Men was te Madrid zeer ongerust over het lot van Gandese, d->or Ca brera van zeer nabóf Ttrg'esïocendie zijnen triomf te Benicarlo l.eefc doen kenmerken, doof 30 mac.van de nationale garde te laten fusileren, wiér pa', triotismus hun eenig misdrijf was. De troepen van Basilio, Ta 11 ada 'én Pali/los hebben zich niet naar Murcia begeven; zij zijn den iveg naar Andalusie in. geslagen. Volgens de laatste rapporten, hebben zij zich te Ubeda geposteerd en zich uitgebreid toe aan de Sierra de Gozola; het doel dezer bewegingen is, zonder twijfel, om de organisatie v£n het reservé leger van Narvaez tegeK te werken; men schat dé sterlttc dézer troepen op 9000 man. Basilio heeft reeds 150 mijlen, aüe hindernissen trotserende, in den screngeti winter afgelegd. 11 ij zet, zonder zich op te houden, zijnen marsch met gedeeltelijk goed gevolg door, als ook de reertuering van eene menigte jonge soldaten, die zich dagelijks in zijne gelederen scharen. De Graaf Mirazol is gisteren naar la Mancna vertrokkén. De pöscen van Andalusie zijn aangekomen. Eene Carlistjsche expeditie onder het bevel van den Generaal Gom\ dreigt den Ebro aan de zyde van Mendavia over te trekken. Den iaden bevond Don Carlos zich te Tolosa en zou hij den volgenden morgen naar Estella vertrekken. Te Navarre wordt de vereeyiging van de Carlistische krijgsmagc bewerkscélligd. Guerguc bevond zich ce Azcoitia. In een' brief van Bayonne van den isden leest men: De Generaal Espartero heeftzijné operatie vervolgende, de garnizoenen van Villa-Nueva-de-Mena, Medena del Pomar en Villorcyao onder zijne troe pen getrokken, en de versterkingen van deze drie punten vernield. In de vallei van Mena zijn geene troepen der Chriscinosdezelve zullen aan den "linker oever van den Ebro post vatten, Berigten over Parijs van deu 18 Februarij. De laatste berigten bevatten nog hec volgende: De Generaal LanzBevelhebber van het legercorps, gedetacheerd tot de 'vervolging van den Carlistischen Chef Basilio Garciaschrijft van den 5den Februarij, van zijn campement op de boorden van den Goadalquivijtegen, over Cazorla, dat hij de Carlisten tusschen Ubeda en Baeza geslagen heeft. Hij heeft op hen meer dan 400 gevangenen gemaakt, onder welke een hoofd-officier en 12 Officiers. De Brigadier Pardinas heeft aan het hoofd van de ruiterij krachtdadig medegewerkt cot dit zoo roemrijk gevecht. Telegraphische Depeche. Bayonne, 15 Februarij. Espartero is den Ssten te Logrono teruggekomen, en is den ioden tot Lo* dosa vooregerukt. Hij schijnt Estella ce zullen aanvallen. Don Carlos was den i2den te Tolosa aangekomen, zich naar Estella be. gevende; 7 bataljons zijn hem voorafgegaan, en hebben zich bij de Navar. resche troepen in Solona gevoegd. Narvaez heefc, bij zijne aankomst te Jaen, het bevel van al de troepen tegen Basilio op zich genomen. ol TALIE. Rome den 5 February. De TIertog Bernard van Saksen iVeimar is, na Napels te hebben verlaten, alhier den 3den aangekomen, s door den Ne- derlandschen Gezant, Graaf Lièdèkerke-Beaufortbij den Paus ten gehoore geleid, en heefc zich met laatscgenoemde gedurende eenen geruimen tijd onderhouden. De Paus heeft hem met veel minzaamheid behandeld. yoor zijn vercrek uit Napels, heefc Z. M. de Koning aan den Hertog de toestemming vergund, welke nog nooit te voren aan iemand gegeven was, om een afgietsel te laten vervaardigen van den beroemden bronzen Faunus, die in het Museum Bourbon te Napels staat. Uit Napels schrijft men nog van den 3den Februarij, dat, terwijl in het Noorden van Europa en zelfs van Ttalie algemeen over de strenge koude ge klaagd werd, aldaar integendeel een zeer zoele temperatuur heersctue, ver oorzaakt door de voortdurende zuiden-winden. Alle vruchtboomen stonden iij vollen bloei. GROOT-BRITANNIE. Bonden den 16 Februarij. Hare Maj. de Koningin heefc Woensdag haar éerste levée op hec paleis van St. James gegeven, waarop ook de Neder- landscbe Gezant tegenwoordig is geweest. Laacsdeden Dingsdag is in hec Huis der Gemeente hec bezetten van Algiers door de Franschen wederom ter sprake gekomen. Zoo als te voien is ook nu wederom aangemerkt, dac, hoewel hec uicroeijen van hec Afri- kaansch roofnesc door Frankrijk eene zaak was, die in hec belang des han dels van Europa was geschied, echter hec in bezit houden van dar land en het meerder uitbreiden der Fransche bezittingen in Afrika, voor Engeland niet onverschillig kan zijn. De Minister Palmerston heefc daarop aange voerd, dac hec de piegtige belofte van Frankrijk was, om nimmer deszelfs bezittingen in Afrika naar Tunis of Marokko te zullen uitbreiden. De heer Groote heefc gisteren zijne jaarlijksche motie gedaan, om de stemming der leden voor hec Parlement bij geheime ballotage te doen plaats hebben. Na vrij langdurige beraadslagingen, die tot 1 ure na middernacht geduurd hebben, is zijn voorstel met 315 tegen 198 stemmes verworpen. F R A N K R IJ K. Parijs den 18 Februarij. Uit deze stad schrijft men: De winter schijnt, voor onze streken ten minste, eindelijk zijn afscheid te willen nemen. Den ioden heefc men te Nimes eene zomersche onweers bui gehad, met hagel, regen, weerlicht en donder, na welke de lucht zich onder eene warme temperatuur, volkomen opgehelderd heefc, en de zon met ongewonen luister is beginnen te schijnen. Doch niet alleen in hec zui. den des llijks, maar ook hier ce Parijs, doec de weêrsverandering zich ge voelen. Sedert gisteren avond dooit het sterk, en den geheelen dag door hebben wij eenen overvloedigen regen gehad. Ondertusschen, daar de wind noordelijk blijft, is men niet zonder vrees voor nieuwe vorst. In de Kamer der Afgevaardigden is gisteren de mededeeling ontvangen van eenige concept-wettenbetrekking hebbende op de oprigting en voltooi- jing van onderscheiden openbare gedenkteekenen. De Minister van Finan. cien heefc een ontwerp aangeboden, strekkende om de ter waarborging van de dienst der Grieksche leening te treffen maatregelen te doen authoriseren. Die ontwerp heefc tot eene korte discussie aanleiding gegeven, die in een votum geëindigd ishecwelk ten doel heeft om eene spoedige mededeeling der tot die zaak betrekkelijke bescheiden te erlangen. De Kamer heefc zich vervolgens onledig gehouden mee peticien, die niets bijzonder merkwaardigs hebben opgeleverd. ZEE-TIJDING. In Tcssel niers gepasseerd. Het schip Maria JohannaRapt. A. van der Weyde, van Vilk Nova naar Vlaardingén, te Felmouth binnen, heeft den 9 Febr. deszelfs reis vervolgd. Volgens een brief van Kapt. D. Zweers, voerende het schip Tritonvan Amsterdam en St.^Ubcs naar Rio de la Plata, in dato den eersten Jan. was hij toen in goeden staat xeilende op 50 N. breedte, 24" W. lengte. Met schip de MerwestroomKapt. D. H. Hazewinkelis den 10 Febr. te Liverpool in lading gelegd voor Amsterdam. Te Gravcsènd is aangekomen Stuurman Moorman, den Duik, Spans en. W. Noorwoöd, van Scheveningen. 173ste KONINGRIJKE NEDERT.ANDSCHE LOTERIJ. Trekking der Vijfde Klasse. iste Lijst. N°. 23841 een premie 'van icoo. N°. 17162 eén prijs van 30,000* N". 24.542 een prijs van f 1500. «de N°. 5912 een prijs van 1000. 3de N°. 1048.9. een prijs van 1000. 4_de N°.'4379 een prijs van io,oco. N°» 16662 een prijs van f 1 oco« PRIJS-COURANT m* EFFECTEN, Amsterdam den, ^p. Februarij 1838. Nederlanden. Werkel.Schuld2JpCc. 53*3 535 Dico 5 ici?aio2l Uicg. a Kans-Biljétren22{a 23 An10rc.Syndic.4i 94*53 95 3ï78 a 78* Hand.-Maars. 4L 179 ai79* Nieuwe dito.. 4* a Aandl.H.Spoorw, a Rocterd. Dito a r Frankrijk. Inschr. Grb, 3 pCc. 795a 80 Rusland. Gb,tf.&C°.i798 5pCt.io5{aio6 T|i»fj 5105^106 Ins. en Cercif. 668{a 6?\ 597 97! Gcbl. 53t 22; 94' 78! '79| 79 10 5; los't 69 97l PsülSSEN. Geldl. te Lond.^vCi. 3 landeelen van dito.. a Spanje. Nieowe f835 5pCt. i8{a'[8] Ditoonbep.st.17^a 18 Dito passive1- Dito tiitgesta Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Öbi:Co//&C°.5pCt. a Certificaten..2}a Nee. Metaliek 2i58a cot Idem5 102 aiosi[ Dito in Lond. 5 - a 13ank-Aktien.3 a Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 93 a 931 Gebl, '8,1 Mren. Bekenten der R. C. Armen en Wee zenmaken door deze dankbare meid ng van de outvalue van een Uaiikbillei h 200.waarvan de edelmoedige Gever wenscht onbekend te blijven; alsmede van de Somme van 228.50., aan huti door HM. Cdm» luissavoj.sen van het Studenren-Muzijkgezelschap Seïnpie Crescendoter hand gesteld; waardoor zij andermaal in de gelegenheid zijn, om het lot van vele ongel lik kigen te verzachten. Met gevoelige erkentlijkheid betuigen zij den welmenendsten dank zoowel aan de in deze vermelde, als aan alle Menschenvriendéndie tot leniging der rampen hunner hulp-j behoevende Natiuirgenooteiizoo milddadig bydragen en zoo liefderijk medewerken. Leyden, 21 Feoruarij 1838. Namens Mr en. Regenten voornoemd G. H. I SSliLSTE11N President, H. S. COEBERG11, Secretaris. Armverzorgcfs der Evangelisch-Luthersche Gemeente te Leidenbttuigen hunner welmeenenden dank voor den bijstand en ondersteuning in de voorziening van de door he: gestrenge jaargetijde veelvuldige behoefte hunner Armen, welke zij, zoo door hun aan deel 111 de buitengewone Collecte van den 22 January 11., als in de Gelden, bijeenge- bragt door de Manschappen van het Dépót der 5de afdeeling Infanterie, hebben mogen ondervinden, en inzonderheid aan den onbekenden Gever of Geefster van een bankbillet, groot 100., bij ben op den i6den dezer ontvangen; mitsgaders aan HH. Studenten, zoo voor het aandeel in de zuivere opbrengst van het Armen-Concert, als in dat van Hun Ed. bijeengebragte Giften. Vermeencnde van beide eerstgemclde Giften doelma tige uitreiking aan Brandstof, Levensmiddelen en Gelden te hebben gedaan, en bij hunne Armen erkentelijk te zijn genoten; terwijl de beide laatste, met dat gene, wat del menschlicvendheid hen nog mogt doen gewordenen waarin zij hunne arinen en scha-| melen steeds aanbevelen, almede ten zeiven einde erkentelijk zullen worden aangewend. Leiden 20 February 1838. B. van DORSTEN, President. t >.,jAC. HAZENBERG Secretaris Heden beviel voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER, Vrouwe J. J. CALKOEN, geliefde Echtgenoote van Leyden den 18 Februarij 1838. Baron COLLOT d'ESCURY. Op den 19 Februarij 1838, overleed te Leyden, in deu uuueidoni van ruim 87 jaren, de Wel-Edel-Geboren Heer CORNELIS CAU, Ge pensioneerd Luitcnaiit-ColonclEchtgenoot van Vrouwe M. 1). AMMAN". Gevoelig voor de menigvuldige blijken van deelneming, mij betoond bij hec overlijden mijner hartelijk geliefde Dochteri betuig ik daarvoor, ooit namens mijnen Zoon en verdere Betrekkingen, mijnen opregten dank. J. L I S M A N, Wed. A. Blom. Directeuren van de vereenigde Ncgotiatiën op Landen in Amerika in den Jare 1793 ten Kantore van STADNITSKI ZOON te Amsterdam öpgerigt,' adveneeren met goedvinden van lleeren Commissarissendat de BEWIJZEN voor de Derde Uitdeelingafgegeven bij de Certificaten van gemelde Negotiatiën, (voor aandeel in het Provenu van het overscboc der twee Millioenen Acres Land, op primo Maart aanstaande en vervolgens da gelijks^ behalve des Zaturdags en Zor.dags, ten Kantore van STADNITSKI van HEUKELOM zullen worden ingetrokken, tegen betaling van: 69. voor die van de Negociatie in dato 1 Januarij 1793. en 60. n n n r> n n JuhÜ Wijders geven zij, uit naam van Heeren Commissarissen voorno.emd, aan de belanghebbenden kennis, dat een zamenloop van omstandigheden, hoofd, zakelijk veroorzaakt door de plaats gehad hebbende geld-crisis in Amfrika, hen thans nog tot hun leedwezen buiten staat stelt, om eene juiste opgave te doen van hetgeen deze Negotiatiën verder zullen kunnen opleveren; waartoe zij echter onverwijld zullen overgaan, zoo ras de noodige beschei. den hun zullen zijn geworden. De Posten van BINNENVADER en BINNENMOEDER in het Ceeciliec Gasthuis te Leyden, waaraan is verbonden het opzicht over de in dac Huis gevestigde Stads-Ziekemaalmet den isten Mei aanstaande zul. lende openvallen, kunnen die genen, welke tot het waarnemen van gemel de Bediening, tegen eene billijke Bezoldiging, met het genot van vrije Kost en Inwoning, genegen zijn, mits zijnde Echtelieden, van den Her. vormden Godsdienst, geene Kinderen ten hunnen laste hebbende, en kun. nende lezeii en schrijven, zich aanmelden, voorzien van Getuigschriften, ter Kamer van Mr en. Régenten in het Cieciliee Gasthuis voornoemd, dei Maandags den aösten Februarij, 5 en 12 MfSit aanstaande, des avonds van vijf tot zéven uren De IJZER-, KOPER- en METAAL-GIETERIJ en FABRIJK var WERKTUIGEN, tot heden gedreven zijnde onder de Firma F). A. SCJ IRET* LEN, MERCER COMP., zal, ten gevolge der uittreding ties II eer ei: J. MERCER, als Deelgenoot in dezelve, van dagreekening dezer wurder voortgezet onder de Firma D. A. SCHRETLEN COMP.; bevelende gt noemde Firma zich der algemeene aandacht bijzonder aan, zoo tot het ver vaardigen van alle gëgorene Voorwerpen, als onderscheidene Fabrijk-VYerÜ tuigen, Molenwerk, enz. Leyden den 20 Februarij 1838. M A G A Z I N de MODES, Breedsrraac Wiik IV N°. 243, vis-Jt-yis l'Hotel DE ZON. Mme. RUBINSTEIN et sa Soeur. Modistes de La Hayeont l'honnenr de prevenir les Dames, qui voudraienc bien leur accurder leur confiance, qiPelles- font des CHAPEAUX en Soie et en Velours d'Afrique, ainsi qut des BONNËTS de toutes fagons; elles recoivenc reguliéreraent de Pari tout ce qui concerne cette partie, On y Jtrouve également un bel ASSORTIMENT de RUBANS en Satii ec en Taffetas; des FLEÜRS, FOÜLARDS, BIIOCHES etc., Ie tout as prix le plus moderé. Toutes les commandes seront Jivrées lé plutót possible. Men is van meening om op Dingsdag den 6 Maart 1838, des voofi. middags re ii ure, in de Herberg Romete Warmond, in het openbaar, op REGTERLJJKE AUTHOR IS ATIEin Vier Perceelente Veilen en Ver koopen: Her zoogenaamde LEEN - DEN-BOERS-POLDERTJEzijnde uitmuntend goed GRASLAND, gelegen aan de Adein de gemeente Al), kemade; in het geheel groot, volgens het Kadaster, 6 Bunders, 18 Roedel en 80 Ellen. Breeder bij geaffigeerde Billenen omschreven, en zijn inmid dels nadere Informatien tc bekomen ten Kantore van den Notaris KONINC te Warmond. Bij de Wed. ANTHONY de KLOP PER en ZOON, teLeydeh. s - - Cr"Tfcou? I 59. I02't 1 <ie <ia CS' Rij hie lan dei Fir we bij der de wo dat gev het sch van zijn aa 11 jen te 1 'etaf oer ld -wig 3 Ij eeni de sch» wed ten de O vrij met het deri het den met Ir D vera Kart Te de t Ir ten' N°. ruim mee Ti Sc hu won ten srad De t vron kom H voor de was gend waai en v N: de v Va» «7*9 deze on'de stad len, £and "niet tivre Weri Qi Hang

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2