Behalve tie grondwet Zuilen nog eenige andere belangrijke wetsoutwer. pen aan ti voorgelegd worden en uwe werkzaamheid vereischen. lk verklaar hiermede de algemeene Stenden-vergadering voor geopend." De Koning is Zoowel bij het gaan naar als terugkomen van de vergader, zaal niet gejuich van de menigte zaamgekometien begroet geworden; des middags zijn de leden der beide Kamers bij Z. M. ter tafel gen'iodigd geweest. De Voorzitters van de beide Kamers zijn door Z, M. benoemd gewor. den. De verkiezing van de stad Hanover is door den Koning vernietigd geworden, zoodat de hoofdstad, bij de opening der stenden met vertegen, woordigd is geworden. De nieiiwe grondwet is reeds aan de beide Kamer» medegedeeld: - Üit Stutgardc wordt van den i8den geschreven, dat aldaar eene ont. Zettende menigte sneeuw gevallen was waardoor de gemeensehap tusschen Verscheiden plaatsen was gescremd geworden. Uit Frankfort scnrijfc men van den ajsten, dat men wegens het inval, lend sterk dooi-weder voor de dijken zeer beducht was, vooral om den iioogen stand van het water. GROOT-BR IT ANNIE. Londen den 23 Februarij. Laatstleden Dingsdag is in het Hooger-Hüis door Lord Brougham een voorstel gedaan, om met medewerking van Frankrijk Ên de Vereenigde Staten tegen Spanje en Portugal te verklaren, dat slaven handel met zeerooverij zou gelijk gesteld worden. De Secretaris voor de Colonien heeft daarop geantwoord, dat alleen Portugal met betrekking tot den slavenhandel nog aanleiding tot klagten gaf, en heeft voorgesteld om H. M. te verzoeken een tractaac met Portugal aan te gaan tot geheele wering van den slavenhandel. Dit voorstel is aangenomen. In eenc gisteren door den Lundenschen Gemeenteraad gehouden verga dering, heeft de Lord Mayor kennis gegeven, dat de stad Londen eene gou den snuifdoos, ter waarde van 100 guinjes jongstleden Woensdag aan den heer Stevenson, den Amerikaanschen Gezant in Engeland, had aangeboden, als een blijk van persoonlijke achting en van de vriendschappelijke gezind heid der stad Londen jegens de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. De heer Stevensonde doos aannemende, merkte aan, dat het wire belang der beide landen vrede was, en dat het Gouvernement ei het volk der Veree. nigde Staten hartelijk wenschten, eeuwigdurende vriendschap met Groot- Britannië te onderhouden. F R A N K R IJ K. Parys den 25 Februarij. De Wurcembergsche Zaakgelastigde heeft bij Z. M. een afscheidsgehoor gehad en zijnen opvolger aan hem voorgesteld. Men spreekt te Parys van eenen eigenhandigen brief van de Koningin van Engeland aan Koning Lodewyk Philips gerigt, om aan Hoogstdenzelven kennis te geven van de aanstaande plegtigheid der krooning, met uitnoodi- ging om ten minste ttvee der Koninglijke Prinsen derwaarts te zenden, om meer luister aan dezelve te geven. Men deUkt, dat de gezondheid van den Koning het niet verkieslijk heeft doen voorkomen, dat de Hertogen van Or leans en van Nemours zich beiden gelijktijdig uit Frankrijk zouden verwijde ren, en diensvolgens verhaalt men, dat de Hertog van Nemours alleen def. waarts door zijnen vader zal gezonden worden. z e e - t ij d 1 n g. In Tessel binnengekomen J. Hillebrands, van Surinamcn l eeft 4 sloepen tot adsisten" tie, K. Weleer, van Havana, N. Bagge, van Cep'.ioloniadezelve heeft door het ij5 -schade aan de boeg bekomen, is zwaar lek en heeft pompers tot adsistentie G. Zwa nenburgvan Lissabon, L. Storm, van Rochefort, laatstgemelde heeft op den 12 Febr. op de hoogte van Bevezier gepraaid kapt. Nannings, van Batavia, aan boord alles wel. Kapt. O. Hansen, heeft den 19 dezer bij het binnenkomen van het Nieuwe Diep de boeg- beschadigd. Het schip de Hoop, Kapt. J. H. Mtlgge, vaii Amsterdam naar Triest, te Falmouth binnen, is, volgens een brief vandaar van den 15 Febr. dien dag bij hevigen storm drif tig geworden en in de haven omgeslagen, doch het volk gered, hetzelve was van cell' nieuwe zinkenhuid voorzien geworden en gereed om de lading weder in te nemen. liet schip AsicKapt. S. Dopdenhuis, voor wijlen Kapt. A. Rietschie, van Batavia naar Middelburg, te Falmouth binnen, heeft volgens een brief van daar van den 17 Febf. na driftig geworden te zijn, en op de Westerbank bet roer verloren te hebbenden storm van den 15 dito bij Trefusispunt in 4 en 1 half vademen water in goeden staat voor des- zelfs ankers afgeredenen is daarna weder in diep water gebragt. PJUJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 26. Februarij 1838. Nederlanden. Gebl. Pruissen. Werkel.Schuld 2JpCt. 53 a 53; Dico 5 lolJaio2 Uitg- t?» t, Kans-Biljetren22}a 225 Am0rc.Synriic.4i 94?a 95 3f 77b 78Ï Hand.-Maats. 4! 17813179} Nieuwe dito..4} 99^100} Aandl.II.Spoorw. a Rotcerd. Dito a Frankrijk. Inschr, Grb. 3 pCc. a Rusland. Gb.tf.&C°.i798 5pCt.io5jaio5f l8ï? slo^aioó Ins. en Certif. 668}a 69J 18 is 5 97 !a 97t 53, 101 2 7 22}j 9+i 7®a '79s 100 105 e 105!;. 69 97 Geld!, te Lond. 4pCt. a ■Vandeelen van dito.. 112-fa 113J Spanje, Nieuwe 1835Ü 85 5pCc. 18 ai81 Ditoonbep.se....a Dito passivea Dito uitgesta Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obi.Ga//C°. s pCt. a Certificaten.2}- a Neg. Meta!iek2fa Idem5 ioi'aiö2j Dito in Lond. 5 - a Bank-Aktien.3 a Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 a - Gebl. "3 102 173ste KONINGLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. Trekking der Vijfde Klasse. 9de Lijst. N°. 24948 een prijs van 1qjc. icde Geene. 11 de N°. 10294 een prijs van f 1000. I2de N°. 9052 cn 5008ieder een prijs van f 1000. Bij vonnis der Regtbank van Eersten Aanleg te Leyden, waarne. mende de zaken van Koophandel, in dato den 20 Februarij 1838, is JO HANNES AARZIER, Boczel-Fabriketsr, wonende te Leyden, in staat van faillissement gesteld; de opening van hetzelve provisioneel bepaald op ge. meid en dag; tot Regter-Commissaris benoemd Mr. N. van PUTTKAM- MER, Plaatsvervangend Regter, en tot eigent PIETER KAREL DOEFF, Deurwaarder, wonende te Leyden. J. F. C. MOLTZER, Griffier. Heden avond verloste ontijdig van eene doode DOCHTER, M. H. van KAATHOVEN. geliefde Echtgenoot van Leyden, 23 Februarij 1838. G. D. WILLEBRANDS, Algemeene en bijzondere Kennisgeving. Heden beviel voorspoedig van eene DOCHTER, C. W. BORN, geliefde Echtgenoot van Leyden, 24 Februarij 1838. H. VEEFKIND H Zn. Heden beviel mijne geliefde Echtgenoote M. R. TOLSMA, zeer Voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER. Amsterdam, 24-Februarij 1838. A. WIJNSTROOM. Eenige Kennisgeving. Banketbakker en Conf.turier. Dordrecht den 22 februarij 183k. De Algoede nam heden van mijne zijde, mijne teedergeiiefde Echtgenoote, ANNE FRANQOISE van BEMMELEN, na dat zij voor acht dagen van een' dooden Zoon verlost wast Zij verliet mij in drie en dertigjarigen leeftijd, en doet nu de zorg voor mijne drie nog jeugdige Kinderen, op mij alleen rusten. Dl. SERRURIER, Predikant. Leyden den 25 Februarij 1838. Heden namiddag ten drie ure overleed, na een langdurig en smartelijk lijden, de Wei-Edel Gebore Vrouwe ANNA GAUTIER, Weduwe den Wei-Edel Gestrengen Heep ISAAC WILLER D.Zn., in den ouderdom van bijna 78 jareb. G. I. van LOKHORST. W. H. DOZY. Executeuren Testamentair. OPROEPING van CREDITEUREN. De Crediteuren van den gefailleerden JOHANNES AARZIER, Boezel- Fabrikeurwonende te Leyden, worden bij deze opgeroepen, om op Dings-- dag den Zesden Maart 1838, des voormiddags ten half rif uren, te compared ren voor den Heer R'gtcr-Commissaris in den Boedel van voornoemden ge. failleerden, op het Raadhuis der Stad Leyden, ter Kamer waar de liegt, bank deszelfs gewone zittingen houdt, ten einde aldaar, ingevolge bet- bepaalde bij de iste Sectie van het 6de Hoofdstuk van het Wetboek van Koophandel, werkzaaof te zijn. De eigent in den Boedel van voorschreven gefailleerden P. K. D O E F F. SIROOP van johnson. De Overheid heeft door Koningrijk brevet en ordonnantie de talrijke, rap. porten bevestigd van de bijzondere Commissiën, welke allen betuigd heb ben, dat de goede uitwerking, vooregebrage door de STROOP van JOHN-■ SONklaarblijkelijk en spoedig geweest is, in de behandeling van Hart. kloppingen, pijn voor het hart, scherpe en langdurige verkoudheid op de longen, benaainvdheid en zenuwachtige verdooving. Zie de Advertentie in N°. 22 dezer Courant van den 19 Februarij, Deze Siroop is te bekomen: te Leyden bij J. F. Zuur, Confiseur; ii* 's Hage bij Mouton en Zoon, Encrepositairen; te Rotterdam bij Loset Vorst* man-, te Breda bij van den Goorberghte Ucreeht bij Reuser-, te 's Herto. genbosch bij IVehchen te Dordrecht bi) van Goudoever. De Posten van BINNENVADER en BINNENMQEDER in het Csecilia Gasthuis te Leyden, waaraan is verbonden het opzicht over de in dat Huis gevestigde Stads-Ziekenzaai, niet den f sten Mei aanstaande zul. lende openvallen, kunnen die genen, welke tot het waarnemen van gemel. de Bediening, tegen eene billijke Bezoldiging, mee het genot van vrije Kost en Inwoning, genegen zijn, mits Zijnde Echtelieden, van den Her. vormden Godsdienst, geene Kinderen ten hunnen laste hebbende, en kun- nende lezen en schrijven, zich aanmelden, voorzien van Getuigschriften, ter Kamer van Mren. Regenten in het Cacilix Gasthuis voornoemd, des Maandags den 5 en 12 Maart aanstaande, des avonds van vijf tos zeven uren, Op een Buiten, in de nabijheid van Leyden, wordt bij twee be jaarde Lieden, in een stil huishouden, gevraagd: Eene DIENSTMEID, tusschen de 26 en 36 jaren oud, welke onder den fatsoenlijken stand reeds dienstbaar is geweest, en een Burger pot kooken kan, ook bij omstandig, heden het Huishouden kan waarnemen. Adres, met Brieven, onder let- let R., bij den Boekverkooper A. van BENTEN, op de Mare te Leyden, PUBLIEKE VERKOOPI'NO, Op Zaturdag den 3den Maart 1838, des avonds, ten zes ure, zal men in het Heeren-Logement aan den Burg binnen Leyden, ingevolge bekomen Regterlijke Autorisatie, publiek doen Veilen en Verkoopen: N°. 1. Een groot, becht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE, waarin drie Be. heden- en vijf Boven-Kamers, meest alten Behangen en met Stookplaatsen voorzien, groote Kelderkeuken mer Pomp voor Regen- en Putwater, Bin. nenplaats, Droogzolder, en verdere Commoditeiten; staande en gelegen bin. hen de Stad Leyden, aan de Westzijde van bet Rapenburg, omtrent de voorste Doelensteeg, Wijk 1 N°: 248; bij het Kadaster bekend op Sectie F N°. 298. En N°: 2. Een PAKHUISJE, staande en gelegen als voren, aan de Noordzijde van de voorste Doelensteeg, Wijk 1 N°. 248 rood; bij het Kadaster bekend op Sectie F N°. 300; welke Percelen zullen kunnen worden bezigtigd op den dag der Verkooping, des voormiddags van 10 tot 12, en des namiddags van 2 tot 4 uren. Zijnde inmiddels nadere Informatie te bekomen ten Kantore van den No. taris A. ZUURDEEG, te Leyden voornoemd. Men is van meening om op Dingsdag den 6 Maart 1838, dts voor. middags te ii ure, in de Herberg Rome, te Warmond, in het openhaar, op REGTERLIJKE AUTHORISATIEin Vier Perceelen, te Veilen en Ver koopen: Het zoogenaamde LEEN-DEN-BOERS-PÓLDERTJEzijnde uitmuntend goed GRASLAND, gelegen aan de Ade, in de gemeente Al kemade; in het geheel groot, volgens het Kadaster, 6 Bunders, 18 Roeden en 80 Ellen. Breeder bij geaffigeerde Billetten omschreven, en zijn inmid dels nadere Informatien te bekomen ten Kantore, van den Notaris KONING- te Warmond. Men is van meeding om op Dingsdag den 6 Maart 1838, des voor» middags ten 11 ure, in de Herberg Rome, te Warmond, in het openbaar te Vellen en Verkoopen: N°. 1. Eene Kapitale, hechte en sterke HEE- RENHUIZINGE, voorzien van verscheidene Boven- en Beneden-Kamers, Droog- en Turfzolders, Meiden-Kamer, Keuken, Kelder en verdere Com. modueiten, zeer geschikt voor Zomer- en Winter-Verhlijf, genaamd MlD* DENDORPmet Moestuin, Boomgaard, Hotrtboschje en Bloemperk; staan, de en gelegen midden In het Dorp Warmond, strekkende van af de Lede, waarover de Heerenhüizinge zeer aangename en uitgestrekte uitzigten is hebbende, tot aan de Dorpstraat en gedeeltelijk tot aan de twee volgende Huizen; groot, volgens het Kadaster, 50 Roeden en 80 Ellen. N°. 2. Een hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE, voorzien van on. derscheidene Kamers, Keuken en verdere Commoditeiten, geteekend met N°.71; staande en gelegen in het Dorp Warmond, aan de Straat. N". 3, Een hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE, zeer geschikt tot het doen van Winkelneering, geteekend met N°. 70; staande en gelegen in het Dorp Warmond, nevens het laatstvorige Perceel. N°. 4. Twee Par. tijen extra goed WEI- of HOOILAND, gelegen in den Zwanburger-Polder, onder Warmond, te zamen groot 2 Bunders, 71 Roeden en 10 Ellen. En N°. 5. Eene Partij extra goed WEI- of HOOILAND, gelegen in den Veer-Poider, onder Warmond, groot 2 Bunders, 29 Roeden en 60 Ellen, verhuurd om te Beweiden tot Kersmis 1842, voor de som van f 80 's jaars. Zijnde alles breeder bij Billetten omschreven; kunnende, indien de Koo. pers zulks verkiezen, de helft der Kooppenningen, op aannemelijke Con. ditiën, op de voorschreven Perceelen gevestigd blijven, en de Perceelen N°. I en 2 eiken Maandag, Woensdag en Zaturdag, vóór de Verkooping, des namiddags tnsschen 12 en 2 uren, worden bezigried, mits alvorens bij de Bewoners worde belet gevraagd. Zijnde nadere Informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris KONINGte Warmond. H. W. HAZENBERG COMP., Boekhandelaars, geven uit ten voordeele der Armen van Leyden: WINTERGIFT, Dichtstukje, door D. J, DEN BEER POORTU- GAEL. Prijs 25 Cent. By de Wed. ANTHONY de KLOP EER ttt ZOONte Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2