Toledo) rlocr den leger-Brlgadier Flinter bereikt geworden, die op dezel- ven eene vólkernen overwinning heeft behaald. Honderd dertig dooden 309 gewonden, 1240 krijgsgevangenen, waai onder 40 officieren, 303 paar. 'den, eene groote menigte wapenen, en al de hagaadjen, zijn de uitkomsten van dit gelukkig gevecht geweest. Van den 21 February wordt uit Madrid barigt, dat H, M. den Gene raai Flinter, wegens zijne behaalde overwinning het St. Ferdinands-kruis van de 3de klasse geschonken heeft. Deze Generaal zou in het gevecht met de'Carlisten zelfs niet éénen gekwetste gehad hebben. Don Carlos heeft den tóden eene Junta van Ministers en Carlistisc'ne Generaals in het paleis van den Hertog van Grenada, te Ascoitia, gehöu den, waarin hii zelfheeft voorgezeten; in die Juma zou liet plan beraamd zijnmet betrekking der aanstaande werkzaamheden van het Carlistisch leger. DUITS'CHLAND. Uit Berlijn schrijfc men van het laatst der vorige maand, dat de reis van Zijne Maj. den Keizer van Rusland naar genoemde stad, in Mei aanstaande zal plaats hebben; Hare Maj. de Keizerin zou reeds vroeger op reis gaan Te Munchen is in den avond van den 22 Februarij overleden de Ba. Tonnes Sophia van Bayersdorf, gemalin van Z. K. H. Prins Karei van Beye. ren-, zij had den ouderdom van 42 jaren bereikt. Wegens hare edele hoe- danigheden wordt haar vroegtijdig sterven door velen betreurd. GROOT-BRIT ANNIE. Londen den 27 Februarij. Den 2Östen zijn de debatten in herLager-Hliis van zeer veel belang geweest, zoowel om den openlijken tegenstand, welken VConnell heeft ondervonden, als de nederlaag, die de Ministers daardoor ge. leden hebben. O'Cotmell namenlijk had hier en daar en ook in het Huis ge zegd, dat de Tory-partij zich, door het omkoopen van stemmen voor de parlements-verkiezingen, aan meineed had schuldig gemaakt. Lord Maid, stone, die voor het eerst in het Lager-Huis zitting had, heeft na eene motie gedaan om (FCornell van laster te beschuldigen. Deze heeft zijne woorden niet ingetrokken. Lord Ho-wickMinister van Oorlog, stelde voor om tot de orde van den dag over te gaan; hetgeen echter niet gelukte, want toen mén tot de stemming overging, werd de motie van Lord Maidstone met 263 tegen 254 stemmen aangenomen. Met 293 tegen 85 stemmen werd daarop ver. klaard, dat CConnell zich aan inbreuk op d-e regten van het Huis had schul dig gemaakt, waarop door voornoemden Lord werd voorgesteld, dat O'Con- nell voor het Huis gedaagd en door den Voorzitter zou doorgehaald worden ■de bepaling echter hierover is tot eene volgende zitting uitgesteld. in Ierland schijnt de geest zeer tegen de nieuwe arm wet gestemd te zijn, waarvan de meeste artikelen reeds in het Lager-Huis zijn aangenomen. Te Dublin is eene groote vergadering van directeuren der inrigtingen van liefda digheid gehouden, waarin tot het indienen van petitien aan de beide Huizen besloten is, onder anderen strekkende om te verlangen, dat de niet gebrek kige behoeftigen, tot bebouwing van woeste gronden aangewend, in plaats van in werkhuizen opgesloten zullen worden. Onder de spotprenten, deze week uitgekomen, is er eene, welke eene publieke verkooping aan bet hotel van Lord Melbourne voorstelt, op het oogenblik, dat de welbekende vendumeester Robyns bezig is, het zilveren tafelservies van zijn Lordschap uit te venten, met bijvoeging, dat het voor den Minister nu nutteloos geworden is, naardien zijne Exc, alle dagen aan het hof eet. Al de andere Ministers, en ook Lord Brougham, Sir R. Pétl enz. zijn bij de verkooping tegenwoordig, elk met de meest karakteristieke uitdrukkingenen onder anderen de Minister van Koloniën met geslotene oogen. F.en dagblad zeide dezer dagendat er eene zekere alliantie op hec til was tusschen de Hertogin van Kent en Lord Melbourne, Spotters ver halen, dat H. M. onze jonge Koningin zich somtijds vermaakt met hare Ministers verkorte namen te geven; dat zij onder anderen Lord Palmerston PaI en Lord Melbourne Mel noemt; van daar dat men somtijds hoort spreken van het Pal Mal Ministerie, waarvan men de aardigheid zal gevoelen, als men weet, dat deze Engelsche ivoorden uitgesproken worden, volkomen ge lijkluidend met het Frausche Pèle Mêle. FRANKRlJt Parijs den i Maart. De bevolking van Parijs, die in de twee eerste jaren na de omwenteling van 800,000 tot 600,000 zielen was verminderd, zou in de laatste vijf jaren zoo aanmerkelijk toegenomen zijn, dat men het getal inwoners thans op 1,000,000 zielen berekenen kan. In de zitting van de Kamer van Afgevaardigden worden thans alleen wetten van plaatselijk belang behandeld. Men meende, dat de werkzaam heden der Kamer dan alleen van eenig belang zouden worden, wanneer hét voorstel van den heer Gouinwegens de conversie der 5 pCc renten ter tafel werd gebragc, na door de Commissie ad hoe onderzocht ce zijn, Te Parijs werd hec gerucht verspreid, dat in Amerika wederom eene dergelijke handels-krisis als in het voorleden jaar te vreezen was. Dit ge- ruchc had onder de kooplieden ernstige bezorgdheid verwekt, omdat de be stellingen naar Amerika meer dan 15 millioen fr. bedragen hadden. Te Toulon is den 25sten uit Parijs bevel ontvangen, om alle ter reede liggende Rijks-schepen in staat ce stellen, om binnen eene maand te kunnen uitzeilen en troepen aan boord te nemen. Het getal manschappendat op dezelve naar Algiers zou overgevoerd worden, wordt op 7000 begroot. Berigcen uit Sicilië melden, dat aldaar staatkundige onlusten zouden uitgebarsten zijn. Z E E - T IJ D I N G. I11 Tcssel binnengekomen C. Meijer, van Surinainen, heeft-twee sloepen totadsistentie, J. G. Cuhsraan en J. Bud, van New-York, laatstgemelde heeft aan boord de Equipagie van bet schip McrsarethaKapt. Henrichsvan Havana naar Rotterdam, R. S. Pink sterboer van Bordeaux. Uitgezeild L. Storm, naar Londen. Het schip de KleinkinderenKapt. A. den BreemSj met fruit, enz. van St.'Ubes naar Vlaardingen is den 23 Febr. te Ramsgate binnengeloopen. Aangaande het schip de NederlanderKapt. C. Hofker, van Surinamen naar Amster dam te Douvres binnen, wordt vandaar van den 25 Febr. gehield, dat men den vorigen dag een aanvang gemaakt had, met de lading beschadigd te lossen. Het schip CariddiKapt. Cardillo, van Messina naar Rotterdam, is den 24 Febr. te Douvres binnengeloopen. Het schip WestindieiïKapt. J. J. B0011, van Surinamen naar Amsterdam, was den 26 Febr. op de hoogte van Douvres. De schepen Admiraal TrompKapt. P. J. Kerkhoven, MariaKapt. J. J. Remkes, en HollandKapt. J. II. M. Strubenalle drie van Batavia naar Amsterdam, te Ports mouth binnen, waren den 25 Febr. aldaar nog liggende, doch zoude, zoodra het weder bedaarde, uit de haven naar de reede halen, 0111 met de eersten gunstige gelegendheld de reis voortzetten. Het schip Prins Frederik der NederlandenKapt. A. van den Abeele, van Batavia liaar Rotterdam, is den 25 Febr. te Cowes binnengeloopen. Arrivementen: Te Surinamen Kapt. G. Don. van Rotterdam; te Havana J. H. Jessen van Amsterdamte Baltimore J. Meijervan Rotterdam. PRTjS-COUR ANT der EFFECTEN. Amsterdam den Maart 1838. Gedurende de maand Februarij 1S38 zijn binnen de Stad Leyden overleden, 123 Personen, ais: 17 Mans, 33 Vrouwen. 42 Zoons en 31 Dochters. In dezelfde maand zijn aldaar geboren, tart Kinderen, als: 84 Zoons en 72 Dochters. Drie paar Tweelingen en 12 doodgeboren Kinderen, Nederlanden. Wsrkel. Schuld 2 jpCt. 53 a 53 Dito Jitg. lolfaio2 a 22ja 22j 94ia 95 77b 78 Kans-Biljetten Amort.Syndic. 4J 3r Hand.-Maats. 44 i8ojai8i Nieuwe dito.. 4Ja Aandl.H.Spoorw, I2ljai22j Rotterd. Dito a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. a Rusland. Gb.M&C°.i798 5pCt. a l8j| 5a Ins. en Certif. 6 69 ja 69® >»4s 597b 98 Gebl, 5 3 A 101 -3 22 94j 77\ 180? 69 97% Pruissen. leldl. te Lond. 4 pCt. 1 iandeelen van dito.. a Spanje. Nieuwe 1835 ^85'spCc. 18 Ditoonbep.st... Dito passive Dito uitgest Coupons 1 Nov... Oostenrijk. ObiGoll C°. 5 pCt. Certificaten..2!- Neg. Metaliek2j Idem5 - Dito in Bond. 5 Bank-Aktien.3 Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 a - ai8j a a a a a a a Gebl. lS{ De Prijs van dé BOTER aan de Waag binnen Leyden. Zaturdag den 3. Maart 1838. Van 3<S tot 38 gulden. LEYDSCHE SCHOUWBURG. Op Donderdag den 8 Maart 1838. De RIJKE en de ARME, of VERLEIDING en STRAF, Tooneelspel, in Vijf Bedrijven en Zes Tafereelen, vrij gevolgd naar het Fransch van den Heer Emile Souvestre, door den Heer C. Alex, van Ray. De Handeling heeft plaats te Parijs. Nooit alhier vertoond. Gevolgd van: ZONDER TROM. MEL NOCH TROMPET, of de KLEINE ZOETELAARSTER, Blijspel met Zang (Vaudeville*)in één Bedrijf, naar het Fransch van Brazier, Merle en Carmouche, door den Heer J. H. Grave. HALVE LOTEN worden eerst na half Negen Ure afgegeven. (De Aanvang ten Zes Ure.) Mijne hartelijk geliefde Echtgenoot ALETTA REBECCA MARIA •BARKEY, verloste dezen nacht van Twee welgeschapen ZOONS. Leyden, 3 Maart 1838. F. K A I S E R. Eenige Kennisgeving. Leyden den 23 Februarij 1838. Heden namiddag ten drie ure overleed, na een langdurig en smartelijk lijden, de Wei-Edel Geborè Vrouwe ANNA GAUTIER, Weduwe den Wei-Edel Gestrengen Heer ISAAC WILLER D.Zn., in den ouderdom van bijna 78 jaren. G. I. van LOKHORST. W. H. D Z Y. 'Executeuren Testamentair. Heden nacht overleed mijn oudste DOCHTERTJE, MARIA AGATHA JACOBA, in den jeugdigen leeftijd van ruim drie jaren; waar. door ik mij, benevens hare Grootouders, binnen den korten tijd van vijf weken, op nieuw van een onzer dierbaarste Panden beroofd zie. Leyden, 3 Maart 1838. J. A. B O S. Eenige Kennisgeving. Al degenen, die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan, of ook eenige Gelden, Goederen of Papieren onder zich mogten heb. ben, concernerende den Boedel van Wijlen FRANCISCUS de MUNNIK; in leven Boekverkoopergewoond hebbende en overleden te Leyden, wor. den verzocht daarvan behoorlijke opgave te doenvóór of uiterlijk op den 31 sten Maart 1838, ten huize van den eerst-Ondergeteekendewonende op de Papengracht, Wijk 4 N°. 571, te Leyden. M. F R A N C H I M O N. B. E I G E M A N. Executeuren Testamentair. De Ondergeteekende, geëxamineerd Veearts van 's Rijks Veeartsenij, school, tijdelijk Paardenarts bij de Afdeeling KurasSiers N°. 3, vroeger ge. vraagd om deszelfs ontslag, doch dit niet hebbende kunnen verkrijgen, is aan hem thans een onbepaald verlof toegestaan, en heeft zijne woonplaats als 's RIJKS VEEARTS der STAD LEYDEN, genomen op de Groen- Hazengracht, naast de Garnizoens-Infanterie. Leyden den 3den Maart 1838. J. a. HINZEj Veearts. SCHELE HOOFDPIJN en DOOFHEID. In onderscheidene Parijssche dagbladen leest men: He Heeren Apostoly „rue Thevenot, N°. 12; Drouil/y, rue de Charonne, N°. 32; Meinzer, Mn. „ziekmeester, rue dn Canivaire, N°. f-, ViuUevoye, Directeur der Schilder. „Academie te Luik; de Postmeést'er te Hamburg; Vieuvillè, te Treux; „Poussin, Notaris te Senoches; de jong'e Óarnfer, Kweekeling op de School „des Chartes te Dijon; Martin, Regter m de Regtbank van St, Quentin; „allen aangetast door zware schele Hoofdpijn of Doofheid zijn geheel gene- „zen onder de behandeling van den Doctor MÈNE MAURICEte Parys." Zijne in het Fransch geschreven Brochure2de en 3de uitgaaf, bevat zijne uitvindingenom zich zeiven te genezen. De Prijs is 1 fr. 30 c. (75 cent?) behalve 15 c. voor het porto. Adres Franco, bij den Heer MASSIGNAC, Kalverstraat, N°. lós, te Amsterdam. Door geheele kwitering, wordt. UIT d? HAND te KOOP.aangei boden: Een AFFAIRE van HANDELAAR in het GROOTvan Binnen- en Buitenlahdsch Gedisteleerd, gelegen in een voorname en volkrijke Stad in Zuid-Holland, welke sedert 30 jaren heeft bestaan, en nog met goed sue- ces wordt gecontinueerd, en dat een zger fatsoenlijk Bestaan oplevert; Kunnende een groot gedeelte der Kooppenningen onder behoorlijke en suf. ficante Borgtogt blijven staan, tegen een alsdan te bepalen redelijken In. trest. Iemand hierop reflecterende, gélieve zich met gefrankeerde Brie. ven, onder letter Aof in Persoon te adresse'ren bij de Boekverkoopers J. J. THIJSSENS en ZOON, in de Maarsmanstee^, te Leyden. Men is van meening om op Dingsdag den 6.Maart 1838, des voof. middags te 11 ure, in de Herberg Rome, te Warmond, in het openbaaf: op REGTERLJJKE AUTHÓRISATIEin Vier Perceelen, te Veilen en Ver. koopen: Het zoogenaamde LEEN-DEN-BOERS-POLDERTJE, zijnde uitmuntend goed GRASLAND, gelegen aan de Ade, in de gemeente Al kemade; in het geheel groot, volgens het Kadaster, 6 Bunders, 18 Roeden en 80 Ellen. Breeder bij geaflïgeerde Bilietten omschreven, en zijn inmid. dels nadere Informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris KONING te Warmond. - -i« Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 4