3' S9« hét xvater vallende. Op de Mefwede, r.abij Woudrichem is het ijs den 4<len van voor den mond der Maas weggedreven en ook meer benedenwaarts, zoo als te Sleeuwijk, was de rivier toen gedeeltelijk open. Op de Lek zat het ijs te Vreeswijk en te Krimpen den 4den nog onbe wegelijk vast. Te Schoonhoven en te Schalkwijk is het dien dag in bewe ging geweest, doch heefc zich sedert weder gezet. Waterstand te Vreeswijk 2,15 el onder het noodpeil, in het laatste etmaal 4 duim gewassen. Uic Dordrecht meldt men van den 5 Maart: Het ijs, na Vrijdag avond laat voor Rotterdam grootendeels opgebroken te zijn, is ook hier voor de stad Zacnrdag op den middag voor het eerst tot aan de Blaauwpoort, daarna achiervolgelijk bij velden hooger opgebrokenen thans geheel aan het doordrijven; zoodac benedenwaarts, daar het Mallégat en de Kil zich mede ontlast hebben, het water open is, en hier heden ook reeds een vaartuig van Tliolen aangekomen is. In de Noord en voor Slie drecht blijfc het ijs nog hangen. Te Leeuwarden is op den 26 Februarij eene tweede inzameling van liefdegiften ten behoeve der armen aldaar gehouden, welke f 2662.98 heett opgebragr. SPANJE. Bcrigten over Parijs van den 4 Maart. In het legerberigt van de Christinos-Generaal Flinter, die zoo als gemeld is, eene overwinning op de Carlisten heeft behaald, schoon het te denken is, dat dezelve zeer opgevijseld is, komt het volgende voor: Ik heb, zegt de Brigadier Flinterbevelen gegevenom dadelijk deze be langrijke stelling (Yebenes) te versterken. Zij zal bij voorraad door eene compagnie bewaard worden, aan wie ik de daartoe noodige krijgsbehoeften heb ter hand gesteld. Wij hebben ons van het beroemde paard van den partij, ganger Peco, hetwelk gekwetst was geworden, meester gemaakt. Die op standeling zelf is, als door een wonderwerk ontsnapt. Dezen nachtjis een groot aantal der opstandelingen gestorven, doch ik zal desniettemin 60 kar ren noodig hebbenom wat van hen nog overblijft te vervoeren. Ik begeef mij met mijne gevangenen naar Sonsera, en zal morgen de vervolging van Jara voortzetten. Ik heb aan de gevangenen kwartier verleend; alleen heb ik een deel der soldaten, die van het ede regiment van linie der garde, van het regiment der Koningin-Regentes en van de ruiterij gedeserteerd waren, doen doodschieten; de onderscheidene corpsen hebben hunne teregtstelling gevraagd. In het belang der krijgstucht en der eer onzer wapenen moest zulk een voorbeeld gesteld worden. Nog heb ik den beruchten Carlistischen roo. ver, den schrik der bevolking, die den naam van Spaanschen eenoog droeg, alsmede de beide Navarresche gebroedersdie zoo veel kwaad te Nava- Hermosa hebben gedaandoen doodschieten. GROOT-BRITANNIE. Lomden den 3 Maart. Nadat laatstleden Dingsdag in het Lager-Hnis nog een voorscel door een Ministerieel lid gedaan was, om de beschuldiging in de zaak van O1 Cornell te laten varen, en verscheiden leden verklaard hadden, zich met het gevoelen van O'Connell te vereenigen, is echter met eene meer derheid van 24 stemmen bepaald, dat het voorstel van Lord Maidstonedat O'Connell door den Voorzitter of Spreker zou berispt worden, zou worden gehandhaafd. Daarop heeft Woehsdag de Voorzitter, AbercrombieO'Connell in tegen woordigheid van het Huis doorgehaald over zijne voor het Huis zeer belee- digende uitdrukking, dat vele leden van hetzelve zich aan lagen meineed zonden hebben schuldig gemaakt; daar zulke uitdrukkingen ten gevolge kon den hebben, dat het Huis, hetgeen voor's lands belangen zoo noodzakelijk is, in de achting van het algemeen zou dalen. O'Connell heeft daarop het woord genomen en gezegd, dat hij van zijne woorden niets terug nam, en dat, al ware het, dat een gedeelte der leden van het Hnis zijne gezegden, door welke hij het Huis niet had willen belee. digen, hadden afgekeurd, er echter ook andere leden waren, die dezelve hadden goedgekeurd. Hij eindigde zijne rede met een voorstel te doen, dat er eene Commissie van 21 leden zou verkozen worden, om onderzoek ce doen of de door hem gedane beschuldigingen al dan niet gegrond waren. Toen hetil echter onder het oog werd gebragtdat een voorstel altijd eerst moet aan. gekondigd worden, bepaalde hij hetzelve in de volgende zitting te doen, het- geen echter niet geschied is In de zitting van Donderdag is teg;en den wil der Ministers bepaald, dat de bevorderingen bij het corps mariniers op gelijken voet als bij de linie, troepen zou plaats hebben. De Bisschop van Cork heefc in het Hooger-Huis zich beklaagd, dat de Roomsch-Katholijke leden van het Parlement niet getrouw waren aan hunnen eed, om de Protestantsche kerk op geenerlei wijze te zullen aanvallen of zich met derzelver zaken te bemoeijen. In een der wijken van de hoofdstad is een lid voor het Lager-Huis tot de Tory-partij behoorendemet eene meerderheid van over de 400 stemmen gekozen. FRANKRIJK. Parijs den 4 Maart. De Gazette des Tribunaux verzekert, dat na de uit spraak der Parijssche regtbank omtrent het verzenden naar de kamer van be. scbuldiging van zeven personen, die in de zaak van den aanslag van Hubert tegen 's Konings leven betrokken waren, een tot nu toe aan deze zaak vreemd gebleven persoon, die voor een ander misdrijf te regt stond, daaromtrent belangrijke bekendtenissen heeft gedaan. Dien ten gevolge is een nieuw onder- zoek bevolen en hebben inhechtenisnemingen plaats gehad. Van Portiers wordt omtrent die zaak nog het volgendnader verslag medegedeeld: Den aosten Februarij 1. I., verscheen Leon Didicr-Valentinzich noemende student in de regtenvoor het Hof van Assises van Vienne, onder de be. schuldiging van oproerige kreeten en vervalsehing van schrift. Valentin had bij het verhoor de hevigste republikijnsche gevoelens aan den dag gelegd. Hij zeide één te wezen van de 28 April-beschuldigden, die uit St. Pelagie ontsnapt waren; hij had, zeide hij, sints dien tijd Frankrijk en andere landen doorreisd, om aldaar, volgens de bevelen van zijne chefs, zijne revolutionnaire zending te vervullen. Vrijgesproken op de beschuldiging van oproerige kreeten, is hij schuldig verklaard aan valschheid in schrift, en veroordeeld tot 5 jaren gevangenisstraf. Den volgenden dag, gaf de Echo du Peupledagblad van Portiers, dat tot de oppositie behoort, verslag van de debatten der zaak en stemde in met de verklaringen van Valentin, hem als een man voorstellende, die misschien, om zijne stelling belangrijk te maken aan zijne daden eene staatkundige kleur wilde geven, en daarom voorgevallen daadzaken verdichte. Het schijnt, dat Valentin, verstoord door deze bekendmaking, welke hij aanzag als eene beleedigende ontkenning, aankondigde, dat het hem gemak- kelijk zou zijn te bewijzen, dat hij een der deelgenooten was van de repu blikijnsche meening, dat hij er zelf een van de werkzaamste agenten van was geweest. Toen was het dat hij verzocht, in tegenwoordigheid van een Overheidspersoon gesteld te worden, aan wien hij de verklaringen zou ge daan hebben, die het supplement van de instructie ten gevolge hebben gehad, Valentin is den 2den te Parijs aangekomen en heeft reeds onderscheiden voorloopige verhooren ondergaan. 7 F- v - ij r> r N o. In Tessel binnengekomen K. Spiëgelberg, van Ratavia, P. Pallaid, van Mobile, J. P, Boer, van OleronW. Cununings, f. Morton, D. Charrosfnvan Londen. Uitgezeild Morton. K. \V van der Sluis en O. F. Fokkema, naar Londen. Aangaande iiet schip de 2 GebroedersKapt. K. Poljewyd, van Surinainen naar Am sterdam, op-Scilly gestrand (bevorens gemeld), wordt vandaar van den 19Febr. gemeld, dat Hetzelve op de rotzeil den bodem uitgestoten heeft, van de lading was al de katoen, ten getale van 67 balen beschadigd geborgen, doch, de suiker geheel weg. Het schip Zorg en VlijtKapt. J. R. Berghuis, van Liverpool naar Rotterdamrtlede bij Scilly gestrand (bevorens gemeld), is, volgens een brief van daar van den 19 Febr. gebarsten; de inventaris en de lading zouden ofschoon gedeeltelijk beschadigd, gebor gen worden. Eertc Nederlandsche kof, niet noodmastenis den 3 Febr. gezien op 44® N. breedte 27° \V. lengte (vermoedelijk de schooner kof Margaretha')Kapt. H. G. Henrichsvail Havana naar Rotterdam. 1 - -1 PRIJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 5. Maart 1838. nedeb landen. sVerkel. Schuld 2|pCt. 535a 53 Dito 15 ioifaioaj jjitg. a Kans-Biljetren....... 22-a 22] Amort.Syntiic. 4J 94ja 95 Hand.-Maats. 4J ■i8öjai8i Nieuwe dito.. 4Ja Aandi.H.Spoorw. I23jai23| Rotterd. Dito a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. a Rusland. Gb.//.&C°.i798 5pCt.io5|aio6 185105*3106 Ins. en Certif. 6695a 69L l8yj 5"97%* 98 Gebl.j 53§] 102 22 94Ï Si 180 j| "35 105 l°5;s 69? 97i Pruissen. 'Geldl. te Lend. 4pCt. a Aandeelen van dito,. 113^114 Spanje» Nieuwe 1835^85 spCc. 18 Jai8J Ditoonbep.st...a Dito passivea Dito uitgest5la 5J |Coupons 1 Nov...'a Oostenrijk. Obl. Goll C°. 5 pCt. a ICertificaten.2.a Neg. Metaliek2j58|a 59J Idem5 102 aio2j Dito in Lond. 5 - a Bank-Aktien.3 1 Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napéls. 5 93 a 93J1 Gebl, "3f 18/4 s! 102J 93 173ste KONINGLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. Trekking der Vijfde Klasse 17de Lijst. N°. 17659 en 6635, ieder een prijs van looo. 18de N3. 14047 en 12565, ieder een prijs van 1000. 19de N°. 24491, 157717537» 6999 en 1336, ieder een prijs van f 1000. 20ste N°. 15274 een prijs van ƒ5000. N°. 17861 en 8375 ieder een prijs varf f 1000. LEYDSCHE SCHOUWBURG. Op Morgen Donderdag den 8 Maart. De RIJKE eN de ARME, of VERLEIDING en STRAF, Tooneelspely in Vijf Bedrijven en Zes Tafereelêö, vrij gevolgd naar het Fransch van den Heer Emile Souvestre, door den Heer C. Alex, van Ray. De Handeling heeft plaats te Parijs. Nooit alhier vertoond. Gevolgd van: ZONDER TROM- MEL NOCH TROMPET, of de KLEINE ZOETE LAARSTER, Blijspel met Zang (Vaudeville')in dén Bedrijf, naar het Fransch van Brazier, Merle en Carmouche, door den Heer J. H. Grave. HALVE LÓTEN worden eerst na half Negen Üre afgegeven. (De Aanvang ten Zes Ure,) Heden beviel door Gods goedheid van eene DOCHTER, A, M. T. BURHOVEN VIETOR, geliefde Echtgenoot van Benthuizen, 3 Maart 1838. F. J. J. A. JUNIUS. Al degenen, die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan, of ook eenige Gelden, Goederen of Papieren onder zich mogten heb. ben, concernerende den Boedel van Wijlen FRANCISCÜS de MUNNIK iü leven Bockverkoopergewoond hebbende en overleden te Leyden, wor den verzocht daarvan behoorlijke opgave te doen, vóór of uiterlijk op den gisten Maart 1838, ten huize van den eerst-Ondergeteekende, wonende op de Papengracht, Wijk 4 N°, 571, te Leyden, M. FRANCHIMON. B. E 1 G E M A N. Executeuren Testamentair. Een Jong Mensch verlangt bij ordentelijke lieden KOST en INWÖ. NING, met gebruik van een vrij vertrék, tegen f 20 k f 22 pet maand. Adres, onder letter H, in de Leesbibliotheek van P. van LEEUWEN Junior, in de St. Pieterskerk Choorsteeg te Leyden; VRIJWILLIGE VERKOOPING. Op Zaturdag den 24 Maart 1838, des avonds ten zes ure, zal men in bet Heeren-Logement aan den Burg, binnen Leyden, publiek doen Veilen en Verkoopeti: Eeü hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE, waarin vier Benedeil- en vijf Boven-Kamers, gedeeltelijk Behangen en mee Stookplaatsen voorzien, Keuken, met Put- en Regenwaterspomp, Kelder, Binnenplaats, Droog- en Turfzolder, en verdere Commoditeitenstaande en gelegen binnen de Stad Leyden, aan de Oostzijde der Papengracht, tus- schen het plein van 's Gravenstein en de Langebrug, Wijk 4 N°. 573, en bij het Kadaster bekend op Sectie G N". 926. Hetwelk zal kunnen wor den bezigtigd op den dag der Verkooping, des voormiddags van ia tot 12; en des namiddags van 2 tot 4 uren. Zijnde inmiddels nadere Informatie te bekomen ten Kantore van den No. taris A, ZUURDEEG, te Leyden voornoemd. Op Zaturdag den 24 Maart 1838, zal in het Heeren-Logement aan den Burg binnen de Stad Leyden, publiek worden geveild en Verkocht: fj°. t. Een groot en zeer ruim GEBOUW, zijnde de voormalige Rooinsch-' Catholijke Kerk, bekend geweest onder den naam van de Kuipersteeg, waar. toe hetzelve tot in het afgeloopen jaar 1837 heeft gediend, met het WOON. HUIS of PASTORIE daartoe behoorende; staande en gelegen binnen dé Stad Leyden, aan de Zuidzijde van het Marendorp of Haarlemstraat, op dé hoek der Kuipersteeg, en strekkende langs en uitgang hebbende aan dé Oostzijde van dezelve Steeg, bevorens geweest zijnde onderscheidene Per. celen, doch thans aan elkander verheeld, geteekend Wijk 6 N3s. 280 en 280 rood; bij het Kadaster bekend Sectie H N°. 558. N°. 2. Een HUI9 en ERVE, staande en gelegen binnen de Stad Leyden, aan de Oostzijde van de Kuipersteeg, omtrent bet Marendorp of Haarlemstraat, geteekend Wijk 6 N°. 99; bij het Kadaster bekend Sectie H Numero 559, N°. 1 kan dadelijk worden aanvaard; N°. 2 is verhuurd tot primo Met aanstaande, en zullen de Partijen, N°. 1 eiken Vrijdag van iedere week en ook op den dag der Verkooping, en de Partij N°. 2 daags vóór en op ded dag der Verkooping, telken dage des voormiddags van 10 tot des namid. dags ten 2 ure, door een ieder kunnen worden bezigtigd. Zijnde inmiddels nadere Informatiën te bekomen ten Kantore van de No tarissen H. ROSKES te Leyden en C. KLAVERWYDEN, te Soeterwottde. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2