L E Y D S C H E 2€ A0. 1838, WOENSDAG, isw ,w'-3 fr ra **M0iasL C 0 U R A N To sS FEBRUARIJ, nederlanden. t Leyden den 2/scen Februarij. Gisteren heeft alhier op den Burg, van wege Pastoor en Kerkelijke Com 'missie van de R. K. Gemeentegenaamd de Zonde aanbesteding plaats ge- 'had tot het bouwen van een geheel nieuw Kerkgebouw met toren, volgens een daarvan gemaakt bestek en teekeni.ngen, en wei voor den som van f 63,900, door den heer Nicolaas SwarteAannemer van publieke werken wonende te Haarlem. Deze zal dan nu de derde nieuwe Rooiiisch-Kacho lijke Kerk zijn, welke sints den jare 1834 binnen deze Stad gebouwd wordt. Het Magazijn voor de Roomscli-Kiilholyken over 1838behelst eene levensschets van Oen KcrJtvooguwié». thafs Zoo zetr de aandacht. gêvesdyd is, den Aartsbis- schop van Keulen. Wij <1 nel eenen daaru»r he: vol endv- 'en -.dza.,eid:; berigt: Het geslacht der oude Karons, thans iY.ven Droste zu F''(scheringis een dor- alondste en voornaamste>in den We tphaalschen Adel; hetzelve iieefi menige eijnst en ouders. :e - ding der hoorden van het groofe Duitsciic Rijk verdiend.. De tak van dat ee^lacht, waaruit de'Aartsbisschop van Keulen is -esproten telde drie broeders, welke de Kerk in 'haren schoot heeft erlangd De oudste dier broeders, met name Caspar Maxvhiliaanis den 9 Jitlij 1770, de tweede, Franóiscus 0/£o,'de 11 1:3 September 1771, dn de derde, Clemens Align tden 21 lamnrij 1773, te Munster ••'ehoren. I Ju,mie. zeer .aan de R.; K. Godsdienst verkleefde ouders gaven'zeivcn hun het eerste onderrigt. De heer Droste zu Vi schering deed zijne drie zonen .op het C llegie tc Munster, (hetwelk destijds onder den onniiddelijkcn 111- vhied van den coemnaligen Prins. Bisschop van Munster, was geplaatst)de hoogere studie-: aanvnn-en; zij maakten cr siiellé vorderingen. Toen zij hunne studiën voleindigd haddenliet hun vader heil, ter verdere ontwikkeling van hunnen goeden aanlegeene reis dóen, rader geleide van een' geleerden en behoed/amen man, den heer Ka ter kamplater Professor in de Godgeleerdheid te Munster, die met lien Üiiitseiiland, ZwitserlandIt-lie en Suilie bezocht. Zij knoopten aldaar mee de voornaamste personaadjen tiitgc -reide be trekkingen aan, en keerden als mannen 'in hun Vaderland terug. Zij bereidden zich 1111 met den meesren ijver, om, naar hun voorneipen.,.- den. geestelijken stand te omhelzen en de heilige weidingen tc ontvangen. Caspar MaxvnUiaande oudste der broeders was op-zijn licgéndfc jaar haar de destijds bestaande gewoonte, benoemd geworden Tót Proost dei* Hoofdkerk tc Minden','dezcffdè 'stad' welke eene toevalligheid--thans zijhen broeder tot verblijf is aangewezen. - Dc?e verkiezing, die alléén "eershalve geschied was, werd later gevolgd door zijne benoemingtot Kanunnik dér kerk te Munster. Na dc Priester-weiding,den 13 'ulij 1793 te tyheina ontvangen te hebben, werd hij een jaar later tot Suffragaan of Wij Bisscboo van. Munster verkozen en als zoodanig, in net begin van 1795., tc Rome, gcpreln-'iscercf, mei den titel van Bisschop van lericho'. pen 19 Dc- eetnher 1825 werd Caspar •Maximiliimn- óp den zetel van Muhster overgeplaatstwelken hij thans nog oeklcedK Deze Premat géörf-eg zien- niet-veel veerkracht, tegen de maat regelen vai Napoleon tegen.de R.. K. feestelijkheid.. Francisciis Ott-ode tweede der drie broeders, werd in 1789 tot Kanunnik der Hoofd kerk te 'Munster gekozen. I] ij wérd daar»? Diaken, doch overleed spoed i Cleméns Aagu.fl'vérkrëc, r'eèds in 1791 ecife 'capltirlaire prebendeen den 14 Mei 1798', uit handen van zijnen-oudsten broeder., dé Tl. Priêstcy-'wijdrng. Hij werd den 9 Mei 1827 gewijd tor Bisschop, van Galama en benoemd tot Deken van het kapittel van Munster, mitsgaders -Suffragaan óf Wij'Bisschop, van zijnen broeder Caspar Miximiliaanvan Mun- st'cr. Hij was vroecer bereids-wegens lichaamszwakheid van den Vicaris-Generaal'en oiid VirKs er doorden Prins-IpsscGop van Munster tot let beheer van lret uitgestrekte j:erk?dtstrict verkozen, en zulks op naauwelijks dertigjarigen ouderdom, en ofschoon .hij op dat 00 e. blik het Jon es te lid des kapittels was. Zijn eerstq.wcrk was de.hernieuwing van hei Seminarie. Toen het oude kapittel van Munster in 1812 ontbonden en door een ander vervangen werdwas Clemens August vërpli t zich te verwijderenen liet beheer over te geven aan den Graaf- van Spiegtl'tot Dessenbergdien Napoleonop de aanbe veling van den Baron Louis, tevens tot Bisschop had benoemd, ën die zonder wcérzin er de bedieningen- van uitoefende. Bij den val, van Napoleon Iverd het d.oor hem inge stelde. kapittel weder ontbonden en Clemens August aptjerjnatfl cerufjgeroepen en totVicaris- Generaal-capitulair benoemd. -Van dit Qogenblik 'duurt de strijd, tusschen hein en de Pruissische Regerihg gevoerd. v Laatstgethelde Regering, tot'welker btstuur VVestphaïen was overgegaan, rigttc in iBitf te Munster eèn gemengd consistorie op, dat belast was met het beheer der zaken van de eeredienst en het openbaar onderwijs in het gewest. De heer Droste kwam tegen sommige der bij .de verdiepingen deswege gemaakte bepalingen op, als beschouwende die strijdig met de léer;der tucht der kerk. Tijdens het Congres van Aken, bood hij den-Koning en den Kanselier v.an liet Rijk ccile in dringende bewoordingen gestelde memofie aan waarin Irij de pógingen van het consistorie, aanslagen tegcri dc Vrijheid eb régten "der kerk heette. Zoowel ter zake van de gemengde huwelijken, bij de oprigting: van de Universiteit van Bonn., als elke andere gelegenheid,-vvadr hij meende dat het ge'ooi' gevaar liep, liét hij zich hooren. Mem kent dc lijnregt; verschillende beschouwingen .over deze zaken. ~D,é zetel van Munster, welke zoo lang hadopengestaanwerd eindelijk vervuld en Fau's Plus FlI plaatste aan het hoofd vah dif Bisdom den ótrd Priirs-BisStrhop van Corvcy, die'cr den 7*JuIij 1821 bezit van nam. D^eze kerkvoogd bemerkte ecihier spoedig- dat hij niet; meer bij'magte was onï zelf clit uitgestrekte Diocees tc béheeren en de zwarigheden, welke reeds zijne eerste handelingen deden ontstaan, maakten hein zoo neerslag tigd:lt hij in de maand October van hetzelfde jaar Munster verliet, om zijne dagen elders, in rust te eindigen. ISu werd er een pro-Vicarisbenoemd0111 de zaken van Het Bisdom te bbneeren. De lieer Droste zu Fischeringdie er'zith reeds van had verwijderd zon derde zich meer en-meer af. Het Clementijnsche gasthuis, hciwëlk hij-zélf gesticht hrd koos hij tot zijn verblijf en het. was daar, aat hij verbleef sedert hij het beheer van het Bisdom Munster had laten .varen, tot dat hij tot Bisschop van Galama en Deken van het kapittei van Munster werd benoemd, welk laatste, zoo als bovengezegd is, den 9 A- ril 1827 plaats greep. 'Gedurende achc jaren bleef hij in deze nieuwe betrekking, zich bejag htnidende met de zaken van zijn beheer en dc openbare prediking. -In 1835 werd hij' rot den bisschoppelijken zetel van Keulen geroepen. Den isten Fe- bpuarij'.des volgenden, ja ars werd hij te Rome gepr^coniseerden nam in Mei, van dat jaar bezit van zijn Aartsbisdom,, De"jongste gebeurtenis met den Prelaat liggen te versch in het geheugenom te behoeven herinnerd te worpen Van hein zijn bekend dé volgende werken: i°. 'Over de Godsdienstige vrijheid-der Katlio- lijken. Munster 1817; 20. 'van de wadfhëid en de vrijheid der KerkFrankfort 1818; 3°. verslag over eene proeve van behandeling der zieken in het gasthuis te Munster l)us- seldorp 1819; 40. over de vereenigingen der Zusters van liefde Munster 183350. Proeve om het innerlijke gebed of de overweging gemakkelijk te makenMunster 1833. Men meldt uit 's Gravenhage van den 26 Febrnarij: f Van Regeringswege is aan de fabrijkantenleveranciers van wollen stof fen voor bet leger, eene tijdelijke verhooging van de standprijzen dier stof fen, over 1837 vastgesteld, toegestaan, ten bedrage van vijf perCentover de hoeveelheid militaire lakens en saaijén, welke door hen, gedurende dat jaar, aan de corpsen van het leger is afgeleverd. Bii besluit van Zijne Majesteit is benoemd: Tot Burgemeester en Secretaris der gemeenteHoogwoudP. ELevert Bij Zijner Majs. besluit van den 14 Febr. 183^N°. 72. is rot Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg te Dordrecht benoemd Mr. If. M. Vockestaert. Door Zijne Maj. is tot Notaris te Katwijk benoemd C. Quintirig van Pelt te Alkmaar J. G. Verhoef. F* In plaats van den onlangs overleden Utrechtschen Hoogleeraar G. Mol, is door Zijne Maj. benoemd de heer Ri van Reestot dus verre tijdelijk aan de Hoogeschool te Utrecht als Hoogleeraar toegevoegd. De Vice-Superior der Hollandscbe zending en Zaakgelastigde van het Hof te Rome bij Zijne Maj. den Koning, Antonius Antonucciheefc wederom bil den aangevangen vasten aan de Roomsch-Katholijken eenen herderlijken brief afgevaardigd, welke op Zondag den 25scen dezer in alle R. K. kerken van dit Rijk is voorgelezen. Naar men verneemt, is de corvet AmphitriteKapitein-Luitenant ter ZetTengbergenbenevens de brik Pettikaan eu het transportschip Dordrecht bestemd, ótn onder het -opperbevel van den Generaal-Majoor Verveer, bij de expeditie, naar de kust van Guinea, te dienen. IJ e Stdars-Courant van gisteren bevat over den staat der rivieren, onder dagteekenisü! M G :-venha,.-,e iTen 25 Februarij, het volgende: Op onze Neu.-iandsche bpven-rivieren werd, volgens de laatste'berigtén éenige rijzing van water bespeurd, doch het ijs zat aldaar nog onbewegelijk' vast. De lage waterstand in den Rhijn te Dnsseldorp en meer .benedenwaarts, alsmede op de Nederlandscbe riviertakkenverge eken niét deh aanwas van vvarer en hoogen stand te Keulen, versterkte steeds het vermoeden dat* er" tusschen die star! en Dnsseldorp aanmerkelijke ij'sstoppingén bestaan, en des- kn -digen acbcên dan ook de vrees, die men voor doorbraken cp den Pruissi- schen Nederrhijnvóór nog het ijs hier te lande los gegaan zal zijn, koes tert, niet geheel zonder grond. Op de Waal voor Huihuizen en in dien om trek had het ijs den sasten nog de dikte van 38, en zelfs van 50 en 53 duim. Den 22Men werd de rivier voor S'eeuwijk nog met geladene voertuigen ge passeerd, en had het ijs toén'aldaar de dikte van 32 duiihen. Te Deventer geschiedde den 23Sten de overtogc van den IJssel weder op de schipbrug. - Uic Dordrecht meldt men van den 26 Febrnarij: Achter dit éilaifd breekt het nog vastzittende ijs gaande weg af, en vormt op die wijze thans veel driifijs tusschen den Moerdijk en Willeiiisdorp. Mct'i passeert het nog met schiecscho.uwenmaar deze vallen er gedurig door zoodat het alle kracht schijnt verloren te hebben, en bij voortdurenJen dooi aldaar onverwijld geheel opbreken moet. Uic Heerenveen meldt men van den eisten dezer; In den nacht van den I7den op den i8den dezer is eene woning, staande aan den Straatweg onder de gemeente Terband, eene prooi der vlammen ge worden. De brand was eensklaps zoo geweldig, dat de man, vrouw en twee kinderen ter naauwernood hun leven hebben kunnen redden; terwijl een kind van zes jaren, benevens een jongeling in de vlammen zijn omgekomen'. De oorzaak van den,brand kan niet met zekerheid worden opgegeven. PORTUGAL. Lissabon den 15 Febrnarij. De dagbladen 'van deze dagteekening schilde ren den staat van Portugal, ook vooral wac het financie-wezen becrefc, bij voortduring nog als zeer treurig af. Er is een proclamatie verspreid geworden van Don Miguelwaarin hij zegt, spoedig in Portugal te zullen wederkomen. Dezelve draagt de dag- Teekening van 2 November 1837, en men vindt er de volgendp beloften in: „Zoodra.ik den grond van mijn en uw geliefd vaderland heb betreden, zal mijne eerste zorg zijn, om onze aloude inzettingen te herstellen en te ver beteren. ïk zal geen öogenolik dralen, om de Cortes van Lamego bijeen te roepen, opdat ik omringd zij door mannen die regtschaoenheidbelangloos heid enkennis van de verschillende takken van het bestuur, maar bovenal het vertrouwen des volks bezitten,. Moge ik genoeg bij'tijds komen, om hec bloed, dat uit zoo vele wonden vloeit, testelpen, en aan uwe menigvuldige, ja alles overtreffende en overstelpende rampen een' einde te maken. Mijn hart. gevoelt eene aangename gewaarwording, wanneer ik.de Portugezen in geen a der licht, dan als mijne kinderen beschouw; en wanneer ik 11 allen op hec punt zié van in. eene zee van bloed om te komen, kan ik geen uwer als mijn vijand aanzien. Eene onuicwischbare vlek zou intusschen op mij be eer worden "geworpen, indien ik moordenaars rondom mii riep, 0111 mijne zaak re verdedigen: en aan den anderen kanc zou de opregte belijde.- nis der Kathofijke godsdienst, waarop ik mijnen roem stel, lijnregt strijden met de minste schaduw van toegevendheid, die ik ten aanzien van heilig schenners moge coonen. De schuldigen 'dits aan moord en heiligschennis, zullen de eenige uitzoncféring uitmaken van de algemeene vergiffenis, die ik.coezegge, en op de plegtigste wijze, Voor God eft voor de menschen'; beloof te handhaven*.'" SPANJE. Bertgten over Parijs van den 25 Februarij. De nieuwe colonne Cariistendie onder Guergue staatzou binnen kort den Ebro. overtrekken en zoo als door sommigen gemeld wordt, zou Don Carlos deze expeditie, die 25 a 30 (bataljons sterk is, vergezellen. De F ansche Messager bevat eene correspondentie van Bayonne van den 18Februarijinhoudende, dat Espartero bij zijnen laarsten togt naar Esceila door de Gajiiscen een., gevoelig verlies zou geleden hebben, en daardoor ge- noodzaakt zijn geworden naar Logrono terug te trekken. Die berigt eclucr verdient bevestiging. Uit Madrid schrijft men van den i7dèn döc de Infant Francois dePaule, jongste broeder van Don Carlosdie door de Koningin-Regentes nier tot Se nator benoemd is, regtscreeks bij den Senaat zijn regt heefc doen geldenj' om in dat ligchaamvolgens de constitutie, te worden opgenomen. Blèrt meent echter, clac de constVtbue tegen hem is, daar dezelve slechts spreekt van de Prinsen van Koninglijken bloede, welke in eene directe lijn van den regerenden Souverein afdalen, en DonFrangois is slechts de oom van dfe jonge koningin. DUITSCHLAND. Z. M. de Koning van Hanover heeft den 2osten dezer de Stenden-Verga dering met.de volgende aan«praak geopend: DoorluchtigeHooggeborene, iVaardigeLieveGetrouwe l „Eindelijk is. tot mijne groote vreu.gde hec oogenblik verschenen, waarop ik u, waardige Stenden des Koningrijk*, om minen troon ve gaderd zie. „Toen ik mij genoopt v<ond+ de verbindende kracht der S acs-grondwet van 26 September 1833, hij mijn patent van 1 November 1837 voor opge heven re verklaren, poogden sommige lieden aan het denkbeeld ingang te verschaffen, dat ik alleen naar willekeur de Redering over de door de Godde lijke Voorzienigheid aan mij toevertrouwde onderdanen wilde voeren. „Ik heb altijd eenen afkeer gehad van willekeur in de Regering! Alleen naar de wetten en het regt wil ik mijn geliefd volk regeren! „Om i), waardige Stenden, van de opregcheid dezer gezindheid eén spre kend bewijs te geven; zal het ontwerp eener nieuwe grondwet voor mijtf Koningrijk ter overweging aan u voorgelegd wordenhetwelk gegrond is op die beginselen, bij welker inachtneming Duicsche volken zoo lang geiukkig geweest zijn. Ik koester de vaste hoop, dat mijne en uwe inzigten omtrent alle wezetil lijke grondwettelijke bepalingen volkomen zullen overeenscemmèn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1