leydsche schouwburg.' -» PRIJS COURANT der EFFECTEN. Amsterdam der 17. February 1838. Nedeblanden. Werkel.SchnWnJpCt. 53|a 535. Dito 5 loijaioa! Uitg.a Kaïis—liiljetrenaaja 23 Amort.Synriic. 4i 941a 95 3i 77ta 78!- Hand.-Maats. 4^- !795a'79 Nieuwe dito.4Ia Aandl.II.Spoorw. a Rotterd, Dico a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. a Rusland. Gb.//.&C°.i798 5pCt.io5laio5j i8i! 5a - Ins. en Certif. 668 J a 69!, 1831 597la 97\ S3 rs 102 22'J 941-2 78 '79a 5ebl. Pruissen. Geldl. te Lord. 4 pCr. a \andeë!en van dito.. 112J3112J Spanje. Nieuwe 1835^85 5pCt.j8 [ai8J Ditoonbep.se.ra„ Dito passive..,..a- Dito uitgest.,v—a Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obi. Golï& C°. 5 pCt. a Certificaten.2Ja Neg. Metaliek 2}-58Jn 59! Idem5 102 a 102 Dito in Lord. 5 - a Bank-Aktien.3 a Napels. ertificacen.5 pCt. a Dito in Napels. 5 a i°5; 69 Gebl. 59. De Prijs van de BOTER aan de Waag binnen Llyden, Zaturdag den 17. Februari] 1838. Van 38 tot 40 gulden. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 2 Augustus 1015, betreffende de in- rigting van het Hooier Onderwijs, zal de Stedelijke ComMissie tot het examineren van Jongelieden, die verlangen tot de Latijnse he School alhier te worden toegelaten, tc. dien einde zitting houden in het Locaal van de StadsgehoorzaalDirig'sdag den tsfsden Maar't*s middags te twaalf ure. Al zulke Jongelieden worden uitgenoodigd om zich vooraf' te vervoegen hij een der Leden dezer Commissie, bestaande uit at Hteren J. Nipuwfnhois, P. A. Krrvfi. en den Onaergeteekende. Leiden den 15 Februarij 1838. A. BLLTSSlt, df. jonge., Hadden- '-Regenten der Gereformeerde IIdis zit ten- en Diaconie-Armen in bun b.erigt Van den 29 famuirij jl. liet genoegen mede te deelén, dat zij door de milddadigheid hunner .iMede-ln wzeiencnvoor den tijd van vier wekenzoo veel mogelijk in de bui tengewone behoeften van bedeelden en onbedeelden konden voorzienzoo reKencn zij liet eene aangename pligt, weder te kunnen herig ten, dat zij bij het eindigen van bovenge noemde t<-rmijn. zoo door net te'- band stellen aan den eerst Ondcrgeteekcnde, van een P.nnkbületgroot f 500., van iemand, welke onbekend wensClue te blijven, als door een gedeelte van de belangrijke Somwelke net Concert van iiec Studenten-Mn zij k- trezelschap Semprc Crescendoy ten behoeve der algemeene Armen heeft opgeoragt, benevens door hetgeen door i 1Studenten onzer Hoogcschool daarbij voor de behoefte der alge- meene Armen is gevoegd, op nieuw in staar zijn gesteld om die buitengewone Uitdcglin- gen zoo van BroodIVarnte SpijzenGrutten en Turfnog eeneen zoo mogelijk, twee weken te doen voortduren; terwijl zii bij deze ook dankbare melding maken van eene Soih vau ƒ30. en eene van 15., bij twee Regenten uit ons midden ontvangen, om nuar welgevallen aan behoeftigen uit te reikenals ook ten behoeve van hefaMinne- huiseen pakje inet Geld, gevonden in de Kerk-Coilectebenevens j-enige bijdragen var. liet Ddgó: der 5de Afdeeling, in gai'nisocn alhier, tot hetzelfde einde. LEydf-N, 19 Februarij 1838. R. JltSSR, Pr at si dent. 5 y H. POTTLLNÏ, Secretaris. f Op Maandag den 19 Februari] 1838. De PAGIESTREK.ENtBKjspel, '-P 5 Bedrijven, naar bec Hoogdulr«ch van ,1. von Koizebugdoor .1. Fok fa Simonsz. Na hetzelve: Het WIS- SELREGT, Blijspel mét Zang, in één Bedrijf, naar. het Fransch van de j Heeren ScribeJustin Oemouf, en de Courcy(La baiser au porteutjvrij gevolgd noot den Heer A, Ruysch. HALVE LOTEN" worden eerst na half Negen Ure afgegeven. De Aanvang ten Zes Ure.) DERDE CONCERT i van A. le LIÈVRE en N. J. WETRENS Jr., Op Dingsdag den 20 Februarij 1838des avonds ten half zeven ure in de Stads-GeHOORZAAL. Op hetwelk zich zal laten hooren Mevrouw Fink-Loür, Eerste Zangeres van de Koninklijke Italiaansche Opera te Parijs en Londen(1). Eerste Afdef.ling. n®. 1. Symphonie van L, van Beetiïo- ven N°. 7. 2. Aria van Bkllini, voorgedragen door Mevr. Fink-Lohr. 3. Variation voor de Viool van df.Bertot, uitgevoerd door den Heer N. J. Wet- r.f..ns Jr. 4. Finale der Symphonie. PROGRAMMA. Tweede Afdef.ling. N°. 1. Ouverture van F. Hk.rold {zimpa)0 a. Groot Rondo uit de Onera Cenercn- - tola van Rossini voorgedragen door v Mevr. Fink-Lohr. Variatiën" voor Piano en Viool van Chunke en Ernst, on eene Walse van Strauss, uitgevoerd door de Ileeren A. le Lièvre en N. j. \Vetrens, iR 4. Bolero Andalousien van DrssAuer, voorgedragen door Mevr. Fink-Lohr, 5 Ouverture vanA. LaMuëttc). De gereserveerde plaatsen, gemerkt met eene C, zijn uitsluitend voor de ingeteekende Dames-Kaartjes. Heeren Inteekenaren worden verzocht, op aanvrage, hun Bewijs van t icaang te vertoonen, zullende omtrent een en ander de noodige orders worden gegeven.-. Herren - en Dames-Kaartjes zijn f 2. te bekomen bij den Heer N. J. WETRENS Jr., en des avonds aan de Concertzaal. (1) Men leze over deze beroemde Zangeres een Artikel in het Handelsblad van den 28 December 1837. Heden verloste zeer voorspoedig tan eene DOCHTER, P. L. H. DUYMAER van TWIST, geliefde Echtgenoot van Leiden, 13 Februarij 1838. C. W. M. ROSKES. Eenige Kennisgeving. Heden nacht overleed tot onze groote d-oefheid, ons geliefd jongste Kind, CECILIUS CORNELIUS MARIUS, in den jeugdigen leeftijd van ruim 16 maanden. Leyden, 'W. C. B A E R T, 15 Februarij 1838. C. M. B A E R T, geb. Burger houdt. Onze oudste Bediende, BERTRAM CORTS, overleed heden och- tend ten zes ure. aan de gevolgen eener hevige borstziekte, in den ouder dom van bijna 76 jaren. Sints zijn tienden iaar, dus ongeveer 66 jaren was hij, als Letterzetteronafgebroken op onze, Boekdrukkerij werkzaam, waar hij, door zijne voorbeeldelooze trouvy, zijn' onvermoeiden ijver, zijn braaf karakter en ziine meer dan gewone ervarenheid, vele zijner Kamera, den tot bekwame Werklieden heeft aangekweekt en gevormd, en immer aan allen tot een zeldzaam voorbeeld van naamvgezette pligtsbetrachting mogt verstrekken. Zijne bejaarde We.ujw ..er- z'v'ne Kinderen en Behuwd.- Kinderen betreuren in hejn het verlies van.eên* liefhebbenden Man en Va. 1 deren' wij' eeh'''waiardigen steun in onzen, arbeid; maar durven tevens nederig vertrouwen, dat hij thans reeds het loon smaakt voor zijne cfeug. den en goede hoedanigheden,- dddr, waar geene zorgen of'Ii'gchaaihssmar G ten hem meer kwellen zullen. Leyden. Mede namens alle zijne naasteBetrekkingen 15 Februarij 1838; D. du MORTIER ën ZOON. Gevoelig voor de menigvuldige blijken van deelneming, mij betoond bij het overlijden mijner, hartelijk geliefde Dochter, betuig ik daarvoor, ook namens mijnen Zoon en verdere Betrekkingen, mijnen opregten danki J. LIS M A N, 1 e. Wed. A. Blom. SCHELE HOOFDPIJN en DOOFHEID. In onderscheidene Parijssch.e dagbladen leest men: „De Heeren dpostoly, „rue Thevenor, Nr. 12; Drouillyi^ue de Charonne, N°. 32; MeinzerMu- ziekmeester,. rue du Caulvaire, N8. 7; ViullevoyeDirecteur der Schilder. „Academie te Luik; de Postmeester te Hamburg; Kieuvtllete Treux; yyPöussin, Notaris te Senoches; de jongeOarnier, Kweekeling op de Schooi „des Chartes te Dijon; MartinRegter in de Ilegtbank van St. Qoenein; „allen aangetast door zware schele Hoofdpijn of Doofheid zijn geheel gene- „zen onder.de behandeling van den Doctor MÈNE MAURICEte Parys." Zijne in her Frp.nsch geschreven Brochure, 2de en 311e uitgaai, beva. zijne uitvindingen, 0111 zicifczehyen te gelezen. Dé Prijs is 1 fr. 50 c. (75 cents} behalve 15 c. voor he.t porto. Adres Franco, bij den Heer MASSIGNAC, KaiverstraacN?- 165-,.te Amsterdam. JOHNSOi'Vs gebreveteer de SIROOP. De SIROOP van JOHNSON is door eene Kor.inglijke ordonnantie geau- toriseern, en is een stilling voor het hart, een caimeerend middel voor de zenuwen, en een excellent middel tot waterlozing; men verkiest dezelve boven de middelen tot hiertoe gebruikt, dewijl dezelve zonder de minsie zwarigheid kan genomen worden en daar het uitwerksel meer voordurend is. Men gebruikt dezelve als volgt: Men begmt met een of twee soeplepels, des morgens en des avonds, in twee of drie lepels water vermengd; voor verkoudheid, catarrhes, enz. neemt men dezelve ter slaaptijd en als men opstaat, in zeer heet warer. NB. Deze Siroop kan in eene veel grooter dosis gebruikt worden; de zelve verwekt geene sluimering of geneigdheid tot slaap, ook geene opris pingen, geene irritatie van het hare, noch verstopping; ook de meest be roemde Artsen schrijven dezelve voor tegen hartkloppingen, vastzittende of losse borstpijnen, en tegen alle soorten van hoest. Men kan het Prospectus verkrijgen, inhoudende bet Rapport van de Koninglijke Akademien van Wetenschappen en Medicijnen, en het Rapporc en de Conclusie van de Commissie van het Gouvernement tot het exami neren van deze Siroop. Dezelve is te bekomen: te Leyden, bij F, ZuurConfiseur; in 's Hage, bij Mouton en ZoonEntrepositairente Bre da, bij van der Goorberghte Rotterdam, bij Lo<el Vorstman:e Utrecht, bij Reuser; te 's Hertogenbosch\>\}bVehch', te Dordrecht, bij van Goudoever. A. HOLLANDER, op de BreedestraatWijk 4 N°. 272, ceLeyuen, heeft de eer hare geëerde Begunstigers bekend te maken, dat haai Maga zijn op nienw van een fraai ASSORTIMENT Parijssche Modellen van HOEDEN en MUTSEN is voorzien. Daar zij dezelve ver beneden de gewone Prijzen heefc mogen aankoo- pen, zoo is zij daardoor in staat gesteld, dezelve ook tegen zeer vermin derde Prijzen te debiteren. m* Men verlangt tegen Mei aanstaande, binnen deze Stad, in een fat- soenlijk Burgerhtiisgezin: Eene MEIü, bekwaam met' de Pot om te gaan en de noodige Getuigschriften te kunnen geven. Adres in Persoon of met Franco-Brievenonder letter Zi, bij den Boekhandelaar P. H. van den HEUVELL, op de Breedestraat te Leyden, V Een bejaard HEER, genegen zijnde Twee of Drie ongemeubileerdiï BOVEN-KAMERS te MUREN, gelegen op eenen fatsoenlijken Stand bin -nen de Stad Leyden, zijnde allen Behangen en van Stookplaatsen' voorzien gelieve zich te adressere in den Boekwinkel van de Wed. D. du SAAR, .te Leyden. l' PUBLIEKE VER KOOP ING. Op Zaturdag den 3den Maart 1838, des avonds ten zes ure, zal men in het Heeren Logement aan den Buig binnen Leyden, ingevolge bekomen Regterlijke Autorisatie.publiek doen: Veilen en Verknopen: 'Nc. 1. Een groothecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE, waarin drie Be neden- en vijf Boven-Kamers, meest: allen Behangen en met Stookplaatsen voorzien, groote Kelderkeuken met Pomp voor Regen- en Putwater j- Bin nenplaacs, Droogzolder, en verdere Commoditeicen; staande en gelegen-bin nen de Stad Leyden, aan de Westzijde van het Rapenburg, omtrent de voorste Doelensteeg, Wijk 1 N°. 248; bij het Kadaster bekend op Sectie F N°. 298. En N°. 2. Een PAKHUISJE, staande en gelegen ais voren, aan de Noordzijde van de voorste Doelensteeg, Wijk 1 N°. 248 rood; bij het Kadaster bekend op Sectie F N°. 300; welke Percelen zullen kunnen worden bezigtigd op den dag der Verkooping, des voormiddags -van 10 toe 12, en des namiddags van, 2 tot 4 uren. Zijnde inmiddels^nadere Jnformacie te bekomen ten Kantore van den No taris A. ZUURDEEG, te Leyden voornoemd. Men is varj meerting om op Dingsdag den 6 Maart 1838, des voor- middags ten 11 ure, in de Herberg Rome, te Warmond, in het openbaar te Veilen en Verkoopen: N°. 1. Eene Kapitale, hechxe en sterke HEE- RENHUIZINGEvoorzien van verscheidene Boven- en: Beneden-Kamers, Droog- en Turfzolders, Meiden-Kamer, Keuken, Kelder en verdere Com moditeicen, zeer geschikt voor Zomer- en Winter-Verblijf, genaamd MID DENDORP, met Moestuin, Boomgaard, Horcboschje en Bloemperk staan de en gelegen midden in het Dorp Warmond, strekkende van af de Lede waarover de Heerenhuizinge zeer aangename en uitgestrekte uitzigten- is hebber.de, tot aan de Dorpstraat en gedeeltelijk tot aan de twee volgende Huizen; groot, volgens het Kadaster, 50 Roeden en 80 ElJen. 1M°. 2. Een hecht, sterk en weldoortimmerd IIUIS en ,ER VE, voorzien van on derscheidene Kamers. Keuken en verdere Commoditeiten, geteekeod. niet N°. 71; sraande en gelegen in het Dorp Warmond, aan de Straat. N°. 3. Een hecht, sterk en weldoortimmerd MUIS.en ERVE, zeer geschikt toe het doen van Winkelneering, geieekend met NJ. 70; staande en gelegen m het Dorp Warmond, nevens hef laats.tvorige Perceel. - N°. 4 Twee Par tijen extra goed WET- of HOOILAND, gelegen in den Zwanbnfger Polder, onder Warmond, te zamen groot 2 Bunders, 71 Roeden en 10 Ellen. En N°. 5. Eene Partij, extra goed WEI- of HOOILAND, gelegen in den Veer-Polder, onder Warmond, groot.2 Bunders, 29 Roeden en 60 Ellen, verhuurd om te Beweiden tot Kersmis 1842, voor de som van ƒ80 s jaars. Zijnde alles breeder bij Billetten omschreven; kunnende, indien de Koo. pers zulks verkie.zen, de helfc der Kooppenningen, op aannemelijke Cori. diriën, op de voorschreven Perceelen gevestigd blijven, en de Perceelen N°. 1 en 2 eiken Maandag, Woerfsdag en Zaturdag, vóór de Verkooping, des namiddags tusschen 12 en(^2 uren', worden bezigtigti-^ mits alvorens bij de Bewoners worde belet gevraagd Zijnde nadere Informatiën te bekomen ten Kantore van den Notaris KONING, te Warmond. Bij de Wed, ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden* was

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 4