A0. 1838. LEYDSCHÈ C 'O R A N Tc MAANDAG, Vti.-- 5 MAAR.T. NO TIFICATIE. De Staatsraad, Gouverneur van Zuid-Holland, gezien de missive van den Opperhoutvester voor de Noordelijke provinciën, in dato 23 Februarij 1.838, N=. 18 tetreffende de verlenging van den bepaalden tijd, tot uitoelening van de Jagt op Ganzén, Eenden en Watersnippen; Gelet op art. 11 der wet van 11 Julij iÖi4, N°. 9; op Zijner. Majs. besluiten van den o iujij ,323ï Staatsblad N?„ 25 en 26), en op de deliberatien van H. Ed. Gr. Achtb. 'de Gedeputeerde Staten van Zuicl-Hollaiid, ter dezer zake; Brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat, achtervolgens de benalin" van den Opperhoutvester voornoemd, vastgesteld met overleg van gemelde Ge deputeerde Staten, de termijn tot uitoefening van de Jagt op Ganzen, Eenden en Water Snippen, voor dit ]aar, is verlengd tot en met.den isden Maart 1838.. En ten einde niémand hiervan eenige onwetendheid voorwende, zal deze worden afge kondigd en aangeplakt, alom waar zulks te doen gebruikelijk is. Gedaan te *s Gravenhageden 24 Februarij 1838. 'De StaatsraadGouverneur van Zuid-Holland Van der DuyNo KENNIS GE VING Van de Dagen der Loting voor de NA TI 'ON ALE MILITIE* Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden, ontvangen hebbende de 'Alphabetische Naamlijst van alle de personen, die aan de ligting dér Nationale Militie, van dezen Jare 1838, deel moeten nemen; brengen by deze tpr kennis van de belang hebbenden, dat voornoemde Naamlijst ter visie, van elkeen een iegelijk zal liggen, in een der vertrekken van het Raadhuis, van Vrijdag den 23 February tot Zaturdag den aden Maart aanstaande, des mórgens van 10 tot des namiddags ten één ure, ten einde èen ieder in staat zoude 2ijn', om, in geval hem op die lijst eenige personen ot omstan digheden mogten voorkomen, die op dezelve nog zouden behooren te worden aangetee- kend of daarvan moeten worden weggelaten, hiervan aan den Heer Militie-Commissaris kênujs te gevenalsmede dat de Loöng zal plaats hebben op de groote pers van fiet Raadhuisen wel: Op Maandag den 5 Maart Y&38des morgens ten 9 ure voor de'Ingeschrevenen, wièi* Familie-naam begint met de letters? A., B, C, D, E, G, H, I, J, K en L. En op Dingsdag den 6 Maart 1838, des morgens ten 9 ure voor de Ingeschrevenen, wier Familie-naam begint .met ae letters: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y en Z. Zullende ieder opgeschrevene bij een biljet worden opgeroepen, om tot de Loting ter yoorsz plaatse op te komen, op den dag en het uur jn deze Kennisgeving uitgèdrukt; terwijl door hun, wier woning, wegens orinaauivkeurige opgave, niet is te ontdekken en welke uit dien .hoofde zoodanïg biljet niet hebben ontvangen, hetzelve twee daëen 1 1. 1t - c ........Jn -l.on iirar/ton nCir^limlfl WpKKpnnn all/* np T worden véreischt, wérkelijk zyn opgerold. En vermanen Burgemeester en Wethouders vodfiióemdal degenenwien zulks zoude 'mo^en aangaan, om tot de Loting op te komen op de plaats, den dag en het uur, in het'oproepings-biljet.vermeld, en reden van vrijstelling hebbende, dezelve alsdan aan 'den Heer Militie-Commissaris op te geven. Aldus gedaan en gepubliceerd, bij H. H. Burgemeester en Wethouders der Stad 'Leydenop dén 22 Februarij 1838. J. G. de Mey. Ter ordonnantie van dezelve,. P. A. du Pui. P U B L I C A T I E N- Burgemeester en. Wethouders der. Stad Leyden-, in aanmerking Deinende !dat vele Ingezetenen, in weerwil der Publicatie.van den 27 Februarij 1834, bij het doen 'opverwen hunner huizen, wederom hebbeii nagelaten om .het WIJR-NUMMERhetzij zwart of rood, op hunne huizen te doen stellen waardoor de Kohieren der Belastingen *n Registers der Inkwartiering niet in behoorlijke ördè kunnen worden gehouden; Gezien het besluit vafi Zijne Exc. den StaatsraadGouverneur van Zuid-Holland?, ivan den (2i October 1828betrekkelijk dc herziening der Nummers van de Huizen én Gebouwen, (Provi'.iclaal Blad N°.. 142);. Hebben goedgevondenten einde in deze ongelegènbeden te voorzienelk .en een Iegelijk uit te noodigen? zoo als geschiedt bij dezen, 0111 op zoodanige huizen, waarop het Wijk of Nummer niet naauwkeurig gevonden worden, dezelve daarop terstonden ttitedijk vóór den isten April aanstaandete doen stellen; met bepaling, dat 11a dien tijd, van wege het Bestuur dezer Stadnaauwkeurig zal worden opgenomen of aan deze veror dening behoorlijk is voldaan, en dat bij verzuim biervan, hetzelve'zich zal genoodzaakt 'zien, de herstelling dier Nummers, ten koste der belanghebbenden te doen geschieden. Wijders worden de Ingezetenen dezer Stad, welke tot heden hebben nagelaten0111 het groene of voormalige Inkwartierings-Nu'mmeringevolge de Publicatie van den 7deïi December 1837, te vernietigen, bij deze verzocht, dezelve alsnog te doen wegnemen, "ten einde alle verwarring voor te komen. Aldus gedaan en gepubliceerd, bij H. H. Burgemeester en Wethouders der Stad =Leydén, op den ïStén Maart 1*83$. J. G. de Mey. Ter Ordonnantie van dezelve, P. A. du Pui. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden* ontvangen hebbende eene 'circulaire missive van den Heer, Staatsraad, Gouverneur van Zuid-Holland, van den '14 Februarij dezes jaars,, (^Provinciaal Blad N°. .2.0)■*-+- brengen bij deze ter kennis van de Boekdrukkers en Boekverkoopers binnen deze Stad, dat, ingevolge art. 39 10 ^der wet van den 16 Junïj 1832, Staatsblad N°. 29), van het regt van zegel zijn vrij,- ïgesteld: De AanplakbiljettenBerigten en Aankondigingen, mitsgaders Adressen van 3,woning of woonplaats, van welken aard., inhoud en bestemming ooky wanneer het „papier, waarop dezelve zijn gedrukt, geene grootere oppervlakte'heeft dan twee vier- kante palmen.*' Èn dit mitsdien het uitgeven van een Zeker getal exemplaren op ongezegeld paüier, Jen onder den naam van Proefbladen of van zoodanige bladen, waarvan de inhoud meer ^vereenkpmt met den aard vaw gedrukte berigtendan vaii eigenlijke Nieuwspapieren, pp pngezegeld papier, waarvan het.formaat grooter is dan de bepaalde oppervlakte, als overtredingen van gemelde wetsbepaling zijn te beschouwen. Leydenden Isteó Maart 1838'. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. G. de Mey. Ter ordonnantie van dezelve, P. A. du Pui. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden,. ontvangen hebbende eene 'dispositie van Hun Ed. Gr. Achtb. de HH. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, •van den 9 Februarij dezes jaars, Provinciaal Blad N°. 15)brengen bij deze ter kennis van de BierbrouwersAzijnfabrijk'anten en andere eigenaars van oud. vaatwerk binnen deze Stad, dat Zijne Maj.bij besluit van den 26 January 1.838, N°. 90, goed gevonden heeft, de termijn voor het branden van het owde vaatwerk ten laatsten male te verlengen tot den isten Julij 1838; woedende dezelve tevens uitgenoodigd, om door openbare oproepingen te zórgendat het bij de gebruikers nog aanwezige oude vaatwerk hun,, vóór het einde 'van voorschreven termijn, terug gezonden worde, om de branding te kynnen ondergaanna welk tijdstip er geene brandingen meer mogen geschieden. Leydenden isten Maart 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. G. de M e y. Tér ordonnantie van dezelve, P. A. d u P u r. NEDERLANDEN. Leyden den 4den Msfarc. Men meldt uit 's Gravenhage van den 2 Maart: Bij Koninglijk besluit is onlangs, in aanmerking genomen zijnde 'de doei- matigheid, om, ter bevordering van meer orde en tucht in de gevangenissen, de veroordeelde mans en vrouwen, ofschoon reeds inwendig afgescheiden zijnde, echter zoo veel mogelijk niet meer in dezelfde gestichten te betva- ren, bepaald: a. dat de crimineel en- correctioneel veroordeelden van de bei. de kunnen, tot de huizen van rêcfiisiè.en tuchtiging en correctie behoorende, voortaan volstrekt hunne straffen niet meer zuilen ondergaan binhen dezelfde gedichten; b. dat, dien ten gevolge, voor zoo verre betreft de Noordelijk provinciën des Rijks, en behoudens de teruggave der gebouwen van het hui: van reclusie en tuchtiging te 's Hertogenbosch, thans door de militaire mag: bezet, tot. derzelver oorspronkelijke bestemming; In het huis van opsluiting en tuchtiging te Leeuwarden zal worden opge. sloten het eene gedeelte der crimineel veroordeelde vrouwen; In het huis van opsluiting en tuchtiging te 's Bosch het andere gedeelte der crimineel veroordeelde mans; I11 het nog tijdelijke huis van opsluiting en tuchtiging te Gouda, al de crimineel veroordeelde vrouwen; In het huis van correctie te Hoorn, al de correctioneel veroordeelde mans, die hunne straffen niet in de kleine gevangenissen ondergaan; In het nog tijdelijk huis van opsluiting en tuchtiging te Woerden, al de correctioneel veroordeelde vrouwen, die hare straffen niet ondergaan in de kleinere gevangenissen; c. dat, in afwachting van de eventuële bij b van dit besluit bedoelde teruggave van het huis van opsluiting en tuchtiging te 's Hertogenbosch, al de criminele en al de bovenbedoelde correctioneel ver oordeelde vrouwen, behoudens eene inwendige volkomene afscheiding, zul- len wofden bewaard in de nog tijdelijke gevangenis te Goudadewelke', zoo lang deze vereeniging duurt, den naam zal dragen van gevangenis voor ver- oordeelde vrouwen; en al de crimineel veroordeelde mans in het huis van opsluiting en tuchtiging te Leeuwarden, en in het tijdelijk huis van opslui ting en tuchtiging te Woerden. Ten gevolge van Zr. Ms. besluit van 10 Jannarij 1838, N°. 107, waarbij bepaald is, dat, te beginnen met her eerste kwartaal van het jaar 1838, zal worden ingevoerd eene drie maandelijksche betaling der In het grootboek ingeschrevene pensioenen, en dat die betalingen zullen worden geopend dadelijk na den afloop van ieder kwartaal, zijn door Z. Exc. den Minister van Financien de volgende bepalingen bekend gemaakt, welke tor uitvoering van opgemeld besluit zijn vastgesteld: a. De betaalsrollen der pensioenen en gagemeuten van de onderscheidene afdeelingen van het grootboek der pensioenen, ten laste van den Staat, kullen aanvankelijk over het eerste kwartaal van het jaar 1838 en vervolgens tel- ken drie maanden worden opgemaakt, in dier voege, dat dezelve betaalsrol. len, voor het einde van het kwartaal waarover die loopen, aan de betrok, kene Administrateurs van 's Rijks Schatkist worden verzonden. b. De Administrateurs van 's Rijks Schatkist zullen, dadelijk na den ver. solvijndag vati elk kwartaal, met de betaling der pensioenen en gagementen, een aantiang maken en daarmede voortgaan gedurende drie maanden, als wanneer de betaling zal worden gesloten, en op de alsdan niet gerecla. meerde posten van toepassing zijn, de verordeningen nopens de zes maande, lijksche pensioens-betalingen, tot dus verre in acht genomen. c. Van elke pensioens-betaling zal, op den rug van het certificaat vafi in schrijving, aanteekening geschieden in de volgende bewoordingen„Betaald het eerste, tweede, derde of vierde kwartaal van 18... d. Het formulier der attestation de vita, voor pensioenen, zal, in verband met de in te voeren drie maandelijksche pensioehdbetaling, bij den persten herdruk worden gewijzigd, doch zal van de nog voorhanden zijnde exem plaren gebruik kunnen worden gemaakt, mits daarin, zoovvel als in de kwi. tantie, door het gemeente Bestuur worde aangeduid de eerste, tvdeede, derde of vierde drie maanden, waarover dezelve loopen, zonder dat het noodig zal zijn het doorslaan dér gedrukte woordên, zes, en de inplaatstel. lingen drie, door eene goedkeuring te bekracfitingen. e. De termijn van drie maanden, voor de pensioen-betaling bepaald, zal mede van toepassing zijp op adviesbrieven voor kortingen ofinhoudingen, op de betaals-rollen der pensioenen aan. te wijzen; zullende het formulier der adviesbrieven dienovereenkomstig worden gewijzigd. f. De gepensioneerden die ten gevolge van verandering van woonplaats, mogten veilingen dat derzelver pensioen op een ander kantoor worde be taalbaar gesteld, zuilen zien daartoe, in de eerste maand van ieder ltwar- tialmoeten aanmelden met opgave van het nummer van hun certificaa. van inschrijving. Bii Zijner Majesteits besluit van den 21 Februarij 1838, N°. 75, zijn- tot regters plaatsvervangers benoemd: bij de Regtbank van Eersten Aanleg' te Leeuwarden, Mr. C. Wijckerhetd Bisdom; bij de Regtbank van Eersten Aanleg te Z'utphen, Mr. L. A. J. IVilt Baron Stoet. Naar men verneemt, zullen de hëeren von Scherf en Rochussen, welke in het afgeloopen jaar in commissie.naar Berlijn zijn geweest, ter zake var onderhandelingen omtrent het tot stand gebragt tractaat van scheepvaart zich andermaal met eene gelijke commissie vereerd zieti, ten einde namens onze Regering te onderhandelen, wegens een handelstractaar met Prnissen, De Kapitein Ryniac, vroeger eerste Luitenant bij liet iste bataljon ja gers zal aan de expeditie tegen het Hantasche Negerhoofd in onze Afrikaan, sche bezittingen, onder 'den Generaal-Majoor Verveer, deelnemen. Volgens eenen staat van uitgevoerde binnenlandsch gedistelleerd blijkt, dat in 1835 js ujtgevperd 65,360 en in 1837, 73,720 vaten. Bier eti bier- azijn, in 1835, 6,400 en in 1837, 8.300 vacen. Meel, brood en beschuit, in 1835, 85,000 en in 1837, 802,800 ponden. Gepelde of parelgerst, in 1835, 432,000 en in 1837, 1,026,300 ponden. Stijfsel, in 1835, 10,800 en in 1837, 105,500 ponden. Onder dezen uitvoer is geen doorvoer begrepen. Uit een staat van uitgevoerde inlandsche boter en kaas, gedurende vijf jaren, blijkt dat er is uitgevoerd: boter, in 1833, 5,600,000, in 1835 6,370,600, in 1836, 8,615,000 en in 1837, 9,745,000 Nederlandscbe ponden; onder de in dit laatste jaar uitgevoerde boter is alleen uit Vriesland voor 8,870,006 Nederlandscbe ponden verzonden, en kaas, 1833, 11,365,000, 1834, 13.500.000, 1835, 13,700,000, 1836, 16,840,000 en 1837, 17,232,000 Nederlandscbe ponden. - Reeds gisteren hebben de afdeelingen van de Tweede Kamer der Staten-; Géneraal zich met het onderzoek van het gewijzigd ontiverp bezig gehouden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1