48. E 'rtlv'evërgroor. Im-deze stad ms liet, wei is waar, op den iaatstèn Ker«. nacht buitengewoon stildaar vele Stodetueti zich ditmaal naar hu's begeven hadden. Bijna al de afgereisden zijn nil echter terug, zoodat ongeveer 900 óngeiieden zich thans aan de Universiteit bevinden. De gewone vlijt is met de orde bij dezelve weder gekeerd, [iet vertrek der 7 Professoren heeft eene aanmerkelijke ledigheid veroorzaakt, welke men tracht,aan te vullen, door a air «lid ere Hóogleeraren -eenige der do or hen onder we ze ne vakken op te dragen,, en voor de overige vreemdelingen te vinden. liet verlies van Jacob Grimm wordt minder gevoeld, daar zijne vorirlezin. gen. hoe geleerd ook, niet tut de noodwendige behoorden. Het gemis, der collegien van Dahlsnr.n en Ewaid is meer te betreuren. Behalven bij de 6 Professoren, die door eeneu onderteekenden brief, iti de buitenlandsche dagbladen geplaatst, hebben bekendgemaakt, in h,oe verre zij in gevoeien mét de 7 antj^jeuvjrffsjjyltjisft, zijn de collegien van alle professoren weder geopend. De heer Qttfried Muller beroemd Archeoloog en Philolobg, een van deze 6, zou zeer bezwaarlijk te zijn vervangen; de heer Hofraad Causs, die als Astronomist en Mathematicus allervoordeelingst bekend, en schoon vader is van Ewaid, heeft thans besloten hier te blijven. Moéijeiijk zou hij eene zoodanige plaats, als hij hier bekleedt, en welke zoo geheel voor hem geschikt is, we tier vind en. In -Breslau is in het begin van deze maand de wolmarkt zeer levendig geweest, 'Drie Engelschen hebben ongeveer 2,000 centenaars wol gekocht, terwijl voorts nog 1,000- cent. voor Engelsche rekening werden opgeruimd. Ook binnenlandsche fabrijkanten hebben bij herhaling inkoopen gedaan, waar door de voorraad tot op ongeveer 4,500 cénr. is verminderd, bestaande uit ten naastenbij 1,000 Cent. Russische1,000 cent. Oostenrijksche2,000 cent. SiiesiS'che, grootendeels zomerwol, zoodat noch de voorraadnoch de sor tering aanmerkelijk is. F R A N K R IJ IC. Parijs den 19 Februarij. In eene der laatsee zittingen van de Kamer van Afgevaardigden is over een verzoekschrift gehandeld van zekeren geneesheer in het arrondissement Duinkerkendie het .verlangen uitte, dat bij de ÊVan- sche .troepen in Algiers aalmoezeniers of geestelijken mogten worden geplaatst, opdat de voor het vaderland strijdende soldrcen niet in hunne laatste oogen- blikken, zoo als thans het geval was, te vergeefs de vertroostingen der gods- diensc mogten inroepen. De Generaal Lavdet ,de Minister Barthezn andere leden der Kamer ondersteunden dit verlangen vooral ook op grond, dat men aan de Arabieren toonen moest, dac de Franschen geen volk zonder godsdienst wa ren. De Voorzitter Du pinofschoon het dioel van het verzoekschritt goed keurende, zeide in deze> wijze van verdedigen daarvan iets stuitends te vin den, daar de godsdienst ?geen zaak van vertooning of uiterlijk en schijn, maar de vrucht"'van innerlijke overtuiging behoorde te zijn. De leden der uiterste linkerzijde bestreden het verzoekschriftvooral ook omdat zij bij den steller daarvan het denkbeeld verondersteltom broeders van de eene of andere geestelijke orde naar Afi>ik--a te zenden. Er werd desniettemin met eene groote meerderheid tot het verzenden van het verzoekschrift aan de Ministers, en dus eenïgermate tot het. billijken daarvan, besloten. Den 19 Fepruarij is door de Ministers in de Kamer van Afgevaardigden eene aanvraag van 1,500,000 fr. geschied, hoofdzakelijk moetende strekken, om in de geheime uitgaven te voorzien, \yelke besteed moet worden, om de staatkundige misdadigers, die amnestie verkregen hebben, te bewaken. -7- Vervolger.s heeft de heer Qouin zijn voorstel ontwikkeld over de conversie der 5 pCc. renten. In de Kamer der Pairs heeft de wet, omtrent het pensioen voorde weduwe van dén Generaal Damrémont tegenstand gevonden; men heeft zich beklaagd, dat dè 'Generaal de Bourmontde verwinnaar van Algiers, van de lijst der •Maarschalken van Frankrijk is uitgeschrapt. De heer Vïllcmain heeft daarop een amendement in de wet weten in te lasschen, ten gevolge van hetwelk de tvet wederom aan het oordeel der Afgevaardigden moet onder, worpen worden. De Minister van Binnenlandsche Zaken, Graaf Montalivetheeft door de Prefekten doen bekend maken, dac de geldboece, welke tot dusverre werd opgelegd aan die huisbewoners, in wier schoorsceencn brand ontstaat, is afgeschaft, teneinde hen niet te nopen met het inroepen van hulp te dralen. De Ministeriele dagbladen spreken de geruchten tegen van de onge steldheid des Konings. Voor eenigen tijd is gemeld geworden, dat de Hertogin van Orleans zich in gezegende omstandigheid bevond; thans berigt men, dat die tijding te voorbarig is geweest. In Frankrijk gaan 2,332,580 kinderen school, namenlijk 1,388,964 jon gens en 943,616 meisjes; hetgeen dus bijna twee kinderen op dertig inwo ners maakt. De kosten der scholen beloopen 9,017,427 fr. Z F, E T Ij D I N G. In Tessel binnengekomen PV TTuidekopervan Batavia, B. J. ïpsen, v?.n Surinamen beide hebben 2 sloepen tot odsistentie bij zich, K. Haasnoot, van Lissabon, T. M. G'.iodde, van Bordeaux, laatstgeuielde heeft een sloep en pompers tot adsistentie bij zich. Het schip FaedreneslandetKapt. A. P. Ljungquist, van Siokholm naar Amsterdam, te Lyn°oer binnen (bevorens gemeld) was den -23 jan. aldaar nog liggende. De schepen llchdïikr, Elizabeth, Kapt. A. Riedyk van Smyrna naar RotterdamNes* ~hun Kapt.: Phllard', van Mobile, en Martina, Kapt. J. P. Boer, van Olcson, beide naar* Amsterdam zijmden13-Febr. te Douvres binnengeioopen met Verlies van zeilen en schade aan h.et'jJOfiEV).'^ v Het schip de Kapt.^C. Hofkervan Surinamen naar Amsterdam, is den 15 Febr. zwaar lek én met schide aim de zeilen enz. mede te Douvres binnengeioopen, moest lossen. Het schip Carl GustafKapt. P. E. Ijsberg, van Smyrna en Samos naar Amsterdam, te Douvres binnen (bevorens gemeld), is den 13 Febr. van de quarantaine ontslagen. Het schip de ScheldeKapt." C. M. van Dyckeden 6 Nov. van Batavia naar Rotter dam vertrokken, is den Febr. te Dartmouth binnengeioopen. De schepen PliénomèneKapt. F. P. Hoedt, van Batavia naar Rotterdam, Nico!aas Witzcn, Kapt. F. Lange, vah Surinamen naar Amsterdam, zijn den isden, de Koop',ïcn~ del, ICrfpt. F. Popken, van Surinamen, William PennKapt. R. Pullen, van Bueilos- Ayres, beide naar Rotterdam den 15 Febr. te Plymouth binnengeioopen. Het schip de President SchimmelpenninckKapt. A, Nannings, van Batavia naar Am- Sterdam, was den 13 Febr. op de hoogte van Dartmouth. Volgens een brief van Kapt. S. H. Veer, voerende het schip Elizabeth Anihonir. vin Dordrecht naar Batavia, in dato 27 Dec., was hij toen in goeden staat en aan boord alles wel zijnde zeilende op 2° 22' N. breedte, 200 35' VV. lengte van Greenwkn (NB. Dc Kapt' van een te Bristol aangekomen schip, rapporteert het genoemde schip Elizabeth' Anthoniaden 3 Jan. gepraaid"te hebben op 50 N. breedte, en 24° W. lengte. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 2 Augustus 1815, betreffende de in- riwtfng van het Honger Onderwijs, zal de Stedelijke Commissie rot het examineren van Totv*eïiedendie verlangen tot de Latijnsche School alhier te worden toegelaten, te dien «inde zitting houden in her Locaal van de Stadsgehoorzaalop Bingsdag den zesden Maarts middags te twaalf ure. Al zulke Jongelieden worden uitgenoodigd om zich vooraf'te vervoegen bij een: der Leden dezer Commissie, bestaande uit de I-leeren J. Nieuweniiuis, P. A. Kf.rvkl en den Ondergeteekeiide. Leiden den 15 Februarij 1838. A. BLUSSÉ, de jonge. 173ste KONINGLITKE NEDERLANDSCI1E LOTERIJ. Trekking der Vijfde Klasse. 5de Lijst. Geene. <5de N°. 9743 en 7269 ieder een prijs van f 1000. yde N°. 17500 een prijs van 1000. N°. 17077 een prijs van 20,000. N®. 22575 een pry's van f 1500» KV 17371 een premie van ƒ2000. PRIJS-COURANT R EFFECTEN. Amsterdam den 2». Februarij 1838.- 'NEDERLANDEN. Werkel.SchiiidolpCt. 53'a 53.] Dico 5 loiJafcBJ Uitg. -a Kans-Biljetten22ja 23 Amort,Syndic. 4J 94*3 95 —73ja Hand.-Maats. 4J 17813179J Nienwedito4.J 'a Aandl.H.Spoorw. a Rotterd. ©ito a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. 1 Rusland. 6b.//,&C°.i798 spCr.105^105; i8}5 5a [ns. en Certif. <5- 69{a 69I •iSïi 5" 97 3 971 Gebi. 5os loc 22; 94a *7*1 •srt i°5i 69?. 97 Pruissen. Geldl. te Lond. 4pCr. a - Aandeeien van diro.1 ra-f a 113^ Spanje. Nieuwe 1835 85 5pCt. i8[ai8' Ditoonbep.st...a- Dito passive4 f a 4J VftaJiugflt.T...5j3 5f- Coupons 1 Nov...a OP* 5 Oostenrijk. Obl. Goll C°. 5 pCt. a Cerrificaten..2}-a Neg. Metaliek 2*-t58 Ja 59J Idem.5 102 aioa- Dito in Lond. 5 - a Bank-Aktien.3 1 Napels. ertificaten-.5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Gebl, 113 18/» A 5» 59f I°2j De Koinrahiie van Landbouw in Zuid-IIolland, maakt hiermede, ter voldoening aan Zr. Majs.'Besluit vah den 10 April 1822-, N°. 12, bekend-, dat de Keuring der Springhengstcn dit jaar zal plaats hebben, als volgt: Te Dirbsln.id, up Dingsdag den 6 Maart, des morgens ten elf ure. Te Brielte. op Woensdag den 7 Maart, des mórgens ten tien ure. Te Oud-Beijeriandop Donderdag den 8 Maart, des morgens ten tien ure. Te L'oorschoten, op Maandag den i4 Maart, des morgens ten elf me. Te Gorinchem, op Donderdag den 15 Maart, des morgens ren negen ure. Zullende de Premie of vergelijkende Keur plaats hebben te Rotterdam, 1 op Maandag den 2den April, des middags ten tivaaif ure. Wijuers dat de Kommissiena den afloop der Hengstenketiren, op dezelfde plaatsen en dagen Keuren zal de Vierjarige Merrien, Welke de Eigenaars, ingevolge Art. 33-3-8 van het Reglement voor 's Rijks Stoeterijen, (waar. van zijlieden inzage kunnen krijgen bij de Burgemeesters hunner Gemeen, ten), zouden verlangen door Hengsten uit 's Rijks-Stoeterij te doen dek. ken, ter beltoming van de Premie, ad ƒ75. 's Gravenhage, Uit Naam der Kommissie van Landbouw voornoemd, den 20 Februarij 1838. JOAN qUAKLES van UFFORD, Secretaris, r- J.tri - It 1- NU J j - LEYDSCHE SCHOUWBURG. Op Maandag den 26 Februarij 1 $38. DE KRUISVAARDERS, Tooneehpcf in 5 Bedrijven, naar hec Hoog. duitsch van A. von Kottebue, door J. S. van Esveidi Holtrop. Versierd met deszelfs Costumes, Decoratiën en vejderen Tooneelmatigen Toestel. Ni; hetzelve: Het DAL van BARCELONETTE, of de te ZAMENKOMST van TWEE HERMITEN, Blijspel, met ZangfKaudeviiW)in éën Bedrijf, naar het Franscli van Dieulafoj en Gersin, doorJ. R. K. II. Versierd met deszelfs Toestel. HALVE LOTEN worden eerst na half Necen Ure afgegeven. (_De Aanvang ten Zes Ure.) Heden beviel voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER, Vrouwe J. J. CAI^KOEN, geliefde Echrgenoote van Leïden den i8 Februarij 1838. Baron COLLÖT d'ESCÜRY. Mijne hartelijk geliefde Echtgenoot JOHANNA CORNELIA LAN. GELAAN, beviel heden morgen zeer voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER. Leyden den 21 Februarij 1838. ANTHONY WIJNSTROOM. Op den 19 Pebruarij 1838, overleed te Leydf.n, in den ouderdom van ruim 87 jaren, de Wel-Ede!-Geboren Heer CORNELIS CAU, Ge pensioneerd Luitenat.'t-Co/onclEchtgenoot van Vrouwe M. D. AMMAN. Heden overleed, na eene langdurige ziekte, mijn beminde oudste. Zoon, PETRUS CAROLUS, in den ouderdom van omstreeks acht en twintig jaren. Rotterdam, 19 Februarij 1838. H. TOLLENS Czn. I,., AANBESTEDING, Pastoor en Kerkelijke Commissie van tfe R. C. Gemeente, genaamd DE ZON, op óe Haarlemstraac te Leyden .zijn voorncm^t»', onder nadere goedkeu, ring, op Maandag den atSsien Februarij ^83.8, des,middags ten 12 ure, oj den Burg te Leyden, ten overstaan van den Notaris A. ZUURDEEG, residerende te Leyden. in hef opënhïat"'AtintbbdstedenHet Bouwen vai een geheel Nietw K F-11 KGiiii.üUW llieL.TAlR EN, volgens daarvsi gemaakt Bestek en Teekempgenwelke Teekenirgen gednrende 12 dage: vóór de Aanbesteding zullen' 'feiióneH iBëfcigBgd worden in de Pastorie vst de voorzeide Gemeente. Het Bestek ligt ter lezing* te Leyden, in de voornaamste Koffijhiiizei en op den Burg; te 's Hage, in het Zuid-Hollandsche Kojfjhtiis; te Delft, bii van der Spek, aan de kethelpoort; te Rotterdam-in dc Romein f tl Dordrecht., bij Bodier, in Bcilevuei te Haarlem, Dij Peters, in de Hah Maats; te Amsterdam, bij Helms, in bet Nootd-HoUatsdsche Kojfjhuis; tl Gorincheib, b« van Alphrn, in de Hooiwagen; te Hardinxveldin de Oh Snoeken; te Slledrecht, bii C. S.'olk, in de Roskam; te Nymegen, bij Ho\ terman, in de Rotte'rdamsche Postwagente Utrecht, in de Nieuwe Bak, ei te 's Hertogenbosch, bij IV. Reggers, op de Pensmarkt. Hec gedrukt Bestek is te verkrijgen bij de Boekhandelaars J. J, THIJS SENS en ZOON, te Leyden, voor de prijs van t. Zullende gedurende vier dagen voor de Aanbesteding de noodige aanwij zingen en inlichtingen ter plaatse gegeven worden. De DILIGENCE, welke ten 9 nre van Legden naar Haarlem ver trekt, zal met den laatsten Februarij ophouden te bestaan. H. H. PETERS. In een Tab aks-Affaire wordt gevraagd: Een knap BURGER-JOK GELING, van 14 it 15 jaren ond, zonder bijbetaling van eeai Leergeld, Adres, op de Haarlëmstraat, Wijk 6 N°.224, te Leydei Men vraagt: MAN en VROUW, gehuwd., zonder Kinderen, Pf« testantem De Man moec zijn werk buitenshuis verrigten; de Vrouw; tt gen genot van Weekgeld, vrij Vunr en Licht, het huisselijke werk behooi lijk kunnen doen. Adres met besloten briefjes, onder letter R., bij j H. GEBHARD COMP., hoek van het Rapenburg en Kloksteeg te Leydei By de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, té Leydea llr.orfbDfit alSbf iSgfj jDito nitSee PD ito b'Jiï'.t.r, ])ltOOUp6h-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2