I -„'fee twee wijzen van aanneming en niet-aanheiiing van eenig besluit des Koiifugs, in art. 109 en no voorkomende," aldus vervolgt de Commissie, -J, hadden den tvenscn op de ondervinding van vorige raadplegingen Steunende doen opkomendat er cusschen deze twee uitersten eer. middenweg geopend "wasdien men inslaan 'kon, wanneer mer. geen genoegzamen grond vond, om een tier andere te gebruiken, hetzij door verzoek van eene gedee'teliike verandering, hetzij door het aannemen onder zekere voortvaarden. Minder zwarigheid echter is hierin gelegen, daar de Sotivcrein, indien men hem op '.iet een of andere fiiin voldoende opmerkzaam maakt, HoOgstdeszelfs voorstel kan intrekken; en de Staten-Generaal door art. 115 in het algemeen hereg. igd zijn hem voorstellen te doen, waaronder Sus ook begrepen kan zijn het gerZöek tot intrekking of verandering." Ook het 141 artikel, hetwelk bepaalt, dat in de vergadering van dé Sta. ten der provinciën, tot het nemen van eenig besluit, de tegenwoordigheid van meer dan de helft der leden vereisent wordt, ontmoette eenigen tegen stand, die uit de rooeijelijke uitvoering van deze bepalingen in zekere jaar getijden en bij andere beletselen, die alzoo den loop der zaken zou kunnen stremmen, geboren wierd. Eveneens vond men er bedenking in, dat in art. 144, bij de keuze, die de Staten der provincie van de leden der Tweede Kamer hebben, de verpligting was vastgesteld, zoo veel doenlijk, uit alle de oorden der provincie leden te kiezen, zonder bijvoeging der verpligting-, dez-eive uit alle standen te nemen. Het VI hoofdstuk" gaat de Commissie wat verder voort, „hragt ons tot de zaak van de godsdienst, waarin 's menschen dierbaarste belangen zijn op. gesloten, maar die tevens van zulk een teederen aard is, dat wij niet zonder huivering, maar echter met het verlangen naar de grootste onpartijdigheid U Edel. Mog., onze aanmerkingen gaan mededeeiën. Wij vermisten hier, en wij vermisten ongaarne, het 133 art. der nog (in 1815) bestaande grond, wet, waarbij bepaald wordt, dat de Christelijke Hervormde godsdienst die van den Souvereinen Vorst is. Men zal het ons niet ten kwade duiden, dat wij gehechtheid toonen aan eene leer, om welker vrije uitoefening onze vaders eenen moeijelijken strijd van tachtig jaren hebben volgehouden; dié aan onze landen vele nijvere vreemdelingen tot nuttige ingezeten bezorgde, en die ontegenzeggelijk veel tot'den bloei en luister onzes Vaderlands heeft bijgedragen. Zonder iets te willen Detwisten aan onze landgenooten van eene andere leer, zonder hun iets van de vrije uitoefening van hunne belijdenis en hunne gebruiken en kerkelijke inrigcing te willen ontnemenmeenden wij, dat hun belang en hun onbetwistbaar regt gewaarborgd was, door de vol strekte meerderheid, die zij bekomen, door de vereeniging met Belgie, ert van onze zijde zou een Vorst, die onze leer belijdt, het evenwigt hersteld en volkomen gemaakc hebben. Dan de toegevendheid die er vereischt wordt otn de vereeniging volledig re makenen die wij vertrouwendat wederkeerig zijn zal; het verlangen van de meerderheid der ingezetenen des lands, die even als wij door langdurig bezit aan hunne voorregcen gehecht zijn; de edele gevoelens van het thans regerende Huis, hetwelk gehechtheid aan voorvaderlijke leer met verdraagzaamheid in den volsten zin paart; de geest des tijds, die bij alle gezindheden meer toegevendheid heeft doen geboren worden; dit alles moet ons tevreden stellen, en met vertrouwen doen ver. wachten, dat, ook zonder verdere bepalingen, het behoorlijk evenwigt niet zal gebroken wordenterwijl bepalingen op onafzienbare tijden en in alle omstandigheden toch geen' veiligen en onveranderliiKen waarborg geven kun. nen." Eindelijk vond de Commissie nog bezwaar in art. 207, alwaar men de loting gedurende vijf jaren, gelijk zij zich uitdrukt, als eene overtollige rooeïjelijkheid van de dienst zou kunnen beschouwen. „Alle de bedenkingen die gemaakt zijn, en die nog gemaakt kunnen wor den," aldus besloot de Commissie: „zoo zij ai niet geheel uit den weg ge. ruimd zijn of kunnen wordenzijn nier in staat op te wegen tegen de voor deelen, die de grondwet aanbiedt. Vele bezwaren zullen door den tijd weg geruimd worden, of gewijzigd en verbeterd; en er zijn fondamenten gelegd, die door de wijsheid en de ondervinding opgetrokken kunnen worden. Onze vrijheid, onze veiligheid, onze rust, het ongestoorde bezit onzer regten en goederen, is ons door deze grondwet gewaarborgd, en zoo het den Albestuuri. aer behaagt zijn' zegen óver dit goede land te gevenzullen onze kinderen heilzame vruchten kunnen genieten van het werkhetwelk wij eenstemmig U Edel Mog. ter aanneming durven aanprijzen." Van dit belangrijke rap port, heeft men vermeend een eenigzins breedvoerig verslag te moeten doen; omdat hetzelve, naar men gelooft, niet algemeen bekend is, en ook heden ten dage wel der aandacht waardig schijnt te zijn. Inttisschenmoet men daarbij opmerken dat, niettegenstaande alle deze aatl- merkingen, de Staten-Generaal der vereenigde Nederlanden den 18 Augus tus 1815 met 101 eenparige stemmen (zij waren in dubbele getale bijeenge komen), de tegenwoordig nog bestaande grondwet hebben aangenomen. XIV. Ten slotte komt onder de bijlagen voor eene schets der grondwet voor de vereenigde Nederlanden, voor zoo veel betreft het tweede hoofd, stuk, de Staten-Generaal, ontworpen door G. K. Graaf van Hogendorp.weUte Schets ten leiddraad heeft gediend der deleliiratien van de Commissie, bij besluit van den Souvereinen Vorst, van 21 December 1813, benoemd, tot bet zamenstellen der constitutionele wetten voor den Staat der vereenigde Nederlanden, In deze schets, welke van den milden geest des-vervaardigers getuigt, komen onder anderen, als bepalingen voor, dat de Staten-Generaal bestaan uit Afgevaardigden van alle de provinciën en landschappen van de vereenigde Nederlanden, voor elke vijf en twintig duizend zielen, één Afgevaardigde; dat het hoofd van het Departement van Financiën jaarlijks aan de Staten- Generaal een uitvoerig verslag doet van het gebruik der aangewezen midde len van het Vórige jaar, welk verslag door den druk publiek gemaakt wordt; dat de Staten-Generaal op verzoek van de Staten van twee of meer provin ciën, in geschil met elkander zijnde, eene Commissie mogten benoementen einde het geschil in der minne bij te leggen, en de wegen van regten voor te komenenz. Ook werd er in deze schets voorgeschreven, dat de Staten-Generaal jaar lijks zouden raadplegen over de verbetering van de volksscholen en het arm. bestuur, en de vast te stellen wet op de publieke opvoeding jaarlijks zouden overwegen. Hieruit schijnt te zijn voortgevloeid, dat art. 145 der nog be staande grondwet deS jaars 1815, van de veronderstelling uitgaat, dat er vet. ten zullen bestaan opzigtelijk de bescherming der verschillende godsdienstige gezindheden, en derzelver uitwendige eeredienst, het openbaar onderwijs en armbestuur, de aanmoediging van den landbouw, den koophandel, de fa. brijken en trafijken enz. Uit deze mededeeling zal, naar nien meent, voldoende gebleken zijn dat van het door den Baron de Geef vervaardigde werkje, als eene handleiding van de vroegere werkzaamheden der Kamer, dikwe.rf met goed gevolg ge- brnik gemaakt, en deszelfs inhoud in vele opzigten werkelijk belangrijk ge noemd kan worden. ZEE-TlJDING. ïn Tcssel niéts s-ennsseerd. Knpt. T. M. OmkUevoerende liet schip Lisetle Carolinevan Bordeaux naar Am- Sterdam, in liet Nieuwe Diep binnen, mcidt daar van den 21 Febr.darbij deszelfs stran ding te'Petten ("bevorens gemeld), de Equipagic niet gered en hetzelve geenszins daar door verlaten seworden was, zijnde het schip door dezelve met behulp van de aangeno men bom, sloep en Tg manschappen weder af en in Te.scl binnengebragtde bekomen Tekkasie scheen te verminderenzijnde ook het laatste gedeelte der lading weder ingeno men en de schooijerschuit afgedankt. Kapt. P. Huidekopcr, van Batavia 111 Tesscl binnen, rapporteert den 24 Jan. op 28' N. breedte, W. lengte gezien te hebben eene Hauibargscbe bark, toónende vlag am N*. Ti. knpt. H. G. Mecrerna.,.'van Bordelux nner Antwerpen, te VHsshven binnenbeeft den 13 Febr. on de hoogte van Dnuvres met O. wind gezien, eene smak, tonnende Veri- damscbe Coücjie viae niet de lerler B zijnde die van Kapt. D. Flik voerende iiet schip Johanna Hillrgondavan Petersburg na-.r Bordeaux, hebbende alstocn no da ten reis De nink de Vrouw Maria Elizabeth, ballast, van Harwich naar Sckcvenlngcn, is den l3 Febr. te Yarmouth bbinengeloopen. Het schip Mr.ria.J0hr.m1a, Kapt. A. van der Werdenvan Villanova naar Rotterdam laatst van Falmouth, is den ipdeil, en het schip mixten. Kapt. C. Bolin, van Alexan dria naar Amsterdam, den 19 Febr. te Ramsgate binnengcloopen het laatste met verlies van zeilen en andere schade. Ret schip de Kleinkinderen, Kapt. D. M. NoOrdlioek, van I.issabon naar Vlaardiimcn is den 1 p Februarij te Douvres binnengcloopen. Het schip Jdairr-al Tromp, Kapt. P. Kerkhoven, van Batavia naar Amsterdam is den 19 Februarij te Portsmouth binnengcloopen. Het schip llaitnah, Kapt. Buxxill, van' Buenos-Ayres naar Rotterdam, te Cowes bin- ben, heeft den 18 Februarij deszelfs reis vervolgd. PRIJS-COURANT der EFFECTEN. Amsteraam den 24. February 1838. Nederlanden. Werkel.Schuld2}pCt. 53^8 53J Dito 5 ioijaio2 Uitg. Kans-Biljetten.... 1 Amort.Syndic. 4^ a 22|a 22, 94'!3 95 77\3 78J Hand.-Maats. 4: 178^179 Nieuwe dito.. 4*99! aioo, Aandl.H.Spoorw. a llocterd. Dito a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCc. a t5 a Rusland. Gb.//.&C°.I798 5pCc.io5,ajo5i _,8»« J!) 5 -105,3104 Ins. en Certif. 669^ 69^ i8sï 597»3 97» Gebl.j 53 r ioi, "is 94 e 78 >7»! IOO i°5f 105 69 97 Pruissen. Geidl. te Lond. 4 pCt. a Vandeelen van dito.. a Spanje. Vieuwe 1835 85 5pCt. 18 ai8J Dito onbep. st.a Dito passivea Dito uitgest5^3 5J Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obl. CollC°. 5 pCt. a Certificaten.2!-a Neg. Metaliek2fa Idem5 102 a 102j Dito in Lond, 5 - a Bank-Aktien.. 3 a Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 a - Geb!» De Prijs van de BOTER aan de Waag binnen Leyden. Zaturdag den 24. Februarij 1838. Van 37 tot 39 gulden. De Kommisie van Landbouw in Zuid-Holland, maakt hiermede, ter voldoening aan Zr. Majs. Besluit van den 10 April 1822, NL 12, bekent! dat de Keuring der Springhengsten dit jaar zal plaats hebben, als volgt: Te Dirkslandop Dingsdag den 6 Maart, des morgens ten eif ure. Te Briel/e, op Woensdag den 7 Maart, des morgens ten tien ure. Te Dud-Beijeriandop Donderdag den 8 Maart, des morgens ten tien ure. Te Voorschoten, op Maandag den 12 Maart, des morgens ten eif ure. Te Uorinchem, op Donderdag den 15 Maart, des morgens ten negen ure. Zullende de Premie of vergelijkende Keur plaats hebben te Rotterdam, op Maandag den 2den April, des middags ten twaalf me. Wijtlers dat ie Kommissie, na den afloop der Hengstenkenren, op dezelfde plaatsen en dagen Keuren zal de Vierjarige Merrien, welke de Eigenaars, mgevo'ge Art. 33-38 van het Reglement voor 's Rijks Stoeterijen, (.vaar. van zijlieden inzage kunnen krijgen bij de Burgemeesters hunner Gemeen, ten), zouden verlangen door Hengsten uit 's Rijks Stoeterij te doen dek ken, ter bekoming van de. Premie, ad f 75. 's Gravemiage, Uit Naam der Kommissie van Landbouw voornoemd, den 20 Februarij 1838. JOAN QUARLES van UFFORD, Secretaiis. LEYDSCHE SCHOUWBURG. Op Maandag den 26 Februarij 1838. DE KRUISVAARDERS, Tooneefspel, in 5 Bedrijven, naar het Hoog duitse) van A. von Rotzebuedoor J. S. van Èsveldt Holtrop. Versierd met deszelfs Costumes, Decoratiën en verderen Tooneelmatigen Toestel. Na hetzelve: Het DAL van BARCELONETTE, of de te ZAV1ENKOMST van TWEE HERM1TEN, Blijspel, met Zang {Vaudeville}in één Bedrijf, naar het Fransch van Dieuiafoy en Gersin, door J. li. d. V. H. Versierd met deszelfs Toestel. HALVE LOTEN worden eerst na half Negen Ure afgegeven. De Aanvang ten Zes Ure.) Heden avond verlosre ontijdig van eene doode DOCHTER, M. H. van KAATIIOVEN, geliefde Echtgenoot van Leyden, 23 Februarij 1838. G. D. WILLEBRANDS. Algemeene en bijzondere Kennisgeving. Heden beviel voorspoedig van eene DÖCHTERC. W. BORN, geliefde Echtgenoot van j Leyden, 24 Febrüarij 1838. H. VEEFKIND H.Én. Heden overleed, na eene langdurige ziekte, mijn beminde oudstei Zoon, PETRUS CAROLUS, in den ouderdom van omstreeks acht en i twintig jaren. Rotterdam, 19 Februarij 1838. H. TOLLENS Czn. Dordrfciit den 22 Februarij 1838. De Algoede nam. heden van mijne zijde, mijne teedergeliefde Echtgenoote, ANNE FRANQOISE van BEMMELEN, na dat zij voor acht dagen van een' dooden Zoon verlost was. Zij verliet mij in drié en dertigjarigen leeftijd, en doet nu de zorg voor mijne drie nog jeugdige Kinderen, op mij alleen rusten. Dl. SERRURIER, Predikant A. HOLLANDER, op de Breedestraat, Wijk 4 NL272, te Leyden, heeft de eer hare geëerde Begunstigers bekend te maken, dat haar Maga. zijn op nieuw van een fraai ASSORTIMENT Parijssche Modellen van HOEDEN en MUTSEN is voorzien. Daar zij dezelve ver beneden de gewone Prijzen heeft mogen, aankoopen,. zoo is zij daardoor in staat ge. steld, dezelve ook tegen ZEER VERMINDERDE PRIJZEN te debiteren. VERKOOPING in de Stads Bank van Leening te Leyden, op Dings, dag d.en 13 Maart 1838, des voormiddags ten 10 ure,- van VERSTANE PANDEN, zoo van Jnweelen, Goud, Zilver en Horolpgiën, als van Wol. len, Linnen en andere, zoo gemaakte als ongemaakte GOEDEREN, be. leend in de maand November 1836. Zijnde daags vóór den Verkoopdag, des voormiddags van 10, tot des na middags ten 2 ure, voor een ieder te zien. 1 ga. By de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden, 2e

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 4