel, een aantal verslagen op in hare handen ge stilde stukken beeft gedaan. Ook deze betreffen voornamelijk het aaiinangig oÈjw'érp nopens het tarief. Ten voordeete van het ontwerp waren, onder ahderënpetitiën aangebo. den uit VrieslandGroningen en Drenthe. Ter bestrijding dairvan warbn ver. zöekschriften ingediend door olie-fabrijkeurs aan de Zaan, door eigenaren van glasblazerijen te Leer'dam en Amsterdam, door hoefsmeden te Dordrecht, door distillateurs en korenwijnstokens tb Delft, door eigenaren van brande rijen te's HertÖgënbosch, door dlftilladéurs te Rotterdam, enz. Voorts is verslag gedaan op een verèóëksclirift vBH het plaatselijk Bestuur van de Oude Pëkel-A, hetWelk verlangt dat de hoofdplaats van het kantongeregt aldaab nVogt worden gevestigd, enz. Alle deze stiikken zullen ter griffie worden nedergelegd en de verslagen meerCndeels gedrukt en rondgedeeld. De stuk ken, welke niet in behoorlijke orde waren, of niet tot de bevoegdheid der Kamer behoorden, zijn eer zijde gelegd. Onder de eersten werd dat van den Lier Jager, te Haarlem fcéréngschikt. De vergadering is tot hadere bijeenroeping gescheiden. Uit 's Gravënhage meldt men nog, dat de ziekte van Zijne Exc. den Secretaiis van Staat, Baron van Doorn van fVest-Capelle eene gunstige wen- Uing genomen had. Zijne Maj. had hem onderscheiden malen bezocht. De Staats-Courant van heden bëvaconder dagteekening 's Gravënhage Ben 7 Maart, de volgënde berigten omtfent den toestand onzer rivieren: De gisteren avond eb heden ochtend van onze Nëderlandsctie riviertakken óntvabgene tijdingen, zijn van eenen belangrijken én over het geheel van kenen gunstigën aard. De ijsdam, die boven Lobith in den Rhijn zat, is In den loop van den kden laogs den linker-oèver doorgebroken, doch te Huihuizen beneden den Waaimond was toen het ijs tot het punt van separatie weder volgestopt en tterk opeengedrongen, zoodat op düt oogenblik al het water van den boven- Rhijn door het Pannerdensche kanaal moest wordeu afgevoerd, waardoor de dijkin, vöorSl bok van den neder-fchijn en Lek, zeer schenen bezwaard te zullen kunnen wórden. Werkelijk had men reeds een berigt uit Eek en Wiel, van den öden des mórgens vroeg, dat het ijs op den neder-Rhijn, tussèhen genoemde plaats en Maurik, zich, na in beweging te zijn geraakt, tot een ijsdam had gezet, waardooi het water te Ingen tot 40 duim beneden de üijkskruin gerezen was, en te Lienden op den dijk stond; hetgeen als een gevolg.van de verstopping van den Waaimond werd aangemerkt. Sedert echter heeft men de gunstige tijding ontvangen, dac niet slechts de ijsdam te Lobith in den nacht van den gden op den öden opgebroken en gëheil opgeruimd is, maar ook dat bet daarvan komeud ijs, met het boven. 9 MAART. landsche ijs vereenigd, de monden van de Waal en van den neder-Rhijn in. gedreven en aldaar doorgedreven is. Te HtUhnizen was de waterstand des morgens Van den öden 5,42 ei en in bec Pannerdensche kanaal 5,22 el, het. geen een val op beide puncen in de laatste 6 uren van 50 en 48 duim be- wees. Te Lent heerschtce in den ochtend van den óden tamelijk sterke ijs. gang, met den matigen waterstand van 5.50 el aan de peilschaal. In den nacht van den 5den op den öden was ook te Doodewaard, Ochten, Echteld en Thiel liet ijs in de Waal losgegaan, doch op laacstgemelde plaats weder, om vast geraakt, zoodat des morgens ten 3 ure hec water te Echteld sterk gewassen en de kade van den Wiliemspolder overgeloopen Was. Men hield het incusschen daarvoor, dat, ten gevolge der Opruiming van dé ijsverstop. pingen te Lobith en aan den Hertenberg, de gevaren voor de oevers van Waal., neder-Rhijn 'en Lek reeds aanmerkelijk waren verminderd. Te Arnhem is in den nacijt van den sden op den öden zeer veel ijs voor. bijgedreven, doch in den morgen van laatstgenoemden dag was dit reeds aan. merkelijk verminderd. Het bruggehoofd aan den linker oever van den ne der-Rhijn aldaar was door het ijs weggestoken. De waterstand in de rivier was op het genoemde tijdstip te Arnhem 5,04 el zijnde het water aldaar in de laatste 8 uren n duim gevallen. Op den IJssel werd den öden des morgens, nadat vroeger op de verschil, lende punten Let ijs sterk doorgedreven was, weinig meer daarvan bespeurd, 'en de monden der rivier tot aan de zee waren geheel open; zoodat men ook omtrent den toestand dier rivier meer gerust kon zijn. Aan het Kacerveef stond de rivier den 'öden 's morgens op 4,21 el, en was zij alZoo in 24 uren duim gewassen. Te Kampen teekende de peilschaal 2,54 el, en was het water in 29 uren '9 duim gevallen. Uic Zutphen melde men van den sden, dat het inundatie-water te Doetinchem 18 duim gevallen was, en dat over het geheel de overstrooming 02 duim minder hoog was geweest, dan in 1814. Elders is die val aan den regter oever van den IJssel echter niet op. gemerkt. Door het overloopen van den Kanondijk zijn de buurtschappen Tonder, Voortstonden, Voorst en Ërummen geïnundeerd. De overval van den ScliTppelingsdijk werkte den 5den met 51 duim, en de gemeenschap langs de Randerstraat onder Diepenveen was dien ten gevolge gestremd. Dóór den hooggn rivierstand stond den sden de straatweg tusschen Olsc eii Deventer öo k 70 duim onder water, en waren ook de wegen tusschen De. venter en het Koerhuis naar Zutphen, alsmede die 'op den iinker-oever van den IJssel naar Apeldoorn, diep overstroomd. Volgens berigten uit Wageningen, Grebbe, Wijk bij Duurstede, Schalk, iivijk en Vreeswijk, is in den loop van den sden en öden het ijs aldaar op den neder-Rhijn en Lek in beweging geraakc, en de rivier meerendeels opengekomen. Een ijsdam, die zich beneden de Grebsche haven had gezet, is dien ten gevolgé doorgeschoten. Bij Krimpen, even boven het veer, wak het sterk opeengeschoven, zoodat men aldaar in den morgen van den öden hec bestaan eener ijsstopping vermoedde. Het water vëas toen aldaar 49 duim gevallen. Van Gorinchem meldt men, dat het ijs in de Merwede aldaar in den!loop van den sden i4 opgeruimd. In de killen en verder benedenwaarts is zulks mede het geval gëweest. Daarentegen zat hec ijs in de Waal bij Gorinchem tót aan de haven dier stad, gisteren des namiddags ten 6 ure, nog vast. De waterstand was aldaar 3,öo el, met vallend water. Uit Dordrechc meldt men, dat het ijs aldaar en naar beneden, ook in de Noord opgeruimd was, en dat de scóomboocen van Willemsdorp op den Moerdijk dé dienst hervat hebben. .UCIUljH UC WIVMO» ..«.A»-- -r; Omtrent de uitgestrektheid der overstrooming in sommige Streken van Gelderland, aan de regterzijde van den IJssel, ten gèvolge der doorbraken in den regter-Rhijndljk bij Rees, worden de volgende berigten uit Arnhem, van den 5 Maart, medegedeeld: In het district Zevenaar zijn de gemeenten Westervoort, Duiven, Zeve naar, Angerlo, Didatn, Bergh, Wehl en Gendringen geheel of voor een groot gedeelte overstroomd. Ongelukken schijnen er niet bij te zijn voor gevallen. Eene Commissie van onderstand te Zevenaar is werkzaam, oiri in de behoeften der noodlijdenden te voorzien. In verschillende Heemraads- posten van den Lijmerschen polder, is het bijna onmogelijk geworden, om de hoodige personen voor de dijkwachten te verkrijgen, daar hec meerendeél der.ingezetenen zich rondom in het water bevindt. Te Doesburg is schade aan bruggén veroorzaakt door het ijs, dat met hét vloedwater werd medegèvoerd. De langebrug over Broekhnizers water aan de Ooijpoort, welke afgebroken werd, is weggestoken, doch de geheele bovenbekleeding is nog geborgen en een gedeelte van de jukken, die tegen den ijsbok aan de koepoort aandreven, is opgevischt. Ook schijnt een der hóófden van de schipbrug te Doesburg te zijn weggerukt. Ten gevolge van het overloopen van den Ejlekomschen dijk, heeft de communicatie tusschen Doesburg en Ellekom door middel van schuiten plaats. Een groot gedeelte van Steenderen, Hengelo, Keppel, Drempc en het Hum- melosche broek is mede overstroomd. De dijk van den Kistdam bij Doesburg, mitsgaders de Oldenhaafsche, Hooglurensche en Oldburgsche dijken loopen over, waardoor ook het grootste geueeite van het Zijderveld overstroomd wordt. Alle woningen en landerijen in de omstreken van Doetinchem en zelfs sommige plaaisen in die scad zijn door het vloedwater bezocht. Eene Com missie van onderstand is ook daar werkzaam, om te voorzien in de behoef ten van mensclien en vee, die uit het ambt en schependom naar de stad zijn gevlngt, of met reddings-aken dadrMMb ifcebbagt worden; terwijl aaneen groot aantal personen, die neg in btirhfe tpt zekere hoogte onder water ge. zette huizen hebben kunnen blijventf^blijks de noodwendigste levensmid delen worden toegevoerd. De brug over den ouden IJssel bij Doetinchem is zeer door het ijs gëtijsterd en gedeeltelijk weggedreven. Bij die stad Óeeft in den namiddag vin den 2den het völgërtde Öngeval plaats gehad. Van de zoogenaamde Hoop kwam toen een bootje aanvaren, waarin zich de Pastoor der Roomsch-Katholijke gemeente, de lieer Tijssen, en de personen van Tiemes en van der Mersch bevonden. Dit bootje sloeg door den sterken stroom om. Dpor spoedig aangebragte hulp uit de stad was het mogelijk, Üer. Pastoor enTiemès te redden, doch van der Mersch was reeds gezonken, en kon niet tijdig genoeg ppgevisclu worden, om hem het leven te doen behouden. De landen onder Terborg en het lage gedeelte van Silvolde zijn mede onder water gezet. Sommige ingezetenen hebben daar hunne huizen moeten verlaten. Er zijn echter geene ongelukken voorgevallen: de menschen heb. ben zich tijdig genoeg kunnen redden en ook nog hunne goederen kunnen bergen. De zoodanigen, die niet bij kennissen of vrienden onderdak hebbed kunnen komen, zijn door de zorg van het gemeente-Bestuur gehuisvest.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1